Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw8ch-Vlaanderen. Graanmarkten Graanmarkt te Ter leezen. No. 3241. Zaterdag 14 December 1895. 35e Jaargang. 333 2)3 3®2»"7!333; Binnenland. ABOBNEMEST: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f Ernr.™ vr Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40 £or AmeSa/ l^f bushouders°nneert Boekllandelaars> Postdirecteuren en Brieven- Inzendmg van advertentien voor 3 uren op den dag der uitoave AD VEETENTIEB: nf* <°t 4 reSels MO- Voor elken regel meer 0,10 slechts t we%rr, lT.«S!81 "rft de prijs Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. -uen aag aei Bij deze courant belioort een bijvoegsel Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat, wegens bet invallen van bet KERSTFEEST en den IS IEUW JAARSDAG op Woensdag de gewone in die gemeente zullen worden gebouden in de week van het Kerstfeest, op Dinsdag, den 24 December en in die van den Nieuwjaarsdag, op Donderdag, den 2 Januari a. s. Ter Neuzen, 12 December 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. S-^olitieli Overzicht. Dinsdagavond om JO uur, is 4e Konstantinopel de verordening of Irade van den Sultan verschenen, waarbij aan de mogendheden verlof wordt gegeven leder nog een oorlogsschip door de Straat der Dardanellen te laten passeeren ter verdubbeling van bet aantal wacbtschepen in de Zee van Marmora. Gewillig kan men niet zeggen, dat het gegaan is; veeleer zoo niet gedwongen, dan toch allersterkst gedrongen. t Laatst was de Russische gezant Graaf Nelidoif, nog bij den Sultan, om hem te verzekeren, dat hij en de vijf andere gezanten er inderdaad bij moesten blijven de toelating van een tweede schip te verlangen. Namens zijnen meester, den Czaar deed bij een beroep op den Sultan, om het gevraagd verlof te bewilligen. Het is derhalve thans geschied. Had de Sultan verder in zijn weigeren of in zijn uitstellen volhard, dan zouden de nieuwe schepen eenvoudig den doorgang door de Dardanellen hebben geforceerd, daarbij ondersteund door de in de Turksche wateren op het oogenblik bijeengetrokken vreemde eskaders. Er loopt een gerucht, dat de Armeniers te Konstantinopel eene nieuwe manifestatie voorbe- reiden. Verder wordt verzekerd, dat verscheidene officieren, tot de jong-Turksche partij in verbinding staande, de vlucht hebben geuomen. Zou men gelooven, dat er in Erankrijk nog menschen zijn en nog bladen worden gevonden, die, wegens zekere familie-aangelegenheden uit het FEUILLETON Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. grijs verleden van President Eaure deswege diens heengaan, diens ontslag verlangen Toch is het zoo. 't Is wel is waar slechts eene kleine minderheid in de pers verreweg de meeste bladen vinden in deze eer te prijzen dan te Jaken maar er wordt toch in dien geest geluid gegeven. Dat wroeten in familie-aangelegenheden was trouwens van oudsher een Eransch zwak, hoewel men in de Amerikaansche Republiek er ook lang niet vrij van is. De beste wijze om zich bio- graphische gegevens omtrent zijne grootouders te verschaffen, weet men, is zich daar candidaat te stellen voor eenig openbaar ambt. Maar wat dan Erankrijk betreft, niet ten onrechte verwijt de monarchaal gezinde ^Gazette de Prance" aan de tegenwoordige Republikeinen netzelfde, waarvan thans de besten onder hen hunnen tegenstanders een grief maken. Hoe was het onder het tweede Keizerrijk vraagt de Gazette. Altijd door glossen op de moeder van Napoleon, van de Keizerin, op de voorvaders van den Hertog De Morny, en altoos in den meest onaangenamen en beleedigenden vorm Volslagen negeeren van dergelijke navorscherijen, schooii niet altijd even gemakkelijk, is in deze eigenlijk de eenige houding en het eenige ge- neesmiddel, altijd wanneer men sterk weet te staan. President Eaure heeft eene aardige nieuwigheid mgevoerd de fazanten, die op de aan het hoofd