Geldleening1. F. TERMOTE, Zuiddorpe. FRUITB00MEN, NAAfWKAARTJES. 55 cent en fiooger. wppij joora SUPERPHOSPHAAT. Een goedkoop adres. Onroerende Gtoederen: Doslmatigs Samsnwgrking Iea§ parti] Kanadaboomea, llandelsbericbten. Eene part:* Dtto A AN BESTED 3 NG Advertentien. VERKRIJGBAAR Openbare Verkooping. Koop i. Een Korenwindmolen en Erf, Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Openbare Verkooping. Vereeniging aanbesteed: pl.m. 150,000 kg. Superphosphaat pl.m. 25,000 kg. Cliilisalpeter. en had de bemanning, die reeds de redding zoo nabij was, haar graf in de golven gevonden en ging eene rilling door de menigte bij dit verschrik- kelijk tooneel. Hoe de poging tot redding in zijn werk is gegaan of moest geweest zijn, kan men als leek niet beoordeelen, doch dit is zeker, dat de ver- schillende gevoelens hemelsbreed uiteen loopen. -De een zegtde boot deugt niet, zij is te licht, een ander beweert dat ze goed is, maar dat er geen menschen genoeg ,/op de riemen zaten" zoodat men op die gezegden weinig aan kan, maar wenschelijk was het wel, waar bet 't redden van menscbenlevens geldt, dat men zulke zaken vooruit besprak, opdat men verbetering aan kan brengen waar znlks noodig blijkt te zijn. Een moord uit bijgeloof. Dezer dagen werd in de nabijheid van het Agnanomeer bij Napels een moord gepleegd, waaruit men kan zien, dat het bijgeloof in Italie nog welig tiert. Twee metselaars hadden, teneinde op zekere plaats een verborgen schat uit den grand te kunnen delven, de tusschenkomst van eene fatucchiera (heks) te Napels ingeroepen. Het wijf maakte op zekeren nacht een begin met hare geestbezweringen, liet den beiden, door hebzucht verblinden, inannen den schat op den bodem van een waterketel zien, wees de plaats waar de schat moest liggen precies aan, doch verklaarde tevens, dat hij door booze geesten werd bewaakt, die slechts door menschenbloed gunstig te stemmen waren. Zonder het offer van een kind of een ouden vrijgezel kon de schat niet worden gevonden. Daarop zochten de beide metselaars een geschikten ouden vrijgezel uit, dien zij weldra vonden in den persoon van een braveu voerinan, die in vrede zijn bescheiden hand werk uitoefende. Zij overvielen hem op den straatweg naar Agnano en sneden den ongelukkige den hals af. Verder zijn de ellendelingen met hun schat- graverswerk niet gekomen, daar de politie hen, evenals de heks, in hechtenis nam. t He lynchwet in Amerika. Een telegram uit New-lork geseind, meldt, dat Vrijdagmorgen der vorige week een gewapende volksmenigte de ge- vangenis te Tennessee bestormde, teneinde twee negers machtig te worden, die daar opgesloten waren wegens mishandeling van een blank meisje. De beide negers werden uit de eel gehaald en in het voorportaal der gevangenis opgehangen onder de oorverdoovende toejuichingen eener opgewonden volksmassa. De fabrikanten te Gent hebben besloten over acht dagen wederom te sluiten, indien voor dien tijd het werk niet in alle fabrieken is hervat. Zooals men weet, wordt het werk nog in twee fabrieken gestaakt. Tot heden meende men, dat het bamboes alleen geschikt was om er wandelstokken, visch- hengels en meubelen van te maken. Het schijnt thans echter, dat dit gewas ook uitstekend is als groente. Een Fransch geneesheer, die