Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderea. No. 3242. Dinsdag 17 December 1895. 35e Jaargang. B E K EN DM A K1N G. 353 ©a 35)2.^33, De liurgemeester der ijeinewile Ter iVeuzen lfbetden "2 Binnenfand. V ABONNEMMT: N^l d?\T^de\rhiU™ Ter Neuzen franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- Yoor Inzending van advertentien voor 3 uren inaakt bekend, dat eene Openbare Yergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 1.) December 1895, des voorrniddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 16 December 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. folitiek Overzicht. Na de goedkeuring der financieele begrooting lee de Iransche Kamer eenige'dagen vacantie genomen. De volgende bijeenkomst is bepaald op Donderdag Dec. Dan zullen weer eenige interpellates worden behandeld, in de eerste plaats die van de heeren Basly en Lamandin over de fondsen, welke zijn toegestaan tot ondersteuning der mijnwerkers. erder zu len in dit jaar nog ter sprake komen de mterpellaties over de phosphaat-concessies in Algerie, over de hervorming van het bestuur dezer kolome en over de houding der Engelsche zende- lingen in Eransche kolonien. Intusschen blijft de zaak Arton nog steeds aan de orde. De Eigaro houdt het vuurtje wakker en maakt nu een schnjven openbaar van Arton, uit de Holloway-gevangenis te Londen den 11 Dec. verzon- <1e'1' rt°n bandhaaft de juistheid van zijn beweren, dat de heer Dupas, toen deze hem te Venetie bezocht wel degelijk aldus handelde volgens eene opdracht, hem door de Eransche Regeering verleend. De heer Ribot was toen Minister-president, de heer Loubet Minister van Binnenlandsche zaken w n L ;leer, 1B1our?eois Minister van Justitie. Wellicht handelde de heer Loubet op eigen gezag zonder medeweten van de heeren Ribot en Bourgeois, die brnden ontkenden, dat Dupas met de Regeering m betrekking stond. Dit is eene kwestie zegt i r on v elke de heeren onder elkaar moeten uitmaken. Ff", bewijze van de echtheid van Artons schrijven geeit de Iigaro tevens een facsimile van het begin en het einde van den brief. Het Engelsche parlement zal, gelijk trouwens te yerwachten was, in dit jaar niet meer tot eene bmtengewone najaarszitting worden bijeengeroepen. Er is dan ook niets bijzonders aan de hand, waar- vaardigd' "jke maatregel zou worden gerecht- ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. dechi ^elTa lTeiT1 Pla<"!i''g dmelHe '"i,eIlMllie Worft de Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. op den dag der uitgave. In de London Gazette, de Engelsche staats- courant, wordt heden het besluit afgekondigd, waarbij de eerstvolgende zitting van het in dit Nar gebozen parlement wordt bepaald op 11 1 ebruari a. s. deii gewonen dag, waarop de zit ting wordt geopend. Lord Salisbury, de conservatieve staatsman, die door de vorige verkiezingen weer op het kussen is gebracht, zal dan het program mededeelen, waaraan de Tories en de liberale Unionisten hun krachten zullen wijden. Voor dien tijd zal men derhalve niet veel vernemen over den politieken stnjd tusschen de liberalen en Ieren eenerzijds, en de conservatieven en liberale Unionisten aan gekomen tusschen de opstandelingen en de Turk- sehe troepen. Twee bataljons vielen de leden van het liervormingscomite en hun aanhang aan. Er ontstond een strijd, die vijf men duurde, en waarin vijf en dertig Turken en zes Christenen gedood werden. De houdmg van den gouverneur, die zonder eenige reden bevel gaf tot den aanval, wordt al- p™een veroordeeld. De onlusten bij Kampos hadden Raratheodory-pacha moeten doen inzien, dat bij zulk een gespannen toestand als op Kreta heerscht, de grootste voorzichtigheid moet worden betracht. In Athene verwondert men zich er over dat in de overige deelen van Kreta de orde nog JF1 EUILL ETON der liberalen en Ieren, de Home-rulequaestie nog wel eene voorname plaats kan innemen. De berichten uit Turkije toonen, dat