Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Twee vijandbsT No. 3410. Donderdag 21 Januari 1897. 37e Jaargang. B H A W B V B E B. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. Openbare vergadering op Donderdag 21 Januari 1897, 's namiddags 7 ure. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. folitieli tlverzlcht. Het ,/Berl. Tbl." bevat een opzienbarend bericht uit Konstantinopel. De correspondent schrijft nl. Onlangs heb ik melding gemaakt van het invoeren van wapens en ammunitie door een zeker gezant- schap daaraan kan ik thans nog toevoegen, dat, zooals mij van andere zijde verzekerd wordt, dit gezantschap niet alleen de genoemde kisten, inaar ook levend verdedigingsmateriaal (of materiaal voor den aauval)lieeft ontvaugen. Volgens mijn zegsman moeten zich daar 150 goed uitgeruste personen bevinden. Zonder de verantwoordelijkh»id voor de juistheid dezer mededeelingen te willen overnemen, wil ik er toch aan toevoegen, dat een opvallend groot aantal marine-soldaten op elk uur van den dag om het gezantschapshotel en consulaat slentert. Dan dringt zich toch onwillekeurig de vraag aan iemand op Wat is men daarmede voornemens? Wil men veilig wezen tegen ongeregeldheden, welke men vreest dat zullen uitbreken tegen het een of ander plan van revolutionnaire elementen ,Neen toch Daartegen is men voldoende beschermd door de talrijke patrouilles. Ik zou het bewuste gezantschap niet gaarne van oneerlijke voornemens beschuldigen, maar argwanend wordt men toch. Speelt men dubbel spel Handelt dat gezantschap FEUILLKTON. Roman van B. CORONY. Een der hooge hoogvensters voorbijgaande, be- merkte hij Constance, die bij de fontein stond en naar de veelkleurige waterstralen zag. Hij begaf zich naar liaar. „Gij moet mij nu het gansche park laten zien en dan het paviljoen, oom riep zij hem tegen. „Zie eens, de koepel vlamt letterlijk in het licht der ondergaande zon Ik geloof, dat het mij hier wel zal bevallen." „Dat hoop ik ook," antwoordde hij glimlachend en de beide indrnkwekkende gestalten wandelden verder onder het loofdak der groote boomen. Soms bleef Constance staan en plukte zij een zeldzame bloem, zonder eerst om verlof te vragen. De schemering oinhulde de bergenkleine wolkjes met vurige randen dreven nog over het donker blauwe uitspansel en in het dal doken zilveren nevels op, toen de vrijheer zijn nicht in het paviljoen geleidde, om liaar de hier op- gestapelde schatten te toonen. Met de grootste aandacht luisterde zij naar zijn verklaringenmet haar leveudige verbeelding stelde zij zich de ge- schilderde tooneelen duidelijk voor oogen. Haar wangen gloeiden, de fijne handen werden saam- geknepen, iedere beweging van het bekoorlijk ge- laat drukte spanning en belangstelling uit. „Ik zal dikwijls hier heen gaan. Het is niet mogelijk alles zoo spoedig te begrijpen en vast in overeenstemming met Turkije Bereidt het een verassing voor Bijna zou men gaan denken aan een beraamde overrompeling, als dat denkbeeld niet zoo monsterachtig was. Moet Europa voor een ,/fait accompli" worden geplaatst? Onmogelijk zou het niet zijn en alleen de heer De Nelidoff zou hierop antwoord kunuen geven." Natuurlijk wordt het Russische gezantschap bedoeld. Aan de „Frkf." wordt uit de Turksche lioofd- stad geseind De sultan heeft besloten, een internationale controle-commissie te benoemen, bestaande uit vijf leden een Zwitser, een Belg, een Hollander en twee Turken, welke verplicht is, nauwkeurig toe te zien op het uitvoeren der begrooting. De di- plomatieke kringen zijn over dezen plotselingen inaatregel van den sultan zeer verbaasd, omdat in de tusschen de gezanteu gehouden conferences een bijna gelijkluidend besluit is genomen en de sultan, die daarvan klaarblijkelijk kennis