wiwi-iiiaiii, Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, VEBMIST. Cachemire Doeken, Puik Olmen Piantsoen N O ORD-BRAB AND, HOOGAARS Gebrs KAAN te Hoek de firma A. WILKING, Hulst. Ter Nera. J. JUREIJ-IOIBt 2® ®I?2 Hoofd-Agsnt EL MAERTMS ts Hulst* JpltP*' Acjenten gevraaqd Hst bssts middsl tsr WGreld M ELIAN T II E Tan E. I. Tan Schaik en Co., A d r* EL Donzs-Pothovsn, Honig uit ds Stesnrots Ye YqoTT; Ouders, ondleerliBi m bet lorierlosjitaal van dent, Qoedkoopst en solisdst adres voor Naaimachines. ^33333^ 33 2£&3KD33333i33a 1? JN13 SP 2 3 J Belanghebbende zij bericlit 1 coupon FRANSCHE MERINOS, 1 BLAUWE BAAI, 1 ZIJDEN LINT, ONTVANGEN: H. HAR TOG te Ter Neuzen, IKJIDFMOCTERIJ, J. de Smidt-Pothoven, Maatschappij van Verzekering op bet Leven. Nog gedeponeerd f 100,000, Geneest onmiddellijk. ONTVANGEN: Roode, Blauwe. Bruine en Fantasie Baaien. FfUFSCH, MOSCOW A, RATINE, DEFFEL. Stoffen voor Heeren-Costumes. WOLLEN- EN SPRimVEERENMATRASSEN. Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. JAEGER ARTIKELEN. REGEN- en WINTERMANTELS. JAPONSTOFFEN. WOLLEN EN ZIJDEN CACHEAJEZ. TapijtenKarpetlen cn Vloerzeil Hooge Zijden, Zwarte en Gekleurde Fantasiehoeden. Doktor Burvenicli, Selzaete, Verkrijgbaar tegen kleine afbetaling per week of per maand. Voor wederverkoopers speciale conditien. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. gedurende de maand OCTOBER 1895. WEST-EUROPEESCHE of SPOORTIJD. Dienst II 00 F I) P L A A T. Tholensstraat G 59 te Ter Neuzen, gedurende de maand October alleen op Woens dag, Donderdag en Vrijdag, van elke week zal geopend zijn. Jr. S.K.J, van SCH! VICIIAVEN, E. W. SCOTT en J. F. L. BLASKEKBEKC. Men wordt beleefd verzocht het pak MANUFACTUREN inhoudende: hetwelk Maandagnaoiiddag per abuis verkeerd medegenomen is, terug te bezorgen bij nieuwste dessins. a 50 cent per stuk, bij JAN DE BRUIJN, Boomkweeker te Hulst. koopt HUIDEN van OSSEN en YAARZEN op tegen 41 cent de Kilo en STIEREN HUIDEN tegen 37 cent de Kilo. IN SOORTEN. TER NEUZEN. Oorspronkelijk opgericlit 8 Maart 1843. Goedgekeurd bij besluit van II. M. de Koningin-Regentes, d.d. 15 Juli 1895, No. 41. GEVESTIGD TE WAALWIJK. Voiteekend Maatschappelijk kapitaal Driehonderdduizend Gulden. Hirectie J. TIMMERMANS Wzn, Directeur-Administrateur. ■J. B. TIMMERMANS Wzn, Directeur. A' F" SASSEN> Raadsheer in het Gerechtshof te 's Bosch. Mr. A. M. .?TeTrioetSoerTdf Staten"Gencraa1' Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te Breda. W. P. A MLTSAERS, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Lid van Gede- puteerde Staten van Noord-Brabant, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur van de Pius-Orde te lilburg. Jonklir Mr. B. M. A. A. DE ROY VAN ZUIDEWIJN CAPELLE Gnffier bij de Arrondissements-Rechtbank te 's Bosch. Mr. E. A. HENGST, Advokaat-Prokureur en Schoolopziener te s Bosch. Wiskundig Adviseur CORN3 OOMENS. zoodat thans het depot bij de Nederlandsche Bank bedraagt 300,000 werkelijke waarde. Icfluenza, Hoest, Borst- en Keelaandoeningen Superior Druiven-Borst-Honig-Extract Machiuale Fabriek „DE H0NIGRL0EM" gevestigd te 's Gravenhage. Allerwege bekroond met Eere-diplonia's, Gouden en Zilveren niedailles. Mag in geen huisgezin ontbreken. Elacons van 40 cts, 70 cts en f 1,zijn, alle verpakt in gebruiksaanwijzing, voorzien met ons liandelsmerk, gedeponeerd aan deRechtbank te 's Gravenhage. Verkrijgbaar bij Mej. de wed. M. F. KLAASSEN—Donze, te Ter Neuzen. A. T1IOLENSv. d. Ouden, te Ter Neuzen. T. M. EERMONTVan Hecke, te Sluiskil. J. DE FEIJTER, te Hoek. Mej. de wed. L. ROLEEVan't IIoff, te Axel. BERNARD MOORS, te Hulst. NiEUWSTRAAT, TER NEUZEN. BOKSTOFFEN