A 1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 3228. Donderdag 14 November 1895. 35 Jaargang. 3U Bi nnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32.|. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdirecteureu en Brieven- busbouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Overzicht. Voor zoover men den indrnk, dien de rede van lord Salisbury lieeft gemaakt, kan overzien, vindt zij onverdeelde instemming. Men lioopt, dat zij in geheel Europa kalmeerend zal werken, en aan de zenuwachtige spanning, die in de vorige week in hooge mate beersclite, een eind zal maken. Die spanning deed zich verleden Zaterdag aan de beurs te Parijs en ook aan die te Weenen zeer gevoelen. Maar de verklaringen van bet hoofd van het Britsche kabinet, die geen twijfel toelaten aan het feit, dat, wat de verwikkelingen in Turkije betreft, alle mogendheden in overeenstemming handelen, zijn wel geschikt om de gemoederen tot kalmte te stemmen. Inderdaad is het gewichtigste punt in de belang- rijke opmerkingen, die lord Salisbury verleden Zaterdagavond in zijne rede in Guldhall aan den toestand in Turkije heeft gewijd, de volledige overeenstemming die er bestaat tusschen de mogend heden. Na in den loop zijner rede de voordeelen daarvan in 't licht te hebben gesteld, legde bij aan het slot nogmaals den vollen nadruk op dit feit. Gedurende al deze onderhandelingen, sprak hij, heeft niets mij dieper getrotfen dan de ge- zindheid der groote mogendheden om in onder- linge overeenstemming te handelen, en het innig bewustzijn dat zij bezitten van de ernstige gevaren, die zouden voortvloeien uit elke afzonder- lijke actie. Wat Engelands eerste Minister hier uitsprak, wordt gelijktijdig van verschillende zijden bevestigd. In den Eranschen ministerraad verklaarde de Minister van buitenlandsche zaken dat tusschen de zes mogendheden dus niet enkel de drie, Erankrijk, Engeland en Rusland, van wie de interventie is uitgegaan eene volledige overeen stemming heerscht omtrent de tegenover de gebeur- tenissen in Armenie in acht te nemen houding. Uit Rome ontving de Polit. Corr. bericht, dat men daar in den toestand van Turkije, hoe ernstig die moge zijn, geen grond vond tot bezorgdheid voor eene gevaarlijke verwikkeling. Daar alle mogendheden van de oprechtste liefde tot den vrede bezield zijn, scheen een op overeenstemming berustend handelen in 't belang van den vrede verzekerd. En te Weenen sprak de Minister van buiten landsche zaken van Oostenrijk-Hongarije, graaf Goluchowski, zich op de laatste receptie van het corps diplomatique zeer geruststellend uit over den toestand. Alle kabinetten, verklaarde deze staats- man, koesteren de hoop, dat de Porte de oproerige FEU ILL ETO N Naar het Hoogduitsch van Jenny Hiesch. 21) Nog een veelbeteekenden handdruk en Melnik keerde onder uitgeleide van den rechter naar zijn rijtuig terug, dat voor de deur wachtte. Reutern oogde het fraaie lichte rijtuigje en de prachtige grauwe scliimmels na, tot ze op den hoek der straat uit het gezicht verdwenen, en ging toen naar binnen om zich opnieuw in zijn akten en documenten te verdiepen. Onder den arbeid lachte hij meermalen tevreden in zich zelven; het gesprek met Melnik scheen aan zijn gedachten een aangename ricbting te hebben gegeven. Ook Melnik scheen tevreden over den uitslag van zijn bezoek. Hij leunde gemakkelijk in het rijtuig en wreef zich de handen. Toen hij een eind weegs had afgelegd, en het rijtuig een poos langs het meer reed, werd zijn gelaat somber; hij wendde het hoofd af om de spiegelende watervlakte niet te zien." z/Morgen ben ik niet meer hier," mompelde hij. NEGENDE HOOEDSTUK. Laat in den middag was de houtvester Dorn van een langen tocht door zijn district thuis ge- komen en nu zat hij in luchtige kleeding met een pijp in den mond en een glas bier voor zich uit te rusten in de schaduw van de lindeboomen voor de deur. Naast hem lag Diana, zijn groote