Gemengde berichten. Door de vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zeeuwsch-Ylaanderen (W. D.) is aan alle gemeentebesturen in dat district een schrijven gezonden, houdende verzoek om eene verordening op het venten in het leven te roepen, ten einde de vermomde bedelarij zooveel mogelijk tegen te werken. De gemeenteraad te Oostburg besloot Yrijdag om in beginsel gevolg te geven aan bovengenoemd verzoek en eerlang eene dergelijke verordening in het leven te roepen. TER NEUZEN, 16 December 1895. In de op Donderdag 19 Dec. a. s., 's morgens 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling benoemen onderwijzer aan school C verzoek ontslag onderwijzer J. J. van Doeselaar; voorziening in vacature school Bbenoemen Commissie van Fabricageidem Commissie regeling hoofdelijken omslagwijzigen gemeentebegrooting 1895; aanvraagBurgerlijk Armbestuur om verhoogd subsidie 1895 suppletoir kohier hoofdelijken omslagingekomen stukken enz. Na bevorens te Othene, gemeente Zaamslag, door de Ter Neuzensche Gereformeerde Jongelings- Yereeniging Jonathan eene vergadering was gehouden met het doel het streven dier vereenigingen daarbij uiteen te zetten, is na afloop daarvan besloten ook te Othene eene dusdanige vereeniging te stichten. Bij het personeel van de Rijksveldwachters worden met 1 Januari a. s. verplaatst J. B. de Wispelaere (jacht-opziener), van Retranchement naar HeinkenszandJ. de Dreu (jacht-opziener), van Heinkenszand naar Retranchement. Nieuwvliet. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier is toezegging van beroep uitgebracht op den heer G. J. B. Stork, cand. te Amsterdam. St. Paul (Belgie). Dezer dagen had alhier een treurig ongeval plaats. Een krankzinnig meisje, 28 jaren oud, die thnis bij hare ouders verpleegd werd liep in een onbewaakt oogenblik in het vuur en bekwam zulke hevige brandwonden, dat zij aan de gevolgen daarvan is overleden. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reclitbank te Middelburg. Diefstal met braak. Voor deze zitting werd Zaterdag behandeid de zaak tegen H. C. S., oud 32 jaren, herbergier, geboren te Turnhout, wonende te Antwerpen, gedeti- neerd alhier, ter zake dat hij in den nacht van 31 October op 1 November jl., omstreeks 1 uur, te Ter Neuzen zich den toegang heeft verschaft tot de woning, bewoond door B. Koevoets, buiten diens weten, door een raam op te schuiven en daardoor in de woning te klimmen en vervolgens aldaar in eene kamer eene gesloten kast met geweld heeft opengebroken en in die kast nog een ander gesloten kastje eveneens met geweld heeft opengebroken, en uit die kasten, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening, heeft weggenomen 56 franken in Belgische pasmunt, verpakt in pakjes elk van 2 franken, 250 centen, verpakt in pakjes, een bedrag van 16 gulden in guldens en rijksdaalders, een bedrag van 23 franken in franken en halve franken, een gouden Engelsch muntstuk van een pond en een bedrag van 6.J shilling in Engelsche zilveren muntstuk- ken, een zilveren broche, een gouden kettinkje, een gouden medaillon, een zilveren sigarenpijpje, gemerkt B. A. K., twee ringetjes van een geld- beursje, de helft eener knip van een sigarenkoker, het spel verloren. En wie verliest, moet betalen dat is overal hetzelfde." Toen men hem doorzocht en behalve zijn horloge, geldbeurs en brieventasch, ook zijn zakmes in be waring nam, lachte hij weder en zei//Wees niet bevreesd, dat ik -mij zal dooden Ik gevoel mij jong genoeg om ondanks alles nog iets van het leven te hopen." ZESTIENDE HOOEDSTUK. Wankelend verliet Gertrude de zaal tusschen Bauer en SerafLne. Mijnheer Dorn volgde hen met snelle schreden en riep //Ik zal dadelijk een rijtuig halen." z/Waarvoor vroeg Bauer. //Het Victoria-hotel is dicht bij daar breng ik mijn pupil heen." Doch op vasten toon antwoordde Gertrude ,/Neen, ik wil naar Segefeld, daar zal ik weer gezond worden. Ik wil niet naar Hannover, waar