k Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere a, No. Donderdag 31 October 1895. 35e Jaargang. 233 2)3 ©®2»^333a Binrcenland. ABONNEMENT Per dne maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenta f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieveu- bushouders. ADVERT ENTIEN Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Poliliek Overaieht. In de Eransche Kamer was Maandag aan de orde de interpellate van den socialist Rouannet over de Zuiderspoorweg-maatschappij. De inter- pellant zeide, dat deze zaak het prestige van het parlement, hetwelk zich onzijdig had betoond, had gecompromitteerddaarvan vroeg hij rekenschap aan den Minister van justitie. Hij klaagde verder over de langzaamheid in het onderdrukken van de bedriegerijen van allerlei aard, welke in deze zaak hebben plaats gehad men aarzelde eene vervolging in te stellen, als het een lid van de Kamer of den Senaat gold. Spreker eischte de openbaar- making vail de stukken welke in handen van den Minister zijn gebleven. De afgevaardigde Binder (rechterzijde) vroeg inlichting over de verschillende oorzaken van het ontslag van den beer Chenest, procureur der republiek te Parijs. Hij betoogde, dat de Minister van justitie aan den Senaat machtiging had moeten vragen om den senator Magnire te vervolgen. Georges Berry drong eveneens aan op nader licht over het aftreden van den heer Chenest. Men had, zeide hij, een valsch voorwendsel te baat genomen om Chenest te verplaatsen dit was valsch want hij was schuldig bevonden. De minister van justitie Trarieux antwoordde Ik verklaar nadrukkelijk, en men zal dit wel niet in twijfel trekken, dat ik nooit documenten of stukken in handen heb gehad, waarin de inhech- tenisneming van Magnier werd geeischt. Wat betreft de questie, door Rouannet ter sprake ge- bracht, ik verklaar dat wij overal waar wij schuldigen of medeplichtigen hebben meenen te zien, eene vervolging hebben ingesteld. In het dossier bevond zich geen lijst of kwarn ook maar een enkele naam van een parlementslid voor. De minister zeide verder, dat het bij de operation van de syndicaten, die de leeningen ten behoeve van de Zuiderspoorweg-maatschappij moesten waar- borgen, regelmatig was toegestaan, en hij noemde de nainen, die in het rapport van den expert Flory voorkomen Rouvier, Jules Roche, Etienne, Delon- cle, Bardoux enz. De minister vroeg ten slotte een votum van vertrouwen. Eene motie om over te gaan tot de orde van den dag, zonder meer, werd verworpen met 406 tegen 105 stem men. Vervolgens werd gestemd over eene motie, welke door Ribot was aanvaard, en waarbij aan parlements- leden verboden werd, deel te nemen aan financieele syndicaten, Deze werd met eenparige stemmen (518) aangenomen. Daarna kwam de motie van Rouannet, waarin volledig licht over de zaak werd verlangd, en de Ministers werden uitgenoodigd, alle verantwoordelijke personen te vervolgen en het rapport van Flory over te leggen. Ofschoon Ribot verklaarde deze motie niet te kunnen aanvaarden, werd zij toch aangenomen met 310 tegen 211 stemmen. Ingevolge dit votum verlieten de Ministers de zaal en begaven zich naar den president der repu bliek, om hun ontslag aan te bieden. Deze nam het aan. In de nota, welke lord Salisbury aan de regeering van den Congostaat heeft gezonden, wordt gezegd, dat Engeland de aangeboden voldoening voor den op Stokes gepleegden moord aanvaardthet eischt echter, dat kapitein Lothaire voor het gerechtshof te Brussel zal terechtstaan. Lothaire zal dus naar Belgie moeten worden overgebracht. De geheele geldelijke vordering van Engeland bedraagt 5000 pond sterling. Yerder heet het in die nota, dat krachtige maatregelen alleen uit sympathie voor den Koning achterwege bleven. Met de afkondiging van het besluit tot invoe- ring van