Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeenwscb-Vlaanderen m mm No. 3233. Dinsdag 26 November 1895. 35 - Jaarganir. Binnenfand. ABONNEMMT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADYEETEKTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de priis slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Poliiieb Overzieht De Belgische Begeering schijnt er tegen te iebben gemengd te worden in het incident Lothaire, dien de Begeering van den onafhankelijken Congo- staat daar voor den krijgsraad wil doen terecbtstaan wegens het zonder vorm van proces ter dood brengen van den Engelschman Stokes. Er zal dus een ander middel moeten gezocht worden om aan Engelands eisch in in deze te voldoen. Inmiddels verneemt men, dat ook Duitschland zich in deze zaak gemengd heeft. Het komt namelijk bij den Congo-staat op voor de dragers en andere bedienden van den gedooden Engelschman, omdat die onderdanen waren van Duitschland's koloniaal gebied in deze streken. Nu, te klagen hebben die dragers anders niet. Uit Zanzibar bericht men aan het Berliner Tage- blatt, dat de karavaan van Stokes aldaar is aan- gekomen, met zich brengende eenen voorraad ivoor, ter waarde van 40,000 pond sterling. Het blijkt nu, dat door de Yerhevene Porte uitvoerige instruction zijn gezonden aan de gouver- neurs der verschillende provincien, inhoudende scherpe aanmaningen tot het onderdrukken van alle ongeregeldheden en het straffen der aanstokers. Uit de woelige districten in Klein-Azie moet der Porte elke 24 uur bericht geseind worden omtrent den stand van zaken. Van de Keizerlijk Turksche legatie te 's Graven hage ontvangen wij inmiddels weer de volgende mededeeling Eenige buitenlandsche bladen, die sedert eenigen tijd eene bepaaldelijk vijandige hooding tegenover het Turksche Bijk hebben aangenomen, hebben onder andere opzienwekkende berichten medegedeeld, dat er onlusten zouden zijn uitgebroken in Yemen (Arabie.) De Keizerlijke legatie is gemachtigd te verklaren dat dit bericht volkomen valsch is. In het geheel e Vilayet van Yemen heerscht volmaakte rust. Daily Chronicle maakt een manifest van de Jong-Turksche partij aan het Engelsche volk open- baar, waarin deze haar program voor eene grondwet ontvouwt en het noodzakelijke van een onmiddellijk bijeenroepen van een parlement betoogt. Yolgens den Londenschen berichtgever van The Manchester Guardian heeft de Sultan in zijn be- kende //boodschap" aan den Britschen premier zijn voornemen te kennen gegeven eerstdaags zelf naar Louden te komen en ook aan de andere Europeesche hoofdsteden een bezoek te brengen, teneinde met de groote mogendheden een volledig plan te bera- men tot verder bestuur van het Ottomanische rijk. Maar aan zulk een Sultan zou men dan toch wer- kelijk zien, dat de eeuw op haar eind loopt Tusschen den Britschen gevolmachtigde te Cairo, Lord Cromer (vroeger Sir Evelyd Baring) en den Egyptischen Minister van Buitenlandsche Zaken Bautras Gali is eene overeenkomst gesloten tot bestrijding van den slavenhandel. Daarbij wordt bepaald, dat te Cairo een Hof van appel zal worden gevestigd om slavenhandelquaestien in hoogster instantie uit te maken. Dit geschiedde vroeger door den krijgsraad. In het Hof zullen drie Egyptenaren en twee Europeanen zitting hebben. De eigenaars der scheepstimmerwerven aan de Clyde hebben verklaard, dat, als de patroons te Belfast het niet met hunne arbeiders eens worden, het lock-out" (gedaan geven) zal worden uitge- strekt over de geheele noord-oostkust van Engeland. Voor de expeditie naar Ashanti moeten reeds 100,000 pond sterling 1,200,000) zijn uitge- geven. Zou Koning Perempeh dit nu werkelijk alles hebben te betalen Er zal nog wel het een en ander bruikbaars bij den voorraad zijn. In Duitschland zijn de meeste bladen er toe gekomen, om hun oordeel uit te spreken over de veroordeeling van den sociaal-democratischen afge- vaardigde Liebknecht, tot een gevangenisstraf van vier