(iemengde berichten. Telegrafische berichten. Nederland en verlangen requestanten directe Re- pressale-maatregelen." Hierbij teekent de //Zutf. Ct." aan //Als het waar is dat meer dan 1000 Duitsche firma's zulk een bezwaarschrift hebben ingediend, dan is het zeker een curieus verschijnsel. Het zou een prachtige geschiedenis worden, als de Nederlandsche regeering eenmaal langs vol- komen wettigen weg nieuwe invoerrechten naar de waarde en een daaruit voortvloeiend douanestelsel heeft ingevoerd, de Duitschers dadelijk hun veto daarover zouden kunnen uitspreken en eenige Duitsche firma's onmiddellijk //directe repressale- maatregelen" zouden kunnen reclameeren. Das ware aber zu kolossa] TER NEUZEN, 11 December 1895. De spoorweg Mechelen—Ter Neuzen is dezer dagen door deBelgische regeering overgenomen voor twaalf millioen franc. Gisteren werd alhier door Burgemeester en Wethouders aanbesteed het schoonhouden, ver- warmen en verlichten der openbare scholen A B en C in de kom en D te Sluiskil. Hiervoor waren de volgende biljetten ingekomen (het schoon houden berekend per jaar, het verwarmeu en verlichten per 100 uren) Voor school A Wed. M. Koopman voor /115, f 2,50 en 1,50, en P. van Driesschen voor 94, 2,50 en 1,20. Voor school B Wed. J. Willems voor 90, 2,30 en 1,10. Voor school CC. de Smidt voor f 101, f 2,50 en 1,10; A. 't Gilde voor f 92, f 2,30 en 1,10C. Koliju voor f 93, f 2,30 en 0,99, en J. Dieleman voor 84,75, f 2,30 en 1,10. Voor school DA. Brakman voor 112, f 2,35 en f 1,41 en M. Scheele voor f 96, 2,40 en 1,50. Voor het leveren van steenkolen ten behoeve der gemeente-secretarie was een biljet ingekomen, n. 1. van J. A. Stellingsma voor schaalkolen f 9,50 en voor schepkolen f 8,00 De alhier binnengekoinen Russische stoomboot Mary, kapt. Groth, met hout en vlas, van Riga naar Gent, heeft door het stormweder een gedeelte der deklast verloren, averij aan de booten bekomen en davids gebroken, zoomede meer andere schade geleden. De bemanningen der uit zee komende schepen gewagen der ontmoetingen van wrakstukken en tuigage van verbrijzelde schepen, zoo ook van het zien drijven van eenige lijken van zeelieden. Aan den calamiteusen Thomaespolder is een gedeelte van het krammat en rijsbeslag weggeslagen. Een grondverlies van ongeveer 280 M3. is daarvan het gevolg. Volgens nader bericht uit Cadzand is het schip, op de buitenbank, naar men zegt een brik, Zater- dagvoormiddag op zij geworpen en daarna gezonken. Of er bemanning aan boord was of van welk rijk het schip is, is onbekend. In het zeegat tusschen Brouwershaven en Goeree zijn een drietal zeeschepen verongelukt, waarbij de de bemanningen van twee zijn gered en te Brouwershaven en te Ouddorp aangebrachteen driemast schoener zonk met man en muis. De bij Bruinisse Zaterdag in gevaar verkeerende schepen waren twee Rijnaken, welke door verleende hulp beide zijn behouden. De stormvloeden op 6 en 7 dezer hebben aan de zeeweringen in Zeeland nog al schade toege- bracht, voornamelijk te Westkapelle, Zoutelande, Borssele, Ellewoufsdijk, Wemeldinge, zoomede aan eenige polders op Noord-Beveland. Ook het havenhoofd van Zierikzee heeft veel geleden en is de schade aan de zeewerken op Schouwen en Duive- land nog al betrekkelijk groot. Alle binnen- en buitenlandsche bladen behelzen kolommen vol onheilen en rampen in allerlei vorm, door de jongste storm veroorzaakt. Hevige rukwinden en hooge waterstanden hebben groote schade aangericht. Van alle zij den worden schip- breuken vermeld en van tal van schepen worden nog berichten ingewacht, ofschoon vermoed mag worden dat zij hier of daar een veilige schuilplaats hebben gezocht en gevonden. De heer S. M. Hogerzeil, klerk der telegrafie der 2e klasse te Rotterdam, wordt met ingang van 16 December verplaatst naar het