bamboes- stengels in het departement Maine-et-Laire teelde, heeft de jongste en teederste spruiten dezer plant, evenals asperges, met botersaus doen klaarmaken. Hij bevond, dat dit gerecht wel iets weg heeft van Brusselsche spruitjes, doch veel fijner is, en hij \erklaarde, dat deze nieuwe groente gezond, gemakkelijk verteerbaar en buitengewoon goedkoop was. De Chineezen en Japanners eten ook bam boes en beschouwen het als een zeer gewilde groente, zonder er eenig nadeel van te ondervinden. Sedert eenige reizigers hebben verhaald, dat de zonen van het Hemelsche Rijk pasgeboren honden a 1'huile of bloedzuigers met tomatensaus consu- meeren en in honig gedoopte levende jonge muizen en regenwormen als een vorstelijk gerecht be schouwen, kunnen vele lieden een zeker wantrouwen in de producten van Chineesch-Japansche kook- kunst nog maar niet overwinnen. ZEETIJDINGEN Van 9 tot en met 10 December. 35CMe STAASTLOTERIJ. Van 9 tot en met 10 December werden langs de Oostsluizen alhier 16 binnenvaartuigen op- en 27 ifgeschutdoor de Westsl. 4 op- en 4 afgeschut. Op 8 dezer overleed zeer onverwacht te Bath (gem. Rill arid-Bath), onze geliefde vader CHRISTIAAN KOK, in den ouderdom van ruim 76 jaren. Uit aller naam, Othene, 10 Dec. 1895. A. KOK. V Heden overleed onze hartelijk geliefde vader en behuwdvader de Heer Dl FREDERIK PIETER JACOB SIBMACHER ZIJNEN, predikant bij de Nederduitsch Hervormde gemeente te Middelburg, in den ouderdom van 69 jaren. Namens kinderen en behuwdkinderen J. A. J. SIBMACHER ZIJNEN. Middelburg, 10 Dec. J 895. De ondergeteekende bericht het ge- achte publiek, dat bij de gehouden verloting de prijzen gevallen zijn als volgt N°. 574, lste prijs; N°. 1362, 2de prijsN°. 683, 3<le prijsN°. 493, 4de prijsN°. 952, 5d« prijs. Ter Neuzen. JACS DE KOK. Bij de heden gehouden verloting van S( HOENWERK zijn de prijzen ge vallen op de navolgende nummers, res. 90, 133. 207, 89, 140, 206, 225, 106, 224, 86. Ter Nenzen, 9 Dec. 1895. J. E. DE COOKER. De COMM1SS1E voor den steenweg van WESTDORPE, brengt ter kennis van aandeelhouders in de geld leening voor dien weg dat zijn uitgeloot de nummers 18, 54, 102, 105, 138, 222, 278 en 376 dier aandeelen en dat het bedrag der verschenen coupons en der uitgelote aandeelen van af 2 Januari 1896 kan worden ontvangen ten kantore van den Heer L. N. Stubbe te Sas van Gent. Westdorpe, den 9cn December 1895. De Voorzitter, C. VAN WAES. De Secretaris, L. N. STUBB& De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren en plaatsen van MARMEREN SCHOOR- STEENMANTELS, Ook voorhanden vele soorten van SCHOOR- STEENVERSIERINGEN, als KAPITEELEN L1JSTEN, ROZETTEN, CONSOLEN, enz. enz.', bij J. VAN HOEVE. Metselaar, Axel. ALLE SOORTEN VAN van 5 tot 8jarige wasdom, a 40 cent tot 1 gulden. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal krach- tens artikel 1223 in verband met art. 1255 Burgerlijk Wetboek, verkoopen, de volgende in de gemeente Hontenisse (Lamswaarde), kadastraal sectie E nummer 180, groot 14 aren 20 centiaren. Koop 2. Een WOONHUIS, SCHUREN en ERF, als voren, kadastraal sectie E nummers 953, 967 en 968, groot 11 aren 20 centiaren. Koop 3. Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF, als voren, kadastraal sectie E nummer 1028* groot 5 aren 90 centiaren. Koop 4. 