Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3407. Donderdag 14 Januari 1897. 37e Jaargang. VACCIHATIE. EIEZEBSLUSTEH. TWEE VIJAIBEI. voor den 15 Februari 1897 Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. F EUILL ETC) N verschillen.de modellen II tot en met X GRATIS verkrijghaar De ide aangiften zijn ter gemeente-secretarie. Politieb Overzicht De overeenkomst tusschen Groot-Brittannie en de VeTeenigde Staten ven Amerika tot schikking van het geschil over Venezuela in het bijzonder, en in het algemeen tot het doen beslechten van alle toekomstige geschillen door scheidsrechterlijke uitspraak, die overeenkomst, welke reeds tegen het eind des vorigen jaars haar beslag had gekregen, is nu eergisteren formeel te W ashington onderteekend. De laatste zwarigheden schijnen van Ameri- kaansche zijde gekomen te zijn en de algemeene strekking van het verdag betroffen te hebben. De Markies van Salisbury is met bereidwilligheid aan die bedenkingen tegemoet gekomen. Koning Oscar van Zweden heeft zich vereenigd met het artikel van het verdrag, waarin bepaald wordt, dat in zekere gevallen tot hem de uit- noodiging zal worden gericht eenen scheidsrechter aan te wijzen. Nu wordt nog slechts de goedkeuring van den Senaat der Amerikaansche Unie gevorderd en daaraan zal het verdrag zoo spoedig doenlijk wor den onderworpeu om de overeenkomst tusschen de twee groote Engelsch-sprekende natien van kracht te verklaren, die als de dageraad mag begroet worden van den dag, waarop het op aarde allerwegen dus vrede wezen zal. De mogendheden willen trachten Turkije te hervormen, zonder den Sultan te schaden in zijn gezag zij worden vooral door Rusland geleid, dat den Sultan persoonlijk hulp en bescherming heeft toegezegd. Maar hoe zij dat doen zullen is geen der ge- zanten eigenlijk recht duidelijk. En het is zeker teekenend, dat de Sultan, op wiens behoud de gezantea bedacht moeten zijn, door deze heeren zelfs niet op zijn woord geloofd wordt. De Italiaansche gezaut was bij den Sultan tus schen beiden getreden voor een Italiaansch apo- theker in Turkschen dienst, die tot deportatie veroordeeld was omdat hij zich schuldig gemaakt had aan ,/oproerige uitingen." De gezant dreigde, dat een Italiaansch oorlogsschip den man zou terughalen, indien de Sultan weigerde bevel te geven dit vonnis onuitgevoerd te laten. De Sultan gaf toe en beloofde het vonnis te vernietigen. Maar de gezant stelde zich met een mondelinge belofte niet tevreden en eischte een schriftelijke. De Daily News teekent hierbij aan /Zeker is nooit vernederender eisch gesteld aan Sultan Ab- doel Hamid, dan die van signor Pansa, toen hij, als gezant van een groote mogendheid, weigerde den Sultan te gelooven op zijn woord en een schriftelijke bevestiging daarvan vroeg. Zou een souverein nog dieper knnnen zinken Tusschen Japan en Duitschland zullen hoogst- waarschijnlijk explicaties worden gewisseld naar aanleiding van het volgende, dat Maandag te Tokio voorviel. De Duitsche gezant, met rijtuig uitgeredeu, had daarbij het ongeluk een Japansch student met de zweep in het aangezicht te raken. Of'tmogelijk ook met opzet geschiedde, b. v. om wegens eene beleedigende opmerking te straffen, laat het telegram in het midden. De zaak, die groot opzien gewekt heeft, wordt door de inlandsche pers voorgesteld als een aanval van de zijde van den gezant, die geenszins was uitgelokt. De bladen verlangen, dat de gezant deswege zal worden teruggeroepen. Het ministerie van buitenlandsche zaken houdt zich met de zaak bezig. De naam van den gezant is Baron Von Gutschmid. Uit Manilla is te Madrid officieel bericht ont- vangen, dat de van de Philippijnen naar de Marianna-eilanden gedeporteerden daar in opstand zijn gekomen, maar met geweld door het garnizoen zijn bedwongen. Gedood werden van hen 80, gekwetst 40 en de overigen gevangen genomen. Het garnizoen is versterkt met ontscheepte mariniers. De opperste gezondheidsraad te Konstantinopel heeft, op voorstel van den vertegenwoordiger van Oostenrijk-Hongarije, besloten de bedevaarten uit Britsch-Indie naar Mekka dit jaar te verbieden, wegens het gevaar van overbrenging der pest. De vertegenwoordiger van Turkije verzette zich hevig tegen dat besluit, als inbreuk makende op een voorschrift van den Muzelmanschen godsdienst. Ook Rusland