hervormingen in Armenie, is de toestand Konstantinopel nog lang niet geregeld. De Engelsche bladen blijven berichten ontvangen, waarin mededeelingen over de summiere terecht- stelling van leden der Jong-Turksche partij en over huiszoeking hij hooggeplaatste ambtenaren worden bevestigd. En de Turksche ambassades in de Europeesche hoofdsteden ontkennen telkens opnieuw deze mededeelingen. Nu wordt er aan die Turksche ontkenningen al evenveel waarde gehecht als indertijd aan de Russische mededeelingen over nihilistische samen- zweringen. En dat is het beste wat gedaan kan worden. Want ten slotte blijkt toch, dat de eerste berichten vrij juist waren. De. Weener bladen hebben de bevestiging ge- bracht van den moord op de leiders der Jong- Turksche partij. In Engeland is thans dit bericht ontvangen De ontdekking van een dreigbrief op de tafel van Ghazi Osman-pacha in het paleis, gaf aan- leiding tot een onderzoekveertien leden van de keizerlijke hofhouding werden gevangen genomen. Allen stierven denzelfden dag in het paleis, wat den Sultan een steen van het hart nam. Vooral de laatste zinsnede van dit bericht is zeer opmerkelijk Uit de laatste berichen blijkt, dat de commissie van toezicht eenigzins anders zal zijn samengesteld dan oorspronkelijk gemeld werd, doch dat Said- pacha tot voorzitter zal worden aangewezen. FEUILL ETON. Naar aanleiding van het besluit der Staten, in bunne zomervergadering genomen, tot het aan- stellen in vasten dienst van de arbeiders op de provinciale wegen heeft de hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat, ingevolge art. 5 van dat besluit voor bedoelde arbeiders de instructie vastgesteld, welke door Ged. Staten is goedgekeurd en aan die arbeiders medegedeeld. De instructie houdt o. m. in het verbod aan de arbeiders om op eenigerlei wijze deel te nemen aan de leveringen of werkzaamheden in de bestekken voor het onderhoud der provinciale wegen om- schreven en zonder verkregen vergunning van Ged. Staten (ook niet bij hen inwonende leden van hun gezin) om handel te drijven, nering te doen, herberg te houden of eenig ander bedrijf uit te oefeiien. 1 oorts is hun werktijd bepaald gedurende de maaiiden AprilSeptember van 's morgens 6 tot s avonds 7 uur, den overigen tijd des jaars van zonsopgang tot zonsondergang, behoudens enkele rusturen. ier aanvulling van het bericht omtrent de wederopenstelling der Fransche grenzen voor den invoer van vee uit Nederland, opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 26 dezer n°. 252, brengt de Minister van buitenlandsehe zaken ter kennis van belanghebbenden, dat vee, te weten runderen, schapen, geiten en varkens, bestemd om in Frankrijk ingevoerd of door dat laud doorge- voerd te worden, vergezeld behoort te zijn van een door de overheid van de plaats van berkomst afgegeven cerlificaat, inhoudende, dat het vee gezond is, en dat op het tijdstip der der verzending, alsmede 6 weken voor dat tijdstip, geen besmettelijke ziekte ter plaatse is voorgekomen onder vee van dezelfde soort. De opmerkingen, in het voorloopig verslag over de begrooting vaii buitenlandsehe zaken ge- maakt, naar aanleiding van het nog voortdurend gesloteu blijven der Belgische grenzen voor het Ilollandsch vee, zijn bij onze zuidelijke naburen niet onopgemerkt gebleven. Zoo scbrijft de Ind. Beige Men herinnert zich nog wel de weigering der Hollanders van 2 maanden geleden, om op het liiternationaal congres voor landbouw te Brussel te verschijnen. De reden hiervan was, dat de Belgen strenge beschermende maatregelen genomen hadden, om den invoer van hetHollansche vee zooveel mogelijk te weren, ter wille van hun eigen veeteelt. In de Tweede Kamer is die houding iiideafdeelingen zeer sterk afgekeurd, daar de Belgen op dit punt in Holland alle mogelijke