de Sultan nog steeds niet weet wat hij wil. Voor eenige maanden heeft hij Kiamalpacha verjaagd van voor zijn aangezicht. Thans schijnt Z. M. spijt te hebben van deze bejegening, en om den trouwen dienaar weer voor zich te winnen, zond hij hem dezer dagen een kostbaar paarlen bidsnoer, waarbij een brief was gevoegd, waarin de sultan hoog opgaf van zijn toegenegenheid en belangstelling Of dit een voorbode zal zijn van Kiamils be- noeming tot grootvizier Uit de brochure van Moerad-Bey blijkt duidelijk, dat Kiamilpacha een voorstander was van de hervormingen, door Moerad aan den Sultan voorgestelden met den val van Kiamil-pacha was het gedaan met de voornemens om die hervormingen in te voeren. De gezanten zijn thans bezig uit de verslagen der consuls een algemeen overzicht op te maken der moorden in Armenie, waarin een nauwkeurige opgave zal voorkomen van het aantal dooden, ge- w onden en vermisten en van den aard en de waarde der verwoeste eigendommen. Aan dit overzicht wordt groote waarde gehecht. De officieele verslagen zijn, volgens een mede- deeling van den Times-correspondent te Konstan- tinopel, zeer weinig vertrouwbaar. Daarin wordt een toestand van vrede, van goeden wil en vaii gelukzaligheid afgeschilderd, die in de provincien ver te zoeken is. De correspondent weet niet of de Sultan de geestelijke vader dezer valsche voor- stellingen is, dan of ze door de paleispartij in de wereld worden gestuurd. Want het is zeer moeielijk na te gaan waar de invloed der camarilla begint en tot lioever de Sultan zelf op de hoogte is der onjuiste berichten. Op het eiland Kreta is het tot een gevecht bloedige botsingen, als de gouverneur voortgaat op zulk een onhandige wijze op te treden. In de zitting der Tweede Kamer van Zater- dag werd de beraadslaging voorgezet over hoofd- stuk Marine der staatsbegrooting. De heer Roessingh betwistte den wettelijken grondslag der buitgelden bij de marine en kon niet toegeven, dat deze gelden moeten worden behouden als een aanmoediging tot plichtsbetrachting en waakzaamheid onzer marine. Hij stond afschaf- fing der buitgelden voor. UCx commanaantenverandenng en re beer Van Karnebeek bepleitte de billijkheid Vi») de buitengelden zal worden overwosren. van een bijdrage uit de Indische geldmiddelen en bwoc+.v de kosten van onze zeemacht in de Indische wateren en critiseerde voorts als onzeewaardig en ook als onwaardig om als Koninklijk jacht dienst te doen, het stoomschip de ,/Valk", waarmede onze Koninginnen de reis naar Engeland hebben gemaakt. 1)e Ff.f Staalman bestreed de enorme som die jaarlijks aan de marine besteed wcrdt, zonder eemg degelijk resultaat. Hij drong ook aan op beperking der kosten voor oud en verouderd mateneel en vroeg eveneens inlichtingen omtrent de zeewaardigheid van het jacht 7/de Valk", voor welks herstelling op deze begrooting 9700 is uitgetrokken. Spreker drong aan op lostver- betenng van de onderofficieren der marine. Hij klaagde over het moreel gehalte van het marine- personeel, de officieren daaronder begrepen. Hij trok vooral te velde tegen het misbruik van sterken drank en de tallooze vechtpartijen, waarbij het mes de hoofdrol speelt. Over't alge meen klaagde hij, dat de jeugdige officieren in losbandigheid voorgaan. In naam der humaniteit vroeg hij den Minister verbetering te brengen in de door hem geschetste toestanden. Door den heer Smit werd aanbevolen de be- langen der inlandsche nijverheid bij leverincen voor de marine. De Minister van marine deelde mede, dat over de regelmg van de Indische bijdrage voor de marine de Indische regeering wordt gehoord. De orgamsatie van de zeemacht wordt voorbereid de verhoogmg van de bijdrage tot toelating op'het manne-instituut heeft bezwaar. De regelmg van passagieren moet blijven in anden der commandanten verandering en regeling van de buitengelden zal worden overwogen. De kwestie van de kazerneering zal worden onderzocht, de