neemt reeds zijne maatregelen tegen de mogelijke overbrenging der pest naar zijn gebiedhet heeft besloten eene bijzondere com- missie in te stellen, ten einde, onder leiding van den chef van het departement voor hygiene, voor de noodige voorbehoedsmaatregelen te zorgen. Roman van B. CORONY. De weg was nu weer wat breeder geworden, Rainer drong zijn paard dicht tegen dat van den vrijheer, zonder toch naast hem op te rijden. Zijn oogen fonkelden met een onheilspellenden glans en zijn hand omklemde krampachtig een scherp geslepen dolkmes, dat hij steeds bij zich droeg, wanneer hij laat door het veld moest. Ilet lemmet bliksemde in 't bleeke maanlicht een krachtige, zekere stoot en de gehate zou nooit den drem pel van .,/Edelhof" overschrijden. Wanneer de heer Von Hobenfels had omge- keken, zou hij onmiddehjk hebben bemerkt, dat de dood achter hem loerde, doch hij deed het niet. Was het trots, was het onverschilligheid of vertrouwde hij op de eer van zijn geleider Een enkele maal zag hij naar dezeu om en dit juist verlamde den reeds opgeheven arm van Rainer, zoodat hij niet toestooten kon. De half krankzinnige man kreeg zijn bezinning terug. Neen? Dit was niet het juiste oogenblik om den blinden haat te volgen. Hildegard zou nooit te vergeefs wachten op een laatsten straal des geluks, dat was tocli zoo weinig voor een gansch, vreugde- loos, mislukt leven. Vooruit of het wordt te laat! Ook Gisbert spoorde zijn paard nog meer aan. De dieren vlogen door het bosch. Eindelijk kwamen de linden van den //Edelhot in 't zichtnog twee ininuten en hij was bereikt. Een knecht stond wachtend aan de poort en nam de paarden bij den teugel. Zwijgend traden de beide mannen het huis binuen. Op een wenk n Rainer verwijderde zijn moeder, die den vriilieer verbaasd aankeek, zich uit de ziekenkamer voor 't eerst sedert jaren bevond Gisbert von Hobenfels zich weer alleen met de beminde vrouw. Een gevoel van eindeloos wee doortintelde zijn lichaam, toen hij de legerstede naderde. Al het leven, dat nog in het zwakke lichaam aanwezig was, scheen in de groote, blauwe oogen gevlucht, die met een stralenden glans hem aanzagen. Het zachte, wasbleeke handje strekte zich naar hem uit, doch het viel weer machteloos op het dek. //Hildegard, mijn Beveling! Waarom moest gij mij ontnomen worden? Waarom had ik zelf niet de kracht u vast te houden?" riep hij in een uitbarsting zijner smart. „Stil Niets over het verleden smeekte zip Haar stem klonk onhoorbaar als een ademtocht, maar toch verstond hij ieder woord. ,/Lijden en hoop alles licht reeds ver achter mij. Ik ben met mijn lot verzoend, een zorg kwelt mij nog, drukt mij zwaar," vervolgde zij na een lang stilzwijgen, dat ook de vrijheer niet durfde te breken//het is de vijandschap tusschen Hans en u. Zij bestaat reeds zoo lang en ik vrees dat zij zal eindigen in lets slechts. lb' graaf die vijandschap met mij, en laat dan een jonge geinalin met u in afkomst gelijk, llo- henfels binnentreden." z/Spreek daarvan thans nietviel hij haar bijna heftig in de rede. z/Toch welDe dood heeft mij het zegel van Leef een nog onbekend in een nauwe- de lippen genomen. Ik mag het nu zeggen, dat mijn ziel steeds bij u was en dat het mij dikwijls zoo pijn deed, wanneer ik zag dat gij, alleen, om te vergeten, een weg gingt bewandelen, waarop gij nooit bevrediging zoudt kunnen vinden. Het sprookje onzer liefde is ten einde. nu voor de toekomst voor geluk De laatste woorden gingen op lijks hoorbaar gefluister en de lange wimpers be- dekten de schoone oogen. Gedurende al dien tijd stond Hans in den tuin aan het met rozen versierde venster en keek, door het groen verborgen, met een gelaat dat door haat en vertwijfeling was vertrokken, de kamer in. Het was hem alsof hij naar binnen moest stormen, den gehaten persooii wegslingeren van het bleek beeld des engels en toch hield een onweer- staanbare macht hem op de plaats, vanwaar hij alles kon zien. Ilet, gloeide, het kookte achter zijn voorhoofd, alsof zijn hersenen in brand stonden. Hij kneep en schudde de twijgen van de struik, zoodat de bloemen ontbladerdeii, of met geknakten stengel tusschen het groen bleven hangeu. Verbannen van het sterfbed der geliefde vrouw, die toch hem behoorde, waarop niemand eenig recht had en de andere bij haar, haar zachte, troostende