Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3225. Donderdag 7 November 1895. 35" Jaar^anr. BEKENDMAKING. Paardon- sn Yssmarki 33 2)3 Binnentand. ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^, Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken reset meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat in die gemeente zal -worden gehouden op Woensdag, 13 Novem ber 1895. Ter Neuzen, 4 Nov. 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politick Overzieht. Het nieuwe Eransche radicale Ministerie Bourgeois heeft zich eergisteren aan de Kamers voorgesteld met eene //verklaring", die zekerlijk aan breed- voerigheid niets te wenschen overlaat. Zij vangt aan met de belofte, dat aan het besluit der Kamer om de omkooperij-kwestie nauwkeurig te doen onderzoeken en alles wat dienaangaande bekend wordt openbaar te maken, zal worden vol- daan. Een wetsontwerp zal worden ingediend, waarbij aan leden der vertegenwoordiging verboden wordt zitting te nemen in besturen van maat- schappijen, die in betrekking zijn tot den Staat. Wie aan syndicateu van uitgifte deelneemt, verliest daardoor zijn mandaat. De instructie in correctioneele en strafzaken zal worden gewijzigd. Spoed zal worden gemaakt daar de parlemen- taire werkzaainheden in den laatsten tijd vertraging ondervonden met de afdoening der begrooting. De regeering is voor eene progressieve successie- belasting. Wat de drankenbelasting betreft, is zij voor ontheffing der zoogenaamde hygienische dranken. Bij de Kamer zal eerlang worden ingediend een ontwerp-inkomstenbelastiug, ,/het beste middel, om de onbillijkheid bij de verdeeling der lasten" te verhelpen. Voorts zijn in bewerking ontwerpen tot verzekering van werklieden, tot vestiging van ondersteuningskassen, tot onbeperkte uitbreiding van het recht van vereeniging. Ook zullen voorstellen gedaan worden totregeling der betrekkingen tusschen kerk en staat. Aan het tegenwoordig economisch stelsel zal niet geroerd worden, maar wel zullen maatregelen worden ge- nomen, om handel en industrie tegen internationale speculatie te beschermen. Het Ministerie brengt hulde aan leger en marine. F E UILL ETO N Naar het Hoogdnitsch van Jenny Hirsch. 19) //Begin nu, wij wachten," vermaande de rechter. George haalde diep adem en nu begon hij, eerst zacht en bedachtzaam, maar hoe verder hij met zijn verhaal kwam, hoe levendiger hij sprak. z/Ge hebt mij gevraagd, heer rechter, of ik met Gertrude von Kauffel verloofd ben geweest, en dat heb ik erkend. Ik voeg er nu aan toe, dat wij elkaar lief hadden sedert de dagen onzer prille jeugd om haar te kunnen bezitten heb ik voor de hoogere ratigen in het boschwezen gestudeerd, in plaats van eenvoudig in de loopbaan van mijn vader te treden en zijn opvolger op Segefeld te worden. Met medeweten en toestemming van haar moeder was ik sedert den vorigen zomer met verloofd." z/Wist niemand anders van die verloving?" v roeg de rechter. v Waartoe diende die geheimhouding z/Behoef ik dat nog te zeggen?" luidde George's wedervraag. //Mevrouw Von Kauffel vreesde den tegenstand van haar schoonzoon, en die van den heer Bauer, die Gertrude's voogd is. Het zou bovendien toch nog wel een pnar jaren duren, voor dat ik opperhoutvester zou zijn." z/Ge hadt daarop niet behoeven te wachten, want de jonkvrouw Von Kauffel bezat vermogen," zei Reutern. z/Juist omdat zij vermogen bezat, was het voor mij eerezaak, dat ik eerst met haar trouwde, wanneer Op het beheer der geldmiddelen zal het nauwkeurig acht geven. De kwestie van een koloniaal leger zal het ernstig overwegen. Wat de buitenlandsche staatkunde betreft heeft Erankrijk zich bondgenooten verworven, waardoor het evenwicht in de geheele wereld is hersteld. In deze