van den Staat toekomende jachtterreinen worden geschoten, zendt hij cadeau aan de Kamerleden, zonder onderscheid van politieke kleur. Zelfs de roodsten aanvaardden dankbaar de attentie. Het is tenminste vrij wat Republikeinscher dan onder vorige Presidenten, toen het overtollige wild verkocht werd aan de poeliers. In den Duitschen Rijksdag heeft eergisteren de Staatsecretaris van financien Posadowsky zijn verwondering te kennen gegeven over de aanvallen op het geldelijk beheer, terwijl de toestand toch boven verwachting gunstig is te noemen. De sociaal-democratische afgevaardigde Bebel beklaagde zich over de toepassing der bestaande strange wetten op de socialisten. Toen hij duide- ijke toespeiingen maakte op eene zeer hoogge- plaatste persoonlijkheid, riep de voorzitter hem twee malen tot de orde. Bebel toonde aan, dat de sociaal-democraten nimmer vijanden van een vereenigd Duitschland waren geweest. De sociaal-democraten waren zonder de voorafgaande ontwikkeling van Duitschland geheel onmogelijk hoe zouden zij dat Duitsch land dan willen verstoren Meii zal Jas besloot Bebel er nog een- maal dankbaar voor wezen op ons te kunnen komen11' tegelij'k rechtS °n links de viJanden De Minister van oorlog deelde hierna mede, dat de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe mibtaire strafwetboek nagenoeg zijn afgeloopen. Het ontwerp zal spoedig den Bondsraad bereiken, maar het is met zeker of het nog in deze zitting voor den Rijksdag komt. De vierde batalions voldoen met. De sterke bezetting werkt nadeelig. Er is hervorming noodig, en dit is uitvoerbaar bmnen de perken der tegenwoordige getalsterkte en zonder verhooging der loopende uitgaven. n opanje moet weer eene minisferieele crisis op handen wezen. De Ministers van financien, justitie op openbare werken zouden willen aftreden. financien zou dan overgaan aan den tegenwoor- Arf- TrS^e,, Van. Kolonien, den heer Castellano, larkies adello, vice-Minister van Binnenlandsche zaken, zou justitie nemen, en de heer Osna zou van vice-Minister, Minister van Kolonien worden. b l t'eS Z°U met °Pen^are werken worden In hoeverre de crisis in verband staat met de geruchtmakende onthullingen betreffende den Ma- dndschen gemeenteraads zal nog moeten blijken. in de Cubaansche provincie Matanzas hebben e opstandelingen nu een aanval gedaan op de stad Rudrigo. Zij plunderden onderscheidene huizen en staken er elf in brand. Ten slotte joegen de Spamaarden hen uiteen, hun groote verliezen toebrengend. ^ok sommige deelen der provincie Santa-Clara is door de opstandelingen geplunderd. Zij deden daar ook weer een trein ontsporen, die van Santa- Giara, kwam tengevolge waarvan de machinist en de stoker gedood werden. In de toepassing van hun stelselschrik ver- spreiden ontzien de opstandelingen niets, gelijk men ziet. Maar een erkenning als oorlogvoerenden maken zij daarmede ook voor goed onmogelijk. 34) De gestalte van de zwakke vrouw scheen grooter te wordenzij hield het gelaat naar de getuigen- bank gekeerd en keek Melnik recht in de oogen. Deze sprang opzijn borst hijgde, zijn oogen rolden m hunne kassen, met gebalde vuist sprang hij naar voren en riep ,/Mijnheer de president, bescherm mij tegen dezen duivelachtigen aanval Ik eisch de onmiddellijke arrestatie van deze ellen- dige lasteraarster Die laatste woorden stierven weg in het ont- staande rumoer. De president gebood stilte en maakte tevens bekend, dat het getuigenverhoor was afgeloopen en de zitting een uur werd geschorst. De beklaagde werd naar zijn eel geleid, de rechters en gezworenen verlieten de zaal, en het pubhek stroomde langzaain en in hevige opge- wondenheid naar buiten. De meeningen Waren verdeeld; over het algemeen oordeelde men, dat de weduwe Eltester liaar zoon een slechten dienst had bewezen. De goede indruk, dien haar optreden had ge- maakt, was zeer benadeeld