post- en telegraaf- kantoor te Ter Neuzen. z/Heeft zij u dat gezegd vroeg de president, terwijl alle aanwezigen in ademlooze spanning waren. z/Niet met wocrden, maar wij bemerkten het aan haar gelaat, aan elke beweging, aan den angst en de haast, waarmee zij de toebereidselen maakte voor haar heimelijk vertrek, en ook aan den tref- fenden ootmoed, waarmee zij mijn zoon vergiffenis vroeg voor het onrecht, dat zij hem had aangedaan, doch waartoe zij door anderen verleid was." z/En op wien wilt ge op deze manier de schuld werpen vroeg de president. z/Ik noem geen naam, maar antwoord met een tegenvraag wie had voordeel van Gertrude's dood Wie had belang bij een ontijdig einde van haar leven (Wordt vervolgd.) Met ingang van 1 Januari a. s. is o. a. bevorderd tot opzichter van den rijks-waterstaat 2de klasse de heer J. Kooreman, thans opzichter 8de klasse. Zondag herdacht de heer H. J. Krol, predikant te Valkenswaard, den dag waarop hij voor 40 jaren het predikambt in de Hervormde kerk aanvaardde. De jubilaris was eerst predikant te Herkingen en daarna te Nieuw-Vosmeer, Ter Neuzen, Budel en Gastel en sedert 1887 in zijne tegen- woordige gemeente. Door den heer J. Westerhuis, predikant bij de Gereformeerde kerk A te Groningen, is voor het beroep naar Goes bedankt. Met 1 April aanstaande zullen in den ring IJzendijke all een de predikanten van Breskens, Groede en Schoondijke overblijven, en alsdan de overige gemeenten vacant zijn. Stoppeldijk, 8 Dec. Heden gaf de fanfare Amphion alhier een concert in de school aan de Veerstraat dat algemeen in den smaak viel bij de, niettegenstaande het ongunstige weer, in grooten getale opgekomen bezoekers. De fanfare voerde zes nummers uit die van vlijt en volharding bij de studie getuigden. Een viertal voordrachten en een paar blijspelen nl. //De weddenschap" en //Men kan geen boer wijs maken hoe een soldaat aan den kost komt" gaven verder genoeg afwisseling om den avond gezellig door te brengen. Biervliet. Ds. J. Rooker, cand. te Hoogwoud, heeft voor het beroep bij de Ned. Herv. gemeente alhier bedankt. Men schrijft ons vanlOdezer uitMiddelburg: Op 69jarigen leeftijd is alhier overleden de heer Dr. E. P. J. Sibmacher Zijnen, sedert 1856 predikant der Ned. Herv. gemeente alhier. De overledene was de oudste der dienstdoende predikanten op Walcheren. Het overlijden van dezen even geachten als werkzamen predikant is voor menige vereeniging zoowel op kerkelijk- en school- als op maatschap- pelijk gebied, waarin hij werkzaam was, een gevoelig verlies. Heel treffend, was de bijeenkomst der Middelb. afdeeling van den socialistenbond, waarin Ds. Zijnen volgens toezegging zou spreken over christelijk socialisme juist bepaald op heden, zijn sterfdag. Kemseke, (Belgie.) Bij den storm der vorige week woei de molen omver. De molenaar, die er in zat maakte de buiteling mee en werd voor dood opgenomen. De man kwam echter spoedig bij en zijn toestand is thans bevredigend. 's Gravenhage, 11 Dec. Tweede Kamer. Op de begrooting van Binnenlandsche zaken is een nieuwe post tot bevordering der veehoudering voor memorie uitgetrokken, na verwerping van een amendement van den heer Ferf om daarvoor dadelijk f 10,000 uit te trekken. Voorts is goedgekeurd de post tot vestiging van een leerschool voor archeologie aan de universiteit te Leiden. Een offlcieel regeeringstelegram, den 9eQ dezer uit Batavia verzonden, luidt In de afdeeling Sampang op het eiland Madura ondervond de arrestatie van een volgeling van Santrie gewapend verzetde Wedana is gewond en de politie onmachtig. Het telegram van gister (10 December) luidde De resident heeft met eene compagnie de baris- santroep gewapenden, sterk 150 man, na herhaalde aanmaniug en na vier salvo's uiteengedreven. De troep gewapenden verloor 29 dooden en 12 ge- wonden. Santrie en zes zijner aanhangers zijn gegrepen. De rust is hersteld. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reclitbank te Middelburg. De recbtbank heeft in hare zitting van 10 Dec. de volgende vonnissen uitgesproken L. W., oud 20 j., dienstmeid te Hengstdijk, is wegens diefstal veroordeeld tot 6 weken gevan- genisstraf. F. W., oud 22 j., werkman te Clinge, is wegens mishandeling en dierenmishandeling veroordeeld tot 7 dagen gevang. P. P., oud 22 j., blokmakersgast te Clinge, is wegens beleediging en mishandeling veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Gisteren had door bovengenoemde rechtbank de voortgezette behandeling plaats tegen den 73jarigen C. L. W. te Philippine, beklaagd van beleediging van den burgemeester dier gemeente door aan dezen in Juni 1.1. naar aanleiding van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag, een brief te hebben gericht waarin hij o. a. den burgemeester beschuldigde de gemeente te bestelen en zich ten koste van anderen vet te maken. De opgeroepen getuige Beek verklaarde den hem vertoonden brief geschreven te hebben, wat hem door beklaagde was opgedragen. Getuige had beklaagde in tegenwoordigheid van zijn dochter den brief voorgeiezen, wat door deze werd erkend. Bekl. beweerde dat de burgemeester hem zijn eigendommen heeft willen ontnemen en wilde nog meer grieven tegen dezen inbrengen, wat hem echter niet toegestaan werd. Aangezien bekl. aan den ambtenaar van het O. M. een brief gericht heeft, waarin hij eene volledige bekentenis aflegde en verklaarde onwaar- heid gesproken te hebben en de getuigen gehoord hebbende, vorderde de ambtenaar schuldigverklaring van bekl. en zijne veroordeeling tot 50 boete. De verdediger, de heer Mr. K. W. Brevet, is om verschillende redenen van oordeel dat in den bewusten brief geen beleediging vervat is, zij uitte volgens pleiter eene bedreiging, waaraan geen uit- voering is gegevenmisschien had bekl. de be- doeling den burgemeester te beleedigen, doch dit is hem niet gelukt. En mocht ook de rechtbank van oordeel zijn dat beleediging is gepleegd, dan acht hij de straf veel te hoog. Pleiter vroeg daarna vrijspraak voor zijn client. De ambtenaar van het O. M. wees er op dat de bedoeling van bekl. wel degelijk was te be leedigen. Wat de straf betreft, deze acht spreker niet hoog. Alleen met het oog op den hoogen leeYtijd van bekl. en deze niinmer voor de recht bank verscheen, was geen gevangenisstraf geeischt, maar een geldboete niet te zwaar voor beklaagde. Na repliek van den verdediger werd het onderzoek in deze zaak gesloten en de uitspraak bepaald op Dinsdag 17 dezer. Naar de Midd. Crt. verneemt is door A. Beek te Philippine, die in bovenstaande zaak als getuige optrad, eene aanklacht ingediend tegen den burgemeester van Philippine, ter zake dat deze, bij de eerste behandeling der strafzaak tegen W. eene verklaring aflegde omtrent B. waardoor deze zich beleedigd acht. Bij den jongsten storm zijn aan onze kust veertien schipbreuken voorgekomen. Ten gevolge van den bliksem zijn drie water- molens te Uitgeest en te Vollendam afgebrand, waarbij vijf menschenlevens zijn te betreuren. De ontstane brand door den bliksem in den toren der Roomsch-katholieke kerk te Berchem heeft ten gevolge gehad dat ook de kerk totaal af brandde. Omtrent de misdaad te Rotterdam meldt men van 10 dezer: Weder is Van Berkel van morgen naar het huis van bewaring overgebracht om door den rechter-commissaris te worden gehoord. Ook enkele getuigen hebben daar van morgen hunneinlichtingen gegeven. Van Berkel blijft nog immer volhouden niets van den moord af te weten. Toch maakt de justitie in haar onderzoek vor- deringen. Zij heeft door een combinatie van de talrijke voor haar gedane verklaringen, voorname lijk die van de