Gemengde berichten. Middelen van vervoer. burg, houdende bericht dat hij voornemens is den Minister van Binnenlandsche zaken in overweging te geven aan de Rijks-normaallessen alhier eerie voorbereidende klasse te verbinden, met verzoek om voor dat doel kosteloos over een locaal der openbare lagere school te mogen beschikken op uren, waarop dit locaal voor het gewoon onderwijs niet noodig is. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt z. h. s. besloten het verzoek in te willigen. Brief van den Commissaris der Koningin houdende toezeuding van een afschrift van het besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken betrekkelijk het oud archief. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt z. h. s. besloten de oude Rechterlijke archieven in deze gemeente aanwezig, alhier ter beschikking te stellen van den Rijks-archivaris te Middelburg. Request van C. P. Dieleman, onderwijzer aan de o. 1. s. alhier, houdende verzoek zijne jaarwedde in dien zin te wijzigen, dat deze gelijk worde gesteld met die der overige onderwijzers zonder hoofdakte. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt met algemeene stemmen, met uitzondering van die van den heer J. Wolfert, besloten de jaarwedde van adressant overeenkomstig zijn verzoek te brengen op f 600 en de verhooging te doen ingaan op 1 Januari 1896. Rekwest van A. Olijslager, gemeente-veldwachter alhier, houdende verzoek om in plaats van vrije bovenkleeding, hem de f 75 die daarvoor bestemd zijn, zelf ter hand te stellen. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Voor stemden de heeren P. Dregmans, P. van Hoeve, C. N. Jansen van Rozendaal, M. A. Smies, G. Weijns, P. Koster, J. Wolfert, P. Dieleman en D. J. Oggel. Tegen stemden de heeren L. Lamaitre en P. van Dixhoorn. De vaststelling van het kohier der schoolgelden over het 4e kwartaal alsme^le de vaststelling van het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag wordt zonder hoofdelijke stemming besloten te behandelen in eene beslotene vergadering. Niets meer te behandelen zijnde wordt de openbare zitting gesloten en overgegaan tot het houden van eene beslotene vergadering. Reeds meldden wij dat te Domburg in den avond van 7 op 8 dezer twee branden hebben plaats gehad. Het Hand, ontving daarover eene mededeeling uit Domburg die eene andere lezing bevat en bovenstaand opschrift wettigt z/Omstreeks 11 uur 'savonds zagen eenige inge- zetenen van Domburg een dikke rookzuil en brandgloed in de richting van de //Brouwerij", een hofstede die geen vijf minuten gaans van de bebouwde kom der gemeente ligt en toebehoort aan den landbouwer Louwerse. Op het brand- geroep van hen die den brand gezien hadden, werd het dorp op de been gebracht en langzamer- hand ook de klokkenluider, die, naar dorpsge- woonte, de klok in beweging bracht. Ten slotte kwam ook de branspuit in actie, maar een houten schuur brandt snel en men kon niet veel anders doen dan de andere gebouwen der hofstede bespuiten en men slaagde er in die te behouden. //Toen de brand hard aan den gang was, zagen eenige dames die aan de landzijde van het dorp stonden te kijken, in de verte, ter hoogte van z/Betjes Hof je", een hofstede die een klein kwartier van het dorp is gelegen, een lantaarn heen en weer dwalen, gevolgd door twee andere. Zij meenden dat wellicht de brandspuit van Aagtekerke aan- rukte, maar weldra bleek dat het niet anders dan voorhoofd en dacht een oogenblik na. //Dat zal omstreeks vier uur geweest zijnwij gebrniken hier altijd het middagmaal reeds om twee uur, en ik had juist mijn middagslaapje gedaan. Van het balkon riep ik haar nog toe, dat ze niet weer zoo ver weg moest gaan. Ach, had ik kunnen denken, dat ze in het geheel niet zou terugkeeren Zij brak in een stroom van tranen uit en zonk afge- mat in een stoel neer. De inspecteur keek peinzend voor zichdeze twee personen schenen hem alles gezegd te hebben, wat zij wisten, en toch kon hij zich maar niet losmaken