bond, die hem vergezeld had. Het dier genoot beweging zal kunnen meester worden, te meer omdat zij werkelijk in die richting al hare krach- ten inspant. Indien echter tegen de verwachting de krachten van de Porte niet voldoende mochten zijn tot het onderdrukken der ongeregeldheden, dan zou er toch niet ernstig van oorlogsgevaar sprake kunnen zijn, omdat de groote mogendheden over- eenstemmen in het besluit, den vrede van Europa te handhaven. Een buitenlandsch consul, die pas te Konstan- tinqpel is aangekomen, schildert de streek tusschen Erzeroem en Trebizonde af als een volslagen woes- tenij. Alle Armenische steden en dorpen, welke hij doortrok, lagen in puinoveral zag hij hoopen onbegraven lijken, en langs den weg vrouwen en kinderen in jammerlijken toestand die zijn hulp inriepen. In Erzeroem en in de onmiddelijke nabijheid zijn meer dan duizend menschen vermoord de komst van Shakir-pacha herstelde de orde, maar hij kwam te laat om de moorden te voor- komen. De gezanten te Ivonstantinopel zijn overtuigd, dat in geheel Klein-Azie het leven der Christenen gevaar loopt, zegt de correspondent der Times. Het gevaar spruit hoofdzakelijk voort uit de valsche voorstelling welke men van het hervormingsdecreet heeft gegeven, alsof dit een maatregel zou zijn, genomen in het belang van de Christenen ten nadeele der Mohammedanen. Deze voorstelling heeft iu de provincie ingang gevonden en daar de stemming tegen de Christenen verbitterd te Kon- stantinopel is het echter een ander geval, want de revolutionaire partij laat zich niet om den tuin leiden door de paleiskliek. Deze partij verafschuwt het stelsel dat door den tegenwoordigen sultan is ingevoerdzij verlangt een grondwettigen regee- ringsvorm, waaraan de christenen naar verhouding bun aandeel zouden hebben, en over het geheel is het program dezer partij liberaal en verdraag- zaamvan deze zijde dreigt den christenen dus geen gevaar. In de diplomatieke kringen houdt men het er voor aldus verzekert de correspondent van het het City-blad, dat de jongste moorden in Klein- Azie in vele, zoo niet in alle gevallen te wijten zijn aan intriges van invloedrijke mannen ten paleize, die daardoor de plannen van Kiamil Pacha wilden verijdelen. Tot staving van deze meening wordt aangevoerd, dat men op het paleis de beweging te Diabekr geheel in zijn macht had. De moordtooneelen hadden van Vrijdag tot Zon- dag geduurdtoen vernam de Eransche gezant Cambon, dat het Eransche consulaat in gevaar zijn welverdiende rust, waarin hij slechts nu en dan gestoord werd door de vliegen, die hem plaagden. Op eens spitste de bond echter de ooren, stond langzaam op en plotseling vloog hij onder luid geblaf een smal pad langs, dat op de houtves- terswoning uitkwam. Dorn bleef echter rustig zitten. )7Koest Diana Wat scheelt dat beest mompelde hij slaperig. //Hij De woorden bestierven hem op de lippen plotseling stond hij op van de bank, nam de pijp uit den mond en de muts van het hoofd en keek met verwondering naar iemand, die hij in het ge zicht kreeg. Terwijl Diana vroolijk om haar been sprang, trad een mooi, slank gebouwd meisje van middel- bare grootte te voorschijn. Zij had een eenvoudige donkergrijze japon aan met zwarte garneering, een manteltje van dezelfde slof, zwarte laarsjes en grijze glace handsehoenenzij droeg een parasol en had een tamelijk zwaar handkoffertje bij zich. Een breedgerande hoed van wit stroo bedekte haar hoofd en verborg ook haar gelaat, daar ze zich voorover boog om de wilde vreugdebetooningen van den hond af te weren. /Diana, goede Diana, ken je mij nog?" zei ze halfluid, en de houtvester ineende nog nooit eene meer welluidende stem geboord te hebben. //Dat doet me pleizier maar hou je nu rustig, dan kan ik de menschen ook een beurt geven." Zij streelde den hond en deze lisp nu naar den houtvester, alsof hij aan dezen de komst van eene welkome gast wilde aankondigen. Het meisje richtte nu het hootd