heeft gekregen, de mogendheden dienaangaande voor heeft willen zijn. Uit de mededeelingen van kapiteiu Boisragon en den heer Locke is gebleken, dat alle overige leden der expeditie naar Benin zijn doodgeschoten. Eergisteren is de heer Moor, de consul-generaal, met een staf van officieren van Liverpool naar West-Afrika vertrokken. Zij zullen daar worden ontvangen door kapitein Gallwey, een der weinige blanken die in Benin geweest zijn en den koning gezien hebben. Men hoopt dat knpitein Gallwey in staat zal zijn, belangrijke mededeelingen over den toestand in het rijk te doen. Een afdeeling marinetroepen is van Chatham vertrokken, om zich bij de Benin-expeditie te voegen. De kruisers Theseus en Forte hebben te Malta bevel ontvangen, onmiddellijk naar de Westkust van Afrika te stoomen. Uit deze berichten blijkt, dat men zich in Enge- land gereed maakt om krachtig tegen den koning van Benin op te treden. Naar The Times uit Havana verneemt, is Markies Apezteguia, de aanvoerder van de behou- dende partij op Cuba, naar Madrid vertrokken, om den hachelijken toestand op het eiland toe te lichten. Hij is van oordeel, dat Spanje Cuba zal verliezen, als het de tegeuwoordige wijze van beheer voortzet, en zal daarom doortastende wijzigingen in dat beheer bepleiten een zachter bejegening van de opstandelingen, de scheiding van militair te houdeu." Met deze woorden keerde zij terug, wierp zich op een der divans, waarnaast een ver- guld tafeltje stond en begon de meegebrachte bloemen te ontbladeren. „Ik heb een gevoel, als moesten daarbuiten de blauwe golven van den Bosporus rollen," zei zij. //Gij zult nu veel te vertellen hebben, meende Gisbert. »Te vertellen Aan wien klonk het gerekt. //Wel aan uw moeder en mejuffrouw Von Dom- browsky." z/Haar? Alexandra? Geen enkel woord riep Constance, terwijl zij zoo woest opsprong, dat alle bloemblaadjes aan haar voeten vielen. De donkere oogen, waarvan de pupillen zich plotseling vergroot schenen te hebben, toonden nu weer dezelfde trotsche, wilde uitdrukking, die hij reeds eerder had opgemerkt. ,/Gij zijt toch niet boos op haar, omdat zij heden wat ruw was z/Daarom niet, ofschoon haar toon mij mishaagt mij opwindt, mij verbitteit. Maar zij staat tusschen mij en mijn moeder en dat vergeef ik haar nooitantwoordde het meisje hartstochtelijk. //Tusschen u en uw moeder Hoe moet ik dat verstaan z/Juist zooals ik het heb gezegd. Zij houdt mij van haar verwijderd. Zij draagt de schuld, wanneer er geen innige toenadering tusschen ons plaats viudt, waaneer ik mij gevoel als een wees. En ziet gij, oompje ik ben niet blind voor mijn fouten ik weet, dat ik heftig, trotsch, eigenzinnig en heerschzuchtig ben, maar ook dat heeft zij te verantwoordenalle zachte neigingen en burgerlijk bestuur, en de bepaling, dat het eerstgenoemde aan het laatstgenoemde ondergeschikt wordt. Alarmeerende berichten weer uit Kaapstad. Vol gens berichten aan de Argus uit Umzimkulu (West-Griqualand) heerscht daar groote ongerust- heid, daar de inlanders eene gewapende demon- stratie hielden, blijkbaar om een aanval uit te lokken en zich dan van den voorraad wapenen en ammunitie meester te maken, die in de gerechts- gebouwen is ondergebracht. In zijn antwoord aan de Eerste Kamer ver- klaart de Minister van binnenlandsche zaken, dat in het loopende zittingjaar geen voorstel te wachten is tot wijziging der Drankwet en meent hij dat het heffen van een gemeentelijk ver- gunnings- of patentrecht van koffie en bierhuizen waar geen sterke drank verkocht wordt, de be- doeling der Drankwet niet zou bevorderen. De Minister van financien betoogt in zijn antwoord op het afdeelings-verslag der Eerste Kamer over de aanhangige suikerwet, dat het vol- strekt noodig is een einde te maken