Z A AM8LAG BE RICH T. 150 OLMENBOOM 100 Kanadaboomen IN, 110 Kanadaboomen, Openbare Verkooping. B e r i c h t. Opsnbars Verkooping. Iii de vergadering van het verkiezings-comite, gehouden Maandag 7 October, is als candidaat gesteld voor de aanstaande verkiezing voor een lid van den gemeenteraad die de candidatnur lieeft aangenomen. Openbare Verkooping. 30 zware Canadaboomen en 30 Eikenboomen, 49 mijten EIKENH0UT, Openbare Verkooping. Openbare Verkoopin Voorts Huishoudelijke Goederen, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. (DOE/P), Namens het verkiezings-comite, J. 0. M. HAKTMAN, Yoorzitter. A. VAN DER BEEK, Secretaris. Zaamslag, H Oct. 1895. De geannonceerde ver- k&L kooping van het Tjalkschip „MARIA CAT HA KIN A" op 18 Octo ber 18S5, zal NIET plaats hebben. Notaris VER HULST. De Hofstede en aanlioorigheden in de gemeente Graauw, ten verzoeke van den heer WIJNMAN qq. te Ter Neuzen, is in tweede zitting verhoogd totf 53000, de onbebouwde grond en daarbij behoorende spuikom, samen 510, Derde zitting op Maandag 14 October 1895, des mimiddags 5 are inplaats van 3 ure zooals eerst was fe nnel d, bij de wed. De Boij, te Hulst. Notaris DREGMANS. De ONROERENDE GOEDEREN van AUG. DE WITTE te Boschkapelle zijn heden ingesteld op /1175, VERBLIJE Donderdag 17 October 1895, des namiddags 2 ure, bij genoeinden De Witte, Notaris DREGMANS. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de HoogWelGeb. heer Jhr. R. KER- VIJN, grondeigenaar te Gent, op Dinsdag 15 October 1895, des voormiddags 9 ure, verkoopen waaronder geschikt voor pomphouten, alles staande aan het land, in pacht bij den heer J. Vael, nabij de Speelwagen, in Absdale, gemeente St. Jansteen. Daarna des middags 12 ure, ten verzoeke van zijn principaal, op de hofstede bewoond door Albert van Hove, in den Eerdinanduspolder, gemeente Koewacht, staande op het land van mijnheer Ridder d'Ydevalle, te Ruddervoorde. NOTA. De koopdag bij M. Moes is opgeschort. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den polder Beoosten en Bewestenblij, op Dinsdag den 19 November 1895, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen waaronder vele geschikt voor werkhout en leverancie, staande aan den Sasdijk, gemeente Axel, tegen de hofstede bewoond door P. de Eeijteu Lz. Te vergaderen bij Aug. van den Abeele, aan de Sassing. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den WelEd.Geb. heer J. SEIJDLITZ, grondeigenaar te Hulst, op Dinsdag 22 October 1895, des voormiddags 11 ure, verkoopen geschikt voor klompenmakerswerk, staande op het plaatje nabij Luntershoek, in de ge meente Sint Jansteen. Te vergaderen ter plaatse. or De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven DAVID en CORNELIA GALLE overleden, op het door hen laatst bewoonde hofsteedje aan de Vaartdijk, in de gemeente Axel, op Yrijdag den 18 October 1895, des namiddags te 1 ure, verkoopen 2 Koeien, 5 Runders, 30 Hoen- ders, Windmolen, Bascule met Gewichten, Geeselsteen, Graanmaat, 3 Ziften, Graanzakken, 4 Ladders, Kruiwagen, Kaarn en