Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. i No. 3403. Dinsdag 5 Januari 1897. 37e Jaargang. HET B0VBNKA1IBBTJ1. aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEL ZEN, zullen op Dinsdag den 12 dezer, 's namiddags 4 uren, in bet gemeenteraadhuis in het openbaar bij enkele inschrijving het maken van een sloot met bijbenoorende werken tot ver- breeding van den weg aan den Koedijk: aldaar. Het bestek ligt ter lezing en inlichtingen zijn te bekomen ter gemeentesecretarie. Aanwijzing zal geschieden op Donderdag 7 dezer, 's namiddags 2 uren. Ter Neuzen, 4 Januari 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd^ J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. ir*olitieli Overzicht Vrijdag ontviug de Koning van Belgie het presidium van den Senaat. Op den uitgesproken gelukwensch autwoordde de Koning met een lange rede, waarin hij herinnerende aan het voorbeeld van Karthago, Rome en Griekenland, er op wees, hoe noodzakelijk voor een land het bestaan is van vaderlaudsliefde. Vaderlandsliefde vormt, ver- zekerde de Vorst, den grondslag voor het welziju van het land. De uitgesproken rede maakte, zegt o. a. de berichtgever der Kolnische Zeitung, een diepen indruk op de senatoren de meesten hunner waren van oordeel dat de Koning met deze rede zin- speelde op de noodzakelijke verbetering van het leger. Ook tegenover het presidium van de Kamer wees de Koning op de groote noodzakelijkheid van het bestaan van liefde voor het vaderland. De Koning heeft zich niet met de verschillende afgevaardigden onderhouden in strijd met hetgeen hij vroeger placht te doen. Ter gelegenheid van het Nieuwjaarsfeest heeft de heer Faure, president der Fransche Republiek, het volgende telegram ontvangen van Keizer Nico- laas van Rusland „Tk gevoel mij gedrongen u mijn welgemeende gelukwenschen aan te bieden en, ook namens de Keizerin, de beste wenschen uit te spreken voor het welzijn van Frankrijk. Onder de aangenaamste heriuneringen van het afgeloopen jaar zullen steeds die, van de enkele dagen, welke ik in uw schoon land heb doorge- bracht, onuitwischbaar blijven." Uit Bourges, waar de eerste rijks artillerie-werk- plaats van Frankrijk gevestigd is, wordt bericht, dat alle toebereidselen tot de vervaardiging van de nieuwe snelvuur-kanonnen voltooid zijn. In de militaire werkplaatsen werd door aanplakbiljetten bekend gemaakt, dat de wegens gebrek aan werk ontslagen werklieden binnen kort weder kunnen worden aangenomen, wanneer zij zich bij de directie aanmelden. Tevens wordt bericht, dat de hooge raad van marinezaken het onderzoek van het programma voor den bouw van nieuwe schepen, dat de Minister van marine hem heeft voorgelegd, ten einde heeft gebracht, De Minister van marine heeft het nu doen toekomen aan den Minister van financien Cochery, die nu den Ministerraad voorstellen zal hebben te doen tot dekking van de op 200 millioen francs geraamde kosten. Het ontwerp zal dan in de weldra beginnende Kamerzitting ingediend worden. Een groot aantal personen hebben zich op nieuw jaarsdag naar de woning van den president der Zuid-Afrikaansche republiek begeven, om het hoofd van den Staat hun gelukwenschen aan te bieden bij de intrede van het nieuwe jaar. De heer Jorissen, rechter, richtte een toespraak tot den president, waarin hij uiting gaf aan het gevoel van dankbaarheid, dat de burgers bezielde, nu de regeering met zooveel gevolg het hoofd had weten te bieden aan de gevaren, welke het land in den aanvaug van het vorige jaar hadden bedreigd. Maar tevens gaf hij uitdrukking aan de angst, die de bevolking koesterde voor de toekomst. De heer Jorissen veroordeelde