Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3405. Zaterdag 9 Januari 1897. 37e Jaargang. AAEBB8TEDI1HG. HEX BOVIIKAMIETJE. A Aangifte voor de Zeemilitie. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32j. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN maken bekenu, dat de tegen Dinsdag, 12 (lezer, aangekondigde Sanbesteding van het maken van een sloot en bijbehoorende werken tot verbreeding van den weg aan den Koedijk is uitafesteld tot nader bekend te maken tijdstip. Ter Neuzen, 8 Januari 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F KIT I I.I. BTO N Naar het Duitsch door P. P. 3) Onder drukke voorbereiding gingen de laatste dageu voorbij. Het gansche huisje werd nog eens van beneden tot boven schoongemaakt. Een buurmeisje pakte mee aan en hielp aan alles en kneedde het brood dat in de dorpsbakkerij moest worden gebakken. Heinrich hield zoo veel van versch boerenbrood en suikerkoeken. In de keuken werden aardappelen gebakken en een ham werd uit den kelder gehaald en een paar kippen moesten het leven laten voor de soep op den volgenden dag. Het gansche huisje blonk en alles rook even frisch en het witte zand knetterde onder de tredeu der heen- en weergaanden. Nog eens ging, toen men gereed was, de huisvrouw naar het boven- kamertje, om te zien, of alles nog wel in de beste orde was. En dan van daar boven uit kon men den weg ver overzien. Het oude hart klopte en beefde, en nu zagen de moederoogen niet ver van het bosch een rijtuig naderen. Nu spoedig weer naar beneden, ffVader! daar komen ze, het rijtuig is reeds het bosch uitEn toen stonden de beiden voor de deur en zagen naar buiten. Ze hielden hun hand boven het voorhoofdwant het helle zonne- licht verblindt. Het heeft hun waarlijk de tranen in de oogen geperst. Maar dit deed alleen de F*oiitieli Overzicht. In Frankrijk schijnt men zich te willen toe- leggen op het publiceeren van sensatieberichien. Terwijl president Faure, bij de Nieuwjaarsreceptie op het Elysee, met vreugde den vrede] ievenden toestand van Europa bespreekt, trachten enkele organen het te doen voorkomen, dat die vrede wel niet van langen duur zal zijn. De Petite Republique deelt mede, dat alle officieren van de grenskorpsen een biljet van aangifte ter invulling hebben ontvangen, dat zij voor 15 Januari ingevuld moeten zenden aan het ministerie van oorlog. Daarin wordt opgave ge- vraagd van Daam en rang van den officier, zijn familiebetrekkingen en financieele aangelegenheden, de familie en het vermogen zijner vrouw indien hij gehuwd is, en den naam van een persoon die bereid is zijn vrouw en kinderen tot zich te nemen, voor het geval het Fransche leger mobiel wordt verklaard. Het socialistische blad ziet vooral in de laatste zinsneden het bewijs dat er iets broeit aan den politieken hemel, en dat de Fransche Regeering niet overtuigd is van de mogelijkheid den vrede nog lang te kunnen bewaren En de Matin meldt, dat de Minister van Oorlog in de Kamer zal voorstellen, de vierde bataljons zoo spoedig op te richten als de ten dienste staande middelen veroorloven de twaalf bataljons waarvan de oprichtiug reeds thans mogelijk is, zullen on- middellijk worden ingedeeld bij de regimenten, die aan de oostelijke grenzen garnizoen houden. Het laatste nieuws uit Konstantinopel brengt de Oostersche quaestie wel niet nader tot een op- lossing dan het voorlaatste, doch volledigheids- halve en om der curiositeitswille dient het toch gereleveerd te worden. Cambon, Frankrijks gezant, heeft na de tele- grafische mededeeling van zijn drogman aangaande de dezen geworden weigenng tot bijwoning van het proces tegen Mahzarbey, onmiddellijk besloten tot des drogmans terugroeping, terwijl hij de Porte kennis gaf dat hij de behandeling der zaak als van ouwaarde zou beschouwenofficieel worden alle te Konstantinopel gevangen gehouden Ar- meniers nu gezegd