50 Kanadaboomen, 100 Kanadaboomen, Openbare Verkooping. O N T V A N C E N: Duffel, zwart gSansrijk Shaken en Castor. IfOOlHAl ,,jomidfaW Honlenisse". T O L praditvollo WINTERPANTOFFEIS schoenwerk7~ Wi nter-Seisoen. nieuffe WINTERARTIKELEN, als: de J. BE SMIDT-POTHOVEN, nieuwste modellen OftMES- en KiKQERMWITELS, VERBLIJF op Maanflai 14 Ocloisr 1895, 100 zware ICanadaboomen, GO zwars Kanadaboomsn, 40 zwa 19 Kanadaboomsru 100 zware Kanadaboomen, 100 Olmenboomen, HOFSTEDE mm- ei IEILANDEN, TOIS eo DIJK, Ter Ksuzsn. J. ds Smidt-Pothoven. Opnieuw Ontvangen: ftlsock versehiliende soorten fijn MA 19EKERK. een gesohikt Persoon, VFR PACHTING WIE DENKT SCHOENWERK, HET H U I S prachtigs Winterartikelen. Damss- sn Kindsrhosdsn, Oppmaatte Hoeflen, wollen Mnfsen in soorten. OUT VANS EM: Ego collectie Stalen Japoostoffeo. bssts en dichte KAMTEM. A. fllBflAII, 2aams!ag. ONTVANGEN: Openbare Verkoopmg. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping, Openbare Verkooping. 0 52 Kanadaboomen, 1 Kssenboom, Openbare Verkooping. eene ruime sorteering N.B. Goederen voor den Boerenstand worden op maat spoedig geleverd en alles franco thuis bezorgd. eene buitengewone groote sorteering in alle mogelijke modellen en grootten, aan zeer veel verminderde prijzen. Ter Neuzen, J. DE BEUIJNE, Noordstraat C 86. Mandenmaker. Wordt gevraagd: openbare v e r p a c li t i n g Vilten Kamermuilen, Verder verkrijgbaar Met 1 November te huur Beddetijken, Veeren en Kapok, Vloerzeil en Karpetten. Gemeenten Hulst en St. Jansteen. Koop 23. 1 hektare 08 are 01 c.-ntiaren BOUW LANB, WE1DE en WEG, nabij het Station te Hulst, sectie B n°. 169, 290 en 347 en St. Jansteen, sectie C n°. 13, 14 en 15. BOOMPRIJS f 30, In mondelinge huur bij Judocus van Hecke, te Hulst, voor 75,'sjaars. Aanpalende eigenaren mejuffrouw de wed. H. J. van den Berghe en de beer J. E. Hemelaer, te Hulst en de beer H. J. Vlaeminck te Clinge. INGESTELB op 2050,—. Onkosten 8 pCt. Gelaggelden pCt. des namiddags om 2 uur, in bet logement //He Graanbeurs", bewoond door de heer P. de Lozanne, te Hulst. He Notaris A. M. van Rijsoort van Menrs, te Hulst, zal op Donderdag 17 October 1895, 's namiddags 3 uur, ten verzoeke van het Bestuur van het Waterschap ABSHALE-, MET- en "WULESHIJK, in het openbaar verkoopen staande aan den Hoogenweg, ter plaatse alwaar het spoor den weg doorsnijdt. Te vergaderen bij L8 Vervaet te Absdale. He Notaris A. M. vaii Rijsoort van Menrs, te Hulst, zal op Zaterdag 26 October 1895, 's voormiddags 11 uur, in het openbaar verkoopen 10 ten verzoeke van het Bestuur van den GROOT-KIELBRECHTPOLBER, staande aan het water ,,de Zestigvoet", gemeente Clinge, en staande aan de hofstede „de Pannekeet""*, gemeente Clinge. Te vergaderen aan de hofstede bewoond door P. J. VAN POFJ.E. 20 ten verzoeke van he! Bestuur van den NIEUW-KIELDRECHTPOLDER, staande op den Hijk van voornoemden polder. He Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal op Dinsdag 29 October 1895, 's voormiddags 10 uur, ten verzoeke van het Bestuur van den FERBINANBUSPOLBER, in het open baar verkoopen staande aan den dijk nabij het voormalig fort Ferdinandus, gemeente Koewacht. staande aan den dijk