Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderan 40 cent. tmiivmiiM;. No. 3247. Dinsclag 31 December 1895. S3 ©©SbWBDc 1 35e Jaargang. aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden biimen Ter Neuzen 1,Eranco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: V an 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Nieuwjaars-advertentien voor het nummer van dit blad dat Woensdagmorgen, 1 Jan. 1896, zal verschijnen worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot Dinsdagavond 6 ure. TerNeuzen, 30 Dec. 1895. Be Uitgever, P. J. VAN DE SANDE. Ten einde teleurstelling te voorkomen zij herinnerd, dat voor de TER NEUZENSCHE COURANT met geen lijst om advertentien wordt rondgegaan. Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN zullen op Maandag, 13 Januari a. s., des voormiddags 10y2 ure, in het gemeentehuis in het openbaar bij enkele inschrijving in 7 perceelen het onderhouden van en doen van herstellingcn en verfwerken aan de gebouwen en andere ge- meente-eigendoramen in de kora der gemeente en te Sluiskil, ge- durende 189G Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie en is aldaar in afdruk verkrijgbaar, tegen betaling van 75 cents. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden in de kom der gemeente op Dinsdag, 7 Januari a. s. en te Sluiskil op Zaterdag, 11 dier maand, telkens 's middags een ure. Ter Neuzen, 30 Dec. 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. FEUILLETON. Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 40) Eerst weerde hij die gedachte af, docli ze kwam telkens weer bij hem op hij begon zich bezig te houden met de vraag hoe hij dit het gemakkelijkst zou kunnen doen zonder in verdenking te komen. Eindelijk vond hij hier een antwoord op. Gertrude ging dikvrijls tot aan den rand van het water, en boog zich dan voorover om waterrozen te plukken. Hoe licht kon zij het evenwicht verliezen en er in stortenmisschien dacht men dan nog wel aan een zelfmoord wegens wanhopige liefde. Het kwam er echter weinig op aan, hoe men het geval ver- klaarde, de hoofdzaak was, dat zij het leven verloor en Melitta op onbetwiste wijze haar erf- gename werd. Nog altijd verweerde Melnik zich tegen den verzoeker, doch deze werd sterker en zijn ver- legenheid grooter. De vervaldag der wissels bij Kretschmann naderde, en de woekeraar wilde geen uitstel meer gevenzijn pogingen om op andere wijze geld te krijgen, mislukten. Op den middag van dien noodlottigen dag in Juli ontving hij verscheidene brieven, alle met slechte tijdingen zijn ondergang was nabij. Met wanhoop in het hart wierp hij de buks over den schouder en ging het bosch in toen viel hem zijn argelooze schoonzuster in handen. Hij ontmoette Gertrude, en nu was haar lot foliti«sli Overzieht De zittingen van den Oostenrijkschen Rijksraad zijn thans verdaagd tot Februari, en in den tusschentijd zullen de landdagen der verschillende kroonlanden bijeengeroepen worden. Gedurende den afgeloopen zittingstijd heeft de Keizer een nieuw middel aangewend, om met de afgevaardigden der verschillende partijgroepen de onverzoenlijke opposanten uitgezonderd voeling te verkrijgen. Hij noodigde van tijd tot tijd eenige leden van den Rijksraad aan zijne tafel, en in de gesprekken, die daar werden gevoerd, vond de monarch ge- legenheid om zijne inzichten en wenschen bloot te leggen. Het naast ligt hem thans aan het hart de vernieuwing van het vergelijk metHongarije, welke zaak hij met bekwamen spoed ten einde wenscht gebracht te zien. Terstond met het begin van het volgende jaar zullen de onderhandelingen daarover beginnen, den 2 Januari begeven de Hongaarsche Minister-President en de Minister van financien zich met dat doel naar Weenen. Later