A lgemeen Nieuws- en Advertentiebl&d voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3229. Zaterdag 16 November 1895. BEKENDMARING as 33 35" Jaargang. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen Binnenland. ABONNEMMT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIEN: Yan 1 lot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Hit hluri verscliijnt nituiiiliiWoensilas:- en Vrijilasavnnd bij den uitgever I*. J. V A. M D E S A W D IS te Ter leuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 19 November 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 15 November 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. YAN BOVEN. f*olitieli Overzicht. In Turkije gaat alles nog den ouden gang. De onlusten duren voort en de Turksche Regeering spreekt alle ongunstige berichten tegen, ditmaal door middel der ainbassade te Parijs. Deze verklaart dat de ongunstige berichten overdieven zijn, en met opzet in de wereld worden gezonden. De Turksche Regeering doet alles wat in haar vermogen is om de plaatselijke uitingen van opgewondenheid, die niets te beteekenen hebben, te onderdrukken. En als er nieuwe onlusten uit- breken, dan zal de Porte opnieuw doen wat haar plicht is. De Times ontvangt uit Konstantinopel berichten over de Zaterdag gehonden buitengewone ver gadering van den Turkschen Ministerraad. De Sultan had daartoe niet alleen de leden van het kabinet bijeengeroepen, doch ook de leden van vroegere Ministerial, voor zoover zij niet in on- genade zijn gevallen bij den Padisha. DeMinisterraad beslootopnieuween rondschrijven te richten tot de provinciale gouverneurs, met het bevel de orde te handhavendoch de meeste gouverneurs beschikken niet over voldoende troepen om in hunne districten krachtig te kunnen optreden. Met betrekking tot de ontevreden Mohammedanen in Konstantinopel werd besloten een aantal officieren uit de hoofdstad naar de provincie te verplaatsen en ze door anderen te doen vervangen. De geruchten van een Ministerieele crisis duren voortmen acht het onmogelijk dat de levensduur van het kabinet nog langer gerekt wordt. De Oostenrijksche Minister van buitenlandsche zaken heeft het initiatief genomen tot officieele onderhandelingen tusschen de kabinetten der zes groote mogendheden, over de maatregelen, die genomen kunnen worden tot herstel der orde in Turkije. De berichten uit Athene zijn in de laatste dagen ook zeer ongunstig. Sedert weken is in de open- bare meening een zekere ongerustheid waar te nemen, die met de onzekerheid in Turkije in verband staat. Een groot aantal studenten, meestal Turksche Christenen, hielden een meeting, waarbij F1 EXJILEETO N Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. //Ach, juffrouw Serafine, ik geloof dat ze hopeloos staat," zuchtte de houtvester. //Dat is onmogelijk! Ge ziet het te donker in! Och, wees zoo goed mij de geheele geschiedenis nog eens te vertellener is nog zooveel, dat ik niet begrijp." //Zoo gaat het ons ook, en dat is juist zoo ongelukkig zei de houtvester treurig, maar hij voldeed toch aan haar verlangen. //Ge zult moeten erkennen, dat hetgeen uw breeder vertelt, inderdaad ongelootlijk klinkt," voegde hij er ten slotte bij. Zij zat met de hand onder het hoofd en staarde in haar gedachten verdiept naar den grond. //Het klinkt ongelootlijk," herhaalde zij, //maar George heeft nooit gelogen." z/Bedenk wel, wat er voor hem op het spel staat," merkte de houtvester op. z/Gelooft ge hem ook niet vroeg zij veront- waardigd. z/Ik geloof hem," antwoordde Dorn, vwant al zou ik aan zijn woorden twijfeleu, dan zou ik toch niet gelooven, dat uw moeder liegt, al ware het zelfs om haar kind te redden." z/Ik dank usprak Serafine met warmte, terwijl ze hem de hand drukte. //Maar anderen p" een der professoren een toespraak hield en waarin patriottische besluiten werden aangenomen. Na afloop der meeting