msis BIJVOEGSEL Tsr Neuzensche Cozrant Binnenland. Zaterdag 12 Oct. 1895. No 3214, folitieli Overzicht. De Matin deelde dezer dagen mede, dat de regeering van den Congostaat groote plannen heeft. Een leger van 6000 man zou worden gevormd, grootendeels inlandsclie soldaten, onder leiding van een Europeesch kadermajoor Dhanis zou met het bevel over deze krijgsmacht worden belast. Het doel van dit korps zou zijn de opstanden in ver- schillende deelen van den Congostaat te onder- drukkeu en het gezag van de regeering aan de oevers van den Congo te versterken. Het Journal de Bruxelles, het officieuse orgaan der Congo-regeering, deelt thans mede dat deze berichten overdreven zijn. Wei heeft de Congo-regeering plannen gevormd voor het versterken der posten aan de rivier Lualaba, en vooral te Lualababourg, omdat in die streek nogal eens opstanden zijn voorgekomen. Of majoor Dhanis, die nog in Belgie vertoeft, met het bevel over een dier posten zal worden belast, is nog niet bekend. De laatste nota, namens de mogendheden ter kennisneming gezonden aan de Porte, zegt dat de diplomatieke vertegenwoordigers zich, in verband met het voortbestaan, vijf dagen achtereen reeds, van de betreurenswaardige toestanden te Konstanti- nopel, ernstig ongerust makeu over de gevolgen, waarbij zij natuurlijk ook rekening houden met den angst en de opgewondenheden onder de Ar- meniers. In de nota worden verschillende feiten gereleveerd, welke getuigen tegen de Turksche autoriteiten en waarbij ook waren betrokken onder- danen van de mogendheden, vertegenwoordigd door de gezanten van wie dit gemeenschappelijk schrijven uitging. In verband met het een zoowel als met het ander, nader aangeduiden omschreven, drongen de gezanten aan op de mededeeling van de door de Porte genomen maatregelen, in de eerste plaats ter kalmeering der opgewondenheid tusschen de Mahomedaansche en de Armenische bevolking, in de tweede plaats ter voorkoming van alle even- tualiteiten voor de leden der verschillende kolonien. Onder toezegging van den te verlangen steun, dringen de gezanten nadrukkelijk aan op de garantie voor het leven en den eigendom der christenen, in verband waarmee zij tevens als verzachtende omstandigheid of eigenlijk als verguldsel om de bittere pil, een volkomen vertrouwen uitspreken in de Porte Heel veel schijnt er door dit schrijven niet te zijn bereiktwel is eergisteren een aanvang gemaakt met de ontruiming der Armenische kerken of eigenlijk met de afsluiting, zoo dat geen levens- middelen meer kunnen worden aangevoerd (dat komt dus eigenlijk vrij wel overeen uit) en wel worden de Armenische gevangenen, wier onschuld blijkt, op vrije voeten gesteld, doch de Engelsche autoriteiten achten toch het oogenblik nog niet gekomen om de vloot het anker te doen lichten, wat de Sultan zoo gaarne zou hebben gezien. Toch is de algemeene toestand iets beter, den leiders der Armenische revolutionaire comite ten spijt, die de agitatie willen doen voortduren en met het oog hierop hun geloofsgenooten dwingen hun winkels gesloten te houden. Terwijl de Ministers onder leiding van den Groot-vizier eergisteren opnieuw bijeenkwamen FJETJILI^KTON. Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 8) Aan wat het eerst voor de hand ligt, heeft in de verwarring natuurlijk niemand gedachtriep haar man. //Ge hebt gelijk, wij zullen u op staanden voet naar Gertrude's kamer brengen, misschien vinden wij daar iets, dat ons eenig licht verschaft in deze duistere zaak." Met een blik, die elke tegenspraak deed ver- stommen, nam hij den arm zijner vrouw en voerde den inspecteur door eenige kamers naar den breeden gang, die om het huis liep. Aan het andere einde waren de twee kamers, die Gertrude tijdens haar