Algemeen Nieaws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderea. as 3230. Dinsdag 19 November 1895. 35e Jaargang. Binneniand. ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika 1,32|. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteureu en Brieven- busliouders. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Politiek CJver-ziclit. Het kabinet-Bourgeois heeft een groote over- winning behaald in de Eransche Kamer. En daar het pas een nederlaag heeft geleden bij de verkiezing van leden van het bureau der Kamer, mag deze Liornf niet onvermeld blijven. Te meer daar het blijkbaar op was aangelegd het kabinet een Kool te stoven", door het in tegenspraak te b.engen met zich zelf en met de uiterste linkerzijde. De heer Julian Dumas stelde, zoo eenvoudig mogelijk, de vraag welke plannen de regeering heeft met de uitzonderingswetten. Dit was een fijne zet. Antwoordde de heer Bourgeois dat hij ze zou blijven toepassen, dan vervreemde hij de socialisten en radicalenzeide hij dat die wetten moesten worden ingetrokken, dan hadden de rechterzijde en het centrum gelegenheid zich daar- tegen te verzetten. Doch de heer Leon Bourgeois is tegen zulk een kunstgreep wel opgewassen. Zoo kalm mogelijk antwoordde hij dat de wetten geheel het karakter dragen van uitzonderingswetten, dus van tijdelijken aard zijn, dat de wetgever verzuimd heeft aan te geven hoe lang ze van kracht zouden blijven dat ze natuurlijk eens zouden blijken onnoodig te zijn, en dat de regeering dan niet zou aarzelen ze in te trekken. Hiermede stelde hij de socialisten tevreden, die wel weten dat ook zonder directe belofte de regeering zal voorstellen de anarchisten-wetten in te trekken en hij voorkwam een uitval van de rechterzijde door de verzekering, dat hij de wetten voorloopig zoo zal laten. Een motie van vertrouwen in de regeering werd met 347 tegen 87 stemmen door de Kamer aangenomen. Het Russisch keizerlijk echtpaar werd Vrijdag verblijd door de geboorte eener dochter, welke Grootvorstin Olga heeten zal. Eerder dan men gedacht had trad de blijde gebeurtenis in en Yrijdagavond om 9 uur was alles voorspoediglijk afgeloopen. De toestand van moeder en kind is bevredigend. Te St. Petersburg is de Newa buiten hare oevers getreden. Verscheidene wijken der stad staan onder watef. Ook de Vereenigde Staten van Amerika zenden een eskader naar de Levant. Het gaat niet naar Konstantinopel waartoe het den verboden Darde- nellen-weg zou moeten nemen en zal zich aansluiten bij de Engelsche en Fransche eskaders. De gezamenlijke eskaders zullen zich waar- schijnlijk vereenigen bij Smyrna. Tusschen de mogeudhedeu zijn nog onderhandelingen gaande FJSUILLETON Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 23) z/Wat bedoelt ge daarmee p" vroeg haar moeder, terwijl Dorn het meisje met nog meer bewondering aanstaarde. z/Als het voorloopig onderzoek gesloten is, wordt ons misschien toegestaan George te zien en te spreken. Wij kunnen er voor zorgen, dat hij door een bekwaam advocaat verdedigd wordt, en nog allerlei maatregelen nemen." //Hoe kom je aan al die wijsheid vroeg haar moeder met blijkbare verwondering. vDat is mij gezegd door den heer, bij wiens vrouw ik diendeen ik heb nog verscheidene plannen hier," zei ze terwijl ze met een sehalksch gebaar langs het voorhoofd streek. //Let maar goed op, moedertje, ge zult eens zien, hoe ver- standig uw dochter geworden is." Zij legde den arm om haar moeders middel en voerde haar het huis binnen, nadat zij den hout- vestereen vriendelijk //tot weerziens" had toegeknikt. z/Een goed mensch," zei juffrouw Eltester. „\n mijn grievend leed heeft God hem mij tot trooster gezondenhij zal geen bezwaar maken, als je hier blijft." //O neen, hij heeft me reeds gezegd, dat hij het aangenaam zou vinden, als ik hier voor altijd bleefik kon ons bovenkamertje even als vroeger betrekken, zei hij," antwoordde Serafine