trokken de betoogers in optocht naar het slot, om den kroonprins te zien. Deze weigerde zich op het balkon te vertoonen, doch beloofde een deputatie te zullen ontvangen. Daarna trok de stoet naar de woning van den Minister Delyannis. Deze zeide, dat men zich van rumoerige demonstraties moest onthouden en alles aan de regeering overlaten. Onder groot gejoel ging de menigte uiteen. Koning George komt heden in Athene terug van zijn buitenlandsche reis. En in zijn terugkeer vindt men aanleiding om een groote vaderlands- lievende betooging te organiseeren. Ook de berichten van Kreta zijn onrustbarend. De vernietiging door de Porte der plannen tot hervorming, opgemaakt door het parlement van Kreta, veroorzaakt groote opgewondenheid, en het hervormings-comite te Apokorona, dat tot nog toe weinig in tel was, is plotseling gesteund door de toetreding van een groot aantal afgevaardigden. Men verwacht algemeen dat, als de Porte blijft weigeren de voorgestelde hervormingen goed te keuren, de onafhankelijkheidsverklaring niet zal uitblijven. De gouverneur van Kreta, Karatheo- dorv-pacha, ziet zelfs met angst de in aantocht zijnde beweging te gemoet en heeft zijn gezin het eiland doen verlaten en naar Turkije gezonden. Al deze berichten zijn wel in staat de ontken- ningen, door de Parijsche ambassade op last der Hooge Porte verspreid, waardeloos te maken. Het hof te Postdam heeft nu weer den Russi- schen GrootvorstWladimir totgast, die daar aankwam en door den Keizer werd afgehaald en naar het Nieuwe Paleis gebracht, waar eene eere-compagnie hem afwachtte. De Keizer toonde daarna zijnen gast verschillende nieuwe militaire equipementstukken. De anti-semitische meerderheid-leider Dr. Lueger werd gisteren door den Weener gemeenteraad andermaal tot burgemeester gekozen, met 92 stem- men tegen 45 in bianco. Lueger nam, anders dan verwacht was, de be- noeming aan, met eene toespraak, waarin hij ver- klaarde, dat hij den strijd zou voortzetten. //Ik stoor mij niet." dus sprak hij //aan hoog voorhoofd-fronsen of aan machtspreuken der Regee ring, maar wel aan den wil des volks. Ik ben een strijder Gods en niet een van het gouden kalf. Ik heb mij zelven onderzocht en voor burge meester bekwaam bevonden en ik zal het arme Oostenrijksche volk niet in den steek laten Hierop heeft de Regeerings-commissaris Eriebeis, uit naam van den Gouverneur van Neder-Oostenrijk, den gemeenteraad voor ontbonden verklaard, Voor het gebouw van den Rijksraad had een //Anderen gelooven hem niet. Zij spotten met het verhaal, dat hij (naar zij meenen) heeft ver- zonnen en nog aan den man durft brengen, niet- tegenstaande het lijk der ongelukkige gevonden is." z/Hebt ge het lijk gezien z/Ja, maar het was niet meer te herkennen. Ook heb ik de jonkvrouw Yon Kauffel vroeger slechts een paar keeren vluchtig gezienik kan er dus niet over oordeelen." z/En andere menschen //Die hebben haar herkend." z/Zij hebben zich vergist of zij hebben zich laten misleiden," verklaarde zij op vasten toon. z/Het lijk is bijgezet in den familiegrafkelder te Hannover." z/Dat heeft mijnheer Yon Melnik gedaan," zei Serafine bitter. //Heeft men dan geen nasporingen gedaan om te vernemen of misschien een ander meisje uit deze streek verongelukt is z/Neen," antwoordde Dorn, //daar zou men wel van gehoord hebben, want de familie zou wel zijn komen opdagen. Een van mijn arbeiders zegt wel, dat hij in de laatste dagen meermalen een heer uit de stad, een bejaard man, ontmoet heeft die naar een vermiste jonge dame vroeg, maar dat zal wel een beambte van politie geweest zijn. Van een vreemde, die naar een andere vermiste zocht zou men anders wel meer hebben hooren spreken." //Om bet even wij staan bier voor een raadsel, dat opgelost moet worden. Ook is het mij een raadsel, hoe Gertrude in het meer is gekomen, manifestatie plaats ten gunste van Lueger, welke de politie