Melktonnen, Vleeschkuip, Tonnen, Worstbak met Snikken, Kiekenshok, Honden- hok, Teeltuin, Rieken, Vorken, Stalgereedschap, Planken, Hooi, Stroo, Mest en Brandhout. als3 Pluimenbedden met toebehooren, 3 Uurwerken, Eikenheuten Kabinet, 2 Kastjes, 3 Tafels, Stoelen, 2 Spiegels, 2 Lampen, Kachel en toebehooren, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd en Aardewerk, Haard- en Waschgerief, eene groote partij Planken, enz. enz. Koopen tot en met f 3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van madame de wed. van den heer VINCENT GOETHALS, grondeigenares te Kort- rijk, op Woensdag den 23 October 1895, des voormiddags 10 ure, verkoopen 112 stuks OLMENBOOMEN, waaronder ter dikte van 1,50 tot 1,86 M. 52 ESSCHENBOOMEN, waaronder ter dikte van 1,30 tot 1,70 M. 5(» KANADABOOMEN, waaronder ter dikte van 1,50 tot 1,80 M. 1 EIKENBOOM, metende 0,92 M. 1 BEUK, metende 1,58 M. 1 LINDE, metende 1,56 M. en 301 WILGENTRONKEN met gewaai, alles staande op de weiden en rond de bouw- landen behoorende tot de hofstede bewoond door Jacobus Weijns, aan den straatweg van Axel naar Ter Neuzen, even voorbij Spui. Alles zeer gemakkelijk voor vervoer over kunstweg. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR der Burgerlijke Gods- huizen van Gent, op Donderdag 24 October 1895, des voormiddags 10 ure, verkoopen ft 111 Li staande aan de goederen, in pacht bij de kinderen CH. L. d'Hert, in den Moerspui- polder, gemeente Overslag. Te vergaderen ter plaatse De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van :t de Wei.Ed. familie LIPPENS, te Gent, l~> het R. C. ARMBESTUUR, te Overslag, en c het BESTUUR van den Vareinpepolder, op Yrijdag 25 October 1895, des voormiddags 11 ure, verkoopen waaronder vele zware, staande op den dijk en beneden den berm van den" Varempepolder en in de Gebundestraat nabij het dorp Overslag. Te vergaderen bij den heer E. Steenput te Overslag. De Notarissen Mr. J. G. van Deiuse, te Hulst en E. R. Dumoleyn, te Hontenisse, zullen ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer E. A. II. DANCKAERT te Hulst, in het openbaar presenteeren te verkoopen Gemeente Hulst. Koop 1. Een TUIN, groot 1 hektare 22 aren 85 centiaren, sectie B n09. 254 en 255, ge- legen aan de Glacis. BOOMPRIJS 40, In mondelinge pacht bij verschillende personen, ten prijze van 84,55 'sjaars. INGESTELD op 1700,—. Koop 2. 76 aren 70 centiaren BOUWLAND, gelegen in de Zandstraat, tegen de Begraaf- plaats, sectie B n°. 87. BOOMPRIJS 40,—. In mondelinge huur bij verschillende personen, ten prijze van f 46,55 'sjaars. INGESTELD op 1000,—. Koop 3. 1 hektare 31 aren 60 centiaren BOUW LAND, gelegen in de Zandstraat, tegen het Tabakstraatje, sectie B n°. 58. BOOMPRIJS /100,— In mondelinge huur bij verschillende personen, ten prijze van f 81,10 'sjaars. INGESTELD op 1600,—. Koop 4. 66 aren 60 centiaren BOUWLAND, gelegen tegen het vorig perceel, sectie B n° 57. BOOMPRIJS 35,—. In mondelinge huur bij verschillende personen, ten prijze van f 33,60 'sjaars. INGESTELD op 700,—. Koop 5. Een MOESTUIN, groot 23 aren ge legen tegen de Oude begraafplaats, sectie B n°. 