ouders van het vermoorde jongetje, van het echtpaar Van Berkel en van den koloniaal De J. een vrij goeden leiddraad gekregen voor haar onderzoek en er zijn gelukkig feiten te constateeren, die op een spoedige oplossing dezer duistere ge schiedenis gegronde hoop geven. Onder de verschillende oorzaken die tot den moord hebben geleid, wordt nu ook vermeld het feit dat de lOjarige Hoogsteden en zijn zusje ieder een som van 4500 hadden, af komstig van Hoogstedens eerste vrouw. Indertijd vermeldden wij dat het handschrift van een vroegeren knecht van Van Berkel geleek op dat van den bekenden brief. Gistermorgen te 11 uur nu, is door marechaussees aan het station Beurs gebracht en vervolgens naar het Centraal bureau van politie geleid een borstelmaker, de vroegere knecht van Van Berkel. Eergisteravond brachten rijksveldwacht.ers een zekeren Jansen van Arnhem naar Rotterdam. Van het station Maas werd ook hij naar het Centraal- bureau geleid. Op beide personen rusten ernstige verdenkingen. Men verkeert, omtrent het lot van een op Zondagavond 17 November jl. verdwenen dienst- bode van den heer Suk te Veendam, een oppassend meisje van 17 jaar, in de grootste onzekerheid. Wel vermoedt men dat het meisje verdronken zal zijn, maar tot nog toe heeft niets aan dit vermoeden eenigen schijn van waarheid gegeven. Te vergeefs werd naar haar lijk gedregd, geen kleedingstuk, geen hoed, geen parasol, niets is komen boven- drijven of gevonden. De politie heeft geen enkelen draad in handen, om haar bij het onderzoek te leiden. Men staat hier voor een groot raadsel. Naar men aan de Pr. Gron. Ct. mededeelt, is de heer v. Dr., 2de-luitenant bij de marine, te Assen geboren en van zijn verlof niet op tijd teruggekeerd te Hellevoetsluis, naar Australia vertrokken. Het meisje, met 't welk hij eenigen tijd in Parijs doorbracht, moet weer te Groningen gearriveerd zijn. Sedert den nacht van Zaterdag op Zondag 2 uur wordt te Groningen vermist de agent van politie A. van Vliet. Vroolijk en opgeruimd als altijd verliet hij Za- terdagnacht om 2 uur het politiebureau om zijn post te betrekken. Toen een collega Van Vliet om 4 uur zou aflossen, vond deze hem niet, waarvan onmiddellijk aangifte werd gedaan. Een aantal agenten ging onmiddellijk aan het zoeken enaan het dreggen zonder gevolg. Eerst om hafnegen Zondagmorgeu vond men den bontmuts van den agent in het Winschoterdiep drijven. Ook vond men in dit water een hoed en in het Eemskanaal een pet, maar dat was dan ook alles, want het dreggen, dat den geheelen dag voortgezet en later hervat werd, leidde tot niets. Evenmin had een onderzoek langs het Win schoterdiep naar Hoogezand eenig resultaat. Dit onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een gerucht, dat er Zaterdagnacht om en bij de Bon- tebrug een twist met scheepsjagers zou hebben plaats gehad en dat Van Vliet daarbij in het water zou zijn geworpen. De buren evenwel kunnen niet met zekerheid zeggen eenig lawaai te hebben gehoord. Er zijn dus slechts zeer vage aanwijzingen en niet dan nadat het lijk gevonden zal zijn, zal men met eenige zekerheid kunnen zeggen of men hier met een misdaad of een ongeluk te doen heeft. Maar hoe het ook zij in elk geval is Van Vliet, die 7 jaar eervol bij de politie gediend heeft, op treurige wijze om het leven gekomen. Hij laat eene vrouw met 3 kindereu na. Een later bericht meldt, dat bij het Winscho terdiep een jasgeps gevonden is, waaraan het goed van de jas bevestigd was, hetgeen wijst op een voorafgaande worsteling. Het lijk is nog niet gevonden. Reeds is gemeld, dat van de tien opvarenden van de bij Callantsoog gestrande Duitsche bark Libertas acht in de golven zijn omgekomen, waar- onder ook de kapitein. Alleen de timmerman W. Siewert en de matroos F. Beese wisten zich te redden. Siewert, die