op en Dorn verkeerde, en in het hoist van den nacht deed hij dan grootvizier weten, dat hij, indien de consul gedood werd, het hoofd van den vali zou eischen en Alxandretta zou doen bezetten door een Fransch eskader. De grootvizier bracht de bood- scliap over naar het paleis, en twee uur later was te Diabekr alles rustig. De stroom van mededeelingen in de couranten van giften door H.II. M.M. de Koninginnen aan behoeftigen en ongelukkigen geschonken, is steeds verminderd en thans zeer gering. Ja, zelden treft men dergelijke berichten meer in de nieuwsbladen aan. De liefdegaven hebben echter niet opgehouden te vloeien verzoeken om ondersteuning komen nog steeds in, doch bij de toezending van de giften ter uitreiking heeft H. M. sinds eenigen tijd het verzoek gericht de uitreiking geheim te houden, zoodat zulks niet meer ter ooren van de dag- bladen komt. Om verschillende redenen een uitstekende maat regel, volgens eene bijvoeging in een der bladen. In de zitting der Tweede Kamer van gister kwam in behandeling de regeling der personeele belasting. De heer Farncombe Sanders betoogde bij de algemeene beschouwingen, dat de in het ontwerp voorgenomen uitvoering der wet in Januari 1896, de thans bestainde kieswetregeling in het honderd zou sturen en voornamelijk de opmaking der kiezerslijsten zou in den weg staan. Door, bij wijze van overgangsmaatregel, de wet in te voeren op 1 Mei en de dienstjaren te doen loopen van Mei tot Mei, zou dit bezwaar vervallen. De financieele gevolgen van het nieuwe per- sooneel voor het Rijk besprekende, trad de heer Sanders in een eritische vergelijking van de raming van den Minister, omtrent de winsten en verliezen van de regeling, tegenover die van spreker, waarbij hij tot de meening kwam, dat slechts in schijn de gemeenten geen reden tot klagen hebben, maar in werkelijkheid wel. Het Rijk zal dus moeten tegemoetkomen. Maar gesteld, dat de gemeenten door de nieuwe regeling gebaat worden, dan krijgt men overplaatsing van lasten op het individu. Spreker bccijferde in' hoofdzaak, dat het verlies voor de Rijksfinancien zal stijgen van 2 of 4 millioen, tot 3 of 6 millioen, waar tegenover in het guustigste geval 5i millioen aan nieuwe belastingen staan, terwijl nog verschillende uit- zag een mooi gezichtje met ronde kin, een kleinen mond met witte tanden en een stomp neusje, dat overmoedig in de wereld uitstak. Onder het grootendeels met krullend blond haar bedekte voorhoofd glinsterden een paar oogen, wier kleur niet zoo gemakkelijk was te bepalennu eens schitterden ze groenachtig, dan weer schenen ze grijs en soms ook weer zwart te zijn." z/Schrik niet, mijnheer," sprak zij Dorn met een schalkachtig lachje aan. //Ik ben geen booze boschheks, maar een kind van fatsoenlijke ouders //Die Eltester heeten," viel de houtvester in, terwijl hij haar de hand toestak. //Wat een ver- rassing Ik heet u hartelijk welkom, juffrouw z/Ge hebt het geraden, of lieverDiana heeft' het u verraden," antwoordde zij vroolijk, terwijl ze de aangeboden hand drukte, //maar kunt ge ook zeggen, wie van de tweelingen ik ben De houtvester zette weer zoo'n bedremmeld ge zicht, dat zij slechts met moeite haar lachen kon bedwingen, en antwoordde op goed geluk //Juf frouw Constance z/Misgeradenriep zij vroolijk uit. //Ik ben Serafine." z/Ik meende, ik dachtomdat z/Omdat men u Constance heeft voorgesteld als ernstig en bedachtzaam, en mij als een wilde spring-in-'t-veld. en daarom zou Constance hier beter op haar plaats zijn. De houtvester loosde een diepen zucht. //Ach ja, wij zijn hier alien treurig gestemd en hebben daar wel reden toe." z/Daarom ben ik juist hier gekomen ik zal mijn best doen om mijn arme moederin haar bekommering te troosten en op te richten. Waar is zij toch gaven voor de deur staan, o. a. voor invoering van leerplicht _en verzekering van oude werklieden. Voorts verklaarde spreker zich geen voorstander van progressie in een personeele