zullen 00k de Ministers van koophandel en van landbouw er bij te pas komen. Den afgevaardigden uit Bohemen drukte de Keizer op het hart, dat naar het tot stand brengen eener verzoening tusschen Duitschers en Czechen, door beide partijen in het eigen belang zoowel als in dat van den staat met den grootsten ernst en met wederkeerige loyauteit moest worden gestreefd. Op de Jong-Czechen, die nu regirungs fahig beginnen te worden, deed de Keizer een beroep, opdat de zittiug van den Boheemsohen landdag, die terstond na Kerstmis begint, ditmaal kalin zou verloopen. Daarop werd echter slechts voorwaardelijk toestemmend geantwoorder werd namelijk te kennen gegeven, dat de zitting rustig zou kunnen verloopen, wanneer in het bestuur des lands rekening gehouden werd met de gevoelens van het Czechische volk. De staatssecretaris voor buitenlandsche zaken van den president der Vereenigde Staten heeft den Engelschen gezant te Washington officieel mede- deeling gedaan van het tot stand komen der wet, die den president machtigt eene commissie te benoemen tot onderzoek van het Engelsch- Venezolaansche grensgeschil. Maar tegelijk heeft hij particulier een telegram gezonden aan lord Salisbury, om dezen te verzekeren, dat de indiening en de aanneming van dit wetsontwerp niet als een vijandige daad moest worden beschouwd. Zoo wordt althans uit New-York aan de Daily News bericht, op grond van een gerucht, dat in de kringen der haute finance te New-York liep en bepaald. Hij voerde haar naar het Obermeer, ves- tigde haar aandacht op een bloem aan den water- kant en toen zij bukte om die te plukken, wierp hij haar met een krachtigen stoot in het water, dat hoog opspatte. Als voortgejaagd door booze geesten snelde hij wegtoen hij reeds ver weg was van het tooneel zijner misdaad, meende hij nog haar hulpgeroep te hooren. Vreeselijk waren voor hem de uren, die hij om den schijn te vermijden kalm en werkeloos bij zijn vronw moest doorbrengen, voordat hij haar bezorgdheid durfde gaande inaken en bij Melitta's kalmen aard ging dat niet zoo vlug. Eindelijk had hij zijn mannelijk dienstpersoneel durven ont- bieden om met hem te gaan zoeken naar zijn schoonzuster, die op den bodem van het meer moest rusten. Hij oordeelde het 00k nuttig naar Eutin te gaan om het gerecht met de verdwijning bekend te maken. Oorspronkelijk lag het niet in zijn plan George Eltester te beschuldigen nu de verdenking op hem viel, vond hij dat zoo kwaad niet en hielp nog mee om die verdenking te versterken. Het was voor hem een zaak van gewicht, dat hel lijk gevonden werd, want zonder dit bewijs zou de erfenis niet aan Melitta worden overge- geven. Een schildpadden haarnaald, die hij hei- melijk had weggenomen, wierp hij onbemerkt in het mos bij het Obermeer, en raapte die later op om aanleiding te geven, dat het meer onderzocht werd. Deze list gelukte, het meer werd afgevischt en men vond het horloge en den ketting, doch het lijk werd niet te voorschijn gebracht. Waar was dat gebleven Dat het door den stroom naar het Kellermeer zou gevoerd zijn, ge dat. daar algemeen als juist beschouwd werd. Er wordt bijgevoegd, dat het gerucht een goede uifr- werking had, en de Daily News ziet in een der- gelijke stap van Mr. Olney niets verrassends of ongeloofelijks maar integendeel iets wat den Amerikaanschen staatssecretaris in hooge mate zoil eeren. Mr. Olney heeft een te ver gedreven inzicht omtrent de Monroe-leer, maar er is geen reden om aan te nemen, dat hij Engeland in 't bijzonder onaangenaam heeft willen zijn of heeft willen beleedigen. Intusschen, terwijl de over- weging van zijne inzichten in het algemeen Engeland niet speciaal raakteu, had het denkbeeld tot be- noemiug der enquete-commissie alleen betrekking