niet kon zwemmen, mocht er in slagen eenige duigen onder de armeu te krijgen, waarop hij boven water bleef, en, na eenigen tijd te hebben rondgedreven, op het strand werd ge worpen. Toen hij eenmaal grond onder zijne voeten voelde, liep hij het strand over en klauterde hij de duinen op. Een klein lichtje schemerde op eenigen afstand hij liep daarop toe en bereikte gelukkig eene boerenwotiing, waar hij gastvrij ontvangen en van droge kleeren voorzien werd. Terwijl hij zich bij de kachel zat te warmen, werd een half uur later opnieuw aan de deur der woning geklopt. Weder werd opengedaan, en Beese stapte druipnat binnen. De ontmoeting tusschen de beide schipbreukelingen moet aller- treffendst geweest zijn; ieder van hen had gedacht de eenig overgeblevene der bemanning van de Libertas te zijn, en men kan zich dus hunne ontroering voorstellen bij het weerzien van een doodgewaanden lotgenoot. Van zes der omgekomenen zijn de lijken reeds aangespoeldook dat van den kapitein. Zondagavond werd de aandacht van een ingezetene van Loosdrecht, die huiswaarts keerde, getrokken door een verdacht troepje menschen, waarvan er een 'n ladder droeg. Op dien dag en dat uur iemand met een ladder, 't kon niet anders of die menschen moesten iets kwaads in hun zin hebben. Daarom stilletjes zich verscholen en eens afgekeken, wat zij zouden uitvoeren. 't Kon- den wel inbrekers zijn. En ja, de ladder werd voorzichtig tegen een bovenraam gezet, dit werd opengeschoven en achtereenvolgens klommen er een, twee, drie personen naar binnen, terwijl een vierde zich met de ladder verwijderde. Even gewacht en toen naar de woning. Heel zachtjes tot voor de deur genaderd en wat bleek toen Dat in het slot een stuk ijzer zat. Vermoedelijk had men dus eerst beproefd het slot open te steken, doch had dit aan de pogingen weerstand geboden. Weer onhoorbaar weg, om aanstonds de politie te gaan waarschuwen. De inbrekers zaten nu toch tijdelijk in de val. Daar komt een tweede burger aan die aan den eerste vraagt //Waar moet jij nog zoo laat met zulk een haast naar toe //Stik ga de politie halen. Er is bij S. ingebroken." //Zoo, denk -je dat? Nu, spaar dan de moeite maar, want wat jij voor inbrekers hadt aangezien, was de familie zelve. De sleutel was in het slot gebroken en daarom moesten die menschen met een geleende ladder op zulk een ongewone wijze hun huis binnengaan." Tableau Bange oogenblikken zijn tijdens den laatsten storm door vele zeelieden, wier schip op onze gevaarlijke kust strandde, doorgebracht, wonderen van moed zijn betoond door de bemanning onzer reddingsbootendoch helaas, ook menig offer eischte de zee. Omtrent het vergaan aan onze kust van een onbekende driemast schoener, wordtons van Ameland, dato 9 Dec., nog het volgende gemeld Ten ongeveer 7 uur van morgen kwam bericht, dat op het Oosteind van het eiland voor het Oerdt een schip gestrand was. De reddingsboot, gestationneerd te Nes, werd onmiddellijk reisvaardig gemaakt en spoedig was men op de plaats des onheils aanwezig. De be manning, bestaande uit 7 a 8 man, zat in het want. Hef schip, dat met laag water op't strand was geloopen, zat betrekkelijk ver af, met het dek onder water, zoodat geen seheepsnaam was te zien en het schip voerde niet een vlag. Het vaartuig, dat hevig slingerde, was door de reddingsboot bijna niet te bereiken, wel werd beproefd door het uitgooien van een dreg voeling met het schip te krijgen, doch dit gelukte niet. Door het breken van een paar riemen moest men nog even naar het dorp om andere te halen. Ook werd besloten het vuurpijltoestel van Ballum te laten komen, en later, de redingsboot van Hollum, die beter moest heeten als die van Nes maar een poosje later lag het schip reeds op zijde,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 2