van de gedachte, dat men hem iets ver- zweeg en dat mijnheer Von Melnik zijn vrouw geen oogenblik verliet uit vrees, dat zij iets zou zeggen, wat hij geheim wilde houden. Alleen om het gesprek nog te rekken, vroeg hij //Hebt ge jonkvrouw Von Kauffel niet ontmoet op haar zwerftocht, mijnheer Von Melnik z/Neen," antwoordde deze kortaf, doch hij scheen oogenblikkelijk den hierdoor beganen misslag te gevoelen en voegde er daarom zeer vriendelijk aan toe //Laten wij nu naar de eetzaal gaan, mijnheer Daar zal het ontbijt nu wel gereed staan. Ge zult nu wel behoefte hebben om iets te ge- bruiken en ik moet ook erkennen, dat de natuur haar rechten vordertsedert gisteren ochtend ben ik niet uit de kleeren geweest." z/Lothar, je moet rust nemen Wat moest ik beginnen, als je eens ziek werdt riep Melitta en keek angstig naar het werkelijk zeer bleeke ge- laat van haar man. Hij lachtte met een trek van geringschatting om den mond en antwoordde //Heb maar geen brandstichters waren, want in weinige oogenblikken stoud ook daar de schuur in brand. Wat het ergste was, hier kon men niet verhinderen dat het huis ook afbrandde, want de brandweer had haar handen nog vol aan de schuur van Louwerse. z/Bij Louwerse waren een paar vaarsen, twee geiten, een tiental konijnen en wat kippen omge komen, maar de schuur was verzekerd. Bij Betje van Sluis echter was niets verzekerd en de arme vrouw, die het niet breed heeft, verloor bovendien het beest, dat zij elk jaar mest om van de opbrengst haar schulden af te betalen. z/Dat de drie dames met eigen oogen nagenoeg de brandstichtiug konden zien, is wel het beste bewijs dat men hier met moedwil te doen heeft gehad. Trouwens, zoodra de schuur van Louwerse begon te branden, werd dadelijk aan brandstichting gedacht. Iedereen weet hier, dat er in de laatste jaren een troepje opgeschoten jongens is, dat zich 's winters gratis vuurwerk verschaft. Men zou hen kunnen aanwijzen, maar ze zijn nog nooit betrapt. Deze Domburgsche jeunesse doree is eenige jaren geleden begonnen met de //Hooge Schuur" die midden in de kom der gemeente lag, achter het Badpaviljoen en vlak bij de plaats waar nu de villa van den heer Des Voeux zal worden gebouwd. Toen volgde een schuur op eenigen afstand van dr. Mezger's villa aan den straatweg en in den vorigen winter eene hooischelf in de buurt der eerste villa's en gebouwen bij den ingang van het dorp. Bij dit alles is aan niets anders dan aan de meest roekelooze baldadigheid te denken, maar het is iets dat en voor de rechtstreeks betrokken personen en voor de gansche badplaats de ernstigste gevolgen kan hebben. Wanneer de vreemdelingen, die 's winters hun villa's onbeheerd moeten achter- laten, niet meer zeker zijn dat zij niet't avond of morgen een bericht omtrent het af branden ontvangen, dan zal zulks natuurlijk zeer ten nadeele van de badplaats komen. Het eenige middel is versterking der politie. Met den rijks- en een gemeente veldwach ter is niet een gansche gemeente te bewaken. Het zou niet kwaad zijn indien Domburg, met het oog op de bijzondere omstandigheden waarin het als bad plaats verkeert, marechausdes aanvroeg. Wellicht zou het mogelijk zijn om van de marechaussee te Westkapelle twee man naar Domburg te detacheeren en die om de drie maanden te verwisselen op de wijze zooals van het Vlissingsche garnizoen de infanterie voor Ter Neuzen wordt gedetacheerd. Voor de betrekkingen van huismeester en huismeesteres, in het gast- en ziekenhuis te Goes, op een salaris van 400, behalve kost, inwoning, bewassching en geneeskundige behandeling, hebben zich 71 paren aangemeld. Slechts 10 sollicitanten hebben zich voor het hoofdcommissariaat van politie te Amsterdam aangemeld en wel8 commissarissen van politie in gemeenten van 25000, 30000 en 30000 inwoners, 2 kapiteins der marechaussee; 1 oud-gouverneur van Sumatra's Westkust1 gepensioneerd kolonel der infanterie1 gep. kapit. der inf. van het Oost-Indisch leger1 directeur der