woorden toesprekende, zoo dicht over haar buigend, dat zijn adem langs haar wang moest strijken, zoo dicht, dat hij den laatsten ademtocht van haar lippen zou kunnen kussen Een wilde begeerte om plotseling in de kamer te springen en den gehate met eigen handen te wurgen, greep Rainer met vreeselijk geweld aan. Zijn polsen vlogen, Voor eenigen tijd werd te Amsterdam eene commissie gevormd uit de afgevaardigden van verschillende volksvereenigingen die feesten voor- bereiden, ter gelegenheid van de troonsbestijging der Koningin Wilhelmina. Door die commissie werd het pian gevormd Hare Majesteit een gouden statiekoets als huldeblijk aan te bieden. Hare Majesteit, hiermede in kennis gesteld, sprak hare ingenomenheid met dit plan uit en antwoordde, dat, al was het niet bij gelegenheid Harer kroning. Hare Majesteit op een nader te bepalen tijdstip dit geschenk met erkentelijkheid zou aauvaarden. Op grond daarvan is dezer dagen //de Veree- niging van het Amsterdamsehe volk tot het aan- de gansche wereld scheen te draaien, als door een bloedrooden sluier zag hij het schoone gelaat van Gisbert. Reeds zette hij den voet tegen den muur onder het venster doch een plotseling opkomend innig inedelijden met Hildegard maakte een einde aan zijn aan razernij gloeiende woede. Neen, neenHaar vrede mag niet worden gestoord Maar dan dan wanneer alles voorbij is dan valt er een vreeselijke rekening te vereffenen! Een angst, die hem zijn adem dreigde te ont- rooven, legde zich als een ijzeren band steeds vaster om zijn hart. Wat was dat Alles bleef zoo benauwend, zoo vreeselijk rustig daar binnen. Hij verlangde er bijna naar, het gefluister weer te hooren, dat zoo pas hem zoo zinneloos woedend had gemaakt. Zou dat vreeselijke zwijgen dan nooit eindigen Neen, geen woord brak de heilige stilte. De wonderen des tweeden levens begonnen zich reeds te onthullen aan den stervenden blik. Zij zag niet meer neer op de arme wereld vol teleurge- stelde hoop en onvervulde wenschen. Hobenfels legde den arm om de lichte gestalte en hief haar op. Het fijne kopje zonk, als naar beneden getrokken door het rijke goudbruine haar, aan zijn borst. Hildegards oogen bleven gesloten, maar zij voelde de nabijheid van den geliefde, zij wist dat hij het was, die haar ondersteunde en haar naam zoo zacht, zoo innig uitsprak, als eens in dien heerlijken tijd. Als op rozige wolken wiegde zich haar scheidende ziel. Het was een zoet, een onbeschrijfelijk zalig sterven. Zonder doodstrijd, slechts met een zucht, die angst, noch smart uifdrukte, veel eer een gevoel van oneindig welbehagen, scheidde zij van de aarde. TER SCiE CRURA Mit blatl verschijnl i»K- «fen uitj^ever P» J* VAI DE IAIDE te Ter Heuzen. WoeusilaK- en VriJ«la«»vond, nitse»'""ierl1 "I* '"J Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccinatie en revaccinatie zal be'staan in het ziekenhuis aldaar, op Donderdag, 14 ilezer, 's middags den uur. Ter Neuzen, 12 Januari 1897. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de mannelijke inwoners der gemeente uit, die voor of op den 15 Mei 1897 den leeftijd van 25 jaar liebben bereikt, die niet in die gemeente over het voile dienstjaar 1896 zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van minstens 1,—, of niet in die gemeente over het voile dienst- iaar 1895/96 zijn aangeslagen in de vermogensbelasting of belasting op bedrijfs- en andere inkomsten of in de personeele belasting. en aanspraak willen maken orn geplaatst te worden op de EIJST, aanwijzende hen, die tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer, van de Provinciate Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn, A. zoo zij in eene andere gemeente zijn aangeslagen over het voile diensljaar 1896 in de grondbelasting (in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag in hoofdsom en Bijksopcenten van ten minste I), of over het voile dienstjaar 1895/96 in de vermogensbelastmg, at over het voile dienstjaar 1895/96 in de belasting op bedrijfs- en andere inkomstenof over het voile dienstjaar 1895/96 in de personeele belasting(zooals die is geregeld bij de wet van 29 Maart 1833, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 April 18J1), daarvan door overlegging der behoorlijk voor geheel voldaan geteekende aanslagbiljetten te doen blijken; B. overeenkomstig