29. In mondelinge huur bij M. Millenaar te Hulst, ten prijze van f 25,'sjaars. INGESTELD op 710,—. Gemeenten Hulst en Hontenisse. Koop 6. 1 hektare 17 aren 70 centiaren BOUW LAND, gelegen te Hulst, sectie B n°. 109 en te Hontenisse, sectie G n°. 890, tegen den grindweg van Hulst naar de Graauw. BOOMPRIJS 15,—. In mondelinge pacht bij verschillende personen, ten prijze van f 59,20 's jaars. INGESTELD op f 1070,— Koop 7. 80 aren 80 centiaren BOUWLAND, gelegen in het Tabakstraatje te Hulst, sectie B n°. 49 en Hontenisse, sectie G n°. 704. BOOMPRIJS 50, In mondelinge huur bij verschillende personen, ten prijze van f 60,87'sjaars. Aanpalende eigenaren de heeren E. van Mer- vennee te Goes, J. Yogelvanger te Hulst, El. Verdurmen te St. Nicolaas en de volgende koop_ INGESTELD op 1050,— Gemeente Hontenisse. Koop 8. 57 aren 20 centiaren BOUWLAND en WEG, gelegen in den Dullaartpolder, sectie G n°9. 700, 701 en 702. In pacht tot 1 October 1902, bij August van der Walle, ten prijze van 39,06 'sjaars. Aanpalende eigenaren da heeren J. Yogelvanger en El. Yerdurmen voor no 3m d, mejuffrouw E. L. Bahler te Utrecht en de vorige koop. INGESTELD op 880,—. Koop 9. 1 hektare 89 aren 10 centiaren EIKEN- BOSCH, met 7jarige Kap, en 1 are 54 centiaren ZIJKANTWEG, gelegen in den Dullaartpolder, aan den Zeildijk, sectie G nos. 848 en 1404. BOOMPRIJS 130,—. Aanpalende eigenaren de heeren J. Vogelvanger voornoemd en de volgende koop. INGESTELD op 1200,—. Koop 10. 1 hektare 30 aren 30 centiaren EIKENBOSGH, met 6jarige Kap, en 1 are ZIJKANTWEG, gelegen als voren, sectie G n09. 845 en 846bis, palende tegen den vorigen en den volgenden koop. INGESTELD op 820,—. Koop 11. 1 hektare 91 aren 70 centiaren EIKENBOSCH, met ljarige Kap, gelegen als voren, sectie G n°. 844, palende tegen den vorigen koop en mejuffrouw C. Pierssens, te Hulst. INGESTELD op 600,—. Koop 12. 22 aren 28 centiaren DIJK en WEG, gelegen in den Dullaartpolder, sectie G n09. 846, 1405 -en 1406. BOOMPRIJS 50, Grazing in huur bij G. E. W illemsens, te Hontenisse, voor f 6,'sjaars. Palende tegen de Bosschen vermeld in den 9, 10 en 11 koop. INGESTELD op /150,— Gemeente Graauw. Koop 13. 2 hectaren 74 aren 30 centiaren BOUWLAND, WEIL AND en 4jarig EIKEN BOSCH, gelegen in den polder Langendam, aan het Keizersdijkje, sectie E n°. 471 tot en met 476, 811 en 812. BOOMPRIJS 150, Het land is in mondelinge pacht bij P. de Valck, ten prijze van 27,— 's jaars, C. de Zeeuw, voor 18,'sjaars, Erancies van Kerckhove, voor f 24 's jaars. Aanpalende eigenaren mejuffrouw E. L. Maer- tens, te Gent en de heer L. F. Schuerman, te Roosendaal. INGESTELD op 1640,—. Koop 14. 1 hektare 84 aren 40 centiaren BOUWLAND, gelegen in den Langendam- polder, aan het Keizersdijkje, sectie E nos. 462, 463, 464 en 465. BOOMPRIJS 40, In mondelinge pacht bij P. Schelfhout, te Hontenisse, voor f 47,30 'sjaars, en bij Antoon Lust, voor 25,'sjaars. Aanpalende eigenaren de heeren P. d'Hondt en J. E. de Potter c. s. te Hulst. INGESTELD op 1650,— Koop 15. 