Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. Haven- en Kaaigeiden, No. 3415. Dinsdag 2 Februari 1897. 37e Jaargang. EENS I S_BE VIS'S. Gsmeente-Architekt. TWEE VII ANDES. VERPACHTIHIG opbrengst verpachten: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324- Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van w ZAAMSLAG roepen sollicitanten op naar de betrekking van De belooning bedraagt 4 van alle uitgevoerde gewone onderhouds- werken 2 van alle uitgevoerde buitengewone werken De procenten te berekenen van de aannemings- soinmen of bij niet-aanbesteding van de kosten van uitvoering. 17a van begrooting van alle werken welke beneden en s/io van de begrooting van alle werken welke boven de 1000, geraaind zijn, wanneer tot uitvoering dier werken niet wordt overgegaan. Voorwaarde is, dat de architekt met de voor- bereiding en het toezicht op de uitvoering of met een van beide is belast geweest. Sollicitanten zenden hun op zegel geschreven adres in aan den Burgemeester dezer gemeente, voor of op 11 Februari 1897. Zaamslag, 29 Januari 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. FEU1LL ETO N Roman van B. CORONY. Gedurende geruimen tijd heerschte een doodelijk stilzwijgen. Met de kleine, paarlwitte tanden vast op elkaar gedrukt, staarde Constance op het tapijt. Plotseling gevoelde ze zich omhelsd. //Kind, met je warm hart en je wilde zinnen zie mij aanStraalt je uit mijn oog niet de teederheid eener moeder tegen zeide Dombrowsky en haar anders zoo teedere stem trilde van inner- lijke opwinding. ,/Je bent mij oneindig boven alles dierbaar. Je welzijn is het hoogste waarnaar ik streefje voet zal zich aan geen steen, dien ik uit den weg te ruimen vermag, stooten. En toch verlang ik zoo weinig van je niets dan dat ge rustig je aan mijn leiding toevertrouwt en mij een weinig liefde betoont. Wil je mij dat dan niet eens toestaan Slechts zelden sprak, door haar aangeboren koelheid, een toon zoo warm als juist nuCon stance echter werd overtuigd, nog geroerd. Zij ontwrong zich de haar omhelzende armen en antwoordde bits,/Ik mag mijn gevoelen niet onderdrukken. Schrijf het je zelve toe, als ik nimmer geloof aan je liefde zal kunnen hechten. De zoo vredige uitdrukking van aandoening verdween van Alexandra's gelaat. Haar gelaats- trekken schenen weder als uit steen gehouwen. ffGaarne, of tegen je zin je zult mij gehoor- zamen. Je zult het, want ik handel volkomen in overeenstemming met je moeder", zeide zij en het was weder haar gewone onbuigzame vastbe- xadenheid. Burgemeester en Wethouders der gemeente HONTENISSE zullen op Zaterdag den 13 Februari 1897, des namiddags 3 ure, ten gemeen- tenhuize, voor drie jaren De opbrengst der Haven- en Kaaigeiden te Walsoorden. De voorwaarden van verpachting zullen van af Maandag den 1 Februari e. k. ten gemeentenhuize ter lezing liggen. Hontenisse, den 25 Januari 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY, Burgemeester. P. J. VAN BRABAND, Secretaris. t*olitieli Overzicht. Yan Konstantinopel uit wordt nu weer gemeld, dat Rusland en Engeland 't volkomen eens zijn over alle ter verzekering van de tenuitvoerlegging der hervormingen te netnen maatregelen ponder voorbehoud evenwel van des Sultans handhaving op den troon. Gezegd wordt tevens, dat de gezan- ten Abdul Hamid nog voor ramadan, de 3 Februari a. s. aanvangende vastenmaand, een collectieve nota zullen ter hand stellen. Wat de uitgifte van eene nieuwe Turksche leening betreft, zouden de mogendheden alleen garandeeren dat de voor de rentebetaling bestemde