maanden, wegens zijn rede, gehouden ter opening van het congres te Breslau. De rechtbank had weliswaar moeten toegeven, dat de aange- klaagde zich niet aan beleediging van den Keizer had schuldig gemaakt maar sommigen hadden zijn woorden toch zoo kulinen opnemen, en daarom kreeg de 70jarige vier maanden. Het is wel overbodig, er bij te voegen, dat, zoover men althans spreken durft, men zoo iets schandelijk noemt. Er zullen weinig steden zijn, waar gemeente- exploitatie zoover gedreven wordt als te Glasgow in Engeland 24 millioen gulden is er uitgegeven voor arbeiderswoningen, die voor 60 tot 100 gulden van gemeentewege verhuurd worden. Een groot volkshotel, waar een kamer 18 tot 24 cent kost, bestaat sedert 25 jaar, terwijl het voornemen is, een familiehotel te bouwen, waar 5 personen voor 40 cent per dag een onderkomen vinden. Er zijn zes volksparken, volksbibliotheken, terwijl 's Za- terdags op het stadhuis uitstekende concerten gegeven worden tegen een entree van 5 cent. De stad bezit verder de tramlijnen en verscheidene landbouw-kolonies, waar de werkloozen arbeid vinden, en ondanks dat alles verminderen de belastingen, die opgebracht moeten worden en delgt men de schulden. FEUILLETON. Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 26) ELFDE HOOFDSTUK. Met opgeheven hoofd, doch met somberen blik en diep gerimpeld voorhoofd, schreed mijnheer Yon Melnik voort in de fraaie kastanjelaan, die van de villa's op den Scheepmakersdam naar de stad voert. Men zag niet veel menschen op de anders nog al druk bezochte Promenade, want het weder lokte niet uit tot een wandeling. De hemel was bedekt met grauwe wolken, die op de aarde schenen te willen neerzinken. De lucht was drukkend, boomen en planten lieten zelfs de bladeren hangen. Enkele windvlagen braehten geen verkoeling, maar joegen wolken stof omhoog. Alles verlangde naar den regen, die elk oogenblik kon beginnen te vallen. De weinige menschen, die op de Promenade voortgingen, hadden werk genoeg om hun kleeren en hoeden vast te houden in den aanwakkerenden wind en sloegen dus weinig acht op de voorbijgangers. Mijnheer Von Melnik kreeg meermalen een stofwolk in het gelaat, die hem het zien belette, doch hij vergat niettemin geen oogenblik de beleefdheid en groette de bekenden, die hij ontmoette. Eindelijk werd hem dit zeker te veel moeite, want bij de poort gekomen riep hij een huur- koetsier aan, noemde de straat, waar hij heen wilde, stapte in en trok het portier met een harden ruk dicht. Nauwelijks zat hij in het rijtuig, of de hoog- moedige uitdrukking verdween van zijn gelaat, dat nu angst en ongerustheid verried. //Verduiveld mompelde hij tandenknarsend. In hevige gemoeds- beweging praatt.e hij onverstaanbare woorden in zich zelven, maar het gelukte hem niet tot kalmte te komen, want zijn gelaat was ontzettend bleek toen hij het rijtuig verliet om te voet verder te gaan. Hij liep een paar zeer drukke straten door en bleef in de Georgestraat voor een winkelraam staan, alsof de uitgestalde waren zijn geheele aandacht bezig hielden. De winkel was slechts klein en trok weinig de aandacht tusschen de groote modemagazijnen in de omgeving, doch voor den kenner en liefhebber had die eene groote aantrekkingskracht, want dat winkeltje be- vatte antieke en zeldzame voorwerpen van allerlei soort. Melnik trad den winkel binnen. Hij was wel meer hier geweest en had menig zeldzaam stuk aangekocht. Tot een der aanwezige jongelieden richtte hij het woord en verzocht een schildpadden doos met miniatuurportret eener dame, die voor het venster lag, te mogen zien. z/Ge zijt een fijn kenner, mijnheer Von Melnik/ zeide de jonkman. //Ge kiest onmiddellijk ons mooiste stuk uit. Het portret stelt Maria Mencini voor, de schoone nicht van kardinaal Mazarin het is door Mignard geschilderd //Genoeg, genoeg, mijnheer Kretschmann," viel Melnik hem op hooghartigen toon in de rede. //Ik beantwoord uw compliment met te