Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen as oo&vao. No. 3234. Donderdag 28 November 1895. 35e Jaargang. Binnenland. ABONNEMMT Voor Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENTIEN: Van 1 lot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. folltieli Overzicht. In Belgie zijn de aanvullingsverkiezingen voor de gemeenteraden nu ook geeindigd. Deze verkie- zingen hadden plaats naar aanleiding derbepaling van de nieuwe kieswet, die wil dat in alle gemeenten de arbeiders en patroons in de raden vertegenwoor- digd zijn. In kleine gemeenten krijgen twee werk- lieden en twee werkgevers, in groote vier leden van iedere groep zitting in den Itaad. Zooals verwacbt werd, hebben de socialisten in verschillende gemeenten de overwinning behaald. Slechts in Antwerpen, Doornik en Schaerbeek liebben de liberalen de meerderheid behouden. In Brussel zal nu de gemeenteraad bestaan uit 15 liberalen, 12 katholieken en 12 socialistenin Antwerpen uit 20 liberalen en 19 katholieken in Luik uit 13 liberalen, 14 katholieken en 12 socialisten in Namen uit 17 katholieken, 8 libera len en 1 socialist. In de meeste overige gemeenten zijn of de katholieken, of de socialisten in de meerderheid. De radicalen en progressisten zijn bij deze verkiezingen geheel in de achterhoede gebleven, Hun candidaten zijn overal verslagen, voornamelijk het gevolg van hun afzonderlijk optreden, en van den overgang hunner voornaamste leiders naar het socialisme. De held van den dag is op dit oogenblik in Prankrijk de admiraal Gervais, de bevelhebber het Middellandsche zee-eskader, maar op van minder aangename wijze dan toen hij aan het hoofd van het Noordzee-eskader naar Kroonstad getogen was. Admiraal Gervais heeft als marine- officier een uitmuntenden staat van dienstmaar hij is een van de in Prankrijk evenmin als elders zeldzame krijgslieden, die het ingrijpen van burgers, al zijn zij ook parlementsleden, in de zaken van hun dienstvak met leede oogen zien en te pas of te onpas daarover hun ergernis luchten. Zijn ongelukki g gesternte heeft nu hem er toe gebracht, dat juist te doen tegenover een paar burgers, die thans zijne chefs in het ministerie zijnden Minister van marine Lockroy en den Minister van kolonien Guieysse. -In het vorige jaar bracht Lockroy bij eenige interpellation, die destijds veel opzien verwekten, een aantal ernstige misbruiken ter sprake, die hij in het beheer der marine had opgespoord. Toen den dag daarna de destijds reeds ingestelde commissie voor marine zaken eene vergadering hield, vond hij goed de heeren Lockroy en Guieysse persoonlijk te beleedigen. De minister- raad werd in het geschil gemoeid en de zaak werd in dier voege geschikt, dat aan admiraal Gervais FEU ILL ETON. Naar liet Hoogduitsch van Jenny IIirsch. 27) z,Ga zitteu en laat ik u de geheele geschiedenis vertellen," zeide Melnik en op vertrouwelijken toon vertelde hij nu van zijn bezoek bij den consul en van diens weigering om de nalatenschap uit zijn handen te geveu. Daarbij stelde hij de reden, die Bauer had opgegeven, als geheel ongegrond voor. ,/Het is de grootste onzin iemand niet voor dood te houden, als het lijk door minstens twintig personen is herkend. Wij zouden waarachtig geen vreemd meisje in onzen familiegrafkelder hebben laten bijzetten. De consul twijfelt daar ook niet aan, maar hij is nu eenmaal zoo'n secuur mensch." ,/Daar heeft hij altijd wel bij gevarenmen kan een voorbeeld aan hem nemen," zei de woekeraar. Dan moet men ook zaken doen zooals mijnheer Bauer, en niet zulke, die geen daglicht kunnen verdragen, mijn waarde heer," antwoordde Melnik" hoonend, docli onmiddellijk veranderde hij weer van toon, en zei //Doch laten wij daarover niet twisten Ieder zijn smaak, en ik zou tegen den smaak van Bauer niets hebben in 1e brengen, als ik daardoor niet in verlegenheid werd gebracht. Met uw hulp zal ik er echter ook wel doorkomen." //Met mijn hulp P Maar dat kan niet riep Kretschmann en hij