gemeente- reiniging, tevens oud-officier der artillerie en 1 burgemeester eener Zuidhollandsche gemeente, tevens oud ingenieur. Opvallend is het, dat onder de sollicitanten geen commissaris van politie te Amsterdam voorkomt, tevens, dat geen enkel lid der rechterlijke macht zich geroepen heeft gevoeld om zich onder de sollicitanten te scharen, noch een advocaat. Een timmerman uit Finsterwolde (Groningen) is te Berlijn op zonderlinge wijze gestikt. Hij had in eene kliniek aldaar een operatic, aan de keel ondergaan, en werd als genezen ontslagen, maar moest nog drie zilveren buisjes in de keel dragen. De man bracht een bezoek bij eene zuster en nam daar een der buisjes uit zijn keel, juist dat hetwelk zorg, vrouwlief, ik ben een oud soldaat en sta mijn man." Hij wendde zich nu tot den inspecteur en met de woorden //Als het u belieft, mijnheer," stapte hij naar de deur. z/Ik ben onmiddelijk tot uw dienst, maar ik zou gaarne eerst met uw huisgenooten spreken." z/Ge zult, helaas, van hen niet veel vernemen, maar ik zal ze dadelijk bij elkaar roepen. Wees zoo goed mij te volgen," zei Melnik vriendelijk. De inspecteur maakte geen bezwaren meer. A1 was hij overtuigd, dat men hem dingen ver- zweeg en al was hij vast besloten om die dingen te weten te komen, hij zag toch wel in, dat hij niet mocht aandringen op een langer voortzetten van het gesprek met mijnheer en mevronw Von Melnik, want zij schenen beiden inderdaad doode- lijk afgemat te zijn. Melnik opende de deur, liet den inspecteur vooruit gaan en volgde met zijn vrouw aan den arm, met wie hij intusschen zacht praatte. In de eetzaal vonden zij het kamermeisje, dat nog bezig was de tafel gereed te zetten. z/Wat doe jij hier?" vroeg mijnheer Von Mel nik op hoogen toon. //Sedert wanneer moet jij de tafel bedienen z/Neem me niet kwalijk, mijnheer; de huisknecht is weg met de anderen om de jonkvrouw te zoeken," antwoordde het meisje met moeilijk be- dwongen smartdoch bij de laatste woorden brak zij in luid snikken uit en zei //Als of die nog levend te vinden wasdie ligt reeds lang op den bodem van het meer." (Wordt vervolgd.) men hem verboden had er uit te nemen. Zijne zuster werd op hetzelfde oogenblik in den winkel geroepen, en toen zij terugkwam, vond zij den ongelukkige gestikt. In het Limburgsche dorp Genck heeft verleden week eene boerenbruiloft plaats gehad, welke wel vermelding verdient. Het aantal gasten bedroeg 250, en er waren gebakken 40 wittebrooden en 290 Limburgsche vlaaien. Hierbij werden benevens het rundvleesch nog verorberd 4 hammen, terwijl het bier rijkelijk werd geschonken. 's Namiddags had het gewoon handschoenloopen plaats, waarbij een mooie prijs door de bruid werd uitgeloofd. De groote brand, die op 1 October te Boskoop woedde, is gebleken niet te zijn ontstaan door het springen van den petroleummotor, die in de timmermanswerkplaats gebruikt werd, maar door onvoorzichtig omgaan met het spirituslampje, waarmede die motor verwarmd moest worden om hem aan den gang te brengen, en waaraan een der twee personen, die in de werkplaats waren, zijne pijp aanstak. Er is proces-verbaal van op- gemaakt. Uit Winterswijk wordt gemeld dat Dinsdag- avond in het naburige Bocholt Pruisen - een in aanbouw zijnde fabriek van vier verdiepingen is ingestort. Ongeveer 30 werklieden zijn onder de puinhoopen bedolven, waaronder velen, zoo men vreest, zijn omgekomen of verminkt. Groote sensatie maakt in Erankrijk het geval van de in hechtenisneming van den commissaris van politie Schwartz te Belleville en wel met vrouw en kinderen, onder verdenking van landverraad, Schwartz gaf voor een Elzasser te zijn, maar was het niet want hij was te Parijs geboren. Volbloed patriot had hij steeds den mond vol van //revanche" en 14 Juli 11. had hij met zijn vrouw, die voor die gelegenheid de Elzassche kleederdracht had aangetrokken, een krans gelegd op het gedenkteeken van Straatsburg. Deze geestdriftigen Franschman is niettemin onder verdenking