A Igemeen Nienws* en Advertentieblad voor Zeeewsch-ViaandereiL Dinsdag 10 December 1895. 35" Jaargang. 333 2)3 Binnen!and. ABONNEMMT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- Ijusliouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: an 1 lot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. pk"5ins ita'm Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Po!iti«k Overzicht. Nu de gemeenteraads-verkiezingen in Belgie zijn geeindigd, komt de benoeming der burgemeesters door de regeering aan de orde. De heer Buls heeft, naar men weet, besloten zijn ontslag niet te nemen. Daarentegen handhaaft de heer Lippens, de burgemeester van Gent, zijn besluit om zijn post te verlaten. De sociaal -democraten verlangen, dat de regeering °°k in eenige gemeenten leden hunner partij tot burgemeester zal aanstellen, maar volgens den Brusselschen correspondent van het Berliner Tageblatt is in den ministerraad besloten dezen wensch niet in te willigen. Men verwacht over dit besluit der Ministers in deze week eene interpellatie der socialistische afgevaardigden in de Kamer. Aan het slot der Fransche Kamer-zitting van Vrijdag heeft op de galerij iemand twee revolver- schoten gelost. De zaalbedienden maakten zich van hem meester en hij bleek Noir te heeten. Maar verder weigerde hij iets te zeggen. 't Zal wel weder een krankzinnige wezen, "of iemand, die, na te vergeefs aan allerlei deuren te hebben aangeklopt, op deze wijze de aandacht op zijn persoon en zijne, hetzij dan echte of vermeende grieven wil doen vestigen. Tot Fransch Resident-Generaal op Madagascar is henoemd de heer Laroche. Hij moet verklaard hebben het allereerst voor rechtbanken, bruggen en wegen en het exploiteeren der mijnwerken te zullen zorgen. Door middel van inlandsche troepen (Havas) laat de Fransche bevelhebber het zich uitbreidend rooverwezen tegengaan. Duitschland heeft nu van den onafhankelijken Congo-Staat zijn eisch vervuld gekregen tot uit- betaling van 100,000 francs aan de(tot Duitschland's koloniaal geb:ed in West-Afrika behoorende) dragers der karavaan van den zonder vorm van proces in dien 8taat, terechtgestelden Britschen koopman Stokes en die daardoor van bun hoofd en leider verstoken geraakten. Niettemin hebben zij, gelijk men weet, zich zeer wel, en nog met een aanzien- lijken voorraad ivoor er bij, in veiligheid weten te brengen. Te Miinchen wordt een Friedensdenkmal opge- ncht ter herinnering aan den oorlog van 1870. De gemeenteraad schonk daarvoor 80,000 mark. 1 e Konstantinopel heeft zich nu een geval voorgedaan, dat een schel en treffend licht werpt over de toestanden aldaar. De gewezen Grootvizier Sai'd-Pacha, door den Sultan ten paleize ontboden, wist zich aan de opvolging van dit bevel (waarin hij eene bedreiging zijner vrijheid, zooal niet van zijn leven zag) op geen andere en betere wijze te onttrekken dan door de gastvrijheid in te roepen der Engelsche ambassade en zich daar als in een //asyl" in veiligheid te brengen. M at de Sultan ook deed om Said te bewegen z/er uit te komen en naar zijne woning terug te keeren, niets baatte. ,/Ik ben er en ik blijf er, dacht Said misschien niet ten onrechte. Ten laatste kwarn de Mini'ster van buitenlandsche zaken, I ewfik-Pacha, in eigen persoon naar de Britsche ambassade, om Said te verzekeren, dat hij veilig huiswaarts kon keeren en hem geen leed geschieden zou. Maar Said bleef weigeren. T°en wendde Tewfik zich tot Said's gastheer, den Britschen gezant, Sir Philip Currie, en ver- langde van dezen, dat hij zijn invloed zou aan- wenden om Said het gebouw der Engelsche ambassade te doen verlaten. Maar de gezant antwoordde, dat hij aan dat verzoek geen gevolg kon geven. En zoo blijft Said de gast van den Brit, des Sultans huis versmadend. Het geval heeft te Konstantinopel begrijpelijker- wijze groote sensatie gemaakt. Dat zijn nu eens geen Armeniers, dat is