wilde opspringen. Melnik hield hem tegen en zei //Blijf bedaard zitten, mijn vriend Het is werkelijk niet noodig n zoo op te winden. Het staat voor u gelijk, werd vergund zich voortaan als chef van den staf der marine te laten vervangen in de commissie door zijn onder-chef. Sedert verscheen de admiraal niet meer in de vergaderingen der commissie maar toen in het laatst van September eenige leden der commissie, waaronder de heer Lockroy, te Toulon een plaatselijk onderzoek instelden, weigerde hij hun alle inlichtingen en verwees hen naar zijn hierarchischen chef, den minister van marine. Twee maanden later was de heer Lockroy Minister van marine. Dat het tusschen den nieuwen Minister en den admiraal tot een botsing moest komen, was te voorzien. Admiraal Gervais had beter gedaan niet zoo dicht bij de kust in ondiep water te ankeren, maar nog veel beter vrijwillig zijn ontslag te nemen, toen de heer Lockroy aan het hoofd van het departement van marine optrad. In de radicale pers wordt een formeele veld- tocht tegen de admiraal gevoerd. Met bijzondere heftigheid wordt hij door den gewezen leider der radicalen, Clemenceau, aangevallen. Men zal overigens niet mistasten, wanneer men aanneemt, dat juist de herinnering aan zijne persoonlijke onaangenaamheden met den admiraal den Minister van Marine heeft weerhouden aan den aandrang van zijne radicale vrienden toe te geven om den admiraal terstond van zijn post te ontzetten. Minis ter Lockroy heeft er tot heden mee volstaan, hem door een tamelijk scherpe nota op de mogelijkheid daarvan voor te bereiden. De Turksche regeering schijnt voor het oogenblik werkelijk voornemens met kracht op te treden om de onlusten te ouderdrukken. De Gouvemeur van Saloniki heeft last gekregen om vier bataljons Redifs en drie linie-bataljons naar Beivoet te zenden, ter ondersteuning van den Gouverneur van Hauran, waar nog steeds de strijd voortduurt tusschen de Drusen en de Bedoe'inen. De toestand is in Macedonie en Albanie thans van dien aard, dat een hernieuwing der onlusten niet te vreezen is. Indien de gezanten der mogendheden blijven voortgaan den Sultan voor te lichten, en de Sultan hun raad niet in den wind slaat, is de kans groot, dat in den loop der volgende maanden de toestand geleidelijk normaal wordt. Op Kreta heeft een gevecht plaats gevonden tusschen de Turksche troepen en de leden van het Revolutionnaire Comite, waarbij tien soldaten en een aantal opstandelingen gedood zijn. Er zijn troepenversterkingen naar het eiland gezonden. Ook in Samsoen zijn ongeregeldheden voorge- komen. Een Russisch oorlogsschip, dat te Trebisonde of ge van mij of van anderen rente van uw geld krijgt." vMijn geld herhaalde de koopman. //Alsof het mijn geld is Hoe dikwijls heb ik u reeds gezegd, dat ik die zaken voor rekening van anderen doe. Zij genieten de winst, ik krijg slechts weinige percenten." z/Dat kennen wij reeds, ge doet het uit zuivere menschenliefde," zei Melnik lachend. //Nu, voor mijn part, zeg dan aan dien ander, dat hij moet wachten." z/Dat zal hij niet willen doen." z/Hoor eens, waarde Kretschmann, voor zoo dom verslijt ik dien heer of die heeren niet. Als ge nu drukte maakt, trekt dit de aandacht van Bauer en ook nog van anderen, wie weet, wat te dan mijn vrouw in bet oor fluisteren. Wanneer alles nu rustig blijft, laat ik haar in het buitenland achter, kom met een onbeperkte volmacht hier en neem de erfenis in bezit. Hebt ge mij nu begrepen z/Ja, dat klinkt heel goedals ik maar wist z/Wat dan?" z/Dat die knaap daar te Eutin veroordeeld zal worden." z/Daaraan valt niet te twijfelen," zei Melnik. z/Als hij niet ter dood veroordeeld wordt, dan toch zeker tot levenslange tuchthuisstraf." z/Dan mocht ge wel gratie voor hem vragen, want hij heeft u een grooten dienst bewezen," zei Kretschmann met een lachje. //Wat zou er gebeurd zijn, als de jonge dame niet gestorven was z/Heb daar geen zorg over, waarde heer Kretsch mann," antwoordde Melnik