BURGERL1JKE STAND. Ilandelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Rotterdam, 1 Febr. 1897. 353ste s T A A T SLO T E R I J. a a 1 DAGEN. Voorm. Nam. Dinsdag 2 Eebr. 2.14 2.34 W oensdag 3 2.52 3.11 Donderdag 4 3.28 3.45 Vrijdag 5 4.1 4.17 Zaterdag 6 4.33 4.49 Zondag 7 5.3 5.19 8 5.36 5.53 nog in de hoop levende eenig teeken van leven te zullen vinden doch helaas, geen kwartier later waren aan dek gebracht de lijken van den 18jarigen J. de Wit, wonende in den Zuidhoek, geheel met brandwonden overdekt, en van den 22jarigen J. van 't Hof, wonende in de Gouwstraat, aan wiens lichaam geen uiterlijke kwetsuren te bespeuren waren en die ongetwijfd in de rookwolken is gestikt. Het was een vreeselijk gezicht, beide jonge mannen in de kracht ven hun leven te zien liggen aan dek van de Teutonia, vanwaar men hunne lijken naar het logies van de bemanning overbracht. De handel in kinderen, vooral in meisjes, die te alien tijde in China meer of minder sterk gedreven wordt, schijnt vooral in den eersten tijd na den Japanschen oorlog in de Chineesche pro- vincie Mantsjoerije aan de orde van den dag geweest te zijn. De oorlog deed daar alle bedrijven stil- staan, zoodat de landlieden, die zelfs in den besten tijd maar nauwelijks konden bestaan van de op- brengst van hun handenarbeid, spoedig bittere ellende leden. Als de hongersnood ze dan bedreigde, maar ook niet eerder, gingen dezen er toe over om hun kinderen te verkoopen. In Mantsjoerije zijn dan ook inderdaad kinderhandelaars. Een En- gelsche koopman, die voor eenigen tijd daar reisde, zag hijv. eens een oude vrouw met vijf of zes kinderen rondtrekken. Het was een jammerlijk gezicht, zeide hij, deze onschuldige wezens, in lom- pen gehuld en barrevoets, achter een oude heks te zien loopen. De prijs voor kinderen, die er goed uitzien en verstandig zijn, dobbert tusschen 3,50 it 5 Hollandsch geld, maar in de meeste gevallen wordt nog veel minder geboden. Deze kinderhandelaars laten zich doorgaans een schriftelijk bewijs geven, dat de ouders nooit weer hun kinderen zullen terugvorderen. Jongens worden in den regel zeer goed behandeld, want men kan hen doorgaans overal gebruiken in de steden, maar meisjes heb- ben, als ze niet mooi zijn, vaak veel te lijden, vooral in gevallen. als de handelaar zijn levende waar niet gauw genoeg van de hand kan zetten. Hardvochtige eigenaars inaken van deze omstan- digheid gebruik om de meisjes bij de minste ge- legenheid te dreigen, dat zij naar den handelaar teruggezonden zullen worden. Jongens hebben het beter. In vele gevallen wordt hun zoo spoedig mogelijk de leiding van een deel der zaak over- gedragen, want vlijtig zijn de Ohineezen niet. In Britsch Inditi wordt nu aan twee millioen hongerlijdende personen onderstand of werk van regeeringswege verleend. Te Lissabon ontvangen berichten melden, dat er drie gevallen van pest in het hospitaal te Goa (Portugeesch Voor-Indie) zijn geconstateerd. Er zullen moeilijk twee dingen te vinden zijn, die zoo weinig in verbaud kunnen worden gebracht. En toch is er verband tusschen beide te brengen, dat hebben de Zweden getoond. Volgens de Temps vangt men in Zweden zooveel haringen, dat men ze niet kan kaken en niet kan eten, men maakt er daarom mest vanharing- guano, die reeds door de landbouwers zeer ge- waardeerd wordt. De hoeveelheid van deze zon- derlinge mestsoort moet gedurende het jaar 1895 niet mider dan 7,500,000 kilo's hebben bedragen en deze hoeveelheid neemt nog toe. Deze guano moet zeer gevraagd worden, vooral in den vreemde, in Erankrijk, Duitschland, Belgie, en moet in de eerste plaats voldoen bij den teelt van beetwortels. Van die beetwortels maakt men, zooals