waar men mij begraven heeft," voegde zij er huiverend bij. Daar kwam Dorn reeds met een rijtuig. //Ga maar met de jonkvrouw vooruit, Serafine," zeide hij en maakte reeds aanstalten om de dames te helpen instappen. Ik zal wel op uw moeder wachtenik denk, die zal wel niet heengaan, voordat George met haar meekomt." Mijnheer Bauer stond wel een beetje bedremmeld te kijken, toen die schikkingen zoo maar buiten hem om genomen werden. Hij begreep echter, dat het best zou zijn zich daarin te schikken. z/Als ge mijn pupil naar Segefeld zendt moet ge mij op den koop toe nemen, mijnheer Dorn Ik zal haar nu niet zoo gemakkelijk weer uit het oog werliezen zeide hij. Dorn antwoordde lachend //Zeer gaarne, mijn- alles toebehoorende aan voormelden Koevoets,' althans niet aan hem, beklaagde. Aan den beklaagde was de heer Mr. C de Witt Hamer JGz., advocaat te Middelburg, ambtshalve als verdediger toegevoegd. Er waren vier getuigen gedagvaard. De beklaagde bekende in hoofdzaak het hem ten laste gelegde. Als eerste getuige werd gehoord de herbergier Koevoets te Ter Neuzen. Hij heeft niet gemerkt dat in den bovenbedoelden nacht iemand in zijn woning is geweest, doch 's morgens van 1 Novem ber ontdekte hij dat in zijn huis braak en dief stal waren gepleegd. Een kast, gewoonlijk gesloten, was opengebroken en een deel van den inhoud ervan verdwenen. Het slot van de kast was geforceerddit was ook het geval met een kastje dat zich binnen het meubelstuk bevond. Verschillende ontvreemde zaken, aan den getuige vertoond, werden door dezen als de zijne herkend. De bekl. erkende een schuifraam aan de voor- zijde van het huis van Koevoets opengeschoven en in de woning de commode geopend te hebben met een beiteltje, dat hij tusschen de voegen van de val stak. Daarna had hij de verschillende boven- genoemde zaken en geldstukken ontvreemd. E. Banier, de vrouw van getuige Koevoets, verklaarde in denzelfden geest als haar man. P. Brugmans, brigadier bij de marechaussee te Ter Neuzen, de volgende getuige, verklaarde dat in den nacht van 31 Oct. op 1 Nov. in Ter Neuzen een pogiug tot diefstal beproefd is, waarvan de dader onbekend was. In den morgen van 1 Nov. is getuige Koevoets bij hem gekomen, die hem in kennis stelde met den gepleegden diefstal te zijnen huize. Getuige heeft dadelijk een onderzoek ingesteld. Toen hij alles had opgenomen, heeft de politie beklaagde opgespoord en bij fouilleering op hem de genoemde voorwerpen en het geld gevonden. Bekl. was ook in het bezit van eenige lucifers van een soort, dat in de woning van K. niet gebruikt wordt en van welk soort er een is gevonden in de kamer waar was ingebroken. G. G. Andriessen, agent van politie te Ter Neuzen, was in den nacht van 31 Oct. op 1 Nov. uitgegaan om een poging tot inbraak te onderzoeken. Per velocipede is hij naar Sluiskil gegaau, waar hij iemand in eene herberg zag binnen gaan. Hij sprak dien persoon aan. Omstreeks half zes wilde die man, beklaagde, een kaartje nemen naar Belgie, waarop getuige hem raadde uit Ter Neuzen te vertrekken van waar hij goed- kooper de reis kon maken. Bekl. zeide dat het er niet op aankwam. Daarop heeft getuige den persoon, die hem verdacht voorkwam, gearresteerd. Toen kwam de politie uit Ter Neuzen, die in bekl. den persoon herkende welke voor de politie gevlucht was. Hij werd toen gefouilleerd en het ontvreemde bij hem gevonden. Bekl. erkende uit Belgie gekomen te zijn met het plan om te Ter Neuzen diefstal te plegen, wijl hij geld noodig had -om schulden te voldoen. Omstreeks een uur of twee heeft bekl., die van het begin van den avond tot dien tijd buiten Ter Neuzen had rondgezworven, de inbraak ge pleegd. Daarna is hij naar de statie te Sluiskil gegaan om met den trein weder naar Belgie terug te keeren. Bekl. verklaarde te Antwerpen eene vrouw te hebben, waarmede hij tijdens den diefstal nog slechts tieu dagen was getrouwd. Hij was in Belgie meermalen veroordeeld. De