A1 g em een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Graanmarkten Graanmarkt te Ter Neuzen. No. 3243. Donderdag 19 December 1895. OS S23 32)2^21 jJa 35" Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: at maanden binnen TerNeuzen 1,_. Eranco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,321. en abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van i tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. iTsrekeT' r'a<""i°g teeIfde de Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat, wegens het invallen van het KERSTFEEST en den NIEUWJAARSDAG op Woensdag, de gewone in die gemeente zullen worden gehouden in de week van het Kerstfeest, op Binsdag, den 24 December en in die van den Nieuwjaarsdag, op Douderdag, den 2 Januari a. s. Ter Neuzen, 12 December 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. JDIELEMAN, Secretaris. 8r"olitieli Overzicht. De Duitsche Keizer heeft op zijn terugreis van Kiel naar Berlijn onverwachts een bezoek gebracht aan vorst Bismarck, waardoor weer eens aan het publiek duidelijk gemaakt is, dat de verhouding van het hoofd van den Duitschen staat tot den kluizenaar op Friedrichsruh thans zoo goed is als zij maar kan zijn. Met veel takt heeft de Keizer de eerste gelegenheid, die zich aanbood; aangegre- pen om Bismarck te toonen, dat hij de aanneming van zijne uitnoodiging tot het feestmaal op 18 Januari a. s. door den man, die inderdaad aan dat feest den grootsten luister zal bijzetten waar- deert De Duitsche Eijksdag bewilligde eergisteren zonder debat de staking voor den duur der zitting van de gerechtelijke vervolging tegen den sociaal- democratischen afgevaardigde Liitgenau wegens Majesteitsbeleediging. Daarna kwam het Regeerings-ontwerp in behan- deling tot oprichting van handwerks-Kamers, door Minister on Botticher ingeleid. De verbonden Regeeringen, zeide hij, hadden eenstemmig deze voordracht goedgekeurd en volkomen onjuist was wat in de dagbladen is medegedeeld aangaande verschil van gevoelen in deze tusschen spreker en diens vriend en collega, den Minister Von Ber- lepsch. Bleek de Regeering alzoo eensgezind in hare aanbeveling, de Rijksdag gaf blijk van eenstem- migheid wat het tegendeel betreft. Sprekers van de meest verschillende richtingen gaven op ver- schillende gronden hunne afkeuring der voordracht te kennen, die sommige sprekers zelfs, zonder meer, aanstonds verworpen wilden zien. Daartegenover legde Minister Yon Botticher na- druk op het voorloopig karakter der regeering. Ook bij verwerping zou de Regeering aan eene defini- tieve ordening dezer aangelegenheid onverdroten blijven voortarbeiden. In de Italiaansche Kamer van afgevaardigden was Minister-president Crispi eergisteren nu present. In antwoord op de interpellate betreffende de nederlaag bij Ambalagi noemde hij die //een deel der onvermijdelijk aan eenen kolonialen oorlog verbonden gevolgen." Doch deze troepen-beweging I was van zuiver strategischen aard geweest en zij stond geenszins in verband met bezetting van grondgebied. De regeering zal op een geschikt oogenblik de maatregelen doen kennen, die genomen zijn tot herstel des vredes en vermijding eener nieuwe nederlaag. In generaal Baratieri blijft de regeering vertrouwen stellen. Meer dan deze uiterst schrale mededeelingen ontving de Kamer niet. Door verschillende afgevaardigden werden alom moties voorgesteld, maar op Crispi's voorstel werd besloten de beraadslaging daarover uit te stellen tot en te combineeren met het debat over de plannen der regeering. Deze zouden gisteren worden ingediend. Uit Napels vertrokken eergisteren 1400 man naar Massowah. Dat zal dus waarschijnlijk aan boord van de //Etna" geweest zijn, die ook den vice-admiraal Turi aan boord had. In het geheel zal het eskader, dat er heen gaat, 6 schepen tellen. De geruchten