eindelijk scherp de feestelijke ontvangst, welke den heer Rhodes overal ten deel was gevallenwant men scheen den vroegeren ministerpresident der Kaapkolonie niet alleen te vieren als den held van heden, maar ook als den held van morgen. De heer Kriiger moet door de woorden des heeren Jorissen diep getroffen zijn geweest. Hij heeft echter op diens rede niet geantwoord. In de laatste dagen wordt in St. Petersburg veel gesproken over het voornemen des Keizers, om een ,/Opperste Raad" te vormen. Deze Raad zou zijn de tusschenpersoon tusschen de Ministers en den Vorst, die zich allengs eenigszins wenscht te ontdoen van den vermoeienden arbeid welke thans te zijnen laste komt. Het directe verkeer tusschen de Ministers en den Keizer zou dan grootendeels ophouden te bestaanwant alleen de meest dringende aauge- legenheden zullen, indien deze raad werkelijk wordt gevormd, in het vervolg door de Ministers aan den Keizer zelf worden voorgelegd. Als vermoedelijk voorzitter van dezen raad wordt genoemd de Grootvorst Konstantin Konstantino- witsch, die bekend is om zijn groote ontwikkeling en algemeen wordt geacht. FEUILLETON Naar het Duitsch door P. P. 1) De boer was op zijn erf bezig met het kappen van brandhout voor den a. s. winter. Dapper werkte hij er op los, zoodat de spanen rondom vlogen. 't Was hem aan te zieu, dat het werk hem niet zwaar vie], ofschoon zijn haar reeds vergrijsd was. Hij was een krachtige gestalte een echte boer van den ouden stempel. Daar voegde zijne vrouw zich bij hem, een oud en verweerd uitziend vrouwtje, ofschoon zij veel jonger was dan haar man. Op het land worden vrouwen bij harden arbeid spoedig oud. ,/Zie eens bier, vader," riep zij met heldere stem, „welk een dikken briefHet is geen brief van onzen jongen dat zie ik wel. Wie anders zou ons wat te schrijven hebben De postbode heeft gezegd, dat de brief voor u was, dat er dui- delijk en met groote letters op staat,/Aan den heer landbouwer Christiaan Ilutschenreuter te Sulzbach. Dat is uw adres immers! Ik ben waar- lijk nieuwsgierig wat er in staat. Als het maar niet iets kwaads is ,/Foei, waar denkt ge aan, oudje, waarom moet daar nu iets kwaads in staan Kom, kom, hij ziet er niet uit als een ongeluksbrief," zeide hij, terwijl hij den brief aan alle kanten bezag. 't Was een groot ivoorkleurig couvert met een zonderlinge krul op de plaats, Maar anders het postzegel ge Met 1 Januari 1897 zijn eenige hoogst belangrijke wetten in werking getreden. Bovenaan staat de nieuwe kieswet, welke aan een groot aantal burgers, met name uit de werk- liedenklasse, de bevoegdheid verleent zich te doen gelden bij het aanwijzen van afgevaardigden voor de Tweede Kamer, de Proviuciale Staten en de Gemeenteraden. In de tweede plaats de belangrijke wijzigingen, op voorstel van den heer Hartogh in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gebracht, waardoor in de processen vele vereenvoudigingen worden aangebracht, de spoediger beeindiging wordt be- vorderd en de pas afgesneden aan chicanes. In de derde plaats de nieuwe regeling der personeele belasting, welke de vrijstellingen voor mingegoeden zeer uitbreidt, aan vele anderen een aanmerkelijke verlaging van aanslag brengt en tal van onrechtvaardigheden van de oude wet opheft. Bij kon. besluit van 7 December, afgekon- digd in de „St.