aan nood- regelingen. Van pogingen tot het nemen van initiatief voor eene internationale suiker-regeling verwacht de regeering nog geen gunstig resultaat. Naar 's Ministers overtuiging is de regeling der premien het gevolg van geleidelijke inkrimping der bescher- ming zonder a] te groote schokken. Hij verdedigt nader de invoering van premien en vreest van de nieuwe regeling geen stoornis in den vooruitgang van de beetwortelsuiker-industrie. Het ontwerp snijdt alleen de gelegenheid af, een buitengewoon groot voordeel te behalen ten koste van de schatkist, ten laste van het geld, door alien opgebracht. Ook zal zij z. i. geen aanleiding zijn om minder voor de bieten te betalen dan onder de oude regeling, overtuigd als hij is, dat de prikkel om op even ruime schaal te contrac- teeren, in 189.7 niet onthreekt. Werkverschaffing door middel van suikerpremien zou hij zeer bedenkelijk achten. Opheffing van raffinaderijen vreest hij niet en verder betoogt hij, dat de landbouw van dit ontwerp voordeel zal trekken. Voor verlaging van den suiker-accijns aclit de Regeering het oogenblik nog niet gekomen. De beschrijvingsbiljetten voor de personeele belasting, volgens de nieuwe regeling, worden mijner kinderziel werden door haar onderdrukt nooit mocht ik gehoorzamen aan mijn hart, dat mij zoo krachtig, zoo onweerstaanbaar tot mijn moeder trok." //Kind, gij droomt. Wanneer men u hoort spreken zou men gelooven dat deze juffrouw Dombrowsky een bovennatuurlijke rnacht bezat." ^Dikwijls voel ik neiging hetzelfde te gelooven. Ik weet uiet welk een zonderlinge macht zij op mijn moeder bezitalleen is het een feit, dat zij een heilloozen invloed uitoefent en mij van het zoetste geluk berooft." z/Dat klinkt zoo onbegrijpelijk, dat hier bijna aan niets dan aan een misverstand kan worden gedacht", antwoordde de heer Von Hohenfels, terwijl hij haar weer naast zich plaats deed nemen op den divan. //Spreek ronduit. Wanneer ik u kan helpen, ben ik daartoe gaarne bereid." ,/Oeh, wat zal ik u zeggen, oom Het is mij immers zelf een raadsel hoe het zoo ver is ge komen. Ik moet ver, ver terugzien, wanneer ik mij den tijd wil herinneren, dat mijn moeder des avonds nog aan mijn bed stond, toen ik nog bij haar mocht zijn, zoo dikwijls en zooveel ik ver- langde. Toen was ik een kind. Op zekeren dag werd mij gezegd, dat zij ziek was, dat ik mij heel rustig moest houden en op mijn kamer rnoest blijven. Een week later was zij vertrokken, zonder afscheid van mij genomen te hebben en in haar plaats heerschte Alexandra thuis. Zij zorgde goed voor mij, het ontbrak mij aan niets, doch voortaan gold alleen haar wil. Zij had een manier om te bevelen, de heerschappij uit te oefenen, welke geen tegenspraak toeliet. Mijn vader verlaugde, dat alles haar zou gehoorzamen thans rondgebracht. Zij zien er veel smakelijker uit dan de oude het getal vragen is aanmerkelijk ingekrompen en de toelichting in de aanteekeningen is duidelijk gesteld. Naar de Res. bode verneemt, heeft zich een comite gevormd uit afgevaardigden van verschil- lende richtingen, landbouwers, industrieelen, hande- laren en leiders van groote politieke bladen, met het doel maatregelen van tegenweer en desnoods een tarievenwedstrijd uit te lokken, naar aanleiding van de moeilijkheden, welke aan den invoer uit Nederland worden in den weg gelegd. Blijkens eene mededeeling in De Gemeente- stem vallen ook windkorenmolens onder de be paling van art. 1 der veiligheidswet. Onder de krachtwerktuigen, in dat artikel be doeld, zijn te verstaan alle werktuigen, waardoor eene natuurkracht alswind, water stoom, electriciteit, gas, enz. dienstbaar wordt gemaakt aan het verrichten van arbeid. Alzoo moeten ook de windkorenmolenaars b'nnen den gestelden tijd, dus voor 1 