van spioneering gevangen genomen. Zijn voortdurend reizen naar de Duitsche grens kwam verdacht voor. Met bijzondere zorg had zijn arrestatie plaats zijn woonhuis werd in den vroegen morgen om- singeld, en zijn vrouw, die huishoudelijke inkoopen deed, werd allereerst gevangen genomendaarna zijn zoon, die naar de fabriek ging, en toen werd Schwartz zelf, die nog te bed lag, gearresteerd. Bij de huiszoeking werden een menigte in het Duitsch geschreven brieven, photographie-be- noodigdheden, cliches en dergelijke zaken in beslag genomen. Zijn jongste kinderen zijn overgebracht naar de infirmerie van de gevangenis. Met ongewone spanning ziet men verdere mede- deelingen en het verloop van deze zaak tegemoet. Transvaal heeft in de vorige maand postzegels van 1 penny uitgegeven. Er was voor die ge- egenheid een bijzondere postzegel gemaakt, en daarvan werden er in twee uren anderhalf millioen verkocht, die nu in den postzegelhandel 60 cents per stuk doen. De Transvaalsche schatkist incasseerde daardoor op dien eenen dag eene som van f 75,000. De sneltrein van Keulen naar Parijs kreeg Dinsdagmorgen, een half uur van het station Pont-Sainte-Maxence, een vrij hevigen schok. De weg was verzakt, en de achterste bagagewagen geraakte uit 't spoor. De machinist merkte er niets van, dat de gebroken wagen heen en weer jleef slingeren en 't gevaar opleverde, dat andere wagons ontspoorden. De passagiers in verscheidene coupes trokken aan de alarmbellen die geen van alle werkten wat een uitstekend idee geeft van de veiligheid op internationale sneltreinen. Toen waagde een Belgisch officier, uit Namen, het stoute stukje, uit te stappen en langs de treeplanken, naar de locomotief te gaan, wat hem gelukte. De machinist stopte nu, en de verbrijzelde bagagewagen werd afgehaakt. Bij aankomst te Parijs werd door de passagiers van den trein eene welverdiende ovatie gebracht aan den wakkeren officier. In Erankrijk zullen op de staatsspoorwegen weldra personenwagens in gebruik gesteld worden, waaraan alles wat nu van ijzer of koper is door alumminium zal zijn vervangen, uigezonderd de assen, de raderen en de koppelingen. De gewichts- vermindering, welke daarvan het gevolg zal zijn, wordt voor een gewonen trein begroot op 1500 kilo, waardoor eene besparing van meer dan 30 ton aan trekkracht word! verkregen. Het kostbaarste rijwiel ter wereld, of althans een der kostbaarste, bezit de Sultan van Marokko. Hij heeft een tweewieler, die 4200 heeft gekost. Daarenboven bezit de Sultan een electrischen drie- wieler, welke 1200 heeft gekost. De jonge Fransche millionair Lebaudy bezit ook een zeer kostbaren tweewieler. Hij is een zoo groot voorstander van wielrijden, dat hij tegenwoordig 60 jonge dames, die hij van rijwielen heeft voorzien, het wielrijden laat leeren. President Faure is ook een vriend van wielrijden. Onder de bagage, welke hij naar I ontamebleau meenam, waren zes rijwielen. De President der Vereenigde Staten, de heer Cleveland, gaat ook onder de wielrijders. Hij doet het voor zijn gezondheid, op raad van zijn dokter. ZEET1JDINGEN. Van 9 tot en met 10 October. Van 9 tot en met 10 October werden langs de Oostsluizen alhier 60 binnenvaartuigen op- en 67 ifgeschutdoor de Wests!. 4 op- en 4 afgeschut. Green wich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen—dent. Van Ter Neuzen over St, Nicolaas naar Gent, Spoorweg Per NeuzenMechelen. Ter NeuzenBrussel over Lokereu. -Boosemlaal. Spoorweg Vlissingen— Stoointram VlissingenMiddelburg. Spoorbootdienst Wulzoorden—Vlake. Wagen dienst Hulst—Walsoorden. I.. I ■■■-LIU- H VLAG NAAM. M:i. Van en naar, Lading. Voor Ter Seuzen 9 Eng. s.s. Leafield 4113 Louise idem Ravenna 3518 J acobstad 10 idem Antiquari 2915 Leith idem Busy Bee 2554 New-Castle Rus. bark Karl 1037 Bijske Eng. s.s. Hailing 2199 Londen Vail Ter Veil /.en i 9 Eng. s.s. Ann Webster 2241 London 10 idem Morena 3656 Methil Voor 4 ■rent 9 Rus. s.s. Vera 4090 Riga 10 Eng. s.s. Ousel 2309 Manchester idem Sea Gull 2100 Louden idem Edith 1722 idem idem Hebble 2558 Goole Van Oent t 9 Eng. s.s. Albert 1485 Londen idem Sea Belle 2152 idem idem Don 2658 Goole 10 idem Ptarmigan 3492 Antwerpen idem Windsor 1605 Leith Zweed. s.s. Ares 3392 Grimsby hout idem stukg. idem hout stukg. stukg. ledig hout stukg. idem idem idem stukg. idem idem idem idem ledig .