-Ct." van 1 en 2 Januari, is vastgesteld de algemeene maatregel van bestuur, bedoeld bij artt. 6 en 7 der Veiligheidswet. Dit besluit omschrijft 1°. de eischen waaraan de fabrieken en werk plaatsen moeten voldoen met betrekking tota. de vrije luchtruimte voor elken arbeider, in verband met de hoogte van de werklokalen, b. de lucht- verversching, c. de verlichting, d. het voorkomen van brand en van ongevallen bij brand, e. de kleedkamers en schaftlokalen, en de privaten 2°. de verplichtingen, waaraan hoofden of be- stuurders van fabrieken en M-erkplaatsen moeten voldoen, als a. het bevorderen van zindelijkheid, b. het bevorderen van een dragelijke temperatuur, c. het verwijderen van schadelijke dampen, gassen en stof, d. het voorkomen van ongevallen door werktuigen, werktuigdeelen, drijfwerken, gereed- schappen of electrische geleidingen, door vallen, door vallende voorwerpen, kokende of bijtende vloeistoffen, gloeiende of gesmolten metalen, of door ontplofbare stoffen, e. den duur van het verblijven in ruimten, waar 't onvermijdelijk is dat hooge of lage temperaturen, schadelijke dampen, gassen of stof voorkomen, en f. het verstrekken van goed drinkbaar water. Dit besluit treedt in werking een jaar na 31 December 1896. Aan het Hbl. werd Zaterdagmorgen uit Ba- tavia geseind Heden zijn 4 gouvernementsstoomers met den overste G. F. Soeters, majoor J. Beets en 5 compagnieen infanterie, waaronder een gewapend met repeteergeweren, en marechaussees, naarLohong vertrokken. Bij dit eskader zijn 5 oorlogsbodems gevoegd. De expeditie zal 14 dagen duren. Generaal Booth van het Leger des Heils komt deze maand in Nederland en maakt daarna een reis door Europa. Te Zierikzee zijn gedurende 1896 binnenge- komen 81 zeeschepen tegen 28 in 1895. Onder de in 1896 door het kantongerecht te Middelburg uitgesproken 1151 strafvonnissen waren er 511 wegens dronkenschap. Men schrijft uit Zutfen aan de Tel. Nu in deze gemeente het mond- en klauwzeer als geweken kan worden beschouwd, kan een kort overzicht worden gegeven van de kosten, die met de onteigening van het vee gepaard gingen. Er M-erden 7 9 stuks vee onteigendaan de eigenaars werd daarvoor betaald een som van 10,762,70 het totaal der kosten van ont eigening met de kosten van ontsmetting, enz. (welk bedrag als voorschot van het Rijk werd ontvangen) bedroeg 12,467,94. De opbrengst van den verkoop van het vleesch en de huiden met 10 pCt. onkosten beliep f 5771,68. Volgens de Fransche bladen hebben de belanghebbenden te Rome van alle beroep tegen het arrest van het prijs gerecht aangaande de in beslag neming van de Nederlandsche stoomboot Doelwijk afgezien en moet aan de autoriteiten te Massaua telegrafisch de onmiddellijke teruggave van schip en lading aan den rechthebbenden gelast zijn. plakt is. Dat die krul een monogram Mas, dat wisten die eenvoudige boerenmenschen niet. Maar het waren een H en een A sierlijk ineen ge- slingerd. ,/Kom maak nu toch open, oudedrong de vrouw aan, toen haar man nog maar bleef talmen. ,/Neen, niet hier op het erf, dat behoort in de kamer te geschieden." Voorzichtig legde de boer zijn gereedschap bij elkaar en volgde toen zijn vooruittrippelende vrouw door het voorge- deelte van het huis dat dienst deed als bewaar- plaats van allerlei landbouwgereedschap, in de zeer lage en berookte woonkamer. In deze enge- ruimte, waarin men slechts het tikken der Schwartz- walder klok en het gonzen der tallooze vliegen hoorde, heerschte een eenigszins bedompte lucht. De vensters waren gesloten, maar vriendelijke zonnestralen V'elen door de kleine heldere ruiten en vergulden met hunnen glans het somber ouderwelsch houten tafelgereedschap aan de muren, de blinkend wit geschuurde tafel, de groote kook- kachel, welks blad in grof ijzerwerk de bruiloft te Kana voorstelden en een overoud jaartal droeg. En de steenen potten en de tinnen schotels en borden aan den wand blonken in het zonnelicht als louter goud en zilver. De boer nam uit een muurkastje een reusachtigen bril van hoorn, plaatste zich in den grooten, met leer overtrokken armstoel en begon eerst met een slip van zijn blauw voorscboot den bril schoon te wrijven. Toen hij daarmee gereed M'as, trachtte hij eindelijk de nieuM'sgierigheid zijner vrouw te bevredigen dat wil zeggen, hij ging eerst het adres bestudeeren, maar het gelukte hem niet dit geheel te outcijferen. ,/Zulk schrift kan ik niet lezen, oudje. Mijn naam alleen, dien krijg ik er uit, maar al het overige niet. 