regeling van den stoomvaartdienst is bij de Kamer ingekomen. De Minister stelde het moreel gedrag der officieren boven zijn lof, al zijn er ook uitzonde- ringen, en meende, dat de heer Staalman voor enkele gevallen een smet werpt op het geheele n T, g^vaixcu een smet werpt op het geheele De heer Rutgers van Rozenburg oordeelde dat officierskorps, waartegen de Minister nrotcAeert eJ te weinier sredaan wni'dt. in I Hii wpp« nn j i veel te weinig gedaan wordt in het beiang van ons marine-materiaal uit misplaatste zuinigheid, ontkennende dat de tegenwoordige financieele om- standigheden een verwaarloozing van het marine- materiaal wettigen. De Regeering sluite een leening van 34 millioen, waarvan de aflossing zoodannig geregeld worde, dat zij ons nageslacht met drukt, en restaureere daarmede onze marine, waarmede wij thans een droevig figuur maken. De heer Bahlmann stond eveneens aanbouw van schepen voor, mits Inditi minstens 1^ milli oen bijdrage en wenschte het plan van aanbouw van schepen van den Minister over 6 jaar te verdeelen. \oorts vroeg ook deze spreker ver betering inzake het passagieren van het scheepsvolk. Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. Een uitdrukkelijk bewijs, dat de binnengetreden persoon Gertrude von Kauffel was, behoefde men met. V\ el was zij magerder, liaar gelaat smaller geworden, maar van alle personen, die haar hadden gekend en die waren er velen twijfelde met een of zij het was. Aan den eersten indruk toegevende, snelde mijnheer Bauer op haar toe en sloot haar in zijn armen. George zou gaarne zijn voorbeeld gevolgd hebben, maar zijne bewakers lnelden hem terug. Melnik zat onbewegelijk met de oogen wijd open en strakken blik. Na den kreet, dien hij in de eerste verrassing geuit had, scheen hij de spraak verloren te hebben, en in teedere bezorgdheid had de inspecteur Dietel den arm op zijn schouder gelegd. z/Hier ben lk riep Gertrude, terwijl ze zich uit de omhelzing van haar voogd los maakte. z/Laat mijn verloofde vrijhoe was het mogelijk zulk een schandeiijke aanklacht tegen hem in te brengen Een zalig lachje gleed over George's gelaat. Met het eerste woord, dat zij sprak, bewees zij dat zij hem toebehoorde, terwijl de president en de rechters het hoofd schudden over dit ongewone ingnjpen in hun erustige werkzaamheden. Dit zou echter nog erger worden. Thans trad de .andere juffrouw naar voren. Juffrouw Eltester, mijnheer Dorn, George en mijnheer Bauer hadden haar reeds herkend het was Serafine. Vrijmoedig zeide zij: ,/Ik verzoek een stoel voor de jonkvrouw on Kauffel na een zware ziekte heeft zij pas kort het bed verlatenzij is nog zeer zwak." Aan dit verlangen werd voldaan, en Gertrude het zich vermoeid op den stoel neer. //Wat is er nog meer noodig?" vroeg zij, in het rond ziende. „Ik ben hier, iedereen herkent wi], bijgevolg kan ik niet vermoord zijn. Laat George nu vrij!" z/Neenriep een heesche stem, ,/het is niet waarHet is een schandelijk bedrog. Gertrude von Kauffel is dood en begraven Hij kwam niet verder. Bauer, die weer was gaan zitten, legde de hand op zijn mond en fluis- terde hem toe //Zwijg toch, ongelukkige Be- merkt ge dan niet, dat ge reeds te veel liebt gezegd?" Juist stond Gertrude weer op. Met een hand leunde zij op de leuning van den stoel, met de andere wees zij op de Melnik en met bevende lippen zeide zij „Na al het kwaad, dat hij mij en mijn verloofde heeft aaugedaan, wilde ik hem toch nog sparennog in dit uur wilde ik zijn misdaad bemantelen, ter wille van mijn arme zuster en zijn onschuldige kinderen. Doch nu zie ik in, dat dit gelijk zou staan met zelfver- metiging. Ik zal het daarom maar zeggen Lothar von Melnik heeft mij in het Obermeer gestooten. Wanneer George Eltester niet was toe- geschoten, mij niet had gered met gevaar voor zijn eigen leven, dan zou ik ellendig zijn omgekomen." Zij liet zich weer op haar stoel neer. //Het is niet waar Luister slechts naar mij