aangaande eene binnenlands.che leening worden tegengesproken. De Minister van financien der Amerikaansche Unie, de heer Carlisle, deelt in zijn jaarverslag mede, dat men verleden jaar gewerkt heeft met een deficit van 42,805,223 dollars. Voor dit jaar komt men 17 millioen te kort, maar het volgend jaar wordt een batig saldo verwacht van een kleine 7 millioen dollars. De Minister stelt voor intrekking der greenbacks en machtiging van den Minister van financien, om percent goud-bonds uit te geven. Voorts moet het papieren geld worden beperkt en vervan- gen door zilver of zilver-certificaten. Ie New-1 ork hebben 10,000 kleedermakers het werk gestaakt en te Brooklyn 8000. De Russische gezant te Konstantinopel, Graaf Nelidoff, heeft eene audientie bij den Sultan Abdul-Hamid aangevraagd, om dezen namens zijn meester, den Czaar, tevredenheid te betuigen over het uitvoeren der jongste firman, krachtens welke nu ook een tweede Eransch en een tweede Oosten- rijksch oorlogsschip door de Dardanellen is ge- stevend. Voorloopig komen de gezanten nu niet meer bijeen, in afwachting van de uitvoering der hervor- mingen in Armenie. Of dat rustig toezien en afwachten echter lang zal duren Aanhoudend bevat Daily News weer verdere gruwelberichten uit Klein-Azie omtrent plundenngen en moorden op groote schaal, met name in het district Kaisariyeh (Caesarea) waarbij net aan geen twijfel onderhevig is zegt de be- richtgever of de overheid gaf er order toe. De stukken, deze zaken betreffende, zijn in handen der gezanten. FJE UXJL L ETON In de zitting der Tweede Kamer van gister werden verschillende ontwerpen goedgekeurd, onder welke de begrootingen van de landsdrukkerij, van het pensioenfonds en het domeinfonds alle voor 1896, verkoop van het Clarissenklooster en van het Mmderbroederklooster te Megen en naturalisation van J. Erost c. s. Op een desbetreffende vraag van den heer Van Alphen bij een suppletoire begrooting van oorloc, verklaarde het hoofd van dat departement, dat onregelmatigheden in de administrate van een kapitein-kwartiermeester te Nijmegen zoolangonont- dekt bleven, cmdat de officier de vervalschingen zoodamg had aangebracht, dat zij zelfs voor de hoofdadmnnstratie moeielijk te ontdekken waren. Maatregelen ter voorkoming zijn echter genomen. De beraadslaging over het hoofdstuk financien der staatsbegrooting werd voortgezet. De Minister van financien verklaarde, dat gezocht zal worden naar eene bevredigende oplossing in zake de scheepsmeting voor binnenschepen tracte- mentsverhooging van ambtenaren werd door de billijkheid gevorderdtegen een statistiek-recht, door den heer Bahlmann verlangd, bestaan onover- komelijke bezwaren; eene afscheiding te maken tusschen het kadaster en de nieuwe regeling van den grondeigendom, is te beproeven, doch zal niet gemakkelijk zijn; omtrent de uitvoering van de ermogensbelasting deelde de Minister o. a. mede, dat den ambtenaren nog eens nadrukkelijk zal worden gewezen op den plicht van geheimhouding der aangifteneen wetsontwerp tot regeling van den accijns op de suiker is spocdig te verwachten. Naar het Hoogduitsch van Jenny IIirsch. 86) Juffrouw I'd tester was anders niet ongevoelig voor zulken lofvandaag echter maakte die geen indruk op haar. Haar geheele ziel was vervuld met het geluk, dat zij haar zoon terug had, vrij en rem van alien smet en dat het meisje zijner keuze, haar geliefde Gertrude, weder onder haar dak ver- toefde. En ook was de aanwezigheid van den heer Bauer iets dat haar verontrustte. Was hij gekomen om ondanks alles de gelieven te scheiden Het maal, dat Serafine had gereed gemaakt, was genuttigd. Op verlangen van Gertrude had men gegeten in de kamer, waar zij rustte, en met genoegen had zij naar de smulleride gasten zitten kijken. loen de tafel was afgeruimd en de avondscbemering