in vrijheid te zijn gesleld, Maandag zouden er 200, Dinsdag 400 zijn vrij- gelaten en den Sultan zou zijn ter hand gesteld het door den Czaar tijdens Nelidow's verblijf te St. Petersburg goedgekeurde hervormingsplan. Volgens berichten uit Athene is het op Kreta nog verre van rustig. Zondag heeft een troep gewapende Mohammedanen, die zich inhinderlaag zonneschijnwant zij zullen toch niet weenen, zooals kinderen, die oude menschen Daar komt het rijtuig aanrollen, een open landauwer en daar achter de dorpsjeugd en ver- scheidene blaffende houden. En uit alle deuren en vensters kijken de Boeren. //Heerejeh Hut- schenreuter's Heinrich met zijn jonge vrouw Nu houdt het rijtuig stil. Een fijne jonge lieer in een licht reiscostuum stijgt uit, knikt de ouders vriendelijk toe en helpt toen eene sierlijke gestalte iu een grijzen mantel en een heerenhoedje op, waaronder de goudblonde lokjes elkaar als het ware verdrongen, uitstappen. z/Goeden dag vader, goeden dag moeder," roept hij, ,/hier is nu Asta, zij verlangde er naar, u te begroeten. Maar nu spoedig iu huis, dat aan- gapen der menschen is voor Asta verschrikkelijk." Bij die woorden reikt hij zijne ouders de hand en Asta volgt zijn voorbeeld, terwijl zij met haar groote blauwe oogen verwonderd om zich heen ziet. Doch voor alien in de woning verdwijnen, gaat Heinrich nog eenmaal naar het rijtuig en roept den koetsier toe Alzoo precies ten vijf ure 1" De moeder, die hem gevolgd is, heeft het ge- hoord en er komt iets als een plotselinge schrik over hare gelaatstrekken. Maar zij zwijgt er over. Heinrich heeft nog geen oog naar het balkon geslagen. Ze gaat naar hem toe ,/Zie eens Heinrich, we zijn aan 't bouwen geweest, voor u, opdat het u beiden bij ons bevallen zou, jou en je Asta." //Ah zoo, moeder, hebt ge dan gemeend, dat we lang hier zouden blijven. Hoe gaarne ook, dat kan niet ons biljet, weet ge, nog heden moeten wij verder." Toen zeide de moeder niets meer. h- gelegd op den weg van Canea naar Suda, ge- schoten op een gezelschap Christenen, die het vuur beantwoordden, met het gevolg dat van weerszijden enkelen gewond werden. Op een andere plaats loerden Mohammedanen op een groep Chris- ten-boeren die olie naar Canea brachten, maar de boeren bemerkten bijtijds den strik, die hun ge- spannen werd, en redden zich door de vlucht. In hetzelfde district zijn een paar Christenen ge- dood. Deze verschillende gevallen, die toegeschreven worden aan de verbittering der Mohammedanen over de jongste hervormingen hebben groote opge- wondenheid veroorzaakt in het district Canea. Een troep gewapende Christenen heeft zich te Peri- voha vereenigd Berowitch Pacha reed daarheen om hen te bewegen uiteen te gaan, maar zij weigerden zoolang de Mohammedanen, die schul- dig zijn aan de bovengenoemde overvallen, niet voor het gerecht zijn gebracht. In Februari a. s. gaat de opstand op Cuba, de jongste, nog altijd durende, wel te verstaan, zijn vierde jaar in en zoo ongeveer om denzelfden tijd viert generaal Weyler zijn eerste jaarfeest als kapitein-generaal en opperbevelhebber van de Spaansche oorlogsmacht op het eiland. Als nu de insurgenten zich neerzetten tot retrospectieve beschouwingen en Weyler eveneens, dan moet het resultaat van dit doen, aangenomen dan dat 't ge- schiedt eerlijk en oprecht en zonder zelfbedrog, onderling heel wat verschillen. De strijders voor vrijheid en onafhankelijkheid kunnen best tevreden zijn materieel en moreel zijn zij in veel betere conditie dan in 't begin van hun worstelstrijd, terwijl Weyler, ondanks zijn kostbare, millioenen verslindende legerhorden heel wat van zijn prestige heeft ingeboet, sinds hij geroepeu werd om Martinez Campos te ver- vangen en meer doortastende maatregelen te nemen. Eu dat niet op Cuba alleente Madrid zijn heel rare dingen verteld over het beheer der millioenen, welke de natie week op