moeders leven bewoonde en die zij ook ditmaal had willen betrekken. In de woonkamer, waar men het eerst binnentrad, stond en lag alles, zooals bij iemand, die uitgaat om over een korte poos terug te keeren. In het mandje op de naaitafel lag het borduurwerk, waar de naald met een draad nog in stale. Op de tafel naast de sofa lag een boek opengeslagen, dat juist uit de hand gelegd scheen. De ruiker van boschbloemen in de kristallen schaal er naast scheen echter reeds een beetje verwelkt en de planten op de vensterbank lieten de bladeren hangen zij waren vandaag nog niet begoten. //Gertrude bracht elken dag een ruiker frissche bloemen van de wandeling mee naar huisdeze zijn van eergisteren," zei mevrouw Yon Melnik, waren ook de gezanten van Engeland, Erankrijk en Rusland weder vergaderd en het resultaat van dit laatste samenzijn was de afzending aan de betrokken regeeringen, van gelijkluidende mede- deelingen aangaande de hervormingsvoorstellen, aan de Porte voor te leggen en door deze goed te keuren. 't Wachten van de heeren is nu op het antwoord van Parijs, Londen en Petersburg uit, in verband waarmede de noodige stappen zullen worden gedaan bij de Porte, terwijl de schepen, die tot groote ongerustheid van Abdul Hamid blijven waar zij zijn, kracht zullen bij- zetten aan het betoog. Omdat men geen nadere berichten over de inne- ming van Tananarive, de hoofdstad van Madagascar, heeft ontvangen en 't toch eigenlijk heel weinig patriottisch is om zich te verblijden over den inhoud van een bericht, dat Parijs heeft bereikt over Londen, dus langs Engelschen weg, is men de tijding van de bemeestering van Tananarive op 27 September voorbarig gaan heeten. Den 7 October zoo redeneert men had men te Andriba nog niets gehoord van de kolonne die op weg was naar Tananarive en daar deze stad van Andriba vier of vijf dagreizen verwijderd is, meent men zich zelven en anderen te kunnen wijsmaken, dat de stad der Hova's 1 October nog niet in handen van de Eranschen was een redeneering die reeds daarom zonder eenige waarde is omdat Madagascar Erankrijk niet is verbonden met telegraaf-, telefoon- en spoorlijnen. De inneming van Tananarive kan door vluchtelingen zijn over- gebracht naar Tamatave en van daar naar Port-Louis zijn gekomen, van waar de Times-correspondent er de wereld mee verraste. Aiet de mededeeling, dat in de zitting van het ministerie van staat van Pruisen, waaraan deelnemen alle ministers behalve den minister van oorlog, op voorstel van Minister Yan Koller besloten is in den Landdag in te dienen een wijziging van de wet op de vereeniging naar het voorbeeld der Saksische wetgeving, doch de toevoeging, dat de heeren 't er alien over eens waren na 4£ uur gediscuteer, doet twijfel ontstaan aan de welinge- lichtheid van den berichtgevers. De beraadsla- gingen zijn bovendien strikt geheim geweest. Toch zou een dergelijke verscherping der bepalingen op het vereenigingsleven, een dusdanige uitbreiding van de bevoegdheid der politie, in het huis van afgevaardigden zoowel als in het heerenhuis kunnen rekenen op een gunstig bescheid en de regeering zou de hulp der katholieken er niet voor behoeven, ja zelfs de formeele tegenwerking van het Centrum, zou men niet behoeven te duchten. De commissie van rapporteurs heeft in de Tweede Kamer voor de openbare beraadslaging vatbaar verklaard het wetsontwerp tot wijziging van de tarieven van invoer- en van uitvoerrechten in Ned.