vrijheid hebben. Nu is men in Belgie zeer ongerust, daar ver- scheidene leden der Tweede Kamer het plan hebben, hun goedkeuring te onthouden aan het Ilollandsch Belgische tractaat betrekkelijk het weiderecht en het kanaal van ler Neuzen. De verschillende adressen tot intrekking der sluiting, indertijd bij de Belgische regeering ingediend, worden des te meer gemotiveerd, nu de Fransche regeering besloten heeft, om hare grenzen weer voor het Hollandsche vee open te stellen. De eerstvolgende „Generale Synode" der Gereformeerde kerken in Nederland, welke om de 3 jaar in de provinciale hoofdsteden wordt geliouden, zal thans te Middelburg plaats hebben en wel in de maand Augustus van bet volgend jaar. In de September-vergadering van het depar- tement Goes der //Maatschappij tot Nut van't Al gemeen is besloten in het Gasthuis aldaar op te richten een depot van het zoogenaamde heilserum tegen croup en diphtherie. Dit depot is thans opgericht en zal alleen be- schikbaar zijn ten behoeve' van lijders, die zich op N.- en Zuid-Beveland bevinden, en geen fleschjes zullen worden afgeleverd dan op voorschrift en tegen bewijs van den arst of geneeskundige, tegen den prijs van 2,50. Het bestnur heeft gemeend hiertoe te moeten o\ergaan omdat er te veel tijd mee heen gaat om het heilserum uit Utrecht te laten komen, croup meestal te spoedig opkomt, en hier spoedige hulp des te beter is. Het departement van het //Nut" gaat geen win- keltje van dit serum houden maar bet heeft het depot opgericht om bij tijds hulp te kunnen ver- leenen. G Crt Mej. M. Kolfl van Oosterwijk, hoofd eener school te Rotterdam, heeft in het openbaar de \raag gesteld Behoort aan onderwijzeressen vroe- ger recht op pensioen verleend te worden, dan aan onderwijzers, bijv. reeds op 50jarigen leeftijd Ruim 800 onderwijzeressen hebben schriftelijk die vraag bevestigend beantwoord. Wat wonder Als men eens gevraagd had of de dames bv. op 25jarigen leeftijd in het geuot van pensioen gesteld wenschten te worden zou haar antwoord anders uitgevallen zijn Naar het Hoogduitsch van Jenny IIirsch. vNaar Amerika," antwoordde Reutern op vasten toon, terwijl hij George scherp aankeeken toeii hij de rilling bemerkte, die den jonkman door de leden voer, voegde hij er bij ,/Ge moest een toontje lager zingen, dat zou beter zijn. Ge hebt u beroemd, dat ge niet schuldig waart aan een overtreding en toch waart ge van plan Duitschland en Europa zonder verlof te verlaten. z/Ge weet, dat ik verscheiden maanden ver lof heb." z/Maar geen landverhuizerspas, geen ontslag nit uw landsbetrekking, geen ontslag uit den militairen dienst, en toch waart ge van plan voor altijd weg te blijven." //Hoe wilt ge daar het bewijs van leveren Ge kunt me toch niet vasthouden wegens eene overtreding der landswetten die nog niet gepleegd is. Ik protesteer ten eriistigste tegen deze weder- rechtelijke vrijheidsberooving en ik stel u ver- antwoordelijk voor het nadeel, dat mij daardoor wordt veroorzaakt //Dat staat u vrij," zei de rechter zoo koel, dat George zijn laatste beetje zelfbeheersching verloor. z/Laat mij vertrekken," riep hij stainpvoetend. //Vergeet niet waar ge zijt. Aan mijn geduld kon een einde komen," vermaande de rechter ernstig. //Met schreeuwen en razen verbetert ge uw toestand volstrekt niet." z/Maar ik ben radeloos. Ik moet naar Hamburg en dan onmiddellijk verder naar Engeland," zei George, een weinig kalmer. //Daar word ik ver- wacht." //Door wie vroeg de rechter. George verstomde; door zijn drift meegesleept, had hij meer gezegd dan hem raadzaam scheen. Dit ontging den heer Von Reutern niet. Hij zocht dit weer goed te maken door eerst na her- haald vragen te antwoorden ,/Ik weiger op deze vraag te antwoorden." z/Omdat ge geen antwoord kunt geven, omdat niemand u verwacht." George