uiteendreef. Er hadden verscheidene arrestatien plaats. Een troepje, dat den Hofburg binnendrong, werd door de aldaar wachthoudende infanterie verdreven. Het adres van den heer A. J. M. G. van den Broeck te St. Nicolaas, om subsidie uit de provinciale fondsen voor een stoomtram Hulst Walzoorden, luidt als volgt Bij deze heb ik de eer u te herinneren mijn schrijven van 6 Augustus 1895. Vandaag kom ik u de definitieve concesse afvragen voor het aanleggen en exploiteeren van een stoom tram HulstWalzoorden voor een SOjarig termijn. Deze stoomtramweg zal aangelegd worden volgeus de hierbij gaande teekeningen, en voortbewogen worden met eene snelheid van hoogstens 15 kilo meters per uur. (Art. J reglement tramwegen.) Ik geloof onnoodig te doen uitschijuen de nood- zakelijkheid van buurtspoorwegen in te richten in dit gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen, wil men handel, landbouw en nijverheid vooruit helpen en de welvaart van deze streek bevorderen. De som, bedoeld in art. 8 tot bestrijding van de kosten voor onderzoek, ben ik bereid onmiddellijk te storten zooveel u mocht noodig achten. Voor den aan] eg en rollend materieel van onge- veer 15 kilometers doorloopend spoor en kruissingen is er noodig een kapitaal minimum van twee honderd vijftig duizend gulden. Dit kapitaal is aanwezig, op voorwaarde dat er ten minste 1°. Tienduizend gulden subsidien verkregen worden van provincie, gemeente en polders. Deze subsidien voor een termijn van tien jaren en ingeval dat na dit tienjarig termijn de buurt- spoorweg geen tweeduizend gulden bruto opbrengst zoude cpleveren per jaar en per kilometer, zouden de subsidien van provincie, gemeenten en polders een nieuw termijn aangaan, verminderende met de helft en dat voor nog tien achtereenvolgende jaren. 2°. En een rijks voorschot van 100,000 gulden voor de kosten gedeeltelijk te dekken van aanleg en rollend materiaal, betaalbaar 50,000 gulden als de eerste 7 kilometers vol- trokken zijn en 50,000 gulden met het voltrekken der lijn. f Het aanleggen van een stoomtram zonder deze voorwaarden is onmogelijk. Om mijne vraag te verduidelijken zal ik eene korte berekening aan- halen met een sprekend voorbeeld. Sedert twee jaren exploiteer ik den stoomtram St. NicolaasKieldrecht, groot 15,8 kilometer. toen mijn broeder haar redde. Is zij er in ge vallen is zij er in gesprongen P Of z/Wat?" vroeg de houtvester. z/Of is zij er door iemand ingeworpen voegde zij er met gedempte stem bij. z/Omdat uw broeder en ook uw moeder zeggen, dat zij daar niets van weten, klinkt hun verhaal juist zoo onwaarschijnlijk." z/En toch is het waar," beweerde zij op stelligen toon. i,0, waarom waart gij niet thuis dien bewusten nachtgij zoudt een getuige geweest zijn, tegen wien niets was in te brengen." z/Door mijn domme praat heb ik den armen George er nog dieper in gewerkt," bekende de houtvester berouwvol en hij verbaalde nu zijn ontmoeting met den inspecteur Dietel. //Tegen- over zulke geslepen lieden kan men niet opge kunt u niet voorstellen, welke angsten ik uitsta, wanneer de rechter van instructie mij in verhoor neemt. Voortdurend vrees ik dan iets te zeggen, dat ik eigenlijk niet zeggen wil." De komst der mannen, die Serafine's koffer brachten, ontbrak het gesprek. Bijna op hetzelfde oogenblik kwam haar moeder aandeze had aan het station reeds de komst van haar dochter ver- nomen en alle krachten ingespannen om zoo spoedig mogelijk thuis te zijn. Weenend vielen moeder en dochter elkaar om den hals. //Serafine, mijn arm kind Je bent zeker uit je dienst ontslagen," snikte juffrouw Eltester, terwijl zij uitgeput op de bank zakte en haar dochter naast zich liet plaats nemen. //Ze hebben Er is voor noodig geweest een kapitaal van 562,027,17 franken of35,571 franken per kilometer, rollend materiaal inbegrepen. De bevolking is merkelijk aanzienlijker dan die van HulstWal