-Indie. Het wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening, ten behoeve van een spoorweg van Schagen naar Wognum, heeft in de afdeelingen van de Tweede Kamer tot geene bedenkingen aan- leiding gegeven. In de Waterstaatsbegrooting voor 1894 zijn voorgesteld eenige wijzigingen, welke zonder ver- hooging van het eindcijfer kunnen geschieden. Een dezer is het gevolg hiervan, dat de op vorige dienstjaren geraamde sommen voor het drukken der verzamelingstabellen van de water- hoogten ongebruikt zijn gebleven en daartegenover op den dienst van 1894 een veel grooter bedrag moest worden aangewezen dan waarop gerekend kon worden. wier oogen op de kristallen schaal gevestigd bleven, terwijl de beambte snel een blik op de schrijftafel wierp. Wanneer hij gehoopt had daar een brief te vinden, dan werd hij teleurgesteld. Ook de schrijfmap, die hij opende en doorzocht, bevatte niets dan onbeschreven velletjes postpapier. z/Zoudt ge kunnen nagaan of er iets ontbreekt aan het geld of de juweelen der jonkvrouw vroeg de beambte weer aan mevrouw Yon Melnik. //Gewoonlijk had Gertrude hier niet veel geld zij had alleen iets noodig voor de arme lieden, die zij ondersteunde," antwoordde Melitta, //maar dat zij bezat, bewaarde zij met haar juweelen waar in dat kleine Chineesche kastje." z/Dat is gesloten." i/O, dat hindert nietik heb er ook zoo een, den sleutel heb ik in mijn zak." Mevrouw Von Melnik haalde eeti bos sleutels te voorschijn en maakte daar een der kleinste van los. Zij maakte het kastje open, vond daar een cassette en een aantal juweeldoosjes. Met bevende handen greep Melitta daar naar en opende ze. Haar echtgenoot, die de laatste oogenblikken zwijgend toeschouwer was geweest, hielp haar daarbij. z/Het geld is hierik weet hoeveel Gertrude ongeveer bezatzij kan slechts een kleine som in haar portemonnaie bij zich gehad hebben," zei hij. z/En haar juweelen en sieraden zijn er ook," voegde Melitta er bij, terwijl zij den inspecteur verscheidene doosjes open voor hield, waaruit hem kostbare steenen in goud gevat tegenfonkelden. //Zij heeft niets meegenomen dan haar horloge met .retting, een broche met een opaal, omgeven door paarlen, en twee kostbare ringen. Ondanks onzen De andere meerdere uitgaven wegens materieel en arbeidsloon voor het toezicht op de spoorweg- diensten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door het in gebruik nemen van een tweede gebouw voor de bureelen van den raad van toezicht, en overigens door de aanschaffing van werktuigen tot beproeving van spoorwegbruggen. Het bedrag, voor de verbetering van den Rotter- damschen Waterweg uitgetrokken, kan, tengevolge der vertraging en de onteigening voor de normali- seering van de rivier de Maas bij Krimpen aan den IJsel, nader met f 10,500, zijnde het gezamen- lijk bedrag der aaugevraagde verhooging, worden verminderd. In de begrooting van justitie schrijft de Haagsche correspondent van de Zutph. Ct. vindt men weinig nieuws, behalve een belangrijken post, belangrijk niet om het cijfer, maar om het beginsel. Ik bedoel den post voor aanstelling van een hoofdambtenaar, uitsluitend belast met wet- gevenden arbeid. Reeds sinds jaren is geklaagd, dat er aan het departement van justitie zoo weinig wordt gedaan om onze wetboeken in overeenstemming te houden met de eischen van den tijdvooral de tegenwoordige Minister heeft reeds menig hard woord moeten hooren, dat hij zoo weinig wet- gevenden arbeid tot stand brengt. Maar nu komt de Minister ronduit verklaren ik heb geen tijd en mijn ambtenaren van de ver schillende afdeelingen hebben het ook te druk om belangrijke ontwerpen voor te bereiden. Geef mij daarom een deskundige bij uitnemendheid, een rechtsgeleerde, die niets zal te maken hebben met het gewone departementswerk, maar rustig zijn tijd zal kuunen besteden voor het redigeeren en ont werpen van wetsvoorstellen. Ik twijfel er niet aan, of de Kamer zal aan het verlangen van den Minister voldoen, vooral omdat het bekend is, dat het personeel van het departement van