fondsen niet aan hunne bestemining onttrokken wordendaar dus de staten geen financieele verplichtingen aanvaarden, is de inmenging der Parlementen niet noodig. De Russische Swet wijst op Engelands concen- tratie nabij de Dardanellen en meent dat Rusland en Frankrijk wel zullen doen eene zone vast te stellen voor de Europeesche vloten in de Middel- landsche zee ter voorkoming van Engelands sup- prematie te Konstantinopel. De Russische vloot in de Zwarte Zee, bestaande „Ik weet zeer wel, dat ik den muur nimmer zal vermogen af te breken, dien je tusschen haar en mij hebt opgericht", antwoordde het meisje, uiterst verbitterd. „Wel, schik je dan in het onvermijdelijke. Wantrouwt ge mij des te treuriger voor ons beiden. Ik gevoel mij niet verplicht, om een onverstandig, eigenzinnig kind den grond mijner verhoudingen te openbaren. Heb je anders over iets wat te klagen /Slechts over de eenzaamheid mijns harten, waartoe ik veroordeeld ben. Ik mis eene, van gelijke jaren als ik, eene, gelijk gezind met mij, met wie ik kan vroolijk zijn, lachen of weeneu, plannen maken en van droomen in de toekomst spreken kan." ,/Zulk eene zal voorzeker te vinden zijn. Ik zelve zal er met Von Hohenfels over spreken. Het zal je aan een jeugdige vriendin niet ont- breken." //U is wel goed, ik verzoek u echter, u niet in deze zaak te mengen," antwoordde Constance koel. //Ik zou althans hierin gaarne mijn eigen keuze willen doen. Vind ik geen vriendin naar mijn keuze, dan geef ik er de voorkeur aan om zooals op dit oogenblik, alleen te blijven." z/Morgen zullen we den tijd hebben, daarover te spreken. Begeef je nu ter ruste," antwoordde Fraulein Von Dombrowskytoen zij echter bij haar kwam, om, zooals zij dit des avonds gewoon was, haar nicht te kussen, wendde deze zich toornig af. Een ongewone trek vloog er over Alexandra's gelaatzij verliet zwijgend het ver- trek. Constance riep Prisca, die haar tot diep in den nacht sprookjes moe^t vertelleu en zich dan met behoedzamen tred verwijderde. Toen de eerste vogelstemmen zacht en droo- merig den morgen begroetten, was het meisje uit de oorlogssehepen Sinope, Catharine II, Twaalf Apostels, George de Overwinnaar, Tchesme en Drie Heiligen, en alle kauonneerbooten en torpedo- booten en torpedo-vernielers bevinden zich thans te Sebastopol. De bemanning is geheel voltallig en alles is in gereedheid gebracht, om zoo spoedig mogelijk zee te kunnen kiezen. De pantserschepen en de kanon- neerbooten liggen voortdurend onder stoom. Nooit, zegt een telegram uit Odessa, verkeerde de Zwarte Zee-vloot in betere condities en nog zelden zag de bemanning er voordeeliger uit dan thans. Tevens werd verzekerd, dat twee kruisers, welke tot nog toe te Odessa waren gestationneerd, even- eens naar Sebastopel zijn vertrokken en dat daar nog meerdere schepen worden verwacht. Er heerscht groote genegenheid tusschen Engel- schen en Amerikanen. Wel is waar hebben de Amerikamen eenigen tijd geleden een houding tegen de Engelschen aangenomen, welke men vijandig zou kunnen noemen, doch //Uncle Sam" en //John Bull" hebben zich tijdig herinnerd, dat zij toch eigenlijk kinderen uit hetzelfde huis waren en dat het dezen niet paste als vijanden tegenover elkaar te staan. De groote kwestie, welke hen scheidde, willen zij langs vreedzamen weg oplossen wat wel niet gemakkelijk gaat, maar waarschijnlijk toch zal geschieden. Naast die groote kwestie bestaan evenwel nog eenige kleinere, die lang sleepeude zijn gehoudeu, maar die eindelijk ook reikhalzend uitzien naar een regeling. Een dezer