Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Via an der en. No. 3224. Dinsdag 5 November 1895. 35e Jaargang. BEKEMDMAK1NG. Paarden- sn Yaemarkt 23 2)3 S©2»^33a Binnenfand. ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per postVoor Nederlaud 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel tneer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verininderden prijs. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat in die gemeente zal word en gehouden op Woensdag, 13 Novem ber 1895. Ter Neuzen, 4 Nov. 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Ir*olitieli Overzicht. De Duitsche Rijksdag is bij Keizerlijk, in den Reichsanzeiger opgenomen besluit tegen 3 December bijeengeroepen. l)e Koning van Portugal is op het oogenblik de gast van het Duitsch-Keizerlijk hof. Eergister- avond kwam hij per extra-trein aan het Wildpark- station, waar hij door den Keizer werd ontvangen en hartelijk werd begroet. Op den weg van het station naar het Nieuwe Paleis stonden de leerlingen van het infanterie- instructie-bataljon opgesteld, met magnesium-fakkels den weg verlichtend. Ten paleize aangekomen werd de gast door de Keizerin begroet. Zestien openbare onderwijzers te Husum in Sleeswijk zijn met geldboeten gestraft, omdat zij geweigerd hebben, te voldoen aan bet verzoek van den plaatselijken schoolopziener, om op den Sedandag zich bij een optocht der schoolkinderen aan te sluiten. Het nieuwe Eransche radicale ministerie Bourgeois schijnt thans volledig te wezen. Daar de heer Hanoteaux standvastig bleef weigeren de portefeuille van binnenlandsche zaken te aanvaarden, met Cavaignac, den voorstander der annexatie van Madagascar, als ambtgenoot, heeft de beer Bourgeois op vernuftige wijze in de vacature voorzien door eenvoudig aan den heer Berthletot, aan wien schoone kunsten en onderwijs waren opgedragen, die por- feuille af te nemen en hem in stede daarvan met de waarneming der buitenlandscbe belangen te belasten. De onderwijs-portefeuille werd hierna door Bourgeois toegewezen aan den heer Combes, die oorspronkelijk belast was geweest met kolonien. Die Eransche Staatslieden schijneu tocb maar van alle markten thuis te wezen Heden zal de samenstelling van het ministerie F EXJIXtL ETON Naar het Hoogduitsch van Jenny IIirsch. 18) Bij de komst aan het gerechtsgebouw ontving de rechter Von Reutern het echtpaar Von Melnik met alle bewijzen van de innigste deelneming. Melnik was reeds onderricht van George's gevangen- neming, en zijn vriend maakte er zich geen be- zwaar van, hem den uitslag van het eerste verhoor toe te flnisteren. vDe ellendeling is zoo goed als overtuigd van den moord, zijn snoeven en zwetsen zal hem niet veel helpen. Laten wij er in tegenwoordigheid van mijn vrouw over zwijgenzij heeft reeds genoeg aan hetgeen liaar wacht," zei Melnik met een waarschuwenden blik zijwaarts op Melitta. Von Reuiern bracht den heer en mevrouw Von Melnik zelf naar het lijkenhuis, waar het ver- minkte lijk van het schoone meisje nu onder een zwart dek lag uitgestrekt op een paar planken, die op schragen rusten. Het dek werd wegge- nomen en Melnik, die het eerst nader getreden •was, deinsde met een doffen kreet terug. Zijn gelaat werd vaalbleek, zijn tanden klapperden en slechts met moeite kon hij zich staande houden. Welke voorstelling hij zich ook gevormd had van het lijk, de werkelijkheid was nog veel afgrijselijker. z/Blijf daar Melitta, je kunt het niet verdragen riep hij, doch zij had den arm van den rechter reeds losgelaten en was nader getreden, Met den uitroep Gertrude!" viel zij in onmacht. Men in het //Journal Officiel" worden medegedeeld, en komt het Kahinet voor de Kamer. Omtrent het te volgen programma