-KmatniiWTi .i.WK»gasau«ft^aB3rt.'«taK-rmri I Gent Ter Neuzen n Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete (aaak°™t (vertrek Aank. te Gent (kl. st.) te Gent (gr. st 8,37 1)12,03 5,30 5,41 5,43 5,49 6,00 6,08 *f5,20 6,20 6,10 6,56 15 7,10 8,46 8,48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,12 12,15 12,20 12,29 12,34 12,49 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. t Alleen 3e klasse. Alleen des Vrijdags. 1,30 6,3S 8,00 8,07 8,10 8,20 8,31 8,36 8,50 9,23 9,34 5,26 8,23 *f 10,10 .12,11 5,0 Selzaete 5,38 8,33 6,16 9,05 6,21 9,09 6,36 9,21 6,45 9,30 6,50 9,34 6,53 9,36 7,01 9,43 10,40 11,35 12,21 6,11 12,51 5,46 12,54 5,56 1,05 6,23 1,13 6,35 1,17 6,45 1,20 6,50 1,30 7,02 7,56 8,07 8,42 8,55 9,15 9,2S 9,35 9,40 9,E0 v. Gent (gr. st.)n. T.Neuz. Gent (kl. st.) (aankomst (vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. te Ter Neuzen Alleen 3e klasse. t Alleen des Vrijdags. 's Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. CORRESPONDENTIE (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokereu 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 I.okeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8 08 Gent n. Brussel *7,19 9,21 10,53 1,37 6,53 *9,41 Brussel n. Gent *7,01 9,16 *2,38 5,05 *6,08 Gent n. Ostende *8,21 8,24 10,49 1,02 *3,55 4,06 *7,10 Ostende n. Gent 5,03 *6,05 8,53 *10,57 1,41 *2,29 5,42 Sneltrein 3e klasse. v. Ter Neuzen St. Nicolaas Aank. te Gent (Waes) v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge Aank. te St. Nicolaas Vertr. Aank. Mechelen 6,25 9.50 1,35 5,50 7,32 10.55 2,35 TOO 8,40 12,21 3,16 8,18 6,25 9,50 1,35 5,5 0 6,32 9,57 1,42 5,57 6,40 10,05 1,50 6,05 6,48 10,13 1,57 6,12 6,58 10,23 2,06 6 22 7,15 10,40 2.19 6,43 7,32 10,55 2,35 7,00 8,28 10,57 3,05 7,17 9,34 11,52 403 8,14 Neuz. 6,41 10,28 1,25 6,07 izen 7,50 11,40 3,10 7,25 8,10 12,00 3,30 7,49 8,32 12,22 3,48 8,10 8,40 12,30 4,00 8,18 8,49 12,39 4,13 8,27 8,57 12,47 4,22 8,35 9,05 12,55 4,30 8,45 St. Nicol. n. Ter N Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank. te Ter Neuzen CORRESPONDENT! E (f). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,35 2,55 7,10 "8,24 Antwcrpen n. St. Nicolaas 6,58 9,05 10,33 12,30 6,25 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,48 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,30 *11,55 4,15 8,20 8,27 Brussel n. Mechelen *6,09 9,42 12,43 4,55 Mechelen n. Lenven *9,29 *1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,32* j Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. f) Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. v. Brussel 5,39 Selzaete 9,00 a. Ter Neuzen 9,43 9,15 1,07 3,50 24 10,05* 10,21* v.Ter Neuzen 12,03 5.13 Selzaete 12,52 5,47 Brussel 3,14 9,33 10,18 6,35 12,54 8,55 1,30 9,50 5,25 1,10 v. Vlissingen n. Roosendaal 5,22 7,00* 5,33* 6,40 Roosendaal naar Vlissingen 6,58 9, 4,10 7,40 9,15* 10,06* Treinen eerste en tweede klasse. Stadstijd, Vlissingen, Remise: vm. 4,50 (alleen op werkd.) 5,55. Van de Zeilmarkt8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4.15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. Middelburg Naar Remise, Vlissingen vm. 5,20 (alleer op werkd.) 6,23. Naar de Zeilmarkt: 8,45 10,15 11,45 nm. 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8,35 9,20 10,20 11,00. v. Walsoorden n. Vlakevm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlake n. Walsoorden: vm 7,50 10,30 nm. 2,15 o,lo v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2.05 8,05 Walsoorden n. Hulst ongeveer 8,50 11,30 nm. 3,25 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 6