schalks. Maar daar heb ik g^en lust in. Laat mij in omtrent het tijdstip en de wijze, waarop desge- vorderd handelend zal worden opgetredeu. De berichten omtrent ongeregeldheden in Klein- Azie blijven inmiddels aanhouden. Uit Kon stantinopel wordt gemeld, dat de overheden van Mamouratal-Aziz troepen zonden naar Kesrik, waar tusschen Muzelmannen en Armeniers botsingen hebben plaats gevonden. In den nacht van 26 op 27 October dus heet het hebben de Arabieren van Arabkir de moskee, een opvoedings- gesticht en een bazar in brand gestoken. Het zich hieruit verspreidende vuur heeft nog een aantal andere huizen vernield. Bovendien werden te Oulon-Pouvar de bewoners der Muzelmansche wijk aangevallen en, in sommige gevallen ten doode, mishandeld. Te Siwas zouden de oproerige Armeniers de Muzel mannen uit hunne winkels verjaagd, die geplunderd en henzelven mishandeld hebben. Een Turksch soldaat werd daarbij gekwetst, en door het venster van den Gouverneur-Generaal vloog eeii kogel. In het dorp Mondjolik werden door de Armeniers ettelijke Muzelmannen gedood en winkels ge plunderd. Te Arabka ontdekten de overheden zelfs dynamietbommen, blijkbaar bestemd tot het doen in de lucht vliegen van gebouwen. Te Diarbekir heeft de Muzelmansche bevolking de bescherming der overheid ingeroepen, en aanstonds werden dan ook met gunstig gevolg doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen. De Turksche legatie te 's Gravenhage, hare nai'veteiten voortzettend, verzoekt opneming van het volgend telegram, door den Vicaris van den Patriarch in Syrie en twee notabelen van zijne gemeente gericht aan zijne Excellentie Tewfik Pacha. Het behage den Allerhoogste het kostbare leven te verlengen van onzen Doorluchtigen Souverein en zijne macht te doen toenemen. Sedert 600 jaren, dat wij het geluk hebben te leven onder het Keizerlijk Gouvernement, hebben wij nooit blootgestaan aan eenige onrechtvaardigheid, hetzij van den kant der Muzelmansche bevolking of van de zijde der autoriteiten. Ook thans nog hebben wij slechts ons te verheugen in onze betrekking tot onze Muzelmansche landgenooten, en wij ver- klaren onder eede, dat het onze eenige wensch is, om steeds onze Turksche nationaliteit te behouden. Wij verzoeken Uwe Excellentie aan het vooraf- gaande de meest mogelijke openbaarheid in het buitenland te geven. uw kamer slapen, moeder," verzocht zij op vlei- enden toon, //wij zijn zoo lang gescheiden geweest, laten wij nu zooveel mogelijk bij elkaar blijven." z/Mijn lief kind, ik begrijp je," zei haar moeder, wier tranen opnieuw begonnen te vloeien. //Je wil me niet langer alleen laten met rniju verdriel." TIENDE HOOEDSTUK. De grafkelder van de familie Yon Kauffel op het Maria-kerkhof te Hannover was weer gesloten. Naast de twee prachtige lijkkisten, die daar stonden, had men een niet minder prachtige neergezet deze was bedekt met kransen, palmtakken en ander bloementooisel, zoodat men de zilveren plaat niet kon zien, waarop de naam Gertrude Von Kauffel, benevens hare geboorte- en haar sterfdag gegraveerd was. Ja, de bloemen en kransen waren zoo tal- rijk geweest, dat een afzonderlijk rijtuig achter den lijkwagen noodig was om ze alien te kunnen meevoerenen nu vulden ze bijna de geheele ruimte van den grafkelder. De deelneming in het vreeselijk lot van het schoone, beminnelijke meisje was algemeen. De lijkstoet was ongewoon groot geweest door den aanmerkelijken toevloed vaii personen, die aan het stoffelijk overschot der jonkvrouw de laatste eer wilden bewijzen. Bij de hartroerende rede van den geestelijke was geen oog droog gebleven. Groot was de verbittering tegen den misdadiger, van wiens woesten hartstocht het meisje als slacht- offer was gevallen. Niemand twijfelde aan George's schuld, nieinand sloeg geloof aan zijne voorstelling der feiten zijn verhaal was te Hannover bovendien niet volledig bekend, en wat men er van wist, diende slechts om