3 hektaren 91 aren 30 centiaren of 8 gemeten 235 roeden Gentsche maat BOUW- en WEILAND, als voren, kadastraal sectie E nummers 172, 173 en 874. Koop 5. 3 hektaren 93 aren 20 centiaren of 8 gemeten 247 roeden Gentsche maat BOUW- en WEILAND, als voren, kadastraal sectie E nummers 165, 166 en 875. Koop 6. 3 hektaren 30 aren of 7 gemeten 122 roeden Gentsche maat BOUWLAND D1JK en 1SSEA BOSCH, als voren, in den Vitshoek, kadastraal sectie F nummers 343 387 tot en met 390. Koop 7. 1 hektare 59 aren 20 centiaren of 3 gemeten 171 roeden Gentsche maat WEI LAND, in de gemeente Hengstdijk in St. Pieters Puttinge, kadastraal sectie A nummer 480, alles toebehoorende aan en in gebruik bij C. N. van Dxjke, te Lamswaarde, Hon tenisse. Voorschreven goederen kunnen worden aanvaard het door Van Dijke bewoonde huis en erf en den molen, 2 maanden na de toewijzing en de overi^e goederen bij de betaling der kooppenningen. Betaling kooppenningen 1 maand na de toe- wijzing. Onkosten 8 dagen. Grondlasten van 1 Jannari en polderlasten van 1 Mei 1896 voor koopers rekening. Onkosten 6 Premie van instel i 7. De verkooping wordt gehouden in „de Koning van Engeland bewoond door de weduwe De Boij te Hulst. INSTEL op Maandag 23 December 1895, VERBLIJF op Maandag 30 December 1895, telkens des namiddags half drie ure. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde Notaris. Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het emde van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarhij passende enveloppen met slniting of een prachtige scheurkalender naar verkiezing. Ter Neuzen, Dec. 1895. P. J. VAN DE SANDE. Naar bniten Ter Neuzen met 15 cent verhooging. t e HOE K. Dinsdag 24 December 1895, des namiddags te 3 ure, zal ten huize van den heer Jac. Drab be te Hoek worden EN Voorwaarden en modellen van inschrijring zijn te verkrijgen aan 't bureau der Ter Neuzensche Courant en bij den Secretaris der vereeniging. Het Bestuur, J. D1ELEMAN Fz., Voorzitter. A. \I OLFERT, Penningmeester. L. KIEL, Secretaris. DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 12 Dec. 10.22 10.53 Vrijdag 13 11.23 11.51 Zaterdag 14 12.16 Zondag 15 0.41 1.6 Maandag 16 1.27 1.49 Dinsdag 17 2.11 2.31 Woensdag 18 2.52 j 3.12 De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den Buthpolder op Vrijdag 20 December 1895, des voormiddags 10 ure, verkoopen staande aan den keiweg van Axel naar de Sassing. (Kl te AXEL (Kijkuit). D staande aan Schapenbout. Hulst, 9 December. met of zonder GEWAAI, alles in den Buth polder, gemeente Axel. Te vergaderen aan de hofstede van den Dijkgraaf de heer W. de Koeijer. op Dinsdag 17 December 1895, des namiddags twee ure, bij A. VAN DORSSELAAR te Kijkuit, van de levering van pl.m. 100,000 kilogram Inschrijvingsbiljetten met voorwaarden zijn te verkrijgen bij den Secretaris der vereeniging A. 1 AN DORSSELAAR te Axel (Kijkuit). 