zeggen, dat ge ondanks uw jeugdigeu leeftijd een zeer goed handelsman zijt. Wat moet die doos Omtrent de vraag op w'elke wijze de tijd van stem ming bij de kieswet geregeld zou moeten worden, liepenin afdeelingen der Tweede Kamer de gevoelens zeer uiteen. Sommigen wenschten des zomers te 6, des winters te 7 uren te beginnen. Anderen wenschten ook des avonds gelegenheid tot stemmen te geven. Ook werd het denkbeeld geopperd om den dag te verdeelen in eene ochtend- en avond- zitting. Hiertegen werd echter aangevoerd dat in de plattelandsgemeenten de middaguren veelal voor schaftijd bestemd zijn, zoodat de kiezers danjuist gelegenheid hebben om hunne stem te gaan uit- brengen. Openstelling van de bureaux in den avond werd minder wenschelijk geacht met het oog op het gevaar voor ongeregeldheden en tevens wegens het depouillement, dat na afloop der stemming moet volgen. Tegen dit laatste werd echter weder opgemerkt, dat de opening der stembussen zonder bezwaar den volgenden dag kan geschieden. Enkele leden achtten den Zondag den meest geschikten dag, bepaaldelijk voor de werklieden. Meerderen hadden tegen dezen dag echter over- wegend bezwaar, omdat de aanwijzing daaivan in strijd zou zijn met onze zeden en gewoonten en deelneming aan de stemming voor de belijders der anti-revolutionaire beginselen ten zeerste zou bemoeilijkt worden, terwijl de Zondag bovendien een rustdag behoort te zijn, ook met betrekking tot stemmingen. Tegen deze opmerkingen werd weder aangevoerd dat er toch kerkelijke ver- kiezingen op Zondag plegen gehouden te worden. - De //plattelands-club", bestaande uit een aantal leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal vergaderde Donderdagavond van 810ya uur in het gebouw dier Kamer. Tegenwoordig oaren de afgevaardigden F. Lieftink (Franeker), Mr. H. Smeenge (Meppel), A. Smit (Bidderkerk Mr. E. A. Smidt H.Jzn. (Veendam), J. Zijp Kzn. (Enkhuizen), B. L. Tijdens (Winschoten), G. Zijlma (Zuidhorn), A. Knijff Hzn. (Bodegrave), J. Meesters Bzn. (Steenwijk), W. H. Houwiug (Wolvega), Mr. E. Schaafsma (Dokkum), J. Schepel (Appinge- dam), Mr. J. G. van Deinse (Hontenisse), Mr. P. C. J. Ilennequin (Oostburg), Dr. P. H. Boessingh (Emmen) en Mr. F. F. Willinge (Assen). erschillende bladen komen op tegen het voortdurend afwezig zijn van Dr. A. Kuijper in de Tweede Kamer. Menigmaal heeft Dr. Kuijper de kiezers opge- wekt tot den laatsten man op te komen, ,/daar kosten vroeg hij, terwijl hij het kleine kunstwerk aan alle kanten nauwkeurig bekeek. z/De omlijsting van het portret is minstens even veel waard als het schilderwerk," sprak de jonkman verder, //en het schildpad der doos is van zeldzame schoonheid." z/Na deze inleiding kan ik verwachten, dat ge een buitensporig hoogen prijs zult eischen," zei Melnik lachend, en toen de jonkman den mond wilde openen om den prijs te noemen, voegde hij er haastig bij //Neen, noem geen prijs, ik zal wel met uw vader handelen." Zooals u belieft, heer baron Ik zal hem dadelijk hier roepen." IN een, neen, ik zal wel naar hem toe gaan. Zulk een koop sluit ik het best met hem onder vier oogen af," zei Melnik schertsend. „Hij is immers in zijn kantoor z/Om u te dienen. Godsche, wijs den baron den weg," zeide hij tot den anderen jonkman. Boch Melnik maakte een afwijzend gebaar. //Dank u, ik heb niemand noodig; ik ken den weg Tot weerziens, mijnheer Kretschmann Met de doos in de hand ging Melnik den smallen winkel door en verscheidene kamers daar- achter, alle volgepropt met allerlei snuisterijen. Eindelijk kwam hij aan een gesloten deur, waar hij aanklopte. Na herhaald kloppen en roepen werd de deur eindelijk geopend en verscheen de oude heer Kretschmann op den drempelblijkbaar was hij de vader van den jonkman in den winkel, aan zijn gelaat was dit zeer goed te zien. Hij nam zijn huismutsje van de grijze liaren en zeide z/Ah, mijnheer Von Melnik welk een het van een stem kan afhangen"; de dag van jl. Woensdag heeft de juistheid van het laatste proef- ondervmdelijk aangetoond, toen met een stem meerderheid besloten werd de haardsteden te be- houden als grondslag voor de personeele belasting. I hans zijn reeds meer dan 40 gemeenten der Christ.