scherp. //Laten wij blijven bij de dingen, zooals ze zijn. Ge zult dus gestationneerd was, is daarheen vertrokken ter bescherming der Russische onderdanen. In tegenspraak met de meening, dat de her- vormingsvoorstellen der mogendheden ten doel hebben de Armeniers voordeelen te verschaffen, deelt de //Agence Havas" mede, dat de eischen der mogendheden een veel uitgebreider strekking hebben, en ten nutte van alle onderdanen des Sultans zullen komen. In de gister gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de heer Kolkman eene interpellate aangekondigd tot de Ministers van buitenlandsche zaken en van waterstaat, in verband met het verbod van melkinvoer in Pruisen. lngevolge het voorstel des voorzitters, werd de beraadslaging hervat bij art. 9 van het ontwerp tot regeling der personeele belasting, bepalende dat onder huurwaarde wordt verstaan de werkelijke huurprijs van het perceel. De heer Van Dedem had hierop echter een amendement voorgesteld, strekkende om onder huurwaarde te verstaan de jaarlijksche onzuivere waarde in huur van een perceel en aanhoorigheden. Dit amendement trok de heer Van Dedem, in verband met eene hem bevredigende verklaring van den Minister van financien, in. De Minister gaf, op aandrang van de heeren Borgesius en Pijnappel, een juiste definite van wat te verstaan is onder normale en abnormale omstandigheden bij't sluiten van huurcontracten, waarna het artikel werd goedgekeurd. Bij het volgende artikel lichtte de heer Van Dedem een amendement toe strekkende om, waar huizen leeg staan, bij de berekening van de huur waarde dier perceelen aftrek toe te staan, o. a. voor rentegemis naar een maatstaf van 6 percent in plaats van 4 perc., gelijk de regeering voor- stelt. Dit amendement werd door den Minister van financien overgenomen en het artikel goedgekeurd. Bij art. 11 (remissie voor ambtenaarswoningen enz.) had de commissie van rapporteurs voorgesteld ook remissie te geven voor l/s voor winkels en voor kantoren. De heer Hintzen heeft voorgesteld om de huurwaarde voor ambtenaarswoningen te bepalen op Ye van de normale huurwaarde. De Minister van financien was niet tegen be lasting der winkels voor 1/3, maar bestreed gelijk- stelling van kantoorlokalen met winkels. De heer Tydeman bestreed de vermiudering voor ambtswoningen als een privilegie. de wbssels vier, neen, zes wekeu moeten prolon- geeren." z/Ik weet werkelijk niet, of mijn lastgevers daar- meetevreden zijn; ik moeter eerst eens over spreken," zei Kretschmann. //Laat mij een dag den tijd." z/Neen," sprak Melnik op vasten toon. //Ik kan morgen niet terugkomen en schijnbaar onder- handelen over den aankoop van een rariteit, en ik kan u niet in mijn huis ontvangen. Neem dus een besluitde hooge rente zal de heeren wel verzoenen met uw eigenmachtig handelen." Kretschmann overlegde met zichzelven. Hij was een der geslepenste geldschieters. Zijn handel in autieke voorwerpen was meer een dekmantel voor zijn eigenlijk bedrijf, ofschoon hij er toch aardige winsten mee behaalde. Personen, die het weten konden, schatten zijn vermogen op millioenen. Melnik was reeds in zijn handen gevallen, toen de oude heer Von Kauffel nog leefde, en de betaling der steeds hooger oploopende sommen had Melitta's vaderlijk erfdeel bijna geheel verslonden. De erfenis van haar moeder was denzelfden weg gegaan, want Melnik's speelwoede aan de groene tafel en bij de wedrennen kende geen grenzen. De woekeraar begreep, dat Melnik het derde en laatste gedeelte van het vermogen van den ouden Von Kautfel ook wel binnen niet te langen tijd zou opgemaakt hebben. Voorloopig kon men het echter nog met hem wagenja, men kon dit zelfs nog, al was hem de laatste erfenis ontgaan. De villa op den Godeberg, waarvan mevrouw Von Melnik mede-eigenares was, het fraaie huis in de Sedanstraat te Hannover met zijn rijke meubileering, de paarden en rijtuigen vertegenwoordigden nog altijd een aanmerkelijk vermogen. De heer Lieftinck vroeg gelijkstel