justitie, hoe bekwaam overigens ook, het werk niet af kan. Zeker zal het niet gemakkelijk zijn om iemand te vinden, die genoeg in alle deelen van ons recht te huis is en bovendien alle andere kwaliteiten bezit, die in zulk een wettenmaker worden vereischt, vooral niet voor f 4000, maar gelukt dit, dan zal zeker het geld, voor dezen nieuwen titularis, dien men eigenlijk wel vice- Minister zou mogen noemen, niet slecht zijn besteed. Misschien is dit ook een eerste stap voor den Minister, om bij de verdediging van belangrijke, vooral technische voorstellen, niet alleen in de Kamer te komen, maar begeleid en gesecondeerd door een deskundige, die in de details van het ontwerp te huis is. De grondwet permitteert dat uitdrukkelijk, en toch wil tot nu toe geen Minister er mee beginnen. De Kamer van koophandel te Tiel heeft van bijna alle andere kamers, die zij verzocht had alle onvoldoende aansluitingen der spoorwegen in Nederland op te geven, antwoord ontvangen. De Kamer heeft besloten een adres aan de Tweede Kamer te zenden, waarin wordt aangedrongen op betere correspondentie en op het nemen van maatregelen tot voorkoming van de plagerijen der spoorwegmaatschappijen onderling, waarvan thans dagelijks een groot publiek de dupe wordt. De voortdurende sluiting van Belgie voor den invoer van Nederlandsch vee, dus schrijft men, werkt zeer nadeelig op de veemarkten in Noord- Brabant. In verscheidene plaatsen aan de grens waren de najaarsveemarkten, voor zoover die ge- houden zijn, van zulk een geringe beteekenis, dat de landbouwers en vetweiders zich niet meer de moeite geven hun vee nog op de markt te brengen. De handel staat zoo goed als stil. rouwtijd droeg zij die voorwerpen, omdat het horloge en de broche de laatste geschenken van onzen vader waren en wij de ringen van moeders hand hadden genomen, toen zij pas gestorven was. Hier is er ook nog zoo een." //Die voorwerpen hebben in elk geval waarde genoeg om aan een misdaad te kunnen denken," zeide Dietel eenigszins aarzelend. Mevrouw Yon Melnik uitte een luiden kreet en bracht de handen naar de ooren alsof ze die wilde dichtstoppen. //Zeg toch niet zulke verschrikkelijke woorden In deze vreedzame, veilige streek 1 Dat ben je met me een, niet waar, Lothar vroeg zij haar man. Deze werd daardoor in zijn gepeins gestoord en mompelde iets onverstaanbaars, doch toen hij be- merkte, dat de inspecteur hem scherper aankeek, stemde hij levendig met zijn vrouw in en zei, dat het zeer onwaarschijnlijk was, dat iemand zich aan zijn schoonzuster zou vergrepen hebben met een moorddadig doel. z/Het kon misschien een vreemde landlooper ge weest zijn," merkte Dietel op. z/Neen, neen," hield mevrouw Von Melnik vol, z/ik kan en wil dat niet gelooven." z/En aan een vlucht gelooft ge ook niet //Wij hebben u reeds gezegd, dat jonkvrouw Von Kauffel geheel vrij was om van hier te gaan, wanneer ze wilde," antwoordde Melnik, en zijn vrouw voegde er bij z/Zij gevoelde zich zoo gelukkig bij ons z/Aan zelfmoord kan dus ook niet gedacht worden," zei Dietel weer. //O, zwijg toch, zwijg riep Melitta. z/Maar, mevrouw, er moet toch een reden voor TER NEUZEN, 11 October 1895. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Januari Eebruari Maart April Mei Juni Juli Augustus September 27 29 36 4 31 37 35 46 43 18 s., 4 ij., 3 k., 1 h., 1 pp. 17 s., 3 m., 3 ij., 2 p., lh., Ik., 1 r.ij., 11. 18s., 3 h., 3 pp., 2 m., 2 ij., 2 p., I k., 5 1. 4 s. 15 s., 8 h., 4 ij., 1 pp., 1 k., 2 1. 17 s., 4 m., 4 h., 4 ij 3 pp., 1 k., 4 1. 18 s., 7 h., 3 ij., 2 m., 1 pp., 1 k., 3 1. 22 s., 9 h., 5 m., 3 pp., 1 k., 1 lbz., 5 1., 20 s., 13 h., 2 ij., 1pp., Ik., 61., 59731 67741 72006 8858 61077 79978 86547 98545 99509 288 633992 Uitgevaren zijn in Januari 23, in Eebruari 20, in Maart 30, in April 6, in Mei 16, in Juni 32, in Juli 26, in Augustus 30 en in September 33 zeeschepen. Axel. Gemeenteraadszitting van 10 Oct. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. Voorzitter de heer D. J. Oggel. M ordt mededeeling gedaan van de volgende ingekomen stukken. a. Brief van Ged. Staten dezer provincie d.d. 14 Sept jl. houdende terugzending van een exem- plaar van het door hen goedgekeurde raadsbesluit d.d. 3 Sept. jl. (Goedkeuring wijziging gemeente- begrooting voor 1895.) Aangenomen voor kennisgeving. b. Als voren tot verkoop eener inschrijving op het grootboek der Nationale Schuld. Aangenomen voor kennisgeving. c. Proces-verbaal van kasopneming van den gemeente-ontvanger d.d. 24 Sept. jl. waaruit blijkt dat in kas moet zijn f 1969,46 juist overeen- komende met de vertoonde gelden. Aangenomen voor kennisgeving. d. Brief van A. Olijslager, gemeente-veldwachter alhier, d.d. 12 Sept. jl., houdende dankbetuiging voor de verhooging zijner jaarwedde, daarbij te kennen gevende dat door sommige raadsleaen dingen worden aangehaald, die in het geheel met de bewuste verhooging niet in verband staan, doch hem rechtstreeks tegenwerken of wel veroordeelen zonder de zaken goed beoordeeld te hebben. Aangenomen voor kennisgeving. Op voorstel van den Yoorzitter wordt z. h. s. besloten de verhoogde jaarwedde van den veld- wachter te doen ingaan met 1 Januari 1896. Z. h. s. wordt besloten tot af- en overschrijving van posten op de begrooting van 1895, tot een bedrag van 450. De premien voor de veemarkt worden z. h. s. vastgesteld, zooals die waren voor het jaar 1894. Tot keurmeesters voor het aan te brengen vee op de veemarkt worden benoemd de heeren P. de Putter, W. Dieleman Pz. en Herms Dieleman. Ingeval door een of meer de benoeming niet mocht worden aangenomen, wordt de aanvulling opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. Brief van den districts-schoolopziener te Middel- zijn, dat de jonkvrouw verdwenen is," sprak de inspecteur. //Denkt ge dan, dat haar een ongeluk is overkomen z/Mijn schoonzuster kende deze streek zeer nauwkeurig en was altijd zeeT voorzichtig," ver- klaarde mijnheer Von Melnik, /,en toch blijft er geen andere onderstelling over. Zij plukte gaarne waterbloemen en onze meren zijn diep. Hij was zeer dicht bij den inspecteur getreden en had hem die laatste opmerking zacht toege- fluisterd, maar zijn vrouw had het toch gehoord. Zij gaf een luiden gil en riep: „0 Lothar, je weet iets, je Zij greep zijn arm, doch met een ongeduldige beweging maakte hij zich los en zeide op verwij- tenden toon //Maar, lieve Melitta, als ik wist waar je zuster gebleven is, zou ik toch niet overal naar haar laten zoeken en zeker zou ik dan het gerecht niet te hulp geroepen hebben." //V ij moeten niet dadelijk het ergste denken," vermaande de inspecteur. //Jonge dames volgen soms haar eigen hoofdjemisschien krijgen we nog een vroolijke geheel onschuldige ontknooping. Zijt ge er zeker van, dat jonkvrouw Von Kauffel geen kleeren heeft meegenomen //Niets, als wat ze aan het lijf had, ik zag haar heengaan, zij had niets bij zich dan haar pa rasol," verklaarde Melitta beslist. //Dat zal je ook nog wel weten, Lothar." Mijnheer Von Melnik schudde het hoofd en nu voegde zijn vrouw er bij ,/0 neen ik herinner me, je waart al vroeger heen gegaan om eenden te schieten." //Wanneer de jonkvrouw heengegaan vroeg Dietel. Mevrouw Yon Melnik legde de hand tegen het VAN DE VAN Maand. Getal. Geladen met K. m. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, m. minerie, ij ijzer, r.ij. ruw ijzer, k. kolen, p. pitchkolen, PP' pijpaarde, h. hout, lbz. landbouwzout, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 5