op een Britsche kolonie. Daarom heeft Mr. Olney's ontkenning van elke vijandige bedoeling, indien zij blijkt juist te zijn, waarde, evenzeer als de vermelde verklaringen van senator Gray, die 011- betwist gebleven zijn. Het gerucht van den door Mr. Olney als par ticulier gedane stap had een bemoedigende uitwer- king, omdat men meende, dat dit kon bijdragen, tot herstel van het vertrouwen van het buitenland in Amerikaansche waarden. Niet zonder eenig leedvermaak vestigt de Daily News hierop de aandacht als een welsprekende illustratie van't geen President Cleveland eigenlijk heeft gedaan. Zijn boodschap heeft geen Engelschman en niets wat Engelsch is gedeerd, maar alleen den koers der Amerikaansche fondsen in de laagte gedreven. Des te meer vindt de Daily News reden om daarop te wijzen, omdat er weinig of geen uitzicht is dat het congres aan den zwaar beproefden handel eenigen steun zal bieden. De behandeliug van Cleveland's financieele boodschap heeft terstond doen uitkomen, dat op dat gebied geen vruchtbare samenwerking tusschen den President en het con gres is te verwachten. A1 zullen de wetsontwerpen op de uitgifte van nieuwe obligation en tot rerhooging van het tarief van invoerrechten onge- twijfeld in hel huis van afgevaardigden worden aangenomen, dan zullen zij zeker door den Senaat verworpen worden. De berichten uit Italiaansch Afrika beginnen te toonen, dat weldra een beslissing ophanden zal zijn. De wapenstilstand, door Ras Makonnen aan majoor Galliano gevraagd, om twee officieren de gelegenheid te geven in zijn kamp met hem te onderhandelen, is geeindigd. Daar de onderhande lingen niet door generaal Baratieri zijn aangenomen, is het kamp van Ras Makonnen tot vlak onder de muren van Makallen verlegd. Het kan daar ieder oogenblik tot een veldslag komen. loofde hij niet recht. Zou Gertrude dan gered zijn Een vreeselijke angst maakte zich van hem meester. Wat men beschouwde als zorg en kommer over de vermiste schoonzuster, en daarom hem tot eer lekende, was niets dan de vrees van den misdadiger, die de vrucht van zijn booze daad ziet verloren gaan en bovendien moet duchten, dat onverwacht een wreker zal optreden. De houding van de weduwe Eltester en haar zoon vermeerderde zijn angst. Die twee menschen schenen een geheim te kennen, waarin Gertrude betrokken was. Was zij gered Maar dat was onmogelijk Hij had zijn maatregelen goed genomen. Er was niemand in de nabijheid, die haar kon hooren, als zij om hulp mocht roepen en dan als zij nog leefde, waarom kwam zij dan niet te voorschijn De tijding, dat Gertrude's lijk in het Kellermeer was gevonden, schonk hem verademing nu was alles goed. Of men George Eltester voor het gerecht bracht of niet, was nu van onderge- schikt belang. De hoofdzaak was, dat Gertrude's dood was bewezen en Melitta aan het erven kwam. Doch zijn vreugde was kort van duurzoodra hij het lijk zag, wist hij dat dit niet van Gertrude was. Tocli verklaarde hij daarin zijn schoonzuster te herkenuen. Melitta, die bij het verminkte lijk in onmacht viel, legde hij dezelfde verklaring in den mond, en de overigen volgden hem als schapen. V at de naaste bloedverwanten zeiden, zou zeker wel waar zijn. Op het afwijkende oordeel der oude keukenmeid sloeg men geen acht, en wat George en zijn moeder zeiden, klonk zeer ongeloofwaardig. Het avontuurlijk verhaal van moeder eii zoon Terwijl Ras Makonnen voor Makallen ligt, trekt Ram Mangasha tegen Adua op, waaruit men de gevolgtrekking maakt dat de hoofdmacht, 11a Ma kallen te hebben afgesneden, den tocht noordwaarts voortzet. De Negus houdt niet van belegering hij valt den vijand liever in het open veld aan. Terwijl Ras Makonnen de Italianen in Makallen bezighoudt, zullen de troepen van