verneemt men, dat het zal bevatten spoedige afdoening der gewijzigde begrooting; inkomsten-belasting; wijzi- ging der wet op het recht van vereenigingpen- sioenkassen voor werkliedenverzekering aan werklieden van een gedeelte van de winst bij ondernemingenopenbaarmaking van het ge- rechtelijk onderzoek in strafzaken opheffing der verbruiks-belasti ng. Blijkbaar zoekt het Kabinet den steun der socialisten. Deze echter, niet spoedig voldaan, maken dien afhankelijk van1°. het instellen alsnog schoon de Kamer het verwierp van een seheidsgerecht voor Carmaux 2°. gerechtelijke vervolging der schuldigen hij de Zuiderspoor- schandalen3°. het invoereu eener progressieve inkomsten-belasting. Le Figaro voorspelt aan het radicale Ministerie, dat met eene gematigd-Republikeinsche meerderheid moet regeeren en dat volgens het blad, nauwelijks den naam van Ministerie verdient, een spoedig einde, vooral ook wegens de impopulariteit bij het leger van den nieuwen Minister van oorlog, den heer de Cavaignac. De Hertog van Cambridge heeft het opperbe- velhebberschap van het Britsche leger nedergelegd met eene dagorder, waarin hij zijn diep leedwezen uitdrukt over het verlaten van den actieven dienst, na 58 jaren tot het leger te hebben behooi Y'oorts wijst hij op de hervormingen die onder zijn opperbevelhebberschap tot stand zijn gekomen, en verklaart, dat zijn bekwame opvolger een leger onder zijne bevelen krijgt, waarop de Koningin en het geheele rijk trotsch mogen zijn. Vrijwillig gaat hij niet, en het scheiden valt hem blijkbaar zwaar, den armen hertog. En geen wonder Het wordt algemeen waarschijnlijk geacht, dat, na de verwerping van het Britsche ultimatum door den Koning van Ashanti Prempeh blijkt zijn naam te wezen tot eene expeditie tegen dat rijk zal worden overgegaan. De tijdingen uit Cuba luiden niet gunstig voor de Spanjaarden. Voor eenige dagen werd gemeld, dat maarschalk Martinez Campos zich, wegens den langen duur van het regenseizoen, genoodzaakt zag, de krijgs- verrichtingen in de oostelijke provincien te staken en nu weer wordt uit Havana geseind, dat de Cubanen zich hebben meester gemaakt van een fort in Matanzas, dat door eene afdeeling vrijwil- droeg haar wegbevend en schreiend, met de handen voor de oogen, volgde de kamenier. In een afzonderlijk vertrek van het gerechts gebouw, dat men ter beschikking van Melnik en zijn vrouw had gesteld, kwam Melitta weer tot bewustzijn. Hier verklaarde zij, in navolging van haar echtgenoot, dat zij het lijk herkende als dat van haar zuster. Ook de kamenier, de huisknecht en de koetsier hadden het lijk gezien en legden dezelfde verklaring af. A1 zag men niets meer van het gelaat, al ontbrak de hand met ringen en al waren van de kleedingstukken slechts eenige lompen overgegeven, toch herkende men het fraaie bruine haar, al had dit veel van zijn glans verloren. Verder verklaarde de kamenier, dat de beslijkte kousen en schoenen aan de voeten van het lijk dezelfde waren, waarmee de jonkvrouw de villa verlaten had om een wandeling te doen. Ook de tuinman, het kamermeisje en nog eenige andere personen, die Gertrude von Kauffel gekend hadden en in den loop van den dag bij het lijk gebracht werden, verklaarden alien, dat zij daarin het stoffelijk overschot der vermiste jonkvrouw herkenden. Alleen de oude keukemneid sprak haar twijfel uit en zeide, dat haar jeugdige mees- teres slanker en schooner van lichaamsbouw was geweest. Alsof men dat nog kon onderscheiden aan een lijk, dat reeds zoolang in het water had gelegen Aan haar bewering werd dan ook geen gewicht toegekend tegenover het overeenstemmende oordeel van al de andere getuigen. Ook George Eltester werd bij het lijk gebracht. ligers werd