kleine kwesties is die, welke bestaat omtrent de grensregeling tusschen Aljaska en de Britsche bezittiugen in Noord-Amerika. Volgens een telegram uit New-York zal een commissie van wetenschappelijke personeu een nauwkeurig onderzoek naar deze grensregeling instellen. De bestaande overeenkomst zegt, dat de grens uitgaat van het meest zuidelijke punt van Prince of Wales-eiland, het Portlandkanaal volgt tot den zes en vijftigsten breedtegraad en dan wordt voortgezet over den top van het gebergte, dat langs den 141sten meridiaan loopt. Het zal nu de voornaamste taak der commissie zijn te bepalen, waar eigenlijk de 1418te meridiaan te zoeken is. En als dit is geschied, zal ook de reeds ontwaakt en keek, het hoofd op de handen leunend, door het geopende venster. Kruidige denuengeur droeg de heerlijke aroma van het naburige boseh over. Het moest heerlijk zijn daar buiten te wandelen. Waarom zou ze het niet doen Alles was nog in diepe ruste in het slot. Met het ontbijt kon zij al weder terug zijn, en zoo niet wat zou het hinderen Spoedig kleedde Constance zich, sneldde het park in en verliet dit door de kleine, door een wervel gesloten, achterdeur. Een gevoel van overinoedige vreugde welde in haar op. Zij scheen het gebeurde van den vorigen avond geheel te hebben vergeten. Hoe bekoorlijk was de vrijheid toch! Wat verrukkende eenzaamheid! Nu en dan kwam een boer of een houthakker den weg langs, die dan, den hoed afnemend, bleef staan om de voortwandelende na te zien, Constance vreesde niets, daartoe was zij veel te trotsch. De gedachte, dat iemand het eerbewijs, haar verplicht, achterwege zou laten, was nog nimmer bij haar opgekomen. Toen zij den zoom van het bosch had bereikt, hoorde zij een lichten tred achter zichzij keerde het hoofd om en zag Hildegard Rainer. Een groote, breedgerande strooieu hoed, door een eenvoudig lint versierd, stond, ietwat naar achter geschoven, op haar lichtbruine, goudachtige lokken. Haar kleedje had zij tegen den vochtigen dauw, een weinig opgelicht en vertoonde aldus een allerliefst voeteu paar. Eenige wonderschoone rozen versierden haar borst, terwijl aan haar rechterarm een mandje hing, welks inhoud door groote, groene bladeren bedekt was. Beleefd groetend, wilde zij voorbij- gaan, doch in Constance's oog schoot als het ware een straal vuur. Dat was de kleine, wier vader door de slotbewouers zoo gehaat werd. Hoe aan- lokkend met haar een morgenwandeling te maken Aljaska-kwestie worden geschrapt van de lijst der geschillen tusschen Engeland en de Ver- eenigde Staten. Markies Apezteguia, de aanvoerder der Spaansch- gezinde partij op Cuba, is te Cadix aangekomen. In een onderhoud verklaarde hij, dat de pacificatie van het Westen des eilands nog niet volkomen iswant benden bandieten houden er nog steeds onrust gaande. Te ontkennen is evenwel niet, dat aan den opstand (door den dood Maceo een doodelijke slag is toegebracht. De campagne in de provincie Santa Clara zal, volgens den markies, slechts van korten duur wezen. De geest des lands deelde de markies verder mede, en hij blijve voor al dit gunstigs verant- woordelijk wordt meer en meer Spaanschgezind. De houding der opstandelingen verraad vrees. De toestand op economisch gebied is inderdaad jammerlijk. Maar men doet al het mogelijke om daarin verbetering te brengen. Goede diensten doen de biljetten, wegens den oorlogstoestand in omloop gebracht. Het zal waarschijnlijk mogelijk wezen den oogst binnen te halen. De markies eindigde met aanbeveling, dat men met het verleenen van hervormingen wat