door de met geen enkel bewijs gestaafde zware beschuldiging, die zij tegen een hoog geachten voornamen man had uitgebracht. i)j zelt scheen dit ook te gevoelen toen haar ze- nuwen tot bedaren kwamen. Op den arm van Dorn leunende, verliet zij in zeer gebogen houding langzaam de zaal. Melnik werd omringd door verscheidene bekenden, die hem op levendige wijze hunne deelneming betuigden en aan hun verontwaardiging over de houding der weduwe Eltester op luide wijze lucht gaven. Het heftigst was hierin mijnheer Yon Reutern, maar ook de heer Bauer en de inspecteur Dietel lieten het niet ontbreken aan uitingen van hunne verontwaardiging. z/Ge moet onmiddellijk een aanklacht indienen Aan die vrouw moet een voorbeeld gesteld worden Als dat maar ongestraft voorbij kon gaan, zou niemand veilig zijn voor kwaadwillige aanvallen!" riep Von Reutern. //Denkt ge dat vroeg Melnik, die nog steeds met tot kalmte was gekomen. ,/fk wed honderd tegen een zei Dietel lachend. //Gij moet u herstellen van de heftige aandoe- ning, waarde MelnikKom met mij naar het victoria-hotel, wij gaan ontbijten. Gaat ge mee, mijnheer Von Reutern en mijnheer Dietel vroeg Bauer vriendelijk, terwijl hij Melnik's arm nam. Von Reutern bedankte en ging naar huis, Dietel ging echter mee naar het hfitel, waar Bauer reeds van te voren een ontbijt had besteld. Zij ledigden daar eenige flesschen champagne en onder den invloed van den wijn en de opwekkende woorden der heeren kwam Melnik in zijn gewone doen. Arm in arm met Bauer, in gezelschap van Dietel, keerde hij na verloop van het uur naar de gerechtszaal terug. In de zitting der Tweede Earner van gisteren bestreed cle heer Earncombe Sanders den post betreffende de oprichting eener Rijkskweekschool voor onderwijzeressen, van oordeel dat door nor- inaal lessen beter kan worden voorzien in de bestaande oefte, waarna de heer Kerdijk er op wees dat VIJETIENDE HOOEDSTUK. De zaal was nu zoo mogelijk nog voller dan te voren De drie onafscheidelijken, Bauer, Melnik en Dietel, hadden ook plaats genomen bij de ove- nge getuigenMelnik zat tusschen zijn beide vnenden. Alleen de houtvester Dorn had een ander plaatsje gezocht, in de ruimte voor het pu- bliek bestemd. Daar zat hij naast j uffrouw Eltester die hij met een zorg en teederheid behandelde, als ware luj haar eigen zoon. Nadat de rechters en de gezworenen waren gaan zitten, werd de beklaagde binnengeleidtoen heropende de president de zitting en verleende het woord aan den officier van justitie. Deze was een jong man, die gaarne bevordering wilde maken Hij begon zeer kalm zijn rede, doch geraakte meer en meer in vuur en sprak wel anderhalf uur lang. Zijn rede was niet alleen voortreffelijk om zijn manier van spreken, maar nog meer door de scherpzmmgheid, het juiste verband en de groote kenms van het menschelijk hart. De officier van justitie scheen zich geheel verplaatst te hebben m den toestand van den beklaagde. Hij beschreef zijn jeugdige liefde voor Gertrude von Kauffel zijn werken en strijden om haar te kunnen bezitten zijn misstap en val en hij veroordeelde die niet maar verontschuldigde ze veel meer. Hij wilde zelfs aannemen, dat bij George, na zijn terugkeer op Segefeld, de liefde tot Gertrude weer de over hand had gekregen. Hij had het besluit genomen haar waardig te zijn, haar getrouw te blijven, c och nu kwam het loon voor bedreven kwaad llet verlaten meisje wreekte zich, zij schreef brieven aan Gertrude en aan haar zwager, en gaf dezen de heer Sanders bij .vroegere gelegenheid zich iuist als een tegenstander van normaallessen heeft doen kennen. De Minister van binnenlandsche zaken ontkende dat deze zaak den schoolstrijd opnieuw zal doen ontbranden. Er wordt alleen uitvoering door gegeven aan de wet, die gebiedend voorschrijft dat er scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen zijn. De Minister houdt