4 hektaren 05 aren 10 centiaren EIKENBOSCH, met 1, 2 en 4jarige kap,, gelegen van het Jagertje tot aan de Liniedijk, sectie E nos. 449 en 450. BOOMPRIJS /100,— Aanpalende eigenaren mejuffrouw de wed. M. T. Rotteveel, te Hulst en de heer G. F. Wil- lemsens, te Hontenisse. INGESTELD op 2700,—. Koop lb. 4 hektaren 02 aren 10 centiaren BOUWLAND en 4jarig EIKENBOSCH, gelegen in den Langendampolder, aan den straatweg sectie E n09. 426, 427 en 428. BOOMPRIJS 130, Het bouwland in pacht tot 1 October 1899, bij Petrus Heijman, te Graauw, voor 84,50 's jaars. Aanpalende eigenaren de heeren H. T. J. Eas- saert en A. Hombach, te Hulst en E. L. van Merveunee, te Goes. INGESTELD op 261 0,—. Koop 17. 59 aren 95 centiaren BOUWLAND, gelegen in den Langendampolder, aan den straatweg, sectie E n°. 723. BOOMPRIJS 30,—. In mondelinge pacht bij Theopldle van Gassen, voor 23,75 'sjaars. Aanpalende eigenaren de heer Fassaert voor noemd en Jhr. Mr. Th. Serraris, te 's Bosch. INGESTELD op 680,—. Koop 18. 2 hektaren 68 aren 70 centiaren BOUWLAND, gelegen in den Langendam polder, aan den straatweg, sectie E n09. 263, 264 en 825. BOOMPRIJS 20,—. In pacht tot 1 October 1899 bij P. Heijman voornoemd, voor f 109,80 'sjaars. Aanpalende eigenaren de heeren L. P. C. van Waesberghe, te Hulst en A. T. Rottier te St. Jansteen. INGESTELD op 2510,—. Koop 19. 2 hektaren 04 aren 60 centiaren BOUWLAND, gelegen in den Langendam polder, aan den straatweg, sectie E n°. 228. BOOMPRIJS 50,—. In pacht tot 1 October 1899, bij P. Heijman voornoemd, voor f 83,70 's jaars. Aanpalende eigenaren de heer J. F. Borm, te Graauw, mejuffrouw L. Borm te Stoppeldijk, en de heer Jacobus Buijsrogge, te Hontenisse. INGESTELD op 2020,—. Gemeente Clinge. Koop 20. A. De helft (behoorende de weder- helft aan mejuffrouw C. J. Pierssens, te Hulst), in 1 hectare 65 aren 30 centiaren BOUWLAND, gelegen in den polder Klein Kieldrecht, sectie B n09. 51, 55, 56 en 5 6bis. B. 18 aren 13 centiaren RIETVELD, gelegen alsvoren, sectie B n°. 50. In mondelinge pacht bij de wed. J. B. de Keijser te Clinge, voor f 42,'sjaars, over het verkocht wordend gedeelte. Aanpalende eigenaren de erven J. L. Want, te Clinge, de heer Jacobus van Gassen, te St. Jansteen en mejuffrouw M. Smet, te Clinge. INGESTELD op 760,—. Gemeente St. Jansteen. Koop 21. 89 aren 20 centiaren BOUWLANDy gelegen in den polder Absdale, aan den straatweg, sectie B n°. 741 en 742. In mondelinge pacht bij Honore de Kort, te Hulst, voor 4-7,'sjaars. Aanpalende eigenaren de heer P. de Ren, te Ertvelde, de heer Carpentier de Chanzy, te Korthem, en de heer A. M. van Rijsoort van Meurs, Notaris te Hulst. INGESTELD op 1080,—. Koop 22. 49 aren 40 centiaren BOUWLAND, gelegen in den polder Oud Absdale, Kapelle- brug, sectie E n°. 1014. In mondelinge pacht bij Antonius Seghers, te Kapellebrug, voor 15,'sjaars. Aanpalende eigenaren mejuffrouw C. de Pauw, te Hulst, de heer Mr. E. Meert, te St. Nicolaas, en Eranciscus de Smet, te St. Jansteen. INGESTELD op 250,— DE JONGE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 2