vastgesteld Modeno. II en onder over- legging van het aanslagbiljet of door den ontvanger geivaai- merkt"duplicaat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeensehappelijk bezit, aangifte te doen, zoo zij als mede-eigenaar over 1896 zijn aangeslagen ill (let grondbelasting. weens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap, mits het aandeel in dien aanslag (hoofdsom en Rijksopcenten) minstens f 1 bedraagt en de aanslag ten voile zij betaald; C. overeenkomstig Model no. Ill A aangifte te doen, zoo zij als lioofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari 1897 sederf 1 Augustus 1896 hebben bewoond krachtens huurachtereenvolgens EEN huis, of gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorenden grond of lokaleti en bijgebouwen niel ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs per week berekend ten minste heeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der ge meente, waar het huis gelegen is, vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente in de. kom f 1, en het overig deel f 0,80 s weeks) D. overeenkomstig Model no. Ill B aangifte te doen, zoo zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari 1897 sedert den 1 Augustus 1896 hebben bewoond krachtens huur achtereenvolgens in dezelfde gemeente niet meer dan TWEE huizen of gedeelten van. huizen, voor elke wuarvan met of zonder bijbehoorenden grond of lokalen en bijgebouwen. niet ter bewoning besteind, de werkelijke huurprijs per week berekend len minste heeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar het huis is gelegen, vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente in de kom f 1,en in het overig deel f 0,80 's weeks); E. overeenkomstig Model no. IV aangifte te doen, zoo zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari 1897 sedert den 1 Augustus 1896 hebben bewoond krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur een zelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke meter F. overeenkomstig Model no. V aangifte te doen, zoo zij op den 31 Januari 1897' sedert den 1 Januari 1896 bij d-.-n- zelfde persoonondernemingopenbare of bijzondere instelling en dienstbetrekking en als zoodanig over het jaar 1896 een inkomen hebben genoten als voor de gemeente ot het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente f 325 in de kom en f 275 in het overige deel, met dien verstande dat bij de bt-rekening van dit inkomen ad f 325 of f 275, vrije waning of inwoning als 50 of 25 Inkomen geldt, dat vrije kost en inwoning als J 225 of f 175 inkomen geldt, en dat enkel vrije kost als f 175 of 150 inkomen geldt); G. overeenkomstig Model no. VI aangifte te doen, zoo zij _r den 31 Januari 1897 sedert den 1 Januari 1896 als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over het jaar 1896 een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente als tusschen haakjes bij F is vermeld) H. overeenkomstig Model no. VII aangifte Jte doen, zoo zij op den 1 Februari 1897 in het genot zijn van een door eene OPENBARE instelling ver/eend pensioen van gelijk bedrag als het inkomen hiervoren onder F en G bedoeld voor deze gemeente zooals bij F tusschen haakjes is vermeld) I. overeenkomstig Model no. VIII aangifte te doen, zoo zij zoowel in het geval onder F als onder dat van H ver- keeren of zoo zij zoowel in het geval onder G als onder dat van H verkeeren, en het noodig is dat ter bereiking van het vereischle inkomen, het inkomen en pensioen worden samen- geteld J. overeenkomstig Model no. IX A aangifte te doen, zoo zij op den 1 Februari 1897 sedert den 1 Februari 1896 den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100 (nominaal) ingeschreven in de Grooiboeken der Nationals Schuld K. overeenkomstig Model no. IX B aangifte te doen, zoo zij op den 1 Februari 1897 sedert den 1 Februari 1896 den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste J 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank L. overeenkomstig Model no. X aangifte te doen, zoo zij hebben voldaan aan de eischen van bekwaamhriddoor of krachtens de wet gesteld voor de benoembaarheid tot eenig ambt, voor de vervulling van eenige botrekking of voor de uitoefeuing van eenig bedrijf of beroep. Ter Neuzen, den 12 Januari 1897. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1