inviel, zeide Gertrude: //Komt nu alien eens rondom mij zitten, en laten wij bij het laatste schijnsel van dezen gedenkwaardigen dag in mijn en George's leven elkaar onze lotge- vallen vertellen. Er is nog veel, dat gezegd of nader opgehelderd moet worden. Vandaag niet, liefste," verzocht George. ,/Je bent nog te zwak, je moet rust hebben." z/Ik vindt geen rust, voordat alles tusschen ons is opgehelderden ik zal meer te hooren dan te vertellen hebben," zeide zij. Dit was echter niet zoo; zij had juist het meest te verhalen, maar terwijl zij sprak, scheen zij meer en meer op te fleuren. Het was of onder het verhaal van al wat zij geleden had haar ge- voel van zvrakte verdween, dat haar uit haar ziekte was bijgebleven. z/Laat mij zoo kort mogelijk zijn," begon zij. z/lk zal alles overslaan, wat ik vandaag in de gerechtszaal heb medegedeeld. Een zaak wil ik daar nog bijvoegenmijn trotsche stijfhoofdigheid, waarover zooveel is gezegd, was inderdaad zoo groot niet. V el had ik met George gebrokeu onder den drang der mij voorgelegde bewijzen het was mij heilige ernst met de belofte, dat ik nooit weer met hem zou spreken, hem nooit ver- giffenis zou schenken, maar ik leed daar vreeselnk onder. Mijn ziel verzuchtte naar hem, ik kon zijn beeld niet uit mijn hart rukken, en ik werd gemarteld door de gedachte, of ik hem misschien toch geen onrecht deed. Wellicht zou ik Melnik met zoo onvoorwaardelijk geloofd hebben, maar mijn voogd stemde met hem in, en dien kende ik als een onomkoopbaar man van eer." z/Arin lief kind," sprak Bauer,//je hebt niet bedacht, dat ook je voogd misleid kon zijn door een schurkerij, die nog niet is opgehelderd." z/Daar dacht ik toch wel aan," verzekerde Ger trude, //en ik ging uit met het voornemen George te ontmoeten en verdediging aan te hooren. Doch t°en ik hem zag aankomen, kwamen mijn trots en mijn wrok weer boven. Ik keerde hem den rug toe, ik vluchtte weg, maar toen hij me met meer kon zien, wierp ik me in het gras neer en schreide tranen van bittere smart." Een zacht rood kleurde Gertrudes wangen, zij drukte een kus op George's hand, die in de hare Wat betreft slechte werking van de nieuwe wet op de invoerrechten, die men wil zien weggenomen door heffing van een specifiek recht, oordeelde de Minister in 'talgemeen een zoodanige heffing niet raadzaam. Een overdreven toepassing van de wet door de ambtenaren, ontkende de Minister krach- t'gz zij passen de wet toe zooals zij moet toegepast worden tegenover georganiseerde pogingen om de schatkist te benadeelen, en tegenover oneerlijkheden, waaronder de eerlijken lijden. De heer Kerdijk juichte het toe, dat het tarief tegenwoordig zoo krachtig wordt toegepast, en dat door de ambtenaren de bezem, waarmede zij den Augiasstal bezig zijn te reinigen, zoo krachtig ge- lianteerd wordt. Ook in de toepassing der ver- mogensbelasting zij men niet te lankmoedig en vertrouwe niet te veel op de eerlijkheid der aangevers. De heer Bastert vroeg daarentegen meer waar- borgen voor geheimhouding en protesteerde tegen den heer Kerdijk's onbewezen verdachtmaking van de eerlijkheid der Nederlandsche natie. ^eer Kink is zijnerzijds opgekomen tegen des Ministers beschuldiging van den eerlijken handel, waarvoor hij bescherming tegen te ijverige douane- beambten bleef inroepen. De heer Borgesius repliceerde op de philippica van den heer Kerdijk tegen hem, die enkele middelen tot verzekering van de vermogensbelastin^ afkeurde. - Naar men verneemt, zijn, ter verzekering der geheimhouding bij de vermogensbelasting, door den Minister van financien op nieuw voorschriften ge- geven, om te voorkomen dat de btlastingschuldigen door de inspecteurs der registratie worden gehoord in tegenwoordigheid der klerken. I11 de jl. Maandag te Zierikzee gehouden gemeenteraads vergadering werd, 0. a. ook