Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen i No. 3240. Donderdag 12 December 1895. as sa S®2»^333u ST Z 2ij ™'vo!,8t!e 35e Jaargang. Binnenfand. 1 •- ABONNEMENT: Nederria!?/-Tiaodenv ^Ti Tet^euzen f 1 Franco per postVoor M v Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32- bidet "lle Bocklandela»™. Postdireeteuren en Brieve.,- S-®olitiels Overzricht. De Duitsche Rijksdag heeft eergisteren besloten voor den daw der zitting staking te gelasten der gerechtelijke vervolging, tegen eenige zijner leden ingesteld. Onder dezen bevindt zich ook de sociaal-democratische afgevaardigde Liebknecht. 7 conservatieven stemden, wat dezen betreft, tegen de staking. Alsnu heeit de Staats-secretaris van financien, V on Posadowsky, tot inleiding der begrooting het woord genomen. De toestand der Rijkshuishou- ding, zeide bij, was bijzonder gunstig te noemen. In antwoord op eene tot hem gerichte vraag verklaarde Posadowsky vervolgens voor ongegrond het beweren van President Cleveland in diens jongste boodschap als zou Duitschland Ameri- kaansche voedings-middelen en Amerikaansche verzekerings-maatschappijen partijdig en plagerig behandelen. De invoer van vee en vleesch is verboden, omdat bij eene lading gevallen van iexaskoorts waren voorgekomen. En de bepalingen van den Minister van Binnenlandsche zaken, tegen over verzekerings-maatschappijen verordend, gelden de binnen andsche even goed als de buitenlandsche. Wij vervullen vervolgde de Minister tegen- over Amerika getrouwelijk de ons, door de ver- dragen opgelegde verplichtingenmaar wij laten ons met bevreesd maken door bedreigingen met maatregelen van weerwraak en evenmin bewegen tot terugnemen van ouze maatregelen. De vraag- stukken op het gebied der handelsstaatkunde zullen door Duitschland altijd behandeld worden gelijk overeenkomt met de ingewikkelde verkeersbetrek- kingen tot eene groote, bevriende mogendheid maar daartegenover wordt ook gerekend op weder- keengheid. Het Ministerie van Buitenlandsche zaken zal deze aangelegenheid met vastheid en ^uklT8) V6rder behandelen (Fevendige toe- De Abessyniers, die in de latere dagen zich zoo vreedzaam toonden, hebben de Italianen eens verschalkt. Eene kolonne, onder majoor Toselli bestaande mt 5 campagnien Italiaansche en in- Jandsche troepen, te zamen 2000 man, bevond zich in t zuiden der Italiaansche bezittingen. Ras Makonnen, die voor een vriend der Italianen gold knoopte onderhandelingen aan, die zoo lane werden gerekt, totdat Koning Menelik daar was aangekomen en het opperbevel had aanvaard over de troepen, welke inmiddels in het kamp te Ar- baluschi waren samengetrokken. Toen gingen de Abessyniers tot den aanval over. Vo]gens de //Tribuna" bevinden zich in de vjiuuiere letters worden naar i Inzendmg van advertentien v6or 3 uren op den dan der uitera™ '.-ll'.1'!1 I:..- ,,..,1 j de„ Ml(gever -- -- ADVERTENTIEN: Xan d regels f 0,40. Voor elken regel meer 0 10 sleci Plaal8in6 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. kamp 13.000, volgens anderen20.000 manschappen, uit ochoa en Amhrra bijeengebracht. Generaal Arimondi is uitgerukt om de kolonne te bevnjden en geraakte in gevecht met den vijand. De troepen van Menelik leden ernstige verliezen. ver het lot der kolonne-Toselli is intusschen nog mets naders bekend, Generaal Baratieri, de opperbevelhebber, is naar Adigrat vertrokken. baid-pacha is uit de Britsche ambassade naar fjn, w°n??g Gruggekeerd. De Sultan had hem herhaaldelijk doen bezoeken door hooggeplaatste ambtenaren, die hem kwamen vezekeren dat hij mets te vreezen zou hebben, indien hij de gast- vnjheid van sir Philip Currie niet langer inriep. Zelfs werd een Irade in het vooruitzicht gesteld, waarbij Said-pacha weder tot grootvizier zou wor- den benoemd. Dat Said-pacha ondanks zijn oorspronkelijke weigenng, nu toch de Britsche ambassade heeft verlaten, kan wel alleen