riep Melnik, maar op alle gezichten las hij duidelijk, dat elk woord lot zijn verdediging overtolhg was. ,/Alles wat Geoi^e Eltester en zijn moeder gezegd hebben, is letterlijk waar," verklaarde Gertrude. //Op een punt alleen heb ik hen in het onzekere gelaten hoe ik in het water was geraakt. Ik kon hen niet vertellen, dat de echt- genoot van mijn geliefde eenige zuster mij in het meer had gestooten. Hij heeft dat niet in toorn gedaan of na een twist, maar met koel overleg volgens een vooraf beraamd plan. Toen hij van een zijpad kwam, bleef hij mij vergezellen; lnj liep ongedwongen met mij te praten en onge- merkt voeide hij mij tot dicht bij het meer. Daar bleef lnj eenige schreden achter, stootte mij door een harden duw in mijn rug plotseling in het meer en liep toen snel weg. Door den val en Hij wees op de maatregelen tot verbetering vmi het moreel der minderen. De Minister van Kolonien deelt mede, dat de kosten van de expeditie naar Lombok hebben bedragen 2.656.917. De waarde van de van Lombok afkomstige gelden en kostbaarheden kan nog niet met juistheid worden opgegeven, doch wordt, met inbegrip van de reeds in mindering der aanvankelijk opgelegde oorlogsschatting betaalde som van 450 000 sre- schat op 1.700.000. Door den heer A. E. Gompertz te Amster dam is voorloopig concessie aangevraagd tot het aanleggen en exploiteeren van een tramlijn Vlis- singenDomburg. trachten zich te ontdoen van eene aanklaagster Daarom ontwierp ik het plan tot vluchten - ik wilde weg, voort van hier onder bescherming van mijn verloofde Verder dacht ik niet, het overige zou later wel terecht komen. George keurde alles goed, zijn moeder ook, zonder mij met vragen te kwellen, omdat zij meenden te begrijpen wat mij voortjoeg. Hetgeen er verder is' gebeurd, heeft George reeds gezegd," voegde zij er op matten toon bij z/Maarom hebt ge niet geschreven, toen ge te Liverpool te vergeefs op uw verloofde wachtte vroeg de president. z/Omdat ikZij kwam niet verder; zij zakte in bezwijming op haar stoel neer. George kon zich nu niet langer weerhouden, hij snelde J J 1 lets ^lne uefkoozingen kwam zij weer bij en nu voerden vasthield, durfde ik niet om hulp roepen uit vrees aan mijn zwager te verraden, dat zijn werk niet geheel voltooid was. Het volgende oogenblik werd ik door den stroom gegrepen, ik zonk. In mijn doodsangst wist ik niet meer, wat ik deed ik riej) om hulp. Toen verloor ik het bewustzijn. ecr bijkomende, lag ik in George's armenhij was mijn redder, en nu begreep ik, dat alles, wat men mij omtrent hem had medegedeeld, schandeiijke leugens van Melnik waren, alleen verzonnen om ons van elkaar te scheiden. Ik weet zelf niet, wat grooter wasde afschuw of de vrees, die Melnik mij inboezemde. Nooit kon ik in'zijn huis terugkeeren aanklagen kon ik hem ook niet, en toch wist ik, dat mijn leven niet meer veilig was m zijn nabijheid. Te voren was het hem slechts te doen om mijn vermogen, nu moest hij Bauer en Serafine haar buiten de zaal. z/Kom, mijn kind," zei de oude heer, //je hebt ner niets meer te doen. George zal ons spoedig Gertrude's verdere lotgevallen waren niet van elang voor het proces. Van een eigenlijk proces was dan ook geen sprake meer. George Eltester werd onmiddellijk in vrijheid gesteld, en het toeval y ilde, dat Melnik in dezelfde eel werd opgesloten, die de onschuldig vervolgde zoovele weken be- woond had. Zijn kracht was thans geheel gebroken. Toen hij bemerkte, dat Dietel voorzichtigheidsmaat- regelen had genomen om eene vlucht te voorkomen zeide hij met een spottend lachje: ,/Wees gerust, mijnheerIk wist, dat ik va banque speelde, toen ik naar de terechtzitting hier kwam; ik heb NEUZENSCHE COERATT. Pit blail vertcliijiit fflaandag-, Woensdag en V r ij il ji voml den uilgever P K 8 A ST D E te Ter Neuzen. o nr/\«r! 4 ,«„1,Jll.ri it Uono* om H - 1 l i J" ucIii 1V/LO - CJ "'J Ulj vu

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1