tusschen Nieuw Ferdi nandus en Heoosten Blij Ileoosten en Bewesten. Te vergaderen aan het voormalig fort Ferdi nandus. Mr. J. G. van Heinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal op Zaterdag den 19 October 1895, des voormiddags om 9 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen a ten verzoeke van den WelEd. geboren heer H. O. L. VAN FRANCKENBERG EN PROSCHLITZ, grondeigenaar te's Gravenhage. staande op den Cambronschen dijk, nabij de hofstede bewoond door Alph. de Schepper. V| des voormiddags om 11 uur, ten verzoeke van de gebr8 VEREECKEN, landbouwers te Stoppeldijk. staande op het hof en langs de weide bij het Koegat. Alwaar men zal vergaderen. Mr. J. G. van Heinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den Clinge-polder, op Maandag den 21 October 1895, des namiddags om 2 uur, in het openbaar verkoopen staande aan den Steenschendijk. Te vergaderen ten herberge van den heer P.J. Fricot te Hulst. He Notaris E. B. Dumoleyn, te Hontenisse, zal ten verzoeke van zijn principaal, in het open baar verkoopen De gunstig gelegen aan het „Zeedorp" te Ossenisse met daarbij behoorende iter gezamenlijke grootte van 39 hektaren 5 aren 20 centiareu of 87 gemet 197 roeden. Verdeeld in koopen als volgt Hoop Een. Eene HOFSTEDE, bestaande in WOONHUIS, SCHUUR, WAGENHUIS en verdere AANHOORIGHEDEN, met BOLAA - en WEILANB, TUIN en HIJK, staande en liggende in den Nijspolder, gemeente Ossenisse, kadastraal bekend sectie A nos 698, 695, 694, 692, 100, 102, 95, 96, 97 en 94, te samen ter grootte van 7 hektaren 63 aren 60 cen- tiaren, benevens 2 hektaren 14 aren 90 cen tiareu HIJK, liggende voor den Hoogland- polder, gemeente Ossenisse, kadastraal sectie C nos 22, 22bis, 23 en 23bispalendfe tegen de •eigendommen van de heeren Pieter en Jacobus ■he Wael te Ossenisse, het gehucht //het Zeedorp" en watergang, waarachter de eigen dommen van den heer J. Neve te Ossenisse en Mevrouw de wed. Wilking te Hulst. Koop Twee. 5 hektaren 31 aren 80 centiaren BOUWLANB, liggende in den Hoogland- polder, gemeente Ossenisse, kadastraal sectie C n° 66 palende aan //het Zeedorp", den Zeedijk, de eigendommen van mejuffrouw Anna Catharina de Wael, echtgenoote van den heer Judocus Verhaegen te Hontenisse en koop 3. Koop Drie. 2 hektaren 17 aren 30 centiaren BOUWLANB, liggende alsvoren, kadastraal sectie C n° 65palende aan den vorigen koop, den Zeedijk, de eigendommen van mejuffrouw A. C. de Wael voornoemd en koop 6. Koop Vier. Ongeveer 3 hektaren 10 aren BOUWLANB, liggende alsvoren, zijnde het noordelijk gedeelte van het kadastrale nummer 63 van sectie Cpalende aan den Langeweg, koop 5 en 6 en de eigendommen van mejuffrouw A. C. de Wael voornoemd. Koop Vijf. Ongeveer 3 hektaren 80 aren 83 centiaren BOUWLANB, liggende alsvoren, zijnde het zuid-oostelijk gedeelte van voormeld perceel, sectie C n» 63 palende aan den Langeweg, koop 4, 6 en 7. Koop Zes. Ongeveer 3 hektaren 49 aren 65 centiaren BOUWLANB, liggende alsvoren, zijnde het westelijk gedeelte van voormeld n°. 63 van sectie Cpalende aan koop 3, 4, 5, en 7 en den Zeedijk. Koop Zeven. 5 hektaren 41 aren 60 centiaren BOUWLANB, liggende als voren, kadastraal bekend sectie C n°. 