bekend is, suiker, en eigenlijk gezegd hebben we dus hier te doen met een transformatie van haringen tot suiker. Dat zijn de wonderen der moderne wetensehap Alweder eene wonderbaarlijke prinsessen- geschiedenis. Ze zijn in de couranten van den laatsteu tijd haast even talrijk als in een sprook- jesboek. Ditmaal is het de schaking van een Russische prinses, welke een berichtgever van The Morning Post verhaalt. De heldin is de 17jarige prinses Marie Tsukulidze, eenige dochter en erfgenaam van prins Samson Tsukulidze, een rijken grond- eigenaar te Kutais, in den Caucasus. De onbe- middelde jonge edellieden van die streek be- twistten sinds eenigen tijd elkander de gunsten -der prinses en er werd met bloedverwanten der jonge dame een complot gesmeed, om haar te schaken. Toen zij in December met hare moeder op een partij was bij die bloedverwanten, hield de gastvrouw zich, alsof zij plotseling ongesteld werd. Zij ging met al de dames de kamer uit en prinses Marie werd onder een of ander voor- wendsel alleen gelaten. Terwijl zij zoo zonder eenige beschermiug was, werd zij door een der jougelieden, die naar hare hand dongen, opge- nouieu en ondanks haar tegenspartelen en hulp- geroep naar een rijtuig gedragen, dat buiten gereed stoud en onmiddellijk heenreed. De moeder van het meisje snelde het huis uit en liep het rijtuig namaar zij werd op den groud geworpen, en de schaker en zijn mede- plichtigen ontkwamen met hun buit. Men heeft sinds dien dag nog geen spoor van de prinses of hare schakers ontdekt. Hoe het visschersbedrijf in de landen om de Noordzee zich moge uitbreiden, hoe de vangst van het zeewild moge toenemen en het verbruik vermeerderen, toch behoeven we ons voorloopig niet ongerust te maken over de afneming van den voorraad, want er is en blijft visch in overvloed. Prof. Henze, te Kiel, onderzocht den vischrijkdom van de Noordzee, en kwam tot de slotsom, dat zich 122,160 eieren en jonge visschen berinden op elken vierk. meteren daar de Noordzee eene oppervlakte heeft van 547,623,000 M2., zijn er dus ongeveer 66,897,627 millioen visschen en eieren in die waterplas. Uit Winnipeg wordt gemeld, dat zes voor- zitters van stembureaux zijn gearresteerd, beschui- digd van knoeierij bij de jongste verkiezingen. Ze zouden stembiljetten hebben verdonkeremaand of verwisseld, met behulp van goochelaars /Prinses" de Chimay en de zigeuner Rigo bevinden zich tegenwoordig in de buurt van Monte- Carlo. Naar men zegt, hebben ze al ruzie gehad en zou de //prinses" haren vriend weer hebben verlaten. In een hospitaal te Odessa heeft eenigen tijd geleden een merkwaardige operatie plaats ge had van de maag eener 32jarige vrouw. Voor anderhalf jaar verloor deze vrouw een kind, later nog een in beide gevallen was storing barer geest- vermogens het gevolg. De vrouw slikte allerlei kleine en later, toen dit niet het gewenschte ge volg had, ook grootere voorwerpen in. Toen zij er veel last van begon te krijgen en middelerwijl weer normaal geworden was, drong zij zelven op eene operatie aan. Deze geschiedde door een insnijding in de maag. Met een kleine tang werden daarna 37 voorwerpen uit de maag verwijderd 2 thee- lepeltjes, 12 stukken glas, een bijua 12 c. M. lange ijzeren vensterhaak, een stalen veer, 9 naalden, een lU/s c- lange haaknaald, een 2-01/2 c. M. lange vork, waarvan de verwijdering de meeste moeite kostte, enz. De meeste voorwerpen waren sterk door het maagsap aangetastde haaknaald had de maag- wand doorboord en een abces in de buikholte doen ontstaan. De operatie gelukte de voeding geschiedde de eerste vijf dageti door klisteeren en later op de gewone wijze. Na zeven dagen ver- liet de vrouw genezen