een der Turken zelven, zoo hooggeplaatst, dat hij herhaaldelijk als Groot vizier in aanmerking kwam, die den Padischah, welken men verondersfellen mag dat hij eenigs- zins kent, op deze wijze een brevet van onvertrouw- baarheid en ontoerekenbaarheid uitreikt. Geen wonder dan ook, dat Vrijdag te Rome ter benrze het gerucht liep, dat Abdul Hamid plotseling krankzinnig was geworden. Waar zulke dingen gebeuren inderdaad moet een van beiden het wel wezen. Of is het soms Said De Europeesche gezanten hielden eene bijeen- komst ten huize van den Franschen ambassadeur, den heer Cambon, teneinde over den toestand en de maatregelen, daardoor vereischt, te beraadslagen. Men verwacht eene nieuwe, gemeenschappelijke demarche der gezanten in het belang eener ver- meerdering der stationneerende Europeesche vloot. Yoorzorgen tegen uitvoei* van ziek vee. Eene circulaire, d.d. 5 dezer, door den Com- missaris der Koningin in Zeeland gericht aan de burgemeesters in dit gewest luidt als volgt z/Blijkens de u bij mijne circulaire van 30 F E UIXj L ETON Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 32) z/Gij waart met het aanstaande huwelijk van uw schoonzuster niet ingenomen. Met een spottend lachje haalde Melnik de schouders op. ,/Ik beschouwde die geheele ge- schiedenis aanvankelijk als kinderspel, dat men onopgemerkt moest laten voorbijgaan, alleen wees ik mijn overleden schoonmoeder soms op het ongepaste van den omgang met de houtvesters- tamilie, echter zonder eenig gevolg. Toen Gertrude mij dezen zomer tijdens ons verblijf op den Godeberg verklaarde, dat zij met toestemming van haar moeder met George Eltester verloofd was nam ik de zaak voor het eerst als ernst op, en daarover zijn toen wel onaangenaamheden voor- gevallen. //Was die verloving niet naar uw zin //Hoe kon dat zijn De zoon van den hout- vester was geen passende partij voor de jonkvrouw on Kauffel, en mijnheer Bauer, haar voogd, dacht er juist over zooals mijn vrouw en ik. hebb Z°^aar n°°^ Z^n 1,oestemm^ng gegeven /Alaar over twee jaar zou de jonkvrouw meer- derjang geworden zijn; dan had zij die toe- stemming met meer noodig gehad," zei de verde- diger. Had hij gehoopt hiermee Melnik in het nauw te brengen, dan had hij zich vergist, want deze antwoordde toestemmend,/En zij zou zoo gehandeld hebben, wanneer Eltester door zijn eerlooze hande- lingen haar niet tot andere inzichten had gebracht." z/Ellendige lasteraar riep de beklaagde. De president gelastte hem te zwijgen. Melnik keek hem aan met een minachtend lachje en zeide verder, dat hij en zijn schoonzuster niet onder- teekende bHeven hadden ontvangen, waarin beiden werden gewaarschuwd. Hij was daarop naar Berlijn gereisd, had daar van een verlaten meisje van den beklaagde brieven verkregen, die George als een zeer slecht mensch deden kennen, en deze papieren had hij Gertrude in handen gegeven. Alweder kon George zich niet bedwingen. //Het is alles gelogenriep hij. //Toon die brieven, als ge kunt z/Ge weet zeer goed, dat mijn diep beleedigde schoonzuster in haar verontwaardiging zoo onver- standig is geweest die te verbranden," antwoordde Melnik, zonder den beklaagde met een blik te verz aardigen. //Maar wat zij deed, bewijst genoeg, dat zij het handschrift als echt erkende. Ik be"n ook niet alleen bij die vrouw geweest, mijnheer Bauer was daar ook bij." z/Hoe heet die dame en waar woont zij Ik verzoek haar getuigenis te hooren," zeide de ver- dediger. //Het verwondert mij, dat zij bij het voorloopig onderzoek niet in verhoor is genomen." De gezworenen gingen naar deraadkamer; doch bij bun terugkeer in de gerechtszaal deelde de president mede, dat het hooren van die vrouw niet noodig werd geacht voor het behandelen van deze aanklacht. Het verhoor van Melnik werd nu voortgezet November 11. gedane mededeeling zullen de Belgische gr. nzen heden voorwaardelijk voor den invoer van rundvee en