het gevolg zijn van een atdoende verklaring van Abdoel-Hamid aan de gezanten, dat Said-pacha niet zal worden gedeerd en dat zijn vrijheid geen gevaar zal loopen. De oplossing, die thans gevonden is, schiint werkehjk de beste. Indien Said-pacha Turkije willen verlaten, en de Sultan had hem doen gevangen nemen tijdens den tocht van de ambassade naar het Britsche oorlogsschip, waren de poppen aan t dansen geraakt. Wat Europa ook gedaan zou hebben, Engeland ton zulk een beleediging van zijn vertegenwoor- diger met dulden, en Admiraal Seymour zou zeker bevel gekregen hebben, zonder verwijl door ue Dardanellen te stoomen. En het had er heel veel van, dat dit het einde zou geworden zijn. Sedert eenige dagen was het gebouw der Britsche ambassade omringd door J urksche wachtposten; ieder die het gebouw ver- let werd achtervolgd door geheime agenten. En e Engelsche schepen waren omgeven door kleine bootjes met Turksche ambtenaren, die vreesden voor de ontsnapping van Said-pacha. Sir Philip Currie heeft bij de Porte ernstig tegen deze maatregelen geprotesteerd. Tnnb°n Sa,(1-Pacha niet altijd de gast van sir nlip Currie blijven. Er was geen tusschen- veg. De Sultan moest naar het bekende woord van Camletta se soumettre ou se de'mettre en bij heeft zich onderworpen. Hij heeft de eischen der gezanten aangenomen In de zitting der Tweede Kamer van gister werd de beraadslaging over het hoofdstuk Binnen landsche zaken der Staatsbegrooting voortgezet. e, 'leer Houwing constateerde, dat de kosten van het armwezen sedert 1892 tot 14 millioen zijn gestegen, drong bij den Minister aan op ondersteuning van de middelen om de toenemende verarming hier te lande tegen te gaan en rationeelere toepassing van de armenwet, door liever werk te verschaffen b. v. ontginning van heidegronden, dan de bedeeling mt te breiden. Hij rekende op Regeenngssteun voor laatstbedoelden arbeid. De Minister verklaarde geen bezwaar te hebben tegen werkverschaffing door de provincie, indien daardoor geen nadeel berokkend wordt aan de vnje concurrentie in de maatschappij. De heer Zijp drong aan op wijziging der voor- schnften van het veeartsenijkundig toezicht meer lepaaldelijk wat betreft de varkens en betreurde voorts, dat z. i. nog niet genoeg van Regeerings- v ege wordt gedaan in het helang van de veefokkerij ,Jheer®n Vermeulen, Veegens, De Beaufort i ij en Seret kwamen op tegen den post voor een tweede Rijkskrankzinnigengesticht te Grave, hoofdzakelijk op grond van strijd met de nog niet gewijzigde wet, bepalende dat slechts den gesticht aldaar zal zijn en ook wegens strijd met den geest der wet, volgens welke krankzinnigen-zorg aan de provincie zaak is. De post werd verdedigd door den heer Harte, die deed uitkomen, dat de uitvoering dezer zaak der wet gt aanSekoncligde wijziging De Minister verdedigde en handhaafde den post en deed hoofdzakelijk uitkomen, dat het gesticht meer moet beschouwd worden als een liaal van andere gestichten, ter ontvangst van de overbevolking dier inrichtingen. De post werd verworpen met 50 tegen 36 stemmen. FEXJILL eto n Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 33) z/Ge acht het alzoo onmogelijk, dat de jonk- vrouw naar het buitenland is gevlucht om tegen uw wil dit huwelijk te kunnen aangaan ,/Ja dat acht ik onmogelijk. Mijn pupil was veel te verstandig om zulk een avontuurlijken weg te kiezen, om te geraken tot een doel, dat zij binnen met te groot tijdsverloop zonder moeite kon bereikeu. "Ge vergeet den tegenstand van haar bloed- verwanten, merkte de verdediger op. De heer Bauer antwoordde hier niet op, maar vervolgde: ^Neen, neenWanneer Gertrude werkehjk gevlucht was,_ zou zij daar redenen voor gehad hebben, die wij volstrekt niet kennen Pfeiffer daaromtrent Seen vermoedens vroeg Bauer aarzelde een oogenblik, doch antwoordde toen met een beslist //neenNa een kort zwijgen zeide hij ;/Gaarne