1093 3551 1198 3553 1249 3576 1321 3587 1353 3622 1391 3665 1393 3679 1399 3726 1453 3955 1465 3972 1484 4018 1499 4054 1530 4084 1561 4137 1634 4150 1644 4194 1755 4241 1809 4282 1878 4301 1903 4373 1970 4392 1989 4414 2021 4463 6005 8714 6016 8810 6075 8828 6080 8884 6113 8911 6344 8998 6500 9105 6556 9130 6568 9137 6578 9142 6634 9159 6700 9171 6733 9190 6739 9246 6752 9260 6755 9450 6853 9489 6867 9498 6913 9502 6917 9529 6923 9567 6928 9578 6969 9606 10795 10813 10828 10923 11003 11028 11048 11053 11069 11224 11275 11285 11306 11363 11412 11436 11444 11520 11660 11734 11787 11812 11836 13301 13384 13397 13417 13465 13494 13498 13501 13557 13562 13713 13745 13820 13824 13825 13863 13928 13971 13975 14008 14128 14141 15936 15971 15982 16093 16158 16160 16188 16220 16229 16273 16317 16364 16368 16403 16462 16549 16584 16592 16611 16654 16678 16780 17880 17911 17956 17987 18024 18156 18231 18341 18393 18403 18466 18467 18511 18512 18584 18610 18677 18767 18819 18851 18855 18876 20125 20171 20190 20207 20209 20229 20267 20364 20379 20410 20412 20557 20590 20617 20624 20630 20772 20841 20845 20870 20922 20948 Trekking van Dinsdag 10 December. 3de klasse. 2de lijst. Prijlen van f 100 en daarboven. No. 766 17156 f 1000. No. 2298 100. Prijzen van 45. 65 2623 5201 7650 9986 12123 14308 16441 18659 77 2642 5286 7686 10055 12147 14310 16492 18679 99 2644 5308 7718 10091 12185 14417 16494 18682 138 2657 5316 7731 10208 12240 14429 16574 18733 159 2722 5369 7734 10230 12301 14451 16692 18734 287 2730 5416 7760 10246 12305 14500 16748 18737 336 2749 5461 7788 10261 12342 14585 16783 18747 350 2798 5476 7835 10431 12416 14596 16849 18794 361 2801 5482 7849 10451 12419 14607 16864 18958 386 2842 5486 7888 10508 12434 14648 16897 18989 411 2917 5497 7889 10675 12447 14083 16961 19016 432 2931 5533 7956 10754 12457 14687 16971 19050 498 3014 5579 7959 10764 12504 14694 17067 19079 534 3062 5582 8035 10835 12522 14731 17086 19123 537 3147 5585 8067 10876 12534 14805 17088 19126 558 3210 5600 8105 10882 12660 14846 17099 19156 573 3211 5608 8109 10884 12662 14849 17110 19186 631 3275 5620 8148 10902 12693 14981 17158 19208 646 3299 5630 8223 10910 12736 15088 17176 19222 659 3335 5642 8250 10932 12771 15092 17179 19379 844 3344 5646 8266 10947 12837 15112 17225 19388 937 3346 5652 8299 10971 12895 15123 17234 19473 1030 3360 5866 8301 10988 12955 15135 17258 19494 1047 3451 5894 8306 11019 12958 15150 17317 19547 1182 3453 5904 8326 11024 12985 15201 17827 19597 1193 3482 5962 8403 11059 13068 15204 17387 19600 1255 3813 6070 8406 11105 13084 15225 17396 19618 1402 3829 6079 8468 11124 13163 15236 17507 19628 1491 3945 6120 8471 11144 13171 15273 17518 19629 1514 4022 6137 8519 11198 13213 15278 17521 19639 1554 4197 6307 8604 11201 13233 15286 17574 19660 1604 4227 6415 8712 11202 13266 15413 17729 19827 1621 4236 6537 8798 11296 13308 15445 17741 19836 1664 4261 6558 8830 11329 13390 15541 17753 19919 1681 4281 6570 8902 11372 13435 15559 17757 19943 1683 4313 6618 8914 11379 13446 15577 17807 19977 1697 4325 6626 8924 11407 13500 15638 17832 20069 1751 4328 6706 8927 11410 13517 15671 17881 20161 1752 4341 6852 9045 11418 13534 15892 18019 20194 2002 4381 6868 9073 11467 13625 15898 18026 20273 2057 4433 6874 9097 11476 13632 15987 18147 20311 2140 4453 6897 9198 11486 13717 16006 18171 20439 2183 4501 6937 9230 11589 13727 16057 18191 20543 2189 4557 6977 9388 11599 13754 16064 18195 20737 2199 4575 7048 9396 11608 13776 16147 18203 20756 2249 4609 7111 9499 11645 13798 16155 18308 20768 2277 4611 7115 9584 11661 13991 16194 18328 20771 2301 4634 7253 9587 11714 14003 16197 18424 20852 2376 4646 7298 9705 11796 14016 16250 1S426 20856 2442 4695 7348 9740 11850 14130 16281 18441 20862 2452 4717 7351 9754 11889 14163 16300 18506 20880 2502 4733 7399 9782 11987 14165 16415 18542 20927 2513 4771 7410 9841 12055 14229 16418 18630 20944 2515 4980 7432 9871 12086 14257 16441 18641 20949 2532 4983 7551 9919 12116 14300 16432 18657 20970 2553 5106 VLAG. NAAM. M». Van en naar. Lading. Eng. s.s. Eng.3m.sch. Eng. s.s. 9 Duits. s.s. Trekking van Maandag 9 December. 