-Gereformeerden bij de regeering bekend die hebben kennis gegeven dat zij geenszins tot de Gereformeerde Kerken in Nederland wenschten gerekend te worden, maar integendeel bleven wat zij waren, nl. Christ.-Gereformeerden, daar zij zich met vele leerstellingen der doleerenden niet kunnen vereenigen, welke vereeniging in 1892 is tot stand gekomen. Door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zullen werkmanskaarten worden uitgegeven, geldig voor een week, tegen zeer bil- lijken prijs. De aanvrage daartoe moet vergezeld gaan van eene verklaring, volgens een op de stations te verkrijgen model, waaruit moet blijken, dat men werkman is. Met deze kaart kunnen werklieden iederen dag heen en weer reizen in den regel heen met den eersten en terug met den laatsten trein. De prijzen dezer kaarten zijn: van 1 tot 10 K.M. 0.60, van 11 tot 20 K.M. f 1,20 van 21 tot 30 K.M. 1,80 enz. De kilometerboekjes, die van 1 December af op de lijnen der Staatsspoorwegen en op den Centraal spoor weg in werking treden, zullen op alle groote stations binnen 4 uren nadat het verzoek daartoe wordt gedaan verkrijgbaar zijn. Op de kleine stations moeten zij een dag te voren worden aangevraagd. Door den heer J. C. van Hattum van Ellewoutsdijk zijn aan de gemeente's Gravenhage ter plaatsing aangeboden 99 stuks schilderijen, uitmakende de zoogenaamde historische galerij, afkomstig van de vereeniging ,/Arti et Amicitiae" te Amsterdam.' Namens den aannemer G. K. te Papendrecht is ter griffie der arrondissements-rechtbank te Middelburg hooger beroep aangeteekend tegen het ten zijnen laste op den 8 dezer door die recht bank gewezen vonnis, waarbij hij wegens omkoopiim werd veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf en in de kosten. - Over het algemeen waren de veeprijzen ter markt van Leeuwarden in de vorige week merkelijk hooger, doch de aanvoer veel lager. Uit Belgie, Frankrijk en Spanje waren vele koopliedeu, die groote getalen rundvee aankochten ter verzending. eer Zoekt ge mij op in mijn hoi Waarom hebt ge mij niet laten roepen P Ik zou z/Verspil uw woorden niet, Kretschmann," viel Melnik hem in de rede, terwijl hij zonder compli- menten binnentrad. //Ge weet zeer goed, dat de zaken, die wij te bespreken hebben, alleen hier behandeld kunnen worden. Als uitvlucht heb ik gezegd, dat ik deze doos wilde koopen en met u over den prijs zou onderhandelenzoodoende kon ik tot uw kantoor doordringen." Hij zette de doos op tafel en voegde er bij Echter vrees ik, dat uw verstandige zoon bemerkt heeft, dat dit slechts een voorweudsel was." //Mijn zoon is verstandig; hij zal een goed handelsman worden," zei Kretschmann gevleid, z/maar hij bemoeit zich alleen met den verkoop in den winkel, wees daar zeker van. Om echter geheel gerust gesteld te zijn, kunt ge de doos koopenze is onder breeders vijf duizend mark waard." ,/En voor vier duizend mark zou ik uit bijzon dere vriendschap haar mogen meenemen," schertste Melnik. Ik dank u vriendelijk." z/Nu dat zou voor u niet veel uitmaken, mijn heer^ on Melnik Ge zijt nu weer rijk, zeer rijk, antwoordde de koopman met een steelschen bhk op Melnik, terwijl hij met zijn zakdoek de oude sofa afstofte en zijn gast verzocht plaats te nemen. z/Denkt ge dat vroeg Melnik op een toon, waaruit Kretschmann niet recht kon wijs worden. z/Uw echtgenoot heeft vier, ja wel vijf millioen van haar zuster te erven," vervolgde Kretschmann. //Uw schoonzuster leefde met haar mama en kon haar renten niet verbruikenen mijnheer Bauer, TER \EUZENSCHE COURMT. Bit blatl verscliijnt jnaaadag., Woeusdas- en Vrijdagavonil bij den uitgever I". J. VAN B K*. 8 A N D E te Xer Menzeo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1