April a. s. de bij de wet bedoelde opgave aan den burgemeester hunner gemeente inzenden. Het geven van vergoeding aan behoeftige ouders van die miliciens, die kostwinners zijn en hun dienstplicht moeten vervullen, (zooals reeds in Belgie geschiedt) kan volgens den Minister van Oorlog eerst bij eene nieuwe wettelijke regeling van den militairen dienst worden overwogen. Aan de samensmelting van het 'officierskader, hier te lande met het leger in Oost-Indie, staan naar zijn oordeel te veel bezwaren in den weg. Hij kan ook geen toezegging doen dat door hem het dragen van wapenen buiten dienst zal worden verboden. Wij mogen dus veronderstellen dat de bezwaren van dezen Minister tegen dat verbod zeer ernstig zijn, en zijn benieuwd die te hooren. Verder verklaarde de Minister dat hij over het ruimer geven van burgerlijke rijksbetrekkingen aan militairen bij het verlaten van den dienst met zijne ambtgenooten in overleg zal treden. Gedurende de maand December zijn in de provincie Zeeland voorgekomen 62 gevalten van mond- en klauwzeer bij twee eigenaars, te Oosterland en te Philippine, en 6 gevallen van vlekziekte bij 5 eigenaars, te Brouwers- haven, Domburg, Hontenisse, Middelburg en Oud-Vosmeer. en wanneer ik weerspannig was, berispte hij mij met strenge woorden en zei//wij zijn haar dank verschuldigd." Ik vroeg dikwijls naar moeder, doch wist nooit te vernemen, waar zij was. //Zij houdt verblijf in een zuidelijk klimaat en zal wel terugkomen", antwoordde Alexandra allijd kort. En zij kwam ook weer, een jaar voor den dood mijns vaders, maar zoo vertrouwelijk als vroeger werd zij nooit wetr." //Lag de schuld niet gedeeltelijk aan u De lauge afwezigheid had misschien vervreemdend gewerkt en oubewust liet gij het misschien ont- breken aan een warme, hartelijke ontvangst." z/In geen geval Jubelend vloog ik haartege- moet en met innige vreugde drukte zij mij in haar armen. Zeker zou alles weer geworden zijn zooals het vroeger was, doch tegen mijn ver- wachtiug verliet tante Alexandra ons ook thans niet. Zij leidde nog steeds mijD opvoeding, zij bemoeide zich nog met alle aangelegenheden van het huis, daar moeder ziekelijk was en moest worden ontzien. Slechts zelden liet zij mij met haar alleen en wanneer dit geschiedde, was het toch slechts voor korten tijd en dan nog nooit zonder dat zij in de naaste kamer was of af en aan liep. Dan kwamen er weer dagen, ja zelfs weken, dat ik uit haar nabijheid werd gehouden. Gij zijt te luidruchtig, mama heeft weer haar zenuw- hoofdpijn, heette het. Ik was immers nog maar een kind en moest mij dat laten welgevallen, doch dat ook moeder toegaf en niet beslist naar mij verlaugde, bewijst toch, dat er reeds toen invloed ten mijnen nadeele op haar werd uitge- oefend. Is het niet zoo, oom //Oogenschijnlijk ja Maar welke reden zou TER HIEIIZEISEHE COIIRAYT l)it bind verscliijnl Tlaanilas*, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezooderd op Oesldagen, bij den nitgever 1". J. AW IIK SASDE te Ter lenien. In den loop der maand Februari a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke verordening, alle mannelijke ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, gtioren in hut jaar 1866, en ook die. van uuderen leeftijd, voor zoover zij hun 50® jaar nog niet zijn ingetreden, die in het vorige jaar zich in de gemeente hebben gevestigd, ter gemeente-secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden ingesohreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onverminderd de daartegen bedreigde boete. ambtshalve ingeschreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 18 Januari 1897. Burg, en Weth. aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. 5)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1