Schoa hun aan- vallende beweging voortzetten. Zij hopen daardoor minder spoedig gebrek te zullen krijgen aan levens- middelen en het uitbreken van besmettelijke ziekten in hun kamp te voorkomen. De pest onder de Abessyniers toch werd in 1885 de oorzaak van den terugtocht en de nederlaag van koning Johannes. In de Tweede Kamer is 0. a. verslag uitge- bracht over een verzoekschrift, ingediend door een der oudste advocaten te Rotterdam, Mr. S. J. Hartog. Deze wijst in zijn adres op hetgeen is voorgevallen zoowel bij het bezoek van H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes aan de tentoonstelling te Amsterdam als bij het bezoek in het oosten des lands. Hij verzoekt daarom //leden der Kamer" het initiatief te nemen tot een voorstel, strekkende hiertoe //dat straf worde bedreigd tegen hen, die door woord, daad, geschrift of gebaren of op eenige wijze kennelijk uiting geven aan het gevoel van antipathie of minachting tegen de leden van ons Vorstelijk Huis". Het Belgische staatsblad bevat een Ministeri- eele beschikking, houdende dat de in- en doorvoer van runderen en schapen uit Nederland is geoor- loofd langs de douane-kantoren, op de dagen en onder de sanitaire voorwaarden, door het staatsblad opgegeven. De in- en doorvoer van varkens blijft verboden. De douane-kantoren, die, volgens bovenstaand bericht, van 6 Januari af, worden opengesteld zijn o. a. de volgende Westkapelle, Pont-de-Paille (Maldegem), Watervliet, Staak (Assenede), Selzaete (station), Kieldrecht, La Trompe (Stekene) en Kruisstraat (Moerbeke). De Kolnische Zeitung wijdt weer een arti- keltje aan het heffen der invoerrechten. z/Wat de nieuwe tarief-maatregelen der Neder- landsche regeering betreft" zegt de Berlijnsche correspondent van het Keulsche blad //verneinen wij, dat de Minister van buitenlandsche zaken naar aanleiding van diegene der ingebrachte bezwaren, welke hem juist voorkwamen, met alien uadruk vervulde Melnik echter met buivering en vrees. Wanneer Von Reutern niet al te zeer vooringe- nomen was geweest, dan zou hij tot nadenken zijn gekomen door Melnik's houding, toen deze door den rechter kennis kreeg van dit verhaal. Melnik twijfelde geen oogenblik aan de waarheid van van George's woorden en verwachtte dat Gertrude weer te voorschijn zou komen en hem zou aan- klagen wegens moord. Ook was hij bevreesd, dat er personen zouden komen opdagen, die het lijk opeischten. In stilte had hij reeds alle toebereid- selen gemaakt om te vluchtendoch toen alle nasporingen naar Gertrude vruchteloos bleven en niemand het lijk opeischte, kreeg hij weer moed. Misschien was zijn schoonzuster op reis werkelijk verongelukt. Dit mocht echter zijn zoo het wilde, wanneer de vermeeDde Gertrude slechts was bij- gezet in den grafkelder der familie Von Kauffel kon hij de erfenis in ontvangst nemen. Wanneer hij het geld in handen had, wilde hij met zijn gezin naar het buitenland gaan en van daar de wijde wereld in. Kwam Gertrude dan later nog te voorschijn, dan mocht zij haar geld nafluiten. Dit plan leed schipbreuk op de weigering van mijheer Bauer, die het vermogen niet wilde over- geven voordat het proces tegen George was afge loopen. Uiterlijk kalm en beleefd, maar in zijn binnenste half krankzinnig door angst en woede, had Melnik den ouden consul verlatenhet spel stond zeer slecht voor hem, maar hij wilde het niet geheel verloren geven. Kretschmann liet zich nog eenmaal tot uitstel bewegen en zelfs gelukte het Melnik nog een groote som op voorschot te krijgen. Met dit geld reisde hij met zijn gezin naar Zwitserland, aanhoudend gereed om te vluchten. TER \Eim.S(HE COURAIVT It't it I eesOlagen. bil den uitg«vHr V v k .^r| T|

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1