zou ik nog iets meer zeggen. Zooals ik reeds bij het voorloopig onder- V ^e/Jjlaarde' ben lk op verlangen van mijnheer Von Melnik met hem naar Berlijn gegaan om daar van een geliefde brieven in ontvangst te nemen, die Eltester haar had geschreven." //Hoe is haar naam vroeg Pfeiffer vluo- //Zijwerd. aan mij voorgesteld als Amanda Sarton, antwoordde Bauer. Hij zocht blijkbaar naar woorden, doch zeide vervolgens7/Na het ongeluk kwam bij mij de gedachte op ik ben een oud man en heb veel slapelooze nachten dat ik misschien vervallen was in de strikken van een bednegsterik reisde daarom naar Berlii'n om haar nog eens te spreken z/En klonk het. Men wist niet wie dit woord uitsprak, de verdediger of de beklaagde, die in groote spanning voorovergebogen zat en den heer Bauer de woorden uit den mond zat te kijken //Ik vond haar niet meer in de woning, waar ik haar vroeger had bezocht. Zij had Berliin verlaten, of nog sterkerbij informatie op het bevolkingsbureau vernam ik, dat eene vrouw van (iiei\ 'rlaam nooit te Berlijn had gewoond." Welk besluit trekt ge daaruit?" vroe</ de president. 8 //Ik trek daar geen besluit uitalleen gevoelde ik mij gedrongen deze daadzaak bekend te maken." De verdediger verzocht thans onmiddellijk om- trent dit punt de getuige Melnik nader in verhoor te nemen. Nog bleeker dan te voren, maar met hoogmoedig opgeheven hoofd, voldeed deze hieraan en ver- laarde, dat hij het zeer betreurde, dat zijn hoog geachte vriend hem niet in kennis had gesteld met zijn plan tot dit onderzoek. Het was overigens ve mogehjk, dat die verlaten geliefde, die zich bij hem had bekend gemaakt onder den naam Amanda Sarton werkelijk een andere naam droeg. Hoe haar ware naam echter mocht geweest zijn die brieven waren echt. /.Nrvr 7f ,,waren n'"et echt!" riep de beklaagde, ermjl Melnik naar de getuigenbaiik terugkeerde en naast Bauer plaats nam, met wien hij iii druk gesprek geraakte. De ondervindmg leert, dat de muntbiljetten van 50 veel minder in trek zijn, zoodat het naar de minister meent inderdaad aanbeveling verdient voor 1 millioen muntbiljetten van 50 in te trehken en m de plaats daarvan muntbiljetten IZ/) i m °°P te brenSen- Er zal dan nog oor 4 millioen aan muntbiljetten van 50 in omloop kunnen blijven, welk bedrag, ook met he toogopde consignation van belangrijke sommen voldoende is te achten. Onder het publiek zoowel als onder de gezwo- renen ontstond merkbaar beweging. Die brieven stonden wel met rechtstreeks met de aanklacht in ver )and, maar de mogelijkheid, dat ze niet echt waren, wekte toch grootere deelneming in het lot van den beklaagde, en leidde tot een mildere be- oordeeling van zijn misdaad. Deze stemming werd nog versterkt, toen in Seed6 1 g ?Vn°(uler iD zwaren rouw gekleed bmnentrad. Haar bleek gelaat, heur gnjze liaren onder den zwarten hoed schenen ge- tuigems,le geven van tallooze tranen, en toch van still6 5 gekat d<3 onmiskenbare uitdrukking van stille onderwerping en vast vertrouwen op God adem ilt S11 d<3 ZaaL Men d« adem in te houden om geen woord te verliezen de oveSeenfZ1J Sfrak' A1gemeen bewonderde meii woorden eT"lg VaQ haar Setuigenis »et de ook de off" Z°°n-- H°e de president 00k de officier van justitie hun best deden om haar met zich zelf in tegenspraak te brengen zil werd geen oogenblik van de wijs gebracht Men kon hier slechts te doen hebben met twee zeer UeS^,;nenSClle"' die tot 111 de kileinste bijzonder- heden alles verzonnen en goed ingestudeerd hadden. heid Leiden™611 m°eSt aannem^ dat Ze de waar" katSte meeninS bekwam langzamerhand meer aanh^gers, eerst onder het publiek, vervolgens KraebfWOre-nen ei»delijk zelfs bij de rechters. Krachtens zijn ambt bood de officier van justitie ook i weerstand/ en daarom stelde hij dan den bekliY1^11' 'Z &h Ware stmikelblokken Hnp f V°°r de voeten waren geworpen //Hoe zijt ge er toe gekomen, jonkvrouw Yon - In een