het hospitaal. Tot dusver zijn 54 gevallen van operatieve maagopening bekend waarvan 44 genezing ten gevolge hadden. Een oude dame, draagster van een bekenden nanm, ligt sedert geruimen tijd zwaar ziek in Weenen. Zij is weduwe en tot bloedverwanten bezit ze slechts den echtgenoot harer afgestorven dochter en een t.weede dochter, die voor twintig jaar met den beminde, welken men haar verbood te huwen, haar ouderlijk huis verliet en door haar ouders verstooten werd. In het testament, dat de zieke vrouw liet opstellen, werd met geen enkel woord van de verstootene gewag gemaakt, en de schoonzoon, die op een groote erfenis wachtte, weudde alle voorzorgsmaatregelen aan, om te zorgen dat geen vreemd persoon met de zieke in aan- raking kwam. Hij zelf nam een oppasseres en beloofde deze een aanzienlijke som, wanneer geen nieuws uit de buitenwereld in het stille huis der ijdende vrouw doordrong, want hij was bang voor het plotseling voor den dag komen van de ver stooten dochter. Hoe verbaasd was echter de erfenislustige, toen hij op een avond den notaris en twee getuigen aan het bed van zijn schoon- moeder vond, bezig een nieuw testament op te stellen, waarin de nog levende tweede dochter op grootmoedige wijze, die ver boven het wettig aan- deel ging, bedacht werd. Toen de schoonzoon hiero?er in toorn geraakte en boosaardige woorden tegen de onwelkome erfgename uitstiet, stond de door hem zelf aangenomen ziekenoppasseres op en riep hem toe dat zij zelf de vergeten dochter was, en dat zij met behulp van dezen list den weg in het huis en tot het hart harer moeder had teruggevonden. INGEZONDEN STUKKEN. GEHEIME ZITTING. Mijnheer de Redacteur Dankbaar maar niet voldaan was ik na het lezen van het laatste raadsverslag. Dankbaar dat nota genomen was van mijn schrij- ven, onvoldaan over de behandeling dier kwestie. Dat de heer Van den Hoek zich die zaak aantrok verbaasde mij geenszins, vooral daar er iets wat ik in mijn vorig artikel voorspelde uit een gewichtige geheime zitting geklapt was. Waarom de heer Van den Hoek op de vraag van den heer Donze niet met een wedervraag antwoordde //Kent ge dan den secretaris en de leden uwer commissie niet begrijp ik niet. Maar nog minder vat ik het dat, toen de heer Van djbn Hoek mededeelde, wat hem wedervaren is, inzake vaststelling kohier h. o., de voorzitter eenvoudig zei//dat is natuurlijk wat anders." Wat anders 1 Ja, zeker had ik wat anders ver- wacht uit den mond van den voorzitter Of is zoo'n geheime zitting, ook al zoo ddue, die zoo geheim is, dat de leden gerust mogen vertellen wat in 't geheim verhandeld of mishandeld is. Dit gaat mijn eenvoudig verstand te boven 't Spijt me dat ook andere leden de feiten zoo licht opnamen. Hoe gemakkelijk kunnen ook zij verdacht worden Wat de politie-zaak hetreft in z. g. geheime zitting behandeld, het schijnt dat een onschuldige beschuldigd wordt. Meer licht in deze schijnbaar nietige, maar inderdaad gewichtige zaak wenscht EEN BURGER. ERRATUM. In ons nummer van 28 Jan. komt onder de inschrijvers voor meststoffen bij de aanbesteding te Axel voor de heer H. J. Vlaeminck te St. Jansteen, dit moest wezen Snellemans Vlaming te Dinteloord. Ter Xeuzen. Geboorten. 24 Jan. Cornelia Maatje, d. van Nicolaas Josias Harte en van Catolina Maria de Nering. 25 Jan. Pieternella Johanna Helena, d. van Comelis van Wijck en van Catharina Frederika Leunis. Maatje Janna, d. van Cornelis Hendrik Meeusen en van Maria Herrebout. 26 Jan. Martina Pieternella, d. van Leendert Jan Berwald en van Pieternella Hendrika de Regt. 28 Jan. Jacobus Cornelis, z. van Marinus Witte en van Tanneke Rouw. 29 Jan. Jans Geertruijda, d. van Anthonie de Zeeuw en van Krina Cornelia Bolleman. Overlijden. 