antwoordde niet. z/Waart ge heimelijk met jonkvrouw Gertrude von Kauffel verloofd vroeg de rechter verder. „Ja," zei George na eenig bezinnen. z/Zij heeft u afgeschreven. Waarom deed zii dat George verbleekte, zijn geheele lichaan beefde, als had hem een zware slag getroffen; hij kruiste de armen op de borst en antwoordde //Ook op deze vraag weiger ik te antwoorden." z/Dat zal u weinig helpen. Er zijn anderen, die daarop kunnen antwoorden. Ook weet men, dat ge haar herhaalde malen zijt nageslopen. Of wilt ge dat ontkennen z/Neen, ik wilde mij bij haar rechtvaardigen ik was schandelijk bij haar belasterd." z/Zij vermeed u zooveel mogelijk, en dit maakte u toornig." George zweeg. z/Ge hebt vreeselijke bedreigingen gedaan." z/Ik was radeloos." ,/En daardoor zijt ge tot een vreeselijke misdaad gekomen," vulde de rechter snel aan. ,/Ge hebt Gertrude von Kauffel in het Obermeer gestooten." De beer Von Reutern had gehoopt Eltester te overbluffen, door hem deze beschuldiging botweg in het gelaat te slingerendaar kwam hij echter bedrogen mee uit. George werd zeer bedaard en lachte zelfs, toen hij antwoordde „Mijnheer Dorn heeft me verteld, dat er zulke dwaze praatjes de ronde doenhij heeft me zelfs aangeraden heimelijk te vertrekken, maar dat gij, mijnheer, I zulken onzin zoude gelooven, had ik waarliik niet gedacht." „Wat zoo algemeen gezegd wordt, bevat dikwijls waarheid," oordeelde de rechter. „Op den middag, dat de jonkvrouw Von Kauffel vermist werd, heeft men u met haar bij het Obermeer gezien." ,/Daaruit volgt niet, dat ik haar er in gestooten heb," antwoordde George met geringschatting //het is bovendien een zeer willekeurige onderstel- ling, dat zij verdronken is." „Dat is, lielaas, geen bloote onderstelling meer/ antwoordde de rechter ernstig. „Wat wilt ge daarmee zeggen ,/Donderdag nacht hebben wij het Obermeer laten afvisschen en hij lneld op en greep in een kastje //dit horloge opgehaald. Misschien kent ge het wel." George schudde het hoofd, maar zijn gelaat verried, dat hij zeer ontroerd was. ,/Mijnheer Von Melnik heeft het herkeud als het eigendom van zijn schoonzuster." ,/Dat is mogelijk zij zat dikwijls aan het Ober meer, het kan haar ontglipt zijn," stamelde George maar het was gemakkelijk te zien, dat zijn houding aan vastheid had verloren. ,/Het horloge is gelijk met haar in het water gestooten," sprak de rechter met stemverheffiim. //Neen, neen riep George, „dat is niet ge- beurd ,/Dus weet ge toch van het geval. Vertel me eens, hoe het eigenlijk gebeurd is." George kromp ineen. „Ik weet van niets riep hij en de hand opheffend voegde hij er bij ,/Het is met waar; Gertrude von Kauffel is niet verdronkenzij is niet dood ,/Zij is dood zei de rechter ernstig. Eltester stiet een luiden kreet uit. Hoe weet dat? Wie heeft die tijding gebracht vroeg hij, over het geheele lichaam bevende. //Bij het aanbreken van den dag hebben visschers dezen morgen haar lijk in hun net opgevischt in het Kellermeer. Het zal door den stroom uit het Obermeer waarschijnlijk daarheen gevoerd zijn." Verlicht van hart haalde George diep adem en zei //Dat is een vergissing." ,/Wat?" vroeg de rechter verbluft. //Het kan Gertrude's lijk niet zijn, zii is niet verdronken." ,/Maar dat gaat toch alle perken te buiten. Ge ontkent ouloochenbare feitenhet lijk is toch voorhanden." ,/Dat ontken ik niet, maar ik ontken dat het Gertrude's lijk is." //Men zal u bij het lijk brengenik hoop dat bij het zien van uw slachtoffer uw verstoktheid en uw dwaze trots zal verdwijnen." verklaarde de rechter en hij sloot het verhoor. Nogmaals verzekerde Eltester, dat men hem BUit hiail verscli ij nt inaanitag-, H'oensilas;. en Vrijda^avoml 5>ij (Jets uitgever J». te Ter Meuzen. 'I!11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1