MET BANDEN. H O U rr W O Li en ZEEGRAS. G E W E E F D E GOEGEEEN. Avonddoeken, Kapers cn Handschoenen. De Chr. Scheurkalender is prachtig, den inhoud degelijk. Prijs 0,50. Wordt geleverd door Ter Nenzen. C- DREGMANS, Markt. een goed onderhouden met volledigen INVENTARIS. Te bevragen bij M. AN 111VENDIJK, scheepmaker te Willemstad en D. VAN DUIVENDIJK, scheep maker te Tholen. gij die uwe kinderen ziet verzwakken, bleek worden, hoesten, eetlust verliezen enz. wacht niet lang, gebruikt terstond de VANIER SIROOP van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete, welke al de bestanddeelen bevat onvermijdelijk tot het vormen en voeden van het bloed, de spieren en de beenderen. Deze siroop is ook een uit- stekend middel tegen Klieren, Knobbelgezwel, Huidziekten voor kinderen en volwassenen. Prijs 0,95 de flesch. Algemeen depot bij HENDRIK VAN AKEN, Apotheker te Selzaeteook te bekomen te Ter Neuzen bij D. E. WOLFERT, J. J. KENSE, drogist en wed. VAN DER WALLE, herber- giersterSluiskil A. BRAKMAN, smid; Axel WAELPUT; Hulst ELORIS DE MOORPhilip pine V. N. VOERMAN; Vlissingen LUTWIE- LER, drogistGoes Gebr. MULDER, drogisten. beveelt zich bijzonder aan voor kinderkrank- lieden en bij lijders aan maag- en velzickten. Te raadplegen alle dagen van 1 tot 2 uren, te Selzaete. UREN VAN VERTREK Daeeliiks (Yan Vlissingen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40a) vm. 11,45*) nm. 3,30 Breskens Vlissingen 6,10 8,10 10,10a) nm. 12,15*) 4, Woensdag en Zaterdag. fYan f.,aar H°edekenskerke vm. 8,40 Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9,10 Het yervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Zondag. Maandag, TVoensdag, Donderdag en Zaterdag. Dinsdag en Yrijdag. 7,— 3,30 7) 11,45 3,30 7- 11,45 3,30 7,20 3,50 7,20 12.05 3,50 7,20 12,05 3,50 5,20 10,10 5,20 10,10 1,55 7,25 10,10 1,55 5,40 10,30 5,40 10,30 2,15 7,45 10,30 2,15 Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen n Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen (Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,Van Ter Neuzen naar Hoofdplaat nm. 1,55 Woensdag. Breskens naar Hoofdplaat 6,30 Hoofdplaat naar Breskens 2,25 Hoofdplaat naar Ter Neuzen 7,Breskens naar Vlissingen 2,55 IlnmlflnDa (Van Vlissingen naar Hoofdplaat vm. 6,nm. 3,30 jionoeraag. Hoofdplaat Vlissingen 7,— 4,30 Tussclien Vlissingen—Breskens, Vlissingen—Borssele, Vlissingen—Ter Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Borssele—Ter Neuzen en omgekeerd worden Retourkaarten afgegeven, geldig voor vier dagen, alsmede Abounementskaarten per maand. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak '74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November1880, No. 28. DIBECTEUREN - Secretary der Direotie Mr. J. VAA SCHEVICHAVEA. Voiteekend Vaatscliappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO. 50.000.000.— Verzekerd bedrag ruim JaarJijksche Ontvangsten ruim lieserve op 31 December 1894 Si.150.000 5.979.704.56£ Ouderdom. JAA11LI.JKSCHE premie voor f 1000.- bij Ovorlijtlen uit te keeren i>u 20 jaren 11a 15 jaren of dadelijk bij overlijden iiit te keeren. 25 30 35 40 45 50 18 20 23 28 34 42 30 80 20 40 60 1 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 59 61 64 30 30 10 20 40 Ouderdon Dadelijk in?annde Jnarlijksebe lijfrente roor 100 srestnr' kanltaal. voor inannen. vfci vrnntren. 45 50 55 60 65 70 6 7 8 9 11 13 83 54 39 57 13 51 6 7 7 9 10 13 65 21 99 10 72 03 Winterjassen TEGEN IS DE UIT DE a) l»es KOKOAGS worilen lie reizen van 9,40 en 10,10 SIET geinaakt. vm. nm. vm. vm. nm. vm. vm. nm. nm nm. vm. vm. vm.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 4