27 Jan. Catharina Francisca de Ridder, oud 6 m., d. van Willem Adrianus en van Krina Schipper. 29 Jan. Pieternella van Tatenhove, oud 1 m., d. van Cornelis en van Krina Goossen. Axel. Huwelijks-aangiften. 21 Jan. JohannesLeopoldus de Wael, oud 25 j., jm. en Clementina de Blok, oud 20 j., jd. 28 Jan. Willem de Feijter, oud 40 j., weduwn. en Leuntje Buize, oud 36 j., wed. Iluwelijks-voltrekkingen. 21 Jan. Jannis Peiter vanHoeve, oud 24 j., jm. en Janna Smies, oud 21 j., jd. 21 Jan. Pieter Millenaar, oud 25 j., jm. en Klazina Antoinetta Elisa beth Kruijsse, oud 21 j., jd. Geboorten. 16 Jan. Anna Maria, d. van Augustus Slab- baert en van Godeliva de Kever. 17 Jan. Jan Arij, z. van Adam Francis Schieman en van Paulina Elizabeth de Moor. 19 Jan. Florentinus, z. van Jacobus Bernardus de Dan- schutter en van Francisca Seegers. 21 Jan. Hebrina Maria, d. van Jan van Eijk en van Maria Maas. 23 Jan. Arnold Adolf Alexander, z. van Christiaan Pieter Minjon en van Anna Adriana van Wijngaarden. 28 Jan. Franchise, d. van Pieter den Engelsman en van Helena Riekwel. 31 Jan. Maarten, z. van Maarten Wolfert en van Tanneke van Dixhoorn. Overlijden. 20 Jan. Jozias Goossen, oud 5 m., z. van Pieter en van Frant^oise Schoonakker. Knaiusliig. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Binnenl. Granen. Wederom is van een stille markt melding te maken, doordat de winter aanhoudt en verscheiden beurtschippers door het sneeuwijs de reis naar hier schuldig blijven. Tot ongeveer vorige prijzen werd verkocht wat nog voorradig was. Men noteert Tarwe naar kwaliteit van 6,25 a 6,90; Canada-Tarwe 5,40 it /5,75; Rogge 4,a 4,40Wintergerst /"4,25 a /4,75; Zomergerst 4,a 4,50 Chevaliergerst 4,75 a 5,75; Haver 2,25 it 3,25 per hektoliter. Paardeboonen 4,75 a 5,25 Witte Boonen 6,50 a 9,Bruine Boonen 6,25 a 8, Kookerwten 5,75 a /"6,50; niet kokende voor voeder 5,it 5,50 Kanariezaad 5,it 6,50, alles per hectoliter. Buiten 1. Granen. Tarwe per 2400 k.g. op levering vast, Maart 194, 195, /"196, Mei 192. Rogge per 2100 k.g. zeer vast, Maart 106 it 108, Mei 107 it 108, Juli 105 a /"106; Helena Rogge 124; Zwarte Zee 118. Gerst als voren. Amerik. Mais /78 a 80 Foxaman 98. Cinquantin /126 per 2000 k.g. Haver Reval 6,30 a 6,75 per 100 k.g. Meel. Prima inlandsch 12,25 a 12,75; le soort 11,25 a 11,75; Zeeuwsch 12,75; ongebuild 10,Duitsch meel 13,25 prima en 1" soort 12,a 13,extra puik Hongaarsch 15,a 15,50; le soort 13,25 a 14,50 Prima Amerik. 13,25 a 14,le soort 12,a 12,50 2e soort 10,50 a 11,50 Duitsche Roggebloem 8,75 a 9,25 gemalen Rogge 7,50 alles per 100 kilo netto. Runderprijzen 56 a 67; Kalveren 75 a 85; Schapen 48 a 54Varkens 38 a 40 cent per kilo. Melk- en kalfkoeien 150 a 200; stieren 80 a 150 pinken 40 a 70 vaarzen 90 a 110; nuchtere kalveren 8 a 13 per stuk. Aardappelen. Zeeuwsche jammen 2,10 ik 2,60 Geldersche blauwe 1,75 Champions 1,30 a 1,50 Poters 1,1,10 per mud. B o t e r p r ij z e n 54 a 60 in vaten en 60 a 70 cent per half kilo in stukken. Zeeuwsche Ajuin niet aangevoerd. Zeeuwsche Eieren 4,a 4,25. Buitenl. 3,50 per 100 stuks. Amerik. Petroleum in vaten per 100 kilo onveranderd 9,80 en 7 4 cent per liter. VEEHANDEL in BELGIE. De prijs van het vette vee heeft deze week geene verandering ondergaan. De meeste markten waren sterk bezet. Alleen de prijs van de vette varkens is gerezen, men verkocht ze, door elkaar 69 tot 79 centimen per kilo levend gewicht. Trekking van Vrijdag 29 Januari. 5de kinase. 12de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 825 1753 7285 12988 13496 18196 19793 19966 1000. No. 15139 f 400. No. 7302 13896 16244 20043 200 No. 2616 3508 4994 8828 8870 10365 10777 10857 14230 17468 18291 19566 100. Prijzen van f 70. 