ambtenaar van het openbaar ministerie begon met er op te wijzen dat men hier te doen heeft niet met een dilettant maar met een dief, die op zijn vak reist. Hij herinnerde er verder aan dat bekl. herhaaldelijk wegens diefstal was veroordeeld en vroeger behoorde tot een beruchte dievenbende in Belgie. Het is dezelfde persoon, die ook te Tholen heer Bauer; de houtvesters woning is ruim genoeg, er is plaats voor nog meer gasten." Het volgende oogenblik zat Bauer in het rijtuig tegenover de beide meisjes, enluisterde metgenoegen naar Serafine's vroolijk gesnap, terwijl Gertrude in een hoek geleund zat en haar blikken liet weiden over het bosch en de glinsterende water- vlakte, die bijna haar graf was geworden. Sedert dien middag in Juli, toen zij de villa op den Godeberg had verlaten om een wandeling te doen, waren nog pas weinige weken verloopen, en welk een menigte van gebeurtenissen had in dien korten tijd plaats gegrepen. Op Segefeld angekomen zijnde, droeg Serafine de grootste zorg voor de gasten, die zij rreebracht, en trof teveus maatregelen voor de goede ontvangst van hen, die nog komen moesten. Gertrude werd verkwikt met een weinig spijs en een glas wijn, en daarna zorgvuldig te bed gebracht in een koele stille kamer. Vervolgens toog Serafine met de meid aan het werk om een smakelijk middagmaal te bereidengedurende dien tijd moest mijnheer Bauer maar zien terecht te komen. Dit viel den ouden plantenliefhebber niet inoeilijk. De rozen van juffrouw Eltester, die in den tweeden bloei stonden, haar schoone anjelieren en eereprijs namen zijn aandacht geheel in beslag. Toen de voortreffelijke vrouw thuis kwam, bekende hij haar dan ook vol bewondering, gemengd met een beetje nijd, dat hij in haar zijn ineesteres had gevonden. (Wordt vervolgd.) diefstal gepleegd heeft, waarover hij zich later zal hebben te verantwoorden. Bekl. is een gevaarlijk persoon en het is alleen aan de flinke wijze van optreden van politie en justitie te danken, dat het gelukte hem te snappen en te arresteeren. De ambtenaar achtte de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen en vorderde, wegens diefstal bij nacht en door middel van braak, de veroordeeling van beklaagde tot eene gevangenisstraf van vier jaar, met mindering van den in voorloopige hechtenis doorgebrachten tijd. De verdediger, wien het ook voorkwam dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend is bewezen, meende te kunnen volstaan met zich te refereeren aan het oordeel der rechtbank. Daarna werd het onderzoek in deze zaak gesloten en de uitspraak bepaald op 20 dezer. M. Ct. De verhalen, die men omtrent den Rotter- damschen moord doet, stemmen in zooverre samen, dat de privaat-detectieve van de //Tel." toch inder- daad niet zou hebben gefantaseerd met zijne mede- deelingen over den wagenverhuurder aan de Slaakkade. Er zou werkelijk op die wijze zijn ontdekt, dat het kind den 23sten dus vijf dagen nadat het was verdwenen 's avonds tegen 10 uur in de woning van Yan Berkel is vermoord en daarna door twee mannen op een handkar naar buiten de stad gereden. En nochthans hebben wij reden om aan de juistheid dier eenstemmige berichten te twijfelen. Wij ontvingen nl. heden een bezoek van mejuffrouw van Berkel, die ons aldus het bewijs kwam leveren van de onwaarheid van het gister gepubliceerde bericht, dat zij gearresteerd was. Zij deed ons verschillende mededeelingen, o. a. dat er inderdaad in een bovenkamer van hare woning omstreeks den 238ten een kind klagend geschreeuwd had, maar, zooals bleek toen zij met eene andere bewoonster ging kijken, omdat de moeder 't alleen had achtergelaten, dat er werke lijk een handwagen voor hare deur is geweest, waarop iets geladen werd, doch geen kinderlijk, maar een verhuisboel, en dat de haat tusschen haren man en H. zoo hevig was, dat zij den 19dea, toen een huiszoeking bij haar had plaats gehad, samen met den rechercheur een glas cognac hadden