week ten offer brengt aan den strijd tegen recht en vrijheid en het geringe succes van des generaals militair beleid draagt ook al niet bij tot zijn populariteit aan de heldenfeiten, die langs officieelen weg ter algemeene kennis worden gebracht, gelooft alleen nog de groote onontvvikkelde menigte in Spanje en die gelooft eigenlijk alles, behalve wat waar is en wat zoo af en toe over den treurigen staat der volksontwikkeling wordt ten beste gegeven. Of Weyler nu zijn zelfvertrouwen en het ge- loof aan zijn wapensucces ongerept heeft weten Binnen in de kamer damt de koffie en de eierkoeken zien er uitlokkend uit. Allen plaatsen zich rondom den grooten met een bonten doek versierden disch en de jonge vrouw onderzoekt steelsgewijze maar nauwkeurig de geheele omgeving. Een zacht lachje vliegt over hare gelaatstrekken. Maar terstond ouderdrukt zij dit, omdat ze immers niemand wil krenken. Mijn hemelhoe kon Heinrich hier nog leven, sedert hij wist wat een beschaafder leven beteekent Foei, die vliegen en die bedompte luehtEn die oude menschen Nu, 't zijn Heinrichs ouders en braaf en eerbaar zien ze er uit, maar het is toch goed dat men op eenigen afstand van elkander leeft. Het onderhoud is weinig opgewekt. Heinrich heeft hoofdzakelijk het woord, vertelt van de bruiloft, van de reis, vraagt. naar dezen en genen, en Asta werpt zoo nu en dan een woordje daar tussehen en lacht vriendelijk en doet moeite om het onthaal alle eer aan te doen. De moeder is stil. 'tis haar zoo zonderling zwaar in het hoofd. Ze heeft straks niet zoo recht verstaan, maar het komt haar voor dat de kinderen heden nog verder willen. Maar wellicht heeft zij verkeerd verstaan. Neen, want nu haalt Heinrich zijn horloge te voorschijn en zegt ./Wij hebben nog een uurtje tijd, dan komt het rijtuig weer voor. Ik moet Asta de kerk laten zien men heeft van daar een zoo heerlijk vergezicht. Gaat ge mee?" Maar de oudjes bedanken. Zij weten niet of dat aan de fijne jonge vrouw aangenaam zou zijn pn boven- dien moet moeder het avondeten gereed maken. z/Maar ik bid u, beste schoonmoeder, doe geen moeite, wij hebben zooeven gegeten en vodr den avond zijn we weer in de stad." Asta houdt te behouden, valt moeielijk uit te maken in dien hij er evenwel met praten kon komen, zouden de rust en de vrede op het eiland reeds lang zijn teruggekeerd. Het omvangrijke afdeelingsrerslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot regeling der financieele verhouding tussehen het Rijk en de gemeenten is verschenen. Tegen den vorm werd door sommige leden de bedenking geopperd, dat de gecomplieerde bepa lingen omtrent de uitkeeriugen onnoodig zijn en men eenvoudiger kon bepalen, dat jaarlijks aan elke gemeente per inwoner zou worden uitgekeerd het bedrag, in eene bij de wet te voegen tabel vermeld. Maar anderzijds vond men de regelen van berekening aanbevelenswaardiger, in het belang der stabiliteit. Een aantal leden waren echter in beginsel tegen de voorgestelde regeling, op grond dat het stelsel van blijvende subsidies in strijd is met dat der gemeentelijke autonomieverscheidene leden gaven de voorkeur aan overneming van de verschillende takken van dienst door den staat, zooals politie, schutterij, instellingen van H. en M. O. eD, volgens eenigen, ook die van L. O. Verder werd betoogd, dat de regeling geen rekening houdt met de draagkracht der gemeente er zijn er, die zonder bezwaar in eigen uitgaven kunnen voorzien en toch eene uitkeering zullen ontvangen, en andere veel minder dan zij behoeven. Voorts werd betoogd, dat, behalve de bevolking, ook de uitgestrektheid der gemeente als maatstaf diende in aanmerking te komen. In verband met de invoering der wet op de personeele belasting heeft de Minister van fi- nancien bij instructie aan de inspecteurs der directe belasting opgedragen, met de burgemeesters in overleg te treden, ter aan