verdedigd. Voorts werd een passagiers boot, de Soledad, door de Cubanen aangehouden en geplunderd, terwijl zij voortgaan met hun pogingen, om den arbeid op de suiker-plantages te beletten. Geen wonder derhalve, dat men te Madrid de loekomst, wat Cuba betreft, niet zeer gunstig inziet, ondanks de goede voornemens der regeering, om tveldra nog meer troepen naar deze kolonie te zenden. Nfaar aanleiding van het schrijven, door het dagelijksch bestuur van het Ned. Landbouwcomite dezer dagen tot den minister van justitie gericht, om krachtiger maatregelen dan de onlangs inge- voerde te vragen ter bevordering van de naleving der boterwet, zegt het Maandbl. tegen verval- schingen z/De knoeiers schijnen weer met nieuwen ijver hunne praktijken te beginnen eigenaardig mag het hierbij heeten, dat de vroeger aangeduide personen het bedrog niet meer plegen, blijkens onze ervaring, doch dat andere personen in andere plaatsen hen opvolgen. Zoo constateerden wij dezer dagen een met ca. 50 margarine vervalschte boter, te Leiden gefabriceerd, en hier als ,/echte Leidsche roomboter" verkocht. Ook in Brabant schijnt de knoeierij blijkens ons onderzoek welig te tieren. De krachtige naleving van de boter" wet en de aanstelling van bevoegde inspecteurs is derhalve een dringend volksbelang, en met den meesten nadruk vestigen wij de aandacht der vertegenwoordiging hierop bij de a. s. behandeling onzer begrooting in de Tweede Kamer." Binnenkort zullen de Lombokkraizen worden uitgereikt met bijbehoorende brevetten. Deze zijn gedrukt op de landsdrukkerij langs autotypischen weg. De rand is saamgesteld uit militaire zinne- beelden en gezichten op het oorlogstooneel. Het hoofdmotief der versiering is het tegen een pal- mengroep rustend Nederlandsch wapen met de daaraan vastgehechte Lombokdecoratie. Aan weers- zijden zijn afbeeldingen van de muren van Tjakra Negara. Git Atjeh komen weder eenige berichten over het beschieten van onze post en, waarbij een inlandsche fuselier doodgeschoteu werd en een ander dito een schampschot kreeg. Van beschieting met granaten lezen wij ditmaal niet. Te Kota- Radja, Oleh-leh en omstreken werden lichte schokken Op zeer stelligen toon weersprak hij de meening, dat dit het lijk van Gertrude von Kauffel was h'j S'11? zelfs zoover, dat hij alien, die dit gezegd hadden, beschuldigde dit tegen beter weten in te hebben gedaan, of anders hadden ze zich laten beetnemen. z/Waarom dat? vroeg de inspecteur Dietel, die even als de rechter bij dit tooneel tegenwoordig was. Beide heeren wisten niet recht, wat ze van hem denken moesten ze hadden verwacht, dat de afschuwelijke aanblik van hetlijk een treffende uitwerking op hem zou hebben, maar dat kwam verkeerd uit. George haalde de schouders op, wees naar het lijk en zeide ie deze ongelukkige ook zijn moge, zij lieeft in haar leven niet veel geleken °P Gertrude von Kauffel. Doch al was de ge- lijkenis nog zoo groot geweest, toch beweer ik zij kan het niet zijn." n Waarom niet vroegen beide heeren in e'en adem. z/Omdat zij leeft." Ge weet dus iets van haar?" Ja." Waarom hebt ge dat tot heden ontkend." z/Omdat ik haar beloofd had te zwijgen, en ook omdat ik geloofde, dat het voor haar en voor mij van zeer veel belang was, dat niemand wist, waar zij was. lhans zie ik in, dat ik niet langer kan zwijgen. Ik mag niet dulden, dat men Gertrude von Kauffel dood gelooft en in haar plaats een andere begraaft. Ik inag haar niet anger te vergeefs op mij laten wachten //Wilt ge ons in den waan brengen, dat Gertrude von Kauffel u verwacht?" vroeg de rechter blijkbaar ongeloovig, en Dietel voegde erbij van aardbevingen waargenomen. De gezondheids- toestand bleef ongunstig Het gemiddelde ziekte- cijfer bedroeg 24 tegen 26 en dat van de berri-berri 12 tegen 11 gedurende den vorigen verslagtijd. Het sterftecijfer was daarentegen lager. Het Nederlandsch stoomschip //Obdam" op 19 October van Rotterdam naar New-York ver- trokken, werd Zaterdag 2 November te Halifax (Br.