gedronken, elkaar bij 't afscheid nemen de hand hadden gegeven en v. B. aan H. had verzocht, hem bericht te zenden als het kind zou zijn gevonden. Uit een en ander schijnt wel afdoende te blijken, dat de berichtgevers heelwat verzonnen hebben en men verstandig zal doen, kalm de berichten der politie af te wachten. Wij althans willen ons, met 't oog op hetgeen wij nu omtrent de geloofwaardigheid der praatjes weer vernamen, voorshands liever onthouden van het oververtellen van wat de correspondenten verder fantaseerden over verband tusschen den moord en eenige diefstallen, fantasien, die reeds zelven het kenmerk van hare onjuistheid dragen door de lijnrechte tegenspraak op sommige hoofdpunten. Dit toch is een feitden 23'ten was juffrouw v. B. nog te Rotterdam. Ware er in hare woning toen een kind vermoord, dan zou zij er waarschijnlijk van weten. Maar de justitie laat haar vrij rond- loopen. Dus ieder kan de gevolgtrekking maken. H. Ct. Omtrent den moord op A. E. Hoogsteden, meldt de N. R. Ct. het volgende: De rechtbank te Rotterdam verleende Zaterdag rechtsingang met last tot instructie en bevel tot gevangenhouding tegen Willem van Berkel en hetzelfde met gevangenneming van Catharina Wil- helmina Hoogsteden, (zuster van A. F. Hoogsteden, den vader van den vermoorden knaap, en schoon- zuster van Willem van Berkel), beiden verdacht van moord met voorbedachten rade op den scholier A. F. Hoogsteden. Catharina Wilhelmina Hoogsteden werd te 9£ uren Zondagvoormiddag, ten huize van haren broe- der Johan Hoogsteden in de St. Mariastraat, door de politie gearresteerd en naar de strafgevangenis aan den Noordsingel overgebracht, nadat door den rechter van instructie Mr. J. H. van Meurs en den substituut-officier van justitie Mr. H. J. K. Dijckmeester, bijgestaan door de inspecteurs van politie H. A. Teunisse en M. B. van der Hoeven eene huiszoeking in hare woning was gedaan. Naar wij vernemen is van de vermiste kleeding nog geen stuk gevonden. Catharina Wilhelmina Hoogsteden, eene onge- huwde vrouw, woonde met haar kind bij haren broeder Johan in. Dit kind, van zeer jeugdigen leeftijd, is niet met de moeder naar de strafgevan genis overgebracht. De huiszoeking bracht niets ter zake aan het licht. Overeenkomstig een daartoe strekkend requi- sitoir van den officier van justitie heeft de recht bank te Haarlem de invrijheidstelling van mevrouw Van Wermeskerken gelast. De rechtbank heeft daarbij overwegen, dat blijkens het op 11 Dec. door de deskundigen uitgebrachte rapport de hoeveelheden in het bier en in de je- never gevonden //antipyrinum" betrekkelijk gering zijn, zoodat, hoewel overigens de tegen de beklaagde gerezen bezwaren door de instructie, voor zoover die thans is gevorderd, niet zijn ontzenuwd, daar door toch aan de ten laste gelegde feiten, dat zeer ernstig karakter is ontnomen, hetwelk tot toepassing der preventieve hechtenis had geleid. De voortzetting der instructie is tevens bevolen. De rechtbank te Zutphen heeft in de zaak der zeven meineedigen, waarvan vroeger melding is gemaakt, uitspraak gedaan. Zij werden ver oordeeld van I jaar en 3 maanden tot 3 jaar gevangenisstraf. De oude man en vrouw werden veroordeeld tot twee jaar ieder. Sedert Donderdag wordt te's Hertogenbosch vermist het 20jarig meisje A. Men vermoedt, dat haar een ongeluk is overkomen. Aan de Haarl. Ct. werd bericht, dat het vermiste meisje, de dochter van een koopman te 's Herto genbosch, //van opvallende schoonheid" is. Van andere zijde wordt gemeld, dat de bij de rijschool te Amersfoort gedetacheerde le luitenant der cavalerie V. Q. naar het huis van bewa ring te 's Hertogenbosch is overgebracht, en voor den krijgsraad aldaar moet terecht staan wegens z/schaking." Er bestaat grond tot het vermoeden, dat tusschen het eerste en het laatste bericht verband bestaat. De polder Hongerland onder Spijkenisse (eiland Putten) is Vrijdagmiddag ondergeloopen. Door den hevigen