wij zing van personen voor de schatting der huurwaarden. Ook de aan- wijzing van schatters van het meubilair moet op dezelfde wijze geschieden. De N. R. Ct. ontving eergisteren het vol gende telegram uit Batavia Het gerucht loopt, dat er eene nieuwe excursie naar Pedir op handen is. Het reserve-bataillon te Weltevreden gaat naar Atjeh. Bij den tocht tegen Lohong zijn, blijkens bericht van het departement van kolonien, van de koloniale reserve gesneuveld: korporaal F. F. Riele, fuseliers zichzelve voor heel verstandig door op deze wijze te spreken. En dan verwijderen beiden zich, om na een half uur terug te keeren. De oude Hutschen- reuter en zijne vrouw hebben in dien tijd bijna geen woord gesproken. Zwijgend en schuw zijn ze elkaar met een bekommerd hart voorbij gegaan. Mevrouw Asta is na haar terugkomst in verruk- king over het heerlijk vergezicht en over de kerk en misschieii nog wel meer daarover, dat ze spoedig weer in het rijtuig zal zitten. De moeder doet nog eene poging. //Heinrich, wilt ge niet met uwe vrouw het nieuwe boven- kamertje eens gaan zien Misschien zou het je toch kunnen bevallen en doen besluiten wat langer te blijven." Neen, blijven kunnen ze niet, maar//Kom Asta zegt hij goedhartig. Zij echter fluistert z/Ach, laat dat toch, waartoe zal het dienen, die steile trap, ik ben zoo vermoeid." Neen, het zou nergens toe gedieiid hebben eu daarom lieten ze het na. En toen kwam het rijtuig voor en na een kort afscheid tot het avondeten was men heel niet gekomen, niettegenstaande de ham er zoo uitlokkend uitzag en het versch gebakken brood en de goudgele boter en het schuimend huis- bier zitten de beiden weer in het rijtuig. Heinrich zwaait met zijn hoed, Asta groet nog eenmaal met het geborduurde zakdoekje, dan slaat het rijtuig den hoek om en het geluid van het- wegrollen verliest zich in de verte. Arme ouders EINDE. TER MZEISCHE IUVI Dit Mad versch ijnt ittaandag-, WoensilBg- en Vrijdayavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij den uitgever 1*. J. 1A1" OK lif PE te Ter lieuien. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN noodigen de lotelingen hunner gemeente, behoorende tot de lichting van dit jaar, uit, om, wanneer zij bij de zeemilitie verlangen te dienen, zich daartoe in persoon, vo6r den I Februari eerstkomendeop een werkdagvan des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren, ter secretarie dezer gemeente aan te melden. De bepalingen der wet, die betrekking hebben tot de zee militie, komen hoofdzakelijk op het volgende neder 1». de zeemilitie wordt bestemd tot bemanning van de verdedigingsvaartuigen voor den binnenlandsche dienst en langs de knsten. Zij wordt niet naar de kolonien en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen gezonden, tenzij, in geval van zeer buitengewone omstandigheden, eene nadcre wet daartoe machtiging verleene 2°. de mansehappen der zeemilitie komen in het derde dienst- jaar eenmaal te zamen om gedurende niet langer dan zes weken te worden geoefend 3°. voor de ingelijfden bij de zeemilitie duurt den dienst vijf jaren 4°. aan de mansehappen der zeemilitie wordt in gewone tijden vergunning verleend tot uitoefening der buitenlandsche zeevaart zonder die vergunning worden zij niet tot eene ver- bintenis tot uitoefening van de buitenlandsche zeevaart toege/aten 5°. gelijke vergunning wordt verleend aan hen, die zich^ voor de zeemilitie hebben aangeboden, al worden zij daarb j niet aangenomen 6°. de mansehappen bij de zeemilitie kunnen, in gewone tijden, vergunning bekoraen tot het aangaan van een huwelijk, wanneer zij bun derde dienstjaar hebben vol- bracht 7°. zij zijn, na het bekomen van een behoorlijk paspoort, in lijd van vredevan den dienst der schutterijen vrij- gesteld. Gedaan te Ter Neuzen, den 8 Januari 1897. Burgemefister en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1