-Amerika) binnengesleept door het Belgische stoomschip //Pennland", dat 24 October van Liverpool naar Philadelphia vertrok. Uit Bergen op Zoom wordt aan de Haarl. Ct. dato 1 November gemeld Door het dagelijksch bestuur dezer gemeente was sedert 21 September de rijweg door de stad verboden voor het vervoer van beetwortelen, pulpen en mosselen. Gisteren hebben de karrevoer- ders, na zich eerst wederrechtelijk doorgang te hebben verschaft door de gemeente, en nadat hun dit belet werd door de politie die daarvan proces- verbaal opmaakte, het werk gestaakt en de volge- laden karren op het kruispunt een halven dag laten staan, zonder den voorgeschreven weg te willen volgen. Men ging ook tot baldadigheden over, gooide de politie met steenen, enz. Daarop werden 2 straten geheel afgezet, zoodanig, dat slechts eene kar kon doorgaan, en hebben de voerlieden moeten buigen. In de rijdagavond gehouden raadsver- gadering werd er eene interpellate over gehouden, die heeft uitgewezen, dat de rijweg door de stad verboden blijft. Er heerscht nogal gisting, doch het kalm optreden der politie boezemt vertronwen in, dat de orde zal worden bewaard. TER NEUZEN, T November 1895. Bij de transporteering op Zaterdag voormiddag van hier naar Middelburg van den beruchten inbreker waren er natuurlijk eene inenigte kijk- lustigen op de been, ja werden daaronder zelfs opgemerkt een aantal notabele ingezetenen van Hoek, alleen hierheen gekomen om dien kerel te zien. In de eerste helft der maand October zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzonden aan de adressen van P. de Jonge, te NisseA. Rouw, te Zaamslag J. Olsfan, te Goteborg; Onildsen, te Arendal. Bij het examen te Dordrecht voor de vrije- en ordeoefeningen is geslaagd de heer J. Baart te Hontenisse. ,/Ontziet ge u niet, om in bijzijn van dit lijk ons een praatje op de mouw te spelden ,/Het is geen praatje, het is de voile waarheid," antwoordde George, ,/maar wat ik u wil mede- deelen, is niet in een paar minuten gezegdmis- schien wilt ge mij liever in het gerechtsgebouw aanhooren, dan hier in het lijkenhuis." De beide heeren wisselden een blik met elkander. z/Goed," zei de rechter, //dan zal ik u dadelijk in de verhoorkamer laten brengen." ZEVENDE HOOFDSTUK. In de kaal gemeubileerde verhoorkamer stond George Eltester weder voor den rechter, achter wien de inspecteur Dietel plaats had genomen. Aan een tafel ter zijde zat de schrijver gereed, om elk woord van den verdachte op papier te zetten. Hoewel alle drie deze heeren zich zeer "oed wisten te beheerschen, konden zij nu toch "hun nieuwsgierigheid niet geheel verbergen. Het was laat in den namiddag, de lucht was zwoel en drukkend. Aan den oostelijken horizon kwamen donkere wolken opzetten en den westelijke hemel was nog helder. De ondergaande zon wierp slechts gebroken stralen door de takken van een grooten boom voor het eenige venster in het vertrek; nu eens viel het licht meer op het gelaat der heeren, dan eens op net kruisbeeld, dat voor den rechter op de tafel stond. George zelf stond in de schaduw, hij was bleek en bleef slechts met moeite staande. Hij had standvastig geweigerd den aangeboden gevangenis- kost te eten, en gevoelde zich nu zeer zwak. De rechter bemerkte dit en gaf hem verlof te gaan TER KE1IZEISCHE (OIRAYT. l»it blad verMeliijm tIhhiiiIii^-, Woeusdair- en Vrijilaaavoml bij den uitgever S". J. V A N I» E S A N E te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1