storm uit het westen, kon de Yrijdag namiddag van Rotterdam komende stoomboot //Stad Zierikzee" de haven van Zierik- zee niet binnenloopen en moest zij naaar het Keeten terugkeeren, om eene ankerplaats te vinden. Aanhoudend blijven de berichten hoogst treurig aangaande de zeerampen, door de laatste stormen veroorzaakt. De kusten onzes vaderlands, voornamelijk in het Noorden, zijn als het ware bezaaid met wrakstukken van schepen of ladings- goederen, door het stukslaan der schepen aan de zee prijs gegeven. Niet alleen is het zoo hier, doch op de kusten der aangrenzende rijken is het nog droeviger gesteld. Nog voortdurend blijven tal van schepen als vermist waarvan wel nimmer iets zal worden vernomen, zoo min als van de daarbij omgekomenen. Naar men aan de //N. Gron. Ct." meedeelt, hebben de loodskotters van Delfzijl Woensdag in de Noordzee een bark, geladen met hout, gevon den, over welke raatselachtige vondst men zich in gissingen verdiept. Er lag geld op de tafel en de kleeren hingen in de kasten, terwijl van binnen niets beschadigd was of onraad deed vermoeden maar er was geen mensch in aanwezig. Het galjoen was van voren van het vaartuig wegge- slagen ma'ar overigens is het schip onbe- schadigd. Misschien is het door den storm van de laatste dagen van de kust van Zweden weggeslagen, terwijl niemand aan boord wasmaar 't kan ook zijn dat de sleepboot verongelukt is en de opvaren- den zich op de bark niet veilig waanden en het hun niet gelukt is, weer op hun vaartuig te komen. Uit Delfzijl schrijft men hieromtrent aan het N. v. d. D. Het schip, dat door de bemanning van de loodskotter Eems n°. 3 bij Schiermonnikoog opge- pikt is, is gebleken te zijn de Zweedsche bark z/Scandia", kapt. Nilsson, van Sundsval met battings naar Granton. Uit Hogenass (Zweden), waar het schip thuis behoort en waarheen men getelegrafeerd had om inlichtiugen, werd naar Delfzijl geseind, dat omtrent het lot der bemanning niets bekend was. Het schip heeft, behalve dat het lek is, door den storm betrekkelijk weinig geleden. Het tuig en de booten zijn nog in beste orde. Het is dan ook door de loodsen ven Schiermonnikoog zeilende den Eemsmond binnen gebracht, waarna het door de Popelau naar Delfzijl gesleept is. Uit de vele; kleedingstukken en enkele kost- baarheden, welke op het schip achtergebleven zijn, maakt men op, dat het verlaten van het schip in haast geschied is. De burgemeester van Elst, baron Yan der Feltz, liet zich onlangs voorhangen voor lid van eene vereeniging //Nut en vermaak" te Nijmegen en werd geballoteerd en aangenomen. Maar daarbij had eene informaliteit plaatsen waarvoor zou men voorzitter van eene vereeniging z/Nut en vermaak" zijn, als men eene informaliteit bij een ballotage niet opnam met al die plechtige gewichtigheid, welke zulk een feit verdient? De voorzitter verbood dan ook den penningmeester, aan den heer v. d. F. de contributie-kwitantie te doen aanbieden, en toen nu de Elster burgemeester evenwel dezer dagen met zijne vrouw de zaal binnenkwam, waar //Nut en vermaak" een uitvoe- ring gaf, werd hem door den voorzitter gezegd, dat hij geen toegang had, als zijnde geen lid. De heer v. d. F. stoorde zich echter aan die weigering niet en nam toeh in de zaal plaats. Maar in de pauze werd hij nu verwittigd, dat de brigadier der rijksveldwacht hem wenschte te spreken, en deze deelde hem mede, door de voorzitter te zijn uitgenoodigd, den heer v. d. F. den toegang tot de zaal te ontzeggen, en bij herhaling van zijne weigering om heeu te gaan proces-verbaal op te maken. De dezer dagen vermelde begrafenis te Bunschoten, met roeibooten bij het hooge water, doet nog den tijd herinneren hoe over een halve eeuw, des winters, in het eiland Schouwen derge lijke begrafenissen plaats vonden met zoogenaamde karnemelksbooten, terwijl het niet anders kon, wijl Schouwen alsdan blank van water stond.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 2