zoorden. St. Nicolaas alleen heeft 29000 inwoners. Deze spoortram heeft opgebracht bruto in 1894 43,949,80 franken. Ik denk niet dat Hulst Walzoorden de eerste jaren ongeveer 20,000 gulden bruto zal opbrengen, maar laat ons hopeu deze som te bereiken, daarna afgerekend 55 voor exploitatie, zooals Kieldrecht kost, dan kom ik op eene zuivere ontvangst van negen duizend gulden of 37s per honderd van het kapitaal, dat zeker weinig is voor eene industrieele onderneming. Ik zal, mijne heeren, u nog doen opmerken dat ik het zelfde hoofdspoor en rollend materiaal zou gebruiken als op de lijn St. NicolaasKieldrecht, voor het aanleggen en exploiteeren, zooveel te meer, dat, ingeval er middel is om later aan te sluiten met Kieldrecht, het een groot genot zoude zijn en min kostelijk om zoo langzaam en met zekerheid dit gedeelte van Zeeland met een net van den zelfden spoortram te zien verrijken. Eens de subsidien en concessie verleend, zal de hand aan het werk ges agen worden en er zal opgericht worden een naamloos vennootschap van Hollandsche en Belgische actionarissen, die zullen inschrijven twee duizend actien, ieder van 125 gulden, te zamen 250,000 gulden. Ik stel mij voor den stoomtram ten minste vier maal daags vice-versa te laten loopen en in 1896 exploiteeren. Waarom ik de vrijheid neem te verzoeken mijne aanvraag nog in de aanstaande vergadering wel te willen beliandelen, en mocht onverhoopt zulks niet meer afdoende kunnen geschieden, dan toch zoo spoedig doenlijk te willen besluiten tot het geven van eene subsidie van wege de provincie, tot een nader te bepalen bedrag. De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft aan de burgemeesters in deze provincie ter invulling het model toegezonden eener tabel betref- fende de uitkomsten van den oogst van 1895. Volgens het verlangen van den Minister van water- staat worden de burgemeesters daarbij verzocht tot het erlangen der voor de opmaking, dier tabel ver- eischte gegevens den bijstand in te roepen der com- missie, die hen in de samenstelling van het jongste landbouw-verslag behulpzaam is geweest. Ingevolge eene aanschrijving van den Minister van waterstaat, hebben Gedep. Staten de besturen der aan zee gelegen gemeenten en de verschillende polder- en dijksbesturen bij circulaire uitgenoodigd vdor 15 December e. k. hun gevoelen inede te deelen omtrent de wenschelijkheid eener aanvulling de zuster van een moordenaar niet langer in dienst willen houden." Het meisje maakte zich zacht uit moeders armen los en op haar gelaat nog van tranen nat vertoonde zich een zonnig lachje. //Nu hebt ge het erg mis, lieve moeder," antwoordde zij schalks; //integendeel, mevrouw wilde mij niet laten gaan, maar mijnheer zei, dat het moest, omdat ik hier nu meer noodig en nuttig ben dan ginds." z/God zegen je," fluisterde de moeder, terwijl zij haar dochter opnieuw in de armen sloot en iniiig kuste. //God weet, wat een troost en ver- kwikking het voor me is, dat je hier bent ge komen." ,/Ik heb mijn goeden luim ook nog niet geheel verloren," zei Serafine, terwijl ze haar moeder langs de wangen streelde. //Het hoofd rechtop, moederDenk er aan wat vader altijd zei z/Droefheid is een slechte raadgeefster." Alles zal nog goed worden." z/Ach, kind, als dat eens waar was," snikte juffrouw Eltester, //maar de zaak staat zeerslecht voor George. Ik breng slechte tijding, mijnheer Dorn," zeide zij, zich tot den houtvester wendende, die eenige schreden verder stond en nog maar altijd zijn blikken niet kon afwenden van het bekoorlijke meisje, ofschoon zijn bescheidenheid hem drong zich te verwijderen. Hij kwam nu naderbij en keek juffrouw Eltester in gespannen verwachting aan. z/De rechter Yon Reutern heeft mij gezegd, dat hij het voorloopig onderzoek binnen weinige dagen TEB NEIMNSCHE (MRA1VT. in i ii ii in n i HIMj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1