over- gegaan tot voorziening in periodieke aftreding in commissien en corporation, en daarbij door den voorzitter medegedeeld, dat de commissie voor de zelkasch is opgeheven, en dus deze inkomst in de kas der gemeente heeft opgehouden, als brengende de uitgraving niets meer op al sedert onheugelijke jaren was zulks een buitenkacsje voor de gemeente, soms jaren van meer dan 20,000 ontvangst van verkoop dier asch aan de glasblazerijen. In Zuid-Beveland zijn een aantal agenten gemachtigd suikerpee-contracten te sluiten voor den oogst van 1896 tegen /9 per 1000 K.g. De vrees dat de prijs belangrijk minder zou wezen dan verleden jaar blijkt dus ongegrond te zijn. rustte, en vervolgde nu /Zoo is het ook gegaan op den dag, dat hij me redde uit het Obermeer, waarin een moorddadige hand mij had gestooten! Toen hebt gij, George, en gij, moeder, vurige kolen op mijn hoofd verzameld. Ik, die u zoo gekrenkt had, door een snoode verdenking, voud dadelijk vertrouwen bij u; ik verzocht, dat ge mij niet zoudt vragen hoe ik te water was geraakt en waarom ik niet naar mijn familie wilde terug- keeren, en met treffende teederheid hebt ge mijn geheim ontzien." z/Omdat we het tamelijk goed begrepen," zei George, en zijn moeder voegde er bij //In de kunst van veinzen heb je het nog niet zoo ver gebracht, dat je ons kunt misleiden. Al heb je het ons niet verteld, zoo hebben je ang- stige blikken en verschillende uitdrukkingen, die je ontvielen, je verraden." //Wat wist ge alles En hebt ge kunnen zwijgen, terwijl je zelf beschuldigd werd?" riep Bauer. z/Ik wist niets; ik begreep, ik vermoedde slechts," antwoordde George. //Mocht ik een ongegronde aanklacht beantwoorden met eene andere, die ik niet kon staven met bewijzen? Wie zou'mij ge loofd hebben Denk eens welk een verontwaar- diging werd opgewekt, toen mijn moeder het in haar smart dezen middag deed." //Dat is waar, dat is waar," erkende Bauer, z/maar waarom nam je je toevlucht tot zulk'een avontuurlijk plan, lieve Gertrude? Lag het niet meer voor de hand, dat ge bij mij uw toevlucht zocht Geitiude sloeg de oogen neer. //Ge waart tegen mijn verbintenis met George z/Dat ben ik nu niet meer," viel Bauer haastig in. George trad nu op den consul toe en drukte hem met warmte de handGertrude beloonde hem met een dankbaren blik en zeide toen ,/En ik had u toch alles niet kunnen zeggen Ik werd geheel beheerscht door de vrees voor Melnik; ik wilde hem niet verraden, maar mij tevens onttrekken aan zijn aanslagen, want ik had George weder Ik wilde leven en gelukkig zijn Zij zweeg een poos en leunde in haar kussens. Serafine bracht haar een glas wijnde anderen verzochten haar de rest van haar verhaal tot morgen te bewaren, doch zij bleef bij haar plan om dit nu te doen. //Laat mij dan eerst de vensters sluiten, de nachtlucht is vochtig en kon nadeelig voor je zijn," zei Serafine. Nadat dit gedaan en de lamp aangestoken was, nam Gertrude weder het woord z/De vrees voor Melnik veranderde ook mijn geheele wezen en drukte een stempel op mijn handelingen. Dat ik zonder George van hier moest vtertrekken, vond ik verschrikkelijk, maar ik vond het nog erger te wachten tot hij inee kon gaan en al dien tijd gevaar te loopen van hier ontdekt te worden. Zijn voorstel om hem te Hamburg af te wachten wees ik af, omdat ik mij ook daar niet veilig achttealzoo besloot ik tot Liverpool vooruit te reizen George heeft reeds gezegd, dat hij mij naar het spoorwegstation bracht ik heb daar slechts bij te voegen, dat ik zonder ongelukken aankwam. Toen ik op Engelschen bodem stond, gevoelde ik mij veiliger, maar nog met geheel buiten gevaar, daarom verloor ik der TER NEIIZEIVSCHE (OIRAYT wiuvii XICLU.1. OH blad verncliijiit ,»«- eTv^j^vood bij »Hgever 1'. J. VAI BE SAMP E te Ter tteuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1