217 2131 4506 6570 9036 11340 13699 16559 19027 262 2313 4541 6796 9286 11379 13842 16693 19109 393 2349 4712 6907 9330 11405 14044 16715 19200 530 629 701 719 734 812 840 960 1029 1165 1166 1206 1238 1257 1343 1366 1445 1528 1555 1622 1787 1788 1825 1829 1837 1991 2011 2354 2420 2423 2441 2534 2573 2582 2632 2725 2865 3135 3204 3223 3231 3258 3308 3466 3601 3679 3682 3809 3922 3956 4052 4054 4185 4432 4779 4806 4818 4824 4863 4887 4920 4934 5028 5251 5260 532S 5419 5431 5507 5582 5621 5622 5623 5749 5833 5944 6082 6205 6366 6442 6463 6991 7083 7142 7148 7190 7-332 7426 7560 7631 7656 767-3 7934 8032 8106 8116 8159 8161 8178 8238 8333 849.3 8576 8714 8744 8897 8935 8946 9444 9469 9570 9643 9792 9804 9927 9968 10046 10102 10316 10339 10451 10459 10490 10551 10589 10608 10683 10784 10817 10833 10947 11009 11040 11195 11406 11560 11795 11963 12053 12107 12166 12279 12284 i 2.36 5 12539 12547 12692 12713 12887 12965 13020 13025 13149 1.3167 13220 13327 13.385 1.3550 13558 13587 14184 14205 142.37 14255 14513 14565 14856 14864 14885 14985 14987 15017 15232 15259 15460 15582 15622 15649 15683 15768 15913 16186 16237 16249 16428 16442 16985 17029 17180 17253 17481 17496 17670 17759 17967 17970 18094 18098 18370 18.379 18426 18439 18451 18465 18494 18500 18627 18675 18680 18720 19007 19015 19363 19395 19619 19649 19675 19777 19821 19864 19868 20009 20044 20163 20240 20361 20379 20437 20488 20565 20575 20580 20640 20660 20787 20902 20992 20997 5de klaose llde lijst: 8620 en 20026 m.z. met /70 ZEETIJ DUNQEIM. Van 29 tot en met 31 Jan. 3 IS VLAG. NAAM. ML Van en naar. Lading. Voor Ter Xeuzen 19 Eng. s.s. Ann Webster 2-241 Londen stukg. 30 Duits. 8.9. Carl Hirschberg 3795 Bilbao minerie 31 Spaans. s.s. Calon 4251 idem idem ViaII Ter Weazen i 29 Eng. >.8. Brio 3134 New-Castle ledig 30 Belg. i.s. Cleveg 1955 Middlesbro idem Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. Voor (ienl s 29 Eng. s.s. Dynamo 1364 Hall stukg. idem Spindrift 2003 Londen idem 30 idem Don 2658 Goole idem 31 Deens. a.a. Hamlet 3254 Libau vlas Eng. 8.8. Sea Belle 2152 Londen stukg. l an (>eai 2 9 Eng. a.a. Calder 1784 Goole stukg. 30 idem Renwick 1879 Londen idem Ned. s.s. Amulet 2869 Leith idem 31 Eng. s.s. Dynamo 1364 Hull idem Noor. s.s. Thor 5249 New-Castle ledig Viin Selznete 31 Eng. sch. Coaltar 621 Bayonne ballast Van 29 tot en met 31 Januari werden langs de Oostsluizen alhier 1 binnenvaartuig op- 15 af- geschut; door de Westsl. 4 afgeschut. 0 0 H n 0 Maandag 0 P O L I T 1 E. Als gevonden gedeponeerd aan 't bureau van politie een gouden trouvtring. Rechthebbenden kunnen zich aldaar vervoegen. Bevallen van een meisje C. VERBRUGGEVerplanke. Badger, Jowa, Noord-Amerika, 13 Januari 1897. Heden overleed na een smartelijk lijden onze geliefde vader WILLEM ANTHONIE WISSE, in den ouderdom van bijna 75 jaren. Zijne kinderen, Zaamslag, 1 Februari 1897. J. VERMEULEN. M. VERMEULEN—Wisse. C. A. WISSE. M. J. WISSEVan Breen. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde broeder J. L. J. M. VAN DEN WILDENBERG, in den leeftijd van bijna 22 jaar. Wijchen, M. A. C. v. d. WILDENBERG. Amsterdam, F. T. JANSEN. Ter Neuzen, A. J. M. JANSEN. Ter Neuzen, 31 Januari 1897. Hartelijk dank voor de vele be- wijzen van belangstelling op mijn 20sten geboortedag van mijne drie trouwe vrienden ondervonden. Ter Neuzen. C. L. DEIJ. Ondergeteekenden betuigen bij dezen hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op 29 Januari, bij gelegenheid hunner 45jarige ecntvereeniging ondervonden. A. VAN IJK en Echtgenoote. Axel, 1 Februari 1897.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 3