bericbt ufC*YIfs~singen wordt de op- merking gemaakt, dat, terwijl andere lijnen den dienst op het Engelsche Kanaal bij de jongste hevige stormen staakten, wat toch ook zoo spoedi- met gebeurt, de Zeeland haar goeden naam bleef handhaven door geregeld, slechts met eenige ver- tragmg te blijven varen, wel een bewijs dat ze uitmuntende schepen bezit, maar ook dat de HolJandsche zeelui voor geen kleintje vervaard zijn. r~ DeEoHerdamsche Tramweg-maatschappij is ook bereid den stoomtramweg op Schouwen en Duiveland aan te leggen en te exploiteeren. Het comite tot bevordenng van een stoomtramweg op die eilanden weigert in te gaan op de voorstellen der maatschappij, zoolang met het tot stand komen zekerd is Jac°bapolder—Steenbergen ver- Aan de Hatst uitgevoerde dijksverbeteringen te Scherpemsse tot stand gebracht met het oog ?sq7 ?rn,stlgeistormvloeden van 22/23 December 1394, is door de stormen en hooge vloeden van 6 en 7 dezer nog al schade aangebracht. Ongeveer 600 M-grond is weggeslagen, terwijl ook de krammat over ongeveer twee duizend M2. is vernield. Aan de gloonngen van Vilvoordsche steen en zetbasalt kwam mede nog al eenige schade van beteekenis dat de Gverigens is al weder duidelijk gebleken at de toestand der zeevoetingen enz. van het calami teuse waterschap van dien aard is, dat met vertrouwen de toekomst kan tegemoet gezien worden. In de vergadering van het Belgische Land- bouwcomite is een voorstel besproken tot aankoop van jong Hollandsch fokvee, met het oog op de verbetenng van het Belgisch runderras. Door de sluiting der grenzen voor het Nederlandsche vee kon aan dit voorstel geenerlei gevolg worden ge- geven en de Minister De Bruijn had geweigerd let verzoek van het comite', om bij uitzondering toelatmg te verleenen, in te willigen. De Minister werd daarover door verschillende sprekers nogal heltig aangevallen, door anderen verdedigd. De besprekingen werden ten laatste zoo verward, dat men tot geen besluit kon komen. Door een advertentiefirma in Duitschland is gezonden 6 li6t Vol§ende communique' u •iNfrx1my verneeme" m door meer als 1000 duitsche Eirmas een bezwaarschrift by de duitsche regeering ingediend. Dit request ziet in de tegen- woordige toepassing der nieuwe douanewet inbreuk op het handelsvertrag tusschen Duitschland en Kauffel met te vragen hoe zij in het meer was geraakt Hoe hebt ge, als verstandige vrouw kunnen oestemmen in het plan tot vluchten ir" -?C UW toestemming kunnen geven tot zpSp f '-i UW 20011 Z1JU toek°mst op het spel zette terwijl ge u zulke groote offers hebt ge- troost om hem die toekomst te verzekeren bliknare4m0eder Wierp1een anSst% smeekenden blik naar haar zoon, sloeg de oogen neer en antwoordde zacht ,D.t kan ik niet ophelderen //Umclat mets waar is van al wat ge gezegd heb^, zeide de officier van justitie. w- v u!leS Waar' 200 waar als er een God is //Wij hebben^ u den eed niet laten afleggen eer nu met, vermaande de president. Wat van u°w 7m°0gt, ,Ve,rz°nnen bebben tot ontlasting van Uu ZOon da helpt mets, wanneer deze pun- ten onopgehelderd blijven." Juffrouw Eltester zag in het rond, zij las op op dat a v 1 rechters, der gezworenen, en zelfs op dat van den verdediger de bevestiging van deze Ultspraak. Nil werd <le arme moder dSr ngst en vertwijfeling aangegrepenzij trad naar oren en riep met heesche stemDan zal ik spreken an de bank der beschuldigden klonk een zwakke kreet, als ware het een waarschuwing zij hoorde dien niet of scheen er geen acht op te daar met naar omdat wij begrepen, dat zij den bedoT D J in0emen/die baarmet moorddadige bedoeling in de golven had gestooten. Wij stemden zicb tliar6 -f Tdat wiI begrepen, dat zij zich met veilig gevoelde; dat zij wilde vluchten en zich verbergen om haar leven tegen nieuwe aanslagen te vrijwaren." A fh TER \H/I\M I01R4VT. J O/* 8 A JS n E

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1