ruim wezen moest. Maar voor men een verdrag met de Vereenigde Staten sluit, behoort ernstig te worden nagedacht, opdat de belangen van het moederland geen schade lijden. Wettelijke tijd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft beantwoord het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot invoering van een wettelijken tijd. De Minister zegt, dat bij den eenigszins gewij- zigden Midden-Europeeschen tijd wel in meerdere mate dan bij aanneming van den Greenwich-tijd of van den Amsterdamschen tijd, van den zonne- tijd wordt afgeweken, doch dat dit bezwaar in de practijk niet behoeft te wegen. De Minister heeft den vrij algemeenen weusch trachten te bevredigen, waarbij de doorslag werd gegeven door de gronden, die ten gunste van eenige vervroeging van het arbeidsleven pleiten, als hygienisch gunstig en als Zij beantwoordde den groet en richtte tot Hildegard de vraag, waarheen ze zoo vroeg in den morgen op de been was. Het jonge meisje bloosde. Die vriendelijke aanspraak streelde haar en bracht haar een weinig in verlegenheid. //Naar de oude Lise", antwoordde zij ten slotte stotterend. z/Wie is dat dan aldus vorschte Fraulein Von Arnheim verder. //U moet denken, dat ik hier vreemd ben z/Een arme, oude, zieke vrouw," antwoordde Hildegard, die hoe langer hoe meer vertrouwe- lijker werd. //Wellicht ware het beter, dat ik haar niet bezocht, want vader heeft het liever niet." z/Waarom dan niet?" z/Meu spreekt veel kwaad van haar. Het doet mij echter leed voor die verlatene. Ik ken haar al reeds lang. Toen ik nog een kind was en haar zoon nog aan den ,/Edelhof" in betrekking was, zond ze mij vaak 'oloemen en vruchten o, wat kon zij schoone verhalen vertellenLater echter heeft Tobias alles verbruid. Vader zond hem weg, hij slenterde geruimen tijd rond, zonder te werken en verdween ten slotte geheel en al uit deze slreken. Lise mocht nu echter ook niet meer bij ons komen. Zij leeft totaal eenzaam in haar half vervallen huisje, verzamelt kruiden en verkoopt die in gindsch dorpje." (/Zij is waarschijnlijk al niet beter dan haar zoon z/Welzeker en gewis. De houtvester spreekt maar immer kwaad van haar, en de boeren vreezen haar en meenen, dat zij hun vee kan beheksen, dat is toch niets dan dwaasheid en bijgeloof. De arme oude heeft niets dan een kruisje en een ge- wijdeu tak in haar hut z/Ik ga mederiep Constance, in wie een avontuurlijke geest bovenkwam, uit. //Het is, als BZEISC COBRAIT Uit blurt verscliijnt jlnandue-, Woensdag- en Vrijdagavoud, uitgezoiiderd op feestdagea^^Jdenuitfevei^^^^^OI^AMD^^Ie^Meuien. De Commissaris der Koningin in Zeeland, gezien het besluit der Gedeputeerde Staten van 16/23 Januari 1897, no. 6 gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no 8/) ■n a a k t b e k e n d d a t 1°. de jacht op houtsnippen en waterwild met ingang van 1 Maart en die op watersnippen met ingang van 12 April zal gesloten zijn 2°. het weispel van kwartelen alleen van 1 Mei tot en met 12 Juli zal geoorloofd wezen; 3o. de kooieenden door den kooiman moeten worden opge- sloten of gehokt van 31 Maart tot en met 26 April en van 1 Juli tot de opening der jacht op waterwild; 4°. de visscherij van 1 April tot en met 31 Mei zal ge sloten zijn 5°. gedurende den gesloten vischtijd, in de wateren, waarop de sluiting der visscherij toepasselijk is, het visschen van aal of palingdoch alleen met aalkorven, zal mogen plaats hebben. Middelburg, 23 Januari 1897. De Commissaris der Koningin voornoemd, D E B R A U W. J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1