3de klasse. lste lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 7446 25000. No. 13114 f 1500. No. 19061 J 1000. No. 11706 f 400. No. 6911 f £00 No. 8225 8345 14682 19098 100. Prijzen van 45. 9 Eng. s.s. 10 Rus. s.s. 9 J Duits. s.s. Eng. s.s. idem idem idem idem 10 idem 9 Eng.3m.sch. Voor Ter Kenzen Hailing 2199 Londen G. C. Gradwell 441 Charlestown Lestris 3680 Liverpool Van Ter Wenzeni Hebdomos i 3585 I New-Castle Voor (went s Sea Belle 2152 Londen Mary 12714 I Riga Van (Sent Olive Clifton Grove Titanic Loch Leven Spindrift Abbotsford Ouse 3305 704 4551 2348 2003 2979 1929 Shields Bristol Glasgow Shields Londen Leith Goole Voor Selzaete Alembic I 721 Toulon 68 2065 4518 7006 72 2068 4544 7011 81 2072 4600 7076 106 2133 4698 7077 116 2138 4702 7138 125 2168 4718 7160 127 2203 4725 7271 152 2233 4806 7275 234 2278 4820 7292 9633 11840 14164 16819 9709 11890 14212 16861 9713 11946 14251 16866 9834 12122 14312 16875 9844 12226 14356 16893 9851 12242 14357 16920 9881 12246 14396 16942 9927 12266 14412 16955 12290 14495 16967 stukg. pijpaarde stukg. ledig stukg. hout ledig suiker ledig idem stukg. idem idem creosoot 9965 ?396 4827 7299 10016 12324 14502 16980 f" 2402 4844 7505 10045 12331 14518 17044 332 1-07 lano l-l6 10113 13356 14533 17063 632, 2o0/ 4902 7o64 10134 12498 14626 17073 llr f-cn 4908 7(533 10138 12503 14688 171 16 396 2d69 4948 7654 10164 12551 14710 17121 427 2631 4951 7756 10179 12574 14726 17282 4o0 28o8 4961 7759 10181 12576 14828 17329 46o 2969 5037 7779 10193 12608 14899 17366 499 30a.) 5066 7875 10205 12673 15009 17391 !n(! 5186 7920 10207 12755 15035 17437 535 3093 5344 7921 10222 12S10 15189 17443 j(21 8353 80'77 10250 12824 15239 17452 566 3215 5423 8222 10253 12962 15246 174S6 819 3241 5526 8230 10266 12995 15803 17505 822 3242 5551 8260 10314 13006 15514 17642 922 3249 5645 8286 10426 13073 15518 17647 9o6 3314 5682 8308 10600 13080 15537 17656 5721 8329 10670 13100 15670 17719 988 3373 5799 8350 10690 13144 15774 17759 1007 3394 5817 8381 10766 13177 15818 17817 1015 3484 5823 8641 10773 13182 15853 17833 10)1 3491 5S49 8634 10788 13249 15911 17864 18880 19000 19018 19072 19140 19142 19199 19224 19353 19387 19415 19453 19566 19589 19607 19616 19638 19656 19719 19779 19783 19796 19798 19809 19804 19811 19882 19909 19970 20010 20056 20083 Duivenboonen f 5 Witteboonen 11,— 4 Brumeboonen 9,— A Boekweit Lynzaad a Aardappels Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo f 0,90 a Eieren per 26 stuks /1,25. Er waren ter markt te koop gesteld 23 stuks hoornvee, en 71 varkena. Verkocht 9 stuks hoornvee en 27 varkens. 1/ Middenprijs per 100 kilo: Tarwe 6,75 4 f SSe f 5,25 a Wintergerst 6,75 a f Zomergerst 6,00 4 Haver /4.50 4 Erwteu 6,75 a Puardenboonen 7,— 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 3