't Is een vreemd schritt; misschien is 'twelLatijn. Nu, we zullen maar spoedig eens zien wat er in staat. Geef mij maar eene schaar." De vrouw bracht de aan het venster- raam hangende schaar en heel voorzichtig knipte de boer den buitensten rand van het couvert, haalde er toen met de toppen van zijne grove vingers een stevige kaart uit en beproefde die te lezen. Maar ierstond gaf hij deze poging weer op. Dat begrijp ik niet, vrouM', dat is in 't ge heel niet geschreven, dat is gedrukt en komt mij voor, ook Latijn te wezen. En daar boven aan staat een gelijke krul als op het couvert. Wat mag dit alles wel te beteekenen hebben ,/Dat zou ik ook graag willen weten", zeide de van nieuwsgierigheid en ongeduld trillende vrouw, terM'ijl zij haar man over den schouder zag. ,/Zeker is het iets nieuwerwetsch, dat geen van ons beiden verstaat. Er helpt niets aan, gij moet naar den schoolmeester, Christiaan. Of, anders, wacht, ik ga hem halen", vervolgde zij in de juiste veronderstelling, dat zij dan spoediger den inhoud van het geheimzinnig schrift zou vernemen. Met jeugdige vlugheid was zij de deur uit en spoedde zich naar de tegenover de dorpsstraat staande school. De meester was zelf nieuwsgierig als de beste, toonde zich terstond bereid mee te gaan, en na weinige minuten reeds konden de beide oudjes hopen, eindelijk te zullen vernemen, welk bericht de postbode hun eigentlijk wel ge bracht had. De schoolmeester las de woorden op de kaart en zijn gelaat begou te glanzen. Op gewichtigen toon las hij toen luide voor „Wij hebben de eer kennis te geven van de verloving van onze eenige dochter Asta, met den Heer Dr. Heinrich Hutschenreuter, griffier bij de rechtbank alhier. Handelsraad Fuhrmann en Mevrouw Maria, geb. Wilken." /,1k heb de eer u kennis te geven van mijne verloving met Mejuffrouw Asta Fuhrmann, eenige dochter van den Heer Handelsraad Fuhrmann en diens echt- genoot Mevrouw Maria, geboren Wilken. Dr. Hutschenreuter griffier." Het bejaarde echtpaar had aandachtig geluisterd, maar begreep er blijkbaar niets van. Toch be gon eindelijk de vrouw langzamerhand er iets van te vatteu, en na eene korte poos riep zij uit „En, en, moet dat wellicht beteekenen, dat onze Heinrich eene bruid heeft?" „Wel natuurlijk moet het dat beteekenen", zeide de schoolmeester, natuurlijk heeft hij eene bruid, en, zooals het schijnt, eeu zeer voorname en rijke. Handelsraden zijn altijd rijk, altijd Hm, hm, daarmee moet men u alzoo geluk wenschen, waarde oudjes." Toen schudde hij den geheel verbluften boer en diens vrouw de hand en maakte zich gereed het bericht verder bekend te maken. Doch nu zeide de boer „Alzoo verloofd, dat beteekent zooveel als onder ons beloofd, als ik het goed heb verstaan ,/Zeker, zeker, Hutschenreuter, en deze kaart met het daarop gedrukte bericht, noemt men eene verlovingskaart. Ziet, hier op deze zijde berichten de ouders der bruid, dat hunne dochter zich heeft verloofd met uw zoon aan hem gelofte heeft gedaan, weet ge en op die zijde geeft um- zoon ^Jj TER NEMSC COURA „,t verschilnteo VfiJdagav»o,., „i| den a^ve, J. 11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1