het onguustig oordeel over hem In de Yrijdag namiddag voortgezette zitting der Tweede Kamer betoogde de heer Zijp, dat de tegenwoordige personeele belasting onhoudbaar is, door de willekeurige schattingen. Niemand ver- dedigde de tegenwoordige wet. Spreker neemt deze poging tot ontheffing aan, om verschillende voordeelen, ook voor den landbouw. Hij verdedigde de haardstedenbelasting en de classificatie. De Minister van financien repliceerde, nogmaals wijzende op de algemeene lastenverlichting, die dit ontwerp zal brengen, en op de noodzakelijkheid, om den bestaanden onhoudbaren toestand te be- eindigen. Uitkeering aan de gemeenten is slechts een overgangsmaatregel, en partieele herzieniug der oude wet is onmogelijk. Een rijwielbelasting past in dit ontwerp niet. De Minister van binnenlandsche zaken achtte een noodkieswet nog niet noodzakelijk, zoolang de nieuwe kiesrechtregeling onbeslist is, waarop de regeering door regeling van het personeel geen pressie uitoefent. Het algemeen debat is gesloten. Dinsdag de artikelen. De heeren Schepel, Ilouwing, Meesters, Van Basten Batenburg en Lucasse hebben voorgesteld artt. 29 en 30 van het aanhangig wetsontwerp op de personeele belasting, te lezen als volgt Art. 29. De belasting bedraagt jaarlijks voor elk paard 25. Art. 30. Met afwijking van het vorige artikel bedraagt de belasting jaarlijks a. wegens de paarden van praktizeerende genees-, heel- en verloskundigen en veeartsen en wegens de paarden in gemengd gebruik, voor elk paard 5 b. wegens de paarden, uitsluitend of hoofd- zakelijk gebezigd voor de uitoefeniug van het bedrijf van rijtuigverhuurder, ondernemer van personen- vervoer, verhuurder van rijpaarden of manege- houder, en niet vallende onder art. 26, voor elk paard f 5 c. wegens de paarden van paardenkoopers, die niet tevens een bedrijf, genoemd onder b, uitoe- nenen, voor elk tiental paarden, gedeelten van een tiental voor een tiental gerekend, f 5. Onder paarden in gemengd gebruik worden verstaan paarden, die doorgaans en hoofdzakelijk worden gebezigd voor de uitoefeniug van een beroep of bedrijf van den belasting-plichtige, niet vermeld onder b van art. 25. Indien verschillende dier paarden uitsluitend te versterken. Met voldoening vernain men van mijnheer Von Melnik, dat het proces tegen den jongen houtvester weldra te Eutin zou worden gevoerd en dat zijn veroordeeling bijna zeker was. Algemeen sprak men ook met lof over de voor- beeldige houding van mijnheer Von Melnik in deze treurige aangelegenheid. Het was niet ge heel verholen gebleven, dat tusschen hem en zijn schoonzuster geen hartelijke verhouding had be- staan des te meer bewonderde men nu zijn flink optreden voor haar levensgeluk, dat door haar eigen ouverstand gevaar had geloopen, en zijn oprechte droefenis over haar en haar treurigen dood. De grootste waardeering vond echter zijn teederheid en zorg voor zijn vrouw. Hij ontving de talrijke bezoeken en scheepte alien af met de verklaring, dat zijn vrouw te lijdend was om iemand te ontvangen. Hij moest er op bedacht zijn, haar zoo spoedig mogelijk in een omgeving te brengen, waarin zij niet voortdurend aan haar zuster werd herinnerd. Hoe ougaarne hij juist in dezen tijd Duitschland wilde verlaten, zou hij toch om haar reeds binnen weinige dagen met zijn gezin een reis naar Zwitserland en Italie ondernemen. Melitta zelf was met dit vooruitzicht echter geenszins ingenomen, Gaarne zou ze in haar fraaie, gemakkelijke woning te Hannover gebleven zijn. En toen haar man van zijn reisplanneu sprak, verklaarde zij, dat ondanks haar groot verdriet over den dood van Gertrude, haar ge- zondheid niets had geleden. Zij zou het best weer op dreef komen, als ze stil en rustig in haar eigen huis bleef, meende zij. z/Alsof men je hier me rust zou laten, lieve bij afwisseling tot andere doeleinden worden ge bezigd, wordt belasting als voor een paard berekend. Door