richting zal, overeenkomstig den volks- wensch, worden voortgegaan. Op vreedzame wijze zal Frankrijk zijn invloed, belangen en rechten allerwege handhaven. De regeering hoopt op eene krachtige meerderheid tot verwezenlijking van haar programma en tot verdediging der wetteu, tot waarborging zoowel der individueele vrijheid als van die der vereenigingen, tot handhaving van recht en orde, tot het behar- tigen ook vooral van de belangen der lagere klassen. De republiek geeft de beste waarborgen voor den zedelijken vooruitgang en is het eenige middel om aan stuitende ongelijkheden een eiude te maken. De regeering doet een beroep op de Kamer en noodigt haar uit tot handelen, in plaats van bespiegelingen te honden. Wil men andere artikelen op het program, dat men dan spreke, dan kan het laud beslissen waaraan de voorkeur te geven. Het geschil tusschen Groot-Brittannie en V ene- zuela zal waarschijnlijk geen ernstige gevolgen hebben. Generaal Levil, de Minister van buitenlandsche zaken der republiek Venezuela, deelt mede, dat de Venezuelaansche regeering bereid is de som te storten, welke door Engeland als schadeloosstelling wordt geeischt, onverschillig hoe groot dit bedrag is. De beslissing van den twist zal dan worden opgedragen aan een scheidsrechter. Van de uit- spraak van dezen arbiter zal het dan afhangen, welke van beide partijen dan in het gelijk wordt gesleld. Lord Salisbury heeft zich, naar men weet, insgelijks bereid verklaard, het geschil aan een scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen, maar alleen op zekere voorwaarden. Het komt dus er op aan, dat ook President Crespo zich met deze condition zal kunnen vereenigen. In elk geval wordt het te Londen waarschijnlijk geacht, dat het nog wel tof eene schikking zal komen. Te Konstantinopel beweert men weer berichten te hebben ontvangen omtrent Armenische stoutig- heden in Klein Azie. Te Zection, arrondissement Marth, in het Villajet Diarbekir, zouden Armeniers een aanval gedaan op de moskee. Daar aan het garnizoen, 400 man sterk, last was gegeven wonderlijke zachtzinnigheid om geen gebruik ik haar een goede maatschappelijke positie kon aanbieden. Wij zouden onze verloving misschien nog twee jaar geheim houden, tot aan Gertrude's ineerderjarigheid. Wanneer wij hadden kunuen voorzien, dat de dood ons spoedig zou berooven van onze dierbare beschermster, zouden wij waar schijnlijk anders gehandeld hebben. Zoo viel ons het wachten niet moeilijk, het geheim van onze liefde scheen ons zoo heerlijk en de scheiding en het wederzien op de plek van onze kinderspelen verschafte ons een onbeschrijfelijk geluk." Ge wist u den tijd van het wachten ook nog op andere wijze te korten," viel Reutern in. Na alles wat er gebeurd was, scheen hem de sympa- thieke beschrijving, die George van zijn liefde tot Gertrude gaf, slechts komediespel, dat zijn ver- ontwaardiging opwekte. z/Alles wat men aan Gertrude medegedeeld heeft omtrent mij, is niets dan schandelijke laster riep George uit. //De persoon te Berlijn, met wie ik omgang zou hebben gehad, heb ik nooit gezien, ik ken haar niet en heb geen enkele van die brieven geschreven." z/Bedenk wel wat ge zegt," zei Reutern. //Weet ge wel wie ge beschuldigt van laster en valsche getuigenis Dat zijn twee aanzienlijke achtens- waardige mannen de heer Von Mtlnik en de consul Bauer z/Beiden waren t egen mijn verloving met Ger trude," antwoordde George met verbittering. //Zij zullen zeker gedacht hebben het doel heiligt de middelen z/Dat is een zware beschuldiging vMen toone mij de brieven en late de echtheid daarvan onderzoeken door deskundigen." te maken van de vuunvapenen, werd slechts met losse patronen geschoten, maar de Armeniers liepen toeu weg met niet