schapen uit Nederland zijn openge- sfeld. Het ligt in het voornemen der Belgische regeering al het aangevoerde vee te doen keuren en slechts die beesten toe te laten, welke bevonden moiden niet te zijn lijdende aan- of verdacht van. tuberculose of eene besmettelijke veeziekte. Aangezien het allicht een minder gunstigen indruk zoude maken, als van het uit te voeren vee een eenigszins belangrijk gedeelte aan de grenzen moest worden afgekeurd, heb ik de eer uwe aandacht hierop te vestigen en u namens Minister van binnenlandsche zaken uit te noodigen, in overleg met den districtsveearts, maatregelen te nemen, dat zooveel mogelijk toege- zien worde, dat de op de veemarkten metbestemming naar Belgie verkoehte dieren in gezonden toestand verkeeren. Voor zoover gij te dezer zake in overleg met den districtsveearts buitgewone maatregelen noodig mocht oordeelen, ten einde het toezicht zoo afdoend mogelijk te doen zijn, is de Minister niet ongeneigd te bevorderen, dat van rijkswege eene tegemoetkoming in de kosten worde verleend. Ten aanzien van zijne voornemens op wet- gevend gebied deelt de Minister van waterstaat, liandel en nijverheid in zijn begrootingsantwoord het volgende mede Een geheel nieuw reglement voor de kamers van koophandel is ontworpen en kan eerstdaags het departement verlaten. Voor het toezicht op de handhaving der Boterwet zal de Minister eerst dan, wanneer de onlangs ge nomen maatregelen geen doel treffen, andere ver- ordenen. Tenzij de proef mocht mislukken, is van hem geen voorstel te wachten tot aanstelling van vaste ambtenaren, speciaal belast met het toezicht op de naleving van die wet. Het tijdstip te bepalen, waarop de Veiligheidswet in werking kan treden, is nog niet mogelijk. ^.en aanzien van de arbeidsinspectie zegt de Minister, dat het niet in zijne bedoeling ligt, thans werklieden tot adjunct-inspecteurs te benoemen. De behoefte aan wettelijke regeling van de telefonie is den Minister nog niet gebleken. Omtrent de vraag, of, en zoo ja op welke wijze, de exploi table van het intercommunaal telefoonnet door het Rijk behoort te geschieden, wordt een onderzoek ingesteld. Het overleg met den Minister van financien omtrent de regeling van pensioenen wegens tijde- lijke diensten is nog niet afgeloopen. Een wetsvoorstel, houdende voorziening ten behoeve van het personeel van den voormaligen Rhijnspoorweg, zal vermoedelijk binnenkort worden ingediend. "7" ,/<^e ®,es-~bode" zou de Conversiewet in de afdeelingen der Tweede Kamer zeer ongunstm zijn ontvangen. Men zal mtusschen opmerken, dat het blad niet zegt, dat het ontwerp die slechte ontvangst vond b'j de meerderheid. En bovendien waren er in de openbare zitting 28 van de 100 leden afwezig, en dus in de afdeelingen misschien nog we] meer. jet volkomen in harmonie met het bericht is overigens wat de heer Oppenheim schreef in zijn s Grav. Financier" //De regeering heeft de kwestie der conversie opgelost op eene wijze, die alien zal bevredigen. zonder dat zij den Staat iets zal kosten. Wij wenschen den Minister geluk met zijn eenvoudig en uitmuntend plan, waaraan de vertegenwoordiging ongetwijfeld hare goedkeuring zal schenken. Ook aan het succes der operatie behoeft niet te worden getwijteld, ofschoon niet kau worden ontkend, dat het bankiersconsortium, voor de hem toegedachte provisie, een zeer aanmerkelijk risico heeft op zich genomen. r De gemeenteraad van Alkmaar heeft met algemeene stemmen het door den gemeente-secretaris aangevraagd eervol ontslag geweigerd. Verder is deze, ontslagen, met ontzetting uit alle commissien. njdag is hij door den ofheier van justitie in voorloopige hechtenis gesteld. Naar aanleiding der verzoekschriften, tot de Belgische regeering gericht in zake de sluiting der grenzen voor buitenlandsch vee, deelde de minister van Landbouw in de Kamer mede, dat het nieuwe reglement op de veeziekte den 1 Januari