ling van hotels met winkels voor belastiugvermindering en de heer De Lange betoogde de billijkheid van reductie voor kantoren, waarna de heer Lieftinck voorstelde de hotels slechts voor 1/s te belasten, wat de heer Gerritsen krachtig ondersteunde. Blijkens tijding uit Oost-Indie heeft den 25 October de overgave van het legerbestuur aan den luitenant-generaal Vetter plaats gehad. Hij deelde mede, dat hij niet gedacht had weder in Indie terug te keeren, toen hij naar Nederland vertrok, maar dat hij zich door de omstandigheden genoodzaakt had gezien, om aan den drang der regeering toe te geven. De Provinciale Staten van Limburg hebben in hun zitting van Maandag met 25 tegen 17 stemmen besloten tot het invoeren van een provin ciale rijwielbelasting. Zij treedt in werkiug op 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de hefting zal zijn goedgekeurd. De belasting bedraagt f 5 per jaar en wordt gehe- ven van een ieder, die op de opeubare wegen of voet- paden binnen Limburg van rijwielen gebruik maakt. Het is tegenwoordig druk aan de maatschappij z/de Schelde" te Vlissingen. Er wordt met ongeveer 1000 man gearbeid. Op dit oogenblik staat nog op stapel de //Koningin Wilhelmina", een nieuwe pakketboot voor de maatschappij //Nederland" de //Utrecht" van de Rotterdamsche Loyd moet veranderd worden in een vrachtgoederenbootvoor de regeering moet nog worden aangebouwd een nieuwe le kl. kruiser, nl. de //Zeehond". Van de maatschappij //Zeeland" is nog ingekomen een der nachtmailbooten, ten einde belangrijke her- stelling te ondergaan aan machine en ketels. z/De Schelde" heeft dus geen klagen, werk- zaamheden genoeg. Volgens //De Aannemer" is nu reeds in de practijk gebleken, dat het uitbetalen van loon aan werklieden bij gemeentelijke werken, dat volgens de bestekken voor of op Vrijdag geschieden moet en tot dusverre op de Vrijdagen is gesteld, niet aan de verwachtingen beantwoordt. Het komt nl. zeer vaak voor, dat werklieden, vooral metselaars en opperlieden, nu niet alleen den Maandag, maar ook den Zaterdag beschouwen als een dag, waarop zij het er eens van nemen kunnen. De maatregel, voor ordelijke werklieden over- bodig, is voor hen, die zwak staan, een oorzaak van verleiding, tot schade zoowel van hen zelf en van hun gezinuen, als van hun patroons. Daar een metselaar en een opperman zonder elkanders De uitslag van zijn overdenking was daarom, dat hij kermende en klagende zich bereid verklaarde de wissels te prolongeeren. z/Goed," zei Melnik, terwijl hij aan de tafel ging zitten, //geef mij een formulier, dan zal ik u een wissel schrijven van vijf honderd duizend mark, betaalbaar den 25 Augustus a. s. en ge geeft mij nog honderd duizend mark." Kretschmann zette groote oogen op en vroeg ,/Wawat Wilt ge nog geld van mij hebben z/Hoe kunt ge daar verwonderd over zijn Ik heb u reeds gezegd, dat ik met mijn gezin naar het buitenland ga. Dat eischt geld, en mijn vrouw moet een ruime som geld hebben, als ik naar hier reis om het proces te Eutin bij te wonen en de erfenis in ontvangst te nemen." z/Het kan niet, het kan niet," jammerde Kretschmann. z/Ge schat de erfenis op vijf millioen, en wilt ge mij nu een bagatel van honderd duizend mark weigeren z/Het is vijf maal honderd duizend mark; nog nooit in mijn leven heb ik zooveel geld in eens gewaagd." z/Uw lastgevers, wilt ge zeggen," schertste Melnik. z/Ge moest waarlijk niet zoo vasthoudend zijn, waarde heerGe hebt die som al ruimschoots van mij als winst opgestreken, zoodat, als de zaken mis liepen z/Houd op, spreek zoo niet," riep Kretschmann blijkbaar ontsteld. //Ik zou gerui'neerd zijn z/Nu, dan zou het op iets meer of minder toch niet aankomen. Heb echter geen zorg; het geld is zoo zeker, alsof het daar reeds in uw ijzeren kist lag." TER MEllZEiSCHE COERANT. l»it blad verscliijnt jiaandag-, Woensdas- en Vrijcl»s»voml bij den uitgever 1». J. V A M 1> E S A E «e Ter Xeiizen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1