minder dan 120 kisten met scherpe, en plunderden vervolgens de liuizen der Turken, vrouwen en kinderen doodend. Aan de Europeesche gezanten is van een en ander, dat meer van verdi chting dan vaii waarheid heeft, kennis gegeven. Te Vlissingen is gisterenmiddag 12,10 de Koning van Portugal aangekomen. Hij werd bcgroet door den Consul-Generaal en de Vice-consul van Portugal, den Engelschen consul De Bruijn en den Burgemeester van Vlissingen. De Koning begaf zich onmiddellijk aan boord. Na de lading van de talrijke bagage vertrok het Koninklijke jacht halfeen naar Engeland. De correspondent der N. R. Ct. te Batavia seint onder dagteekening van eergister //Generaal Vetter en de majoor van den staf Breijer, hebben eene officitiele zending om den toestand in Atjeh te inspecteeren en over de door den generaal Deykerhoff voorgestelde maatregelen te beraadslagen." In de memorie van antwoord op het voorloopig verslag over de Indische begrooting voor 1896 is reeds medegedeeld, dat het plan daartoe bestond en wel als volgt //Het ligt nu in de bedoeling om, ter bevordering van overeenstemming van inzichten, den nieuw benoemden legercommandant, nadat hij het commando zal hebben aanvaard, op te dragen Atjeh te bezoeken en zich aldaar per- soonlijk door den gouverneur te doen voorlichten, omtrent de laatstelijk door hem gedane voorstellen betreffende de verder te volgen politiek en militaire gedragslijn, die op de consolidatie van het sedert 1893 verkregene zijn gericht." Volgens mededeeling van den inspecteur over het loodswezen in het 6de district, d°. 30 October j. 1., zijn in de Wester-Schelde, 6de district, de navol- gende bakens hersteld a. Het groote baken met een bol als topteeken, op het Oude Hoofd van Walzoorden, Zuidergat. b. Het groote bolbaken en het groote cylinder- baken, nabij den hoek van Valkenisse, Nauw van Bat. Het departement van marine heeft met de firma Pried. Krupp te Essen een overeenkomst ge- sloten voor de levering van het artillerie-materieel, benoodigd voor de in aanbouw gebrachte kruisers z/Ge weet zeer goed, dat dit onmogelijk isde jonkvrouw heeft die brieven verbrand." z/Dan stelle men mij tegenover het ellendige vrouwmensch, dat zich als werktuig heeft laten gebruiken om mij te belasteren." //Deze wensch zal misschieneerder vervuld worden dan u lief is," antwoordde Reutern. //Debewijzeu moeten echter zeer overtuigend geweest zijn, dat de jonkvrouw Von Kauffel er geloof aan gehecht heeft." z/Ja, het was een duivelachtig slim overlegd plan en mijne onervaren Gertrude liep in de val." //Er wordt algemeen gezegd, dat de jonge dame zeer verstandig was. Zoo juist hebt ge ons ver- teld, door welke innige liefde gij met haar verbonden waart. Nu is het toch vreemd, dat zij u zoo geheel losliet, zonder te onderzoeken en zonder te willen luisteren naar uwe rechtvaardiging." //Ik heb u reeds gezegd, dat de valsche brieven zeer gelijkend mijn handschrift toonden, en al wantrouwde Gertrude misschien mijnheer Von Melnik, zij geloofde haar voogd. Juist omdat zij zoo verstandig was en mij zoo beminde, handelde zij zooals ze gedaan heeft. Ofschoon men haar overtuigd had van mijn schuld, vertrouwde zij toch haar eigen hart niet, daarom schreef zij mij afen daaroin wilde zij mij niet meer zien en spreken." //Ge schijnt de jonge dame geheel doorgrond te hebben, dat ge dit zoo duidelijk weet voor te stellen," spotte Reutern. z/Dat zou geen verwondering behoeven te wekken, ik ken en bemin haar reeds zooveel jaren. Echter is deze voorstelling der feiten niet door mij ver- zonnen, ik heb het zoo vernomen uit Gertrude's eigen mond." //Holland" //Zeeland" en //Eriesland" voor ongeveer 1,200,000. Zaterdag heeft ook de //Koningin-Regentes" der Maatschappij //Zeeland" met succes proef gestoomd. Het schip zal spoedig de //Prins Hen- drik" naar V lissingen volgen, om eveneens tusschen Vlissingen en Queensboro de officieele proeftochten te houden. Voldoen de schepen op deze proef tochten, waarvoor gegronde verwachting bestaat, dan zal de nieuwe zeer versnelde dienst binnen zeer korten tijd kunnen aanvangen. Bij een eveu laat vertrek uit Vlissingen als tegenwoordig zal de aankomst te Londen te 7 uur 46 minuten ver- zekerd zijn. Het Nederlandsche stoomschip //Obdam", op 2 dezer te Halifax binnengesleept, had de schroef gebroken. De //Obdam" heeft een waarlooze schroefas aan boord en kan te Halifax dokken. Volgens het Handelsblad van Antwerpen heeft de firma Van Maenen Van den Broeck al hare booten en materieel voor den dienst Antwerpen- Rotterdam verkocht aan de firma Braakman Co., te Rotterdam, welke sedert 1 November den dienst exploiteert. Door eene daartoe gevormde commissie te Middelburg is een groot heerenhuis aangekocht in de Singelstraat, thans bewoond door mevr. de douairiere Van Doom van Koudekerke, met het doel zulks in te richten tot een concertgebouw, wijl het bestaande (op de Groenmarkt) met 1 Februari a. s. van de gemeente overgaat aan het rijk, aan wie het toebehoort. De zoo zeer gevreesde ziekte, het miltvuur, welke in ernstige mate heeft geheerscht onder het vee van den heer E. Bannet, te Middelburg is thans gelukkig geheel geweken. Deze ziekte heeft den heer B. aanzienlijke schade berokkend, hetgeen gemakkelijk te begrijpeu is als men weet dat 8 koeien, 4 paarden en 1 kalf) die alien aan die ziekte lijdende waren geweest, op last van bevoegde autoriteiten verbra'nd werden waarvoor geen schadevergoeding wordt verleeed. Bovendien is nog verschillend tuig, dat de paarden gedragen hadden vernietigd moeten worden. Eergisterochtend passeerde het station der H. IJ. S.-M. te 's Hage een veetrein, bestaande uit 37 wagons met vee, afkomstig van de najaars- markt te Alkinaar en met bestemming naar Erankrijk. Sedert de weder-openstelling van de grenzen van dat land voor Hollandsch vee is dit de eerste belangrijke verzending. z/En wanneer was dat z/Op den dag, dat zij vermist werd." z/Ge erkent dus dat ge haar dien middag hebt gesprokeu." z/Ja." z/Bij het Obermeer." z/Daar ook." z/Ontken nu toch niet langer. Bij het Obermeer hebt ge een woordenwisseling gehad met de jonk vrouw, zij heeft niets van u willen weteu, de toorn heeft u overmeesterd en toen hebt ge haar in het water geworpen." z/Ik zou ik Gertrude in het water geworpen hebben? Ik? terwijl mijn leven, mijn geluk, mijn zaligheid van haar afhangen?" riep dejonk- man van zijn stoel opspringende. De groote hartstocht, de waarheid, die uit zijn woorden sprak, maakten een diepen indruk op de toehoorderszij wisselden blikken met elkander en daarop zei de rechter op milderen toon //Ge hebt de daad gepleegd, terwijl ge bijna niet toe- rekenbaar waart en ge zult er onmiddellijk daarna wel berouw over gehad hebben. Ge waart reeds gedurende eenigen tijd in een ongewone stemming. Mijnheer Dorn heeft u hooren zeggen, dat ge een verschrikkelijk einde aan alles zoudt maken, en ook anderen hebben dergelijke uitdrukkingen van u gehoord." z/Ik erken, dat ik zulke bedreigingen gedaan heb, maar mijn toorn was minder gericht tegen Gertrude dan tegen hen, die haar van mij afkeerig hadden gemaakt. Wanneer ik een van hen voor den mond van mijn buks had gehad, zou ik niet zeker geweest zijn, dat hij levend was weggekomen." Zijn bleek gelaat had nu een roode kleur gekregen, TER \E1ZK\SI BE (OIRHT. Mil lilad verscliijut Tlitainl a^-, Woensilae- milium. en Vrijila^avond tlen uitgever I* S A Si O E te Xer trnien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1