overigens de opleiding aan kweekscholen voor de beste en zal die, waar mogehjk bevorderen. Hij kwam op tegen de be- wering dat de rijkskweekschool zou bevorderen godsdienstig-nihilisme. De heer De Savornin Lohman betoogde dat de 7«o! m I®']Jalld met..een koninkllJk besluit van 1891 eerst dan een rijkskweekschool voor meisies voorschrijft, wanneer er behoefte aan bestaat. Die behoefte ontkende spreker, waar bijzondere scholen reeas voldoende daarin voorzien. Na repliek van de heeren Mackay, Vermeulen en 1 arncombe Sanders, welke laatste zich verdedigde tegen de hem door den heer Kerdijk aangewreven nieuwskwestie en zeide dat zijn zienswijze wat betreft onderwijzers een geheel andere is dan die nopens onderwijzeressen, werd de post in stemming gebrncht en aangenomen met 51 tegen 46 stemmem A. lie anti-liberal en stemden tegen en van de liberalen de heeren Bastert, Earncombe Sanders, Piinannel en de Voorzitter. Bij den post kosten van opleiding voor het afleggen van het examen lager onderwijs in land- bouwkunde, betoogde de heer Tydeman het nut van de landbouw-wintercursussen en drone hij bii den Minister aan op betere regeling van het land- bouw-onderwijs aan de Rijkskweekscholen. De Minister beloofde te zullen onderzoeken in hoever verbetermg is aan te brengen. Tegen den kweekschoolpost waren d®--rechter- zijde met de liberalen Sanders, Pijnappel, Van Dorselen en de voorzitter. De Minister beloofde den heer Tydeman de opleiding voor het landbouwonderwijs te verbeteren. beer Kerdijk klaagde over ongeregelde uit- betaling der onderwijzerswedden, door den heer iruijen toegeschreven aan onmacht der gemeente tot nakoming der schoolwetverplichting. De Minister houdt het belang onder zijne aandacht. Aan de heer Schaepman zeide de Minister, dat de subsidie aan bijzondere scholen in 1896 zal verleend worden, ook wanneer het onderwijzersper- soneel niet geheel voltallig is. Daarna werden behandeld de voorstellen-Schaepman om 500U te weigeren voor de opleidingsschool laatste, die tegen zijn huwelijk met Gerlrucle was, op die mamer een welkom wapen in de hand. De zwaar beleedigde jonkvrouw verbrak alle be- trekking met hem, wees elke poging tot zijne rechtvaardiging ruw af en bracht hem daardoor tot vertwijfelmg, die weldra tot razernij oversloem Daarbij was het beklagenswaardige meisje zoo on- verstandig, dat zij haar eenzame wandelingen bleef doenzij wilde hem niet uit den weg gaan, doch hem toonen, dat hij haar voortaan geheel vreemd was. al zij daarbij zelf heeft geleden, is door eemge der getuigen voldoende te verstaan gegeven. Uok hij wilde daarover liefst niet uitweiden, maar nj moest er toch op wijzen, dat haar gedrag op den beklaagde zeker een noodlottigen invloed had uitgeoefend. Hij uitte de vreeselijkste bedreigingen en toen de gelegenheid zich aanbood, ging hij over tot de afschuwelijke daad. Het was zijn hand, die de schoone beminnelijke jonkvrouw in het meer deed storten. lot hiertoe had de rede van den officier van justitie meer op eene verdediging dan op een be schuldiging geleken. Het was of een advocaat sprak, die wanhoopte aan de vrijspraak van zijn client en nu het medelijden opwekte om althans verzachtende omstandigheden voor hem te verkrijgen. bans echter ging de officier van justitie tot den aanval over. Ofschoon de daad zelve strafwaar- ig was, lag daarin niet de zwaarste schuld van den beklaagde; immers die daad was het gevolo- van een waanzinnigen hartstochtZijn schuld lag meer in de manier, waarop hij zijn misdaad zociit te verbergen en op een ander te schuiven, met name in het leugenweefsel, dat hij met hulp van zijn moeder had ontworpen, en in de beschul- HIEIZE1VSCHE (OlillAVT. ^xuutcic letters woraen naar r Maandaff-, Woensilntr. a Tem'"jnt lVoensjTaAlVrUdAjjEvonTl bij den ultgFver 1*. j. 0—B——mm—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1