62palende aan den Langeweg, den Zeedijk en de eigendommen van den heer Er. Buijsrogge te Kloetinge. Koop Aclit. 2 hektaren 98 aren 10 centiaren BOUWLANB, liggende in den 's Heer Arendspolder, gemeente Ossenisse, kadastraal bekend in sectie C n°. 21palende aan den Zeedijk en koop 9. Koop Negen. 3 hektaren 3 aren 90 centiaren BOUWLANB, liggende in voormelden's Heer Arendspolder, gemeente Ossenisse, kadastraal sectie C n°. 20 j palende aan den Zeedijk, den vorigen koop en de eigendommen van de heeren G. de Wael en J. F. Warrens te Ossenisse. Voormelde goederen zijn in paclit bij den heer J. Seij te Ossenisse, tot 1 October 1898 voor 1850,'sjaars, lasten voor eigenaars rekening. Betaling der koopsom voor of op 1 Becember a. s. Grondlasten 1895 f 186,24. Polderlasten 1895/96 f 533,92y2. INSTEL op Maandag 21 October VERBLIJF op Maandag 4 November telkens des namiddags 2 uren, in het cafe //Apollo", bewoond door Ed. de Kort te Hulst. Instelpremie Gelag Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van bovengenoemden notaris, alwaar pachtcontract, kadastrale extracten en plans ter inzage liggen. T voor den verkoop van afgeroomde MELK en tevens voor den verkoop van BQTER voor de gunstig bekende Boterfabriek Hontenisse. Aanbiedingen onder letter A, bureau dezer Courant. in den Oud Zevenaarpolder. Op Woensdag, 16 October 1895, 's namiddags iy3 uur, zal door het BESTUUR van bovenge noemden polder, in het //Hotel Bonze" te Ter Neuzen, worden overgegaan tot de BIJ INZET EN OPBOD van den TOL op de wegen Oud Zevenaarpolderstraat II en Hoo- gendijk. Be verpachting geschiedt voor drie jarenin te gaau 26 October 1895. Be voorwaarden en het tarief liggen ter inzage ten kantore van na te noemen Ontvanger-Griffier. Ter Neuzen, 7 October 1895. Het Bestuur van den polder Oud Zevenaar, A. BE FEIJTER, Bijkgraaf. J. WISKERKE, Ontv.-Griffier. met het a. s. winterseizoen koude voeten te hebben koope zich tijdig een paar met baai gevoerd en met bout omzet, of een paar aan zeer lage prijzen. alle soorten van bij L. P. DE VRIES, Mr. Schoenmaker en Winkelier, Kloosterzande, Molenstraat. Aan hetzelfde adres is steeds voorhanden alle soorten ZOOL- en O VERLEDER voor H.H. Schoen- en Zadelmakers, aan zeer lage prijzen a contant. thans nog bewoond door den heer J. Juruij. Te bevragen bij J. A. KLAASSEN, Noordstraat, Ter Neuzen. Om steeds dezelfde fournituren te kunnen blijven gebruiken, zullen de prijzen voor nieuw en repara- tiewerk van af heden met 10 pCt. verhoogd worden. Birect uit Buitschland ontvangen D. t. D. BERG, Leerhandel en Schoenmakerij, SAS VAN GENT. Bloemen, Linten, Veeren, enz. Beveelt zich verder aan tot het maken en vermaken van MUTSEN. Ter Neuzen. P J. MAANDAG. donker blauw FRIESCH, glanzend CASTOR en LAKEN, alle kleuren BAAI en FLANEL, effen en gestreept BOMBAZIJN, glanzend en sterk WOLLEN EVERLAST en MOREE, POT- STREEP (keter) kleurhoudend en sterk, wollen en katoenen Moltonnen en fantasie Dekens, zwarte en wollen Ckenilledoeken, gehaakte en gebreide WANTEN, nieuwe ZIJBE voor mantels. VOORHANBEN: TEE HSnETTZilEJNr- alsmede eene prachtige sorteering QhLIh.L VAN DEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 3