belasting. De heer Roesingh betoogt, dat de aangenomen grens van belastbaarheid ongunstig is voor het platteland en voor den plattelandsarbeider, die tegenover de groote steden zwaarder gedrukt worden. De minimum woonhuur behoort te worden opge- voerd tot 35. Hij verzoekt wegneming der wanverhoudingen. De heer Bouwman behandelt uitvoerig de vraag, welke plaats het personeel inneemt in de Rijks- belasting, waar z. i. het personeel is een inkomsten- belasting kan zij naast de bestaande gesplitste inkomstenbelasting niet voor het rijk behouden worden. Zwitserland is thans ook voor onzen vee- invoer opengesteld. In twee landen is dus ge- constateerd, dat ons vee niet meer lijdt aan be- smettelijke ziekten. Zal Belgie nu na deze uit- spraak zijn grenzen blijven gesloten honden Door het Tweede Kamerlid voor Veendam mr. E. A. Smidt is aan de weduwe van den door de Marokkanen vermoorden kapitein Velvis en aan den verminkten stuurman Smid te Oude Pe- kela ter hand gesteld respectievelijk f 25,000 en f 5000, zijnde het voile bedrag, dat de Marok- kaansche regeering als schadevergoeding ten be- hoeve van genoemde personen aan het Nederlandsch gouvernement heeft betaald. In de op 7 dezer gehouden vergadering van het hoofdbestuur der //Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zieeland" is benoemd tot vice-voorzitter en tevens tot afgevaardigde naar het Ned. Landb.-comite, de heer C. H. A. Wagtho te Tholen, beide in plaats van den heer B. G. van der Have, die voor deze functien heeft bedankt. De 3 72 pCts. schuld der gemeente Nijmegen, nog 250,000 bedragende, zal worden geconver- teerd (omgezet) in eene 3 pCts. leening, die een groep Amsterdamsche financiers van de gemeente heeft gekocht tegen 98 pCt. Een der grootste grieven van het Hollandsche volk tegen Napoleon I was, dat hij de nationale schuld //tierceerde", d. i. door een derde deel van den last, waaronder het land gebukt ging, een streep haalde, ten einde orde in de financien te brengen. Heden ten dage doen rijk, provincies en gemeenten datzelfde nu en dan, in den fijneren vorm van eene beursoperatie, en niemand vindt er nu iets buitengewoons, veelmin iets oneerlijks in. Bij de laatste woorden klonk haar stem niet zoo vroolijk, doch verried warme belangstelling, zoodat Dorn zeer goed opmerkte, dat haar uiterlijke vroolijkheid volstrekt niet overeenstemde met het gevoel, dat in haar binnenste heerschte. z/Uw moeder is naar Eutin," antwoordde hij, zonder zijn oog van haar te kunnen afwenden. z/Bij mijn armen breeder vroeg Serafine snel en ter sluiks wischte zij een traan weg. z/Neen, nog altijd wordt niemand bij hem toe- gelaten. Ze is weer opgeroepen voor een van die verwenschte verhooren, waarmee de rechter ons plaagtzij is reeds in den voormiddag heengegaan, maar ik denk, dat ze met den laasten trein wel zal terugkeeren." wDan zal ik zoo vrij zijn intusschen mijn koffertje te bezorgen. Mijn overige bagage zal van het station hier bezorgd worden," zeide het meisje en zij richtte hare schreden naar het woon- huis. Dorn verschrikte. //Vergeef mij mijn onbeleefd- heid," sprak hij en ondanks haar tegenstribbelen nam hij haar koffertje en droeg het de trap op. In het voorhuis opende hij de deur van haar moeders kamer, liet Serafine binnentreden en volgde haar toen op den voet. Zij trad snel naar het midden der kamer, nam den hoed van het hoofd, legde dien op tafel en trek haar handsehoenen uit. Met een enkelen blik scheen zij haar omgeving in haar geheugen te willen prenten, terwijl zij met welbehagen den geur der bloeiende planten inademde: //Watheer- lijk is de lucht hier," fluisterde zij, //hoe prettig is het, weer in het bosch en weer thuis te zijn." Haar blik viel op den spiegel en daarin zag TER 1EHZEMSCHE lOlRWi. ■>it blad verscliijnt jiiinnilnK-, Woensdas- en Vrijilagavmnl l>ij den uilgi-vcr I*. J. V X E 8 A X II K te T"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1