de heeren ltutgers van Rozenburg, De Savornin Lohman, Haffmans, Eerf en Hartogh is voorgesteld om rijwielen als 6en grondslag van belasting op te nemen. Op verzoek van den Minister van Binnen landsche zaken om herziening van de spelling van den plaatsnaam werd, in aansluiting met het ge- voelen van Gedeputeerde Staten, door den gemeente- raad van Ierseke vastgesteld, dat voortaan zal gespeld worden Ierseke (zoodus niet meer Yerseke). Te Alkmaar is plotseling overleden Mr. E. E. Karseboom, sedert 31 Maart 1891 officiervan justitie bij de arrondissements-rechtbank aldaar. De vlucht van den gevangene Jan de Groot uit het parket heeft hem zoodanig aangegrepen, dat hij in het gerechtsgebouw door een zenuw- beroerte werd overvallen. Den vorigen dag had hij zich nog te voet naar Egmoud aan den Hoef begeven, om in gezelschap van een veldwachter naar den ontvluchten gevangene te zoeken. Uit Maastricht wordt aan De Tijd geschreven: Met genoegen verneemt men hier, dat er wer- kelijk een wapenfabriek in onze stad zal gevestigd worden en wel in de Brusselsche straat. De firma, waaronder de directie zal plaats hebben, is Pascal-freres. Een sedert maanden hangende kwestie tus schen de wed. Yermaas-Millingen, die bij de dynamietramp bij Lobith haar man, een zoon en een dochter verloor, aan de eene zijde, en de dyna- mietmaatschappij te Hamburg aan den anderen knnt, is eindelijk uit den weg geruimd. De zaak betrof de schadeloosstelling, welke aan vrouw Ver- maas zou worden uitbetaald. Deze krijgt nu 12,000 Mark, van welk bedrag vroeger reeds een gedeelte is ontvangen. De weduwe bevindt zich thans nog in het ziekenhuis te Kleef. De kosten van ver- pleging enz. waren tot nu toe ook door de maat- schappij gedragen. Voor Deventer. en omstreken is een klompen- makersvereeniging opgericht. In eene gehouden vergadering is besloten om als eerste stap tot verbetering in dat vak te komen, een circulaire te zenden aan de eigenaren van te veilen boomen, alsmede aan de betrokken notarissen en deurwaarders, met beleefd verzoek, om voortaan de boomen niet anders te verkoopen, dan bij mijning in eens, en dan niet in kolommen en massa, doch uitsluitend in perceelen. Melitta," sprak hij, terwijl hij naast haar op de sofa kwam zitten en zijn armen om haar schouders legde. //Onder het voorwendsel dat je door de gebeurtenissen te veel was aangegrepen om iemand bij je te ontvangen, heb ik tot nu alle bezoeken van je verwijderd weten te houdenmaar op den duur gaat dat niet. Je kunt toch niet als een gevangene leven." z/Neen, ik moet dagelijks een rijtoer maken. Nadat ik zoo lang buiten gewoond heb, is het me onverdraaglijk in deze halfdonkere kamers te zittenzei Melitta en ze wees naar de zware zij den gordijnen voor de vensters, waarvan de zonneblinden bovendien gesloten waren. z/Fatsoenshalve kan je in de eerstvolgende weken geen rijtoeren gaan maken," oordeelde Melnik. z/Maar ik stik hier," zei Melitta bijna schreiend, z/als ik met de kinderen naar Herrenhausen rijd, kan niemand daar iets op aan te merken hebben." z/Maar men zal er zeer verwonderd over zijn. Je hebt slechts te -kiezenrustig hier in huis blijven of ten spoedigste met mij op reis gaan." Zij gaf zich nog niet gewonnen. //Dan ga ik in een gesloten rijtuig en schep frissche lucht ver van de stad, waar niemand mij ziet. Ach Lothar, ik kan de gedachte niet verdragen, dat ik nu reeds weer zou moeten gaan inpakken en reizen." //Doe dan wat je wil," zei hij op koelen toon, z/maar dan moet je ook bezoeken ontvangen." O, jij hebt de bezoeken al ontvangen zonder mijdie menschen zullen niet zoo spoedig terug- komen." z/Zij zullen terugkomen," verzekerde hij met nadruk. //Ze zijn alien veel te begeerig om uit I'ER \EIZEVS('HE COIIRAIVT Hit folad verscliijnt niaandag., Woensdatr- en Vrijilagavoad bij den uityever 1". J. V A I HE S A TX te Xer lenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1