in vurking zal treden. Zoodra dat reglement van kracht, is, zullen de Belgische grenzen weer worden opengesteld. De minister verzocht den adressanten, den tegen- woordigen toestand nog enkele dagen voor lief te nemen. Binnen drie weken zal de toestand voor goed geregeld zijn. Met het nieuwe reglement zal het mogelijk zijn, alle door besmettelijke ziekte aangetaste dieren aan de grenzen aan te houden. Op de laatst gehouden Leeuwarder veemarkt was vet en jong vee, voor Belgie gekocht, be- arignjk duurder, vooral het fokvee, evenzoo stieren en kalveren. De aanstaande opening der grenzen was dus reeds in de prijzen merkbaar. Aauvoer ruim 1100 stuks. hij herhaalde nauwkeurig hetzelfde, wat hij reeds bij het voorloopig onderzoek had verklaard. Eerst toen hij sprak over het visschen in het Obermeer, vroeg de verdediger//Hoe zijt ge zoo op de gedachte gekomen, dat uw schoonzuster daar mis schien den dood had gevonden //Omdat zij daar dikwijls heen wandelde en omdat daar een schildpadden naald is gevonden, die haar toebehoorde." Dacht ge toen aan een ongeluk of aan zelfinoord W at ik dacht, doet niets ter zake," antwoordde Melnik met een veelbeteekenenden blik op den beklaagde. //Overigens werd mijn vermoeden bevestigd door het vinden van het horloge. Ik begreep, dat mijn schoonzuster dood moest zijn anders zou zij wel thuis gekomen zijn." //Integendeel, zij wilde niet naar haar familie terugkeeren riep George. Melnik sloeg daar geen acht op, maar verhaalde met bewogen stem van de weeklachten zijner vrouw en van haar ontsteltenis bij het, zien van het akelig verminkte lijk van haar zuster. ,/Ik vrees, dat zij dien slag niet zal te boven komen. Ik heb haar in eene geheel andere omgeving moeten brengen en zij kon ook niet hier ver- schijnen om getuigenis af te leggen." Hij hield op en het het hoofd op de borst rusten. //Blijft ge vol houden, dat ge in het lijk uw schoonzuster herkend hebt vroeg de verdediger. z/IIet is onnoodig dat nader te verzekeren. Wanneer mijn vrouw en ik eenigen twijfel hadden gokoesterd, zouden wij het lijk waarlijk niet in onze familiegrafkelder hebben laten bijzetten." Na Melnik werden de dienstboden in verhoor genomen Zij bevestigden alien, wat Melnik had gezegd, uocli zij zeiden ook, dat de jonkvrouw in den laatsten tijd zeer veranderd was, ofschoon zij dit met wilde laten bemerken. Dat zij opzettelijk was weg gegaan en haar zuster in de grootste ongerustheid had achtergelaten, wilden zij geen van alien aannemendaarentegen meende het kamermeisje, dat de jonkvrouw wegens haar groot verdnet misschien zelf den dood had gezocht. Daar kwam de keukenmeid krachtig tegen op en afwijkend van de andere getuigen, bleef zij volbouden, dat zij in het lijk jonkvrouw Gertrude met had herkend. Toen de verdediger haar nu vroeg, of zij geloof hechtte aan George's verhaal antwoordde zij echter met een ontkennend hoofd- schudden. Thans volgde het verhoor der visschers, die het Obermeer hadden afgevischt, eh van hen, die het lijk hadden gevonden. Vervolgens vertelden de oude vrouw Petersen en haar kleinzoon de ontmoeting tusschen George en Gertrude, die zij op den noodlottigen middag hadden beluisterd. Deze getuigenis was echter niet van groot belang, daar de beklaagde deze ontmoeting niet loochende Wat de inspecteur Dietel verhaalde van zijn bezoek in de lioutvesterswoning en hoe de liouding van moeder en zoon hem toen verdacht waren voorgekomen, ook dit maakte vreimg indruk op de toehoorders. George sprak dit niet tegen, maar verklaarde het op zijn eigen mamer hij had Gertrude gered, naar ziju moeder gebracht en was haar behulpzaam geweest om heimelijk te vertrekken. Na den inspecteur verscheen de houtves te Dorn. Deze was onder al de getuigen wel d NEI1ZENSCHE 01RAIT Bit blad lVonimUia ■miwiiiii huh— f,ilS«*ver J. V .1 o E SAjWn E te Ter Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1