Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen t Attentie s. v. p. wol voor EH. Klecmakers Plaats vervangers Veemarkt te Axel M. van den Hoek V erkiezing. M. van den Hoek. D. J. DEES, Aan ie Kiezers van Ter Nenzen. M. van den Hoek. M. van den Hoek. w. j. H i; i: s van den Hoek. 91. van den Hoek. D. J. DEES. Kiezers 91. van den Hoek. M. VAN DEN HOEK F. de Ruijter Sr., W. de Klerk Jr. No. 3214. Zaterdag 12 October 1895. 35e Jaargang. IJsclub uTernsuzen." Telegrafische berichten. Gemen^de berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Dankbetuiging. Dinsdag 29 October 1895. Medekiezers! Kiezers! Lid van den Raad. Medekiezers Medekiezers Herstemming Ter Neuzen. Verkiezing te Zaamslag. Kiezers te Zaamslag! ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederlaud 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. R&it blad verscliijnt sum Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. aanrtag-, Woensilag- en Vrijdasavwnil bij den uitgever P. J. V A V II K g A IV D E te Ter Neuzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 11 October 1895. Bij Koninklijk besluit zijn benoemdtot lid van het bestuur der waterkeering van het calamiteuse waterschap Walsoorden, de heer P. A. Adriaansens, en tot lid van het bestuur der waterkeering van de calamiteuse Margaretha-, Kleine Huissens- en Eendrachtpolder, de heer W. de Klerk Sr. Bij de akte-exam ens te Middelburg is o. a. geslaagd mej. J. P. de Kraker te Hulst, die mede is toegelaten bij het examen voor de nuttige hand- werken en voor vrije- en orde-oefeningen, en is bij het examen voor de akte van bekwaamheid als onder- wijzeres, art. 56 a o. a. toegelaten mej. J. A. H. van Rassenberg te Sluis. De le lu.it. L. C. Wortman, van het 3e reg. inf. zal op 1 Dec. a. s., onder eervolle ontheffing van zijn functien ten bureele van den directeur der militaire verkenningen in de residentie, naar zijn korps te Middelburg terugkeeren. Axel. Beroepen bij de Ger. kerk B alhier Ds. H. R. Nieborg te Reeuwijk Haastrecht (Z.-H.). Stoppeldijk. Den heer J. A. Claessens, onder- wijzer aan de o. 1. school bij de Veerstraat alhier, is door 't gemeentebestunr eene gratificatie van f 25 toegekend, als belooning voor buitengewone diensten aan 't onderwijs in deze gemeente bewezen. 'sGravenhage. 11 Oct. Jhr. Hartsen, oud- Minister en oud-Kamerlid is in den afgeloopen nacht te Hilversum overleden. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 11 Oct. de volgende vonnissen uitgesproken T. d. B., oud 21 j., arbeider te Hontenisse, is wegens scheunis der eerbaarheid veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. J. d. P., oud 22 jaar, werkman te Axel, is wegens beleediging van een ambtenaar veroord. tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Dinsdag stonden te Goes op de veemarkt ruim 100 koeien aan de lijn. Het magere vee vond nog al koopers, wat met het vette vee minder bet geval was. Druk was het eergisteren op de groote paar- denmarkt te Vianen. De breede Voorstraat, die zich bijzonder gocd voor dat doel leent, was bijna geheel vol. Bijna 200 paarden, met die in de stall en mee waren er meer dan verleden jaar, en nimmer zag men zooveel vreemde kooplieden, meest Duitschers, om werkpaarden, dan thans. De handel was al vroeg zeer levendig en de prijzen redelijk. Alleen van //Overlek" waren om 9 uur al 200 en van uit de Landpaard 400 paarden aangebracht. In de stallen stonden ruim 200 stuks. dagen. Voorm. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 12 Oct. 13 14 15 16 17 7.5 8.48 10.25 11.33 0.43 1.22 Nam. 7.53 9.41 11.2 11.59 12.22 1.4 1.43 Zoo de Heere wil en wij leven hoopt onze se- iefde moeder CORNELIA PETEGEM, op 15 October a. s. haar 80sten geboortedag te herdenken. Zaamslag, 1895 a^er naam, P. PLOOR. Voor de vele blijken van belang- stelling ondervonden bij het overlijden van onzen zoon en breeder Pietek, betuigenwij onzen liartelijken dauk. Namens de familie. Wed. P. A. EEKMANKoppejan Vlissingen, 9 October 1895. Voor de veelvuldige blijken van deel- neming ter gelegenheid van mijn 603ten geboortedag op 10 October ontvangen, inzonderhei d nogmaals mij n li artelij ken dank aan het bestuur en de led en van de zangvereeniging /Crescendo". J. A. VAN HOEVE, Bakker te Sluiskil. Ondergeteekende WAARSCHUWT ieder die iets ten nadeele van hem of zijn vrouw vertelt, zullende eene vervolging niet achterwege blijven. A. MOENS, Slachter, Sluiskil. Gelegenheid tot aangifte van leden bij den Secretaris-Penningmeester. De ballotagelijsten worden gesloten uiterlijk 17 Oct. a. s. Namens bet bestuur der IJsclub //Terneuzen", T. VAN BORSSUM WAALKES, Secretaris-Penningmeester. De ondernemers van de weegbruggen op de Axelsche Sassing, vernomen hebbende, dat van hunne inrichtingen allerlei lasterlijke praatjes in omloop gebracht worden, als zouden zij niet secuur wegen, dat er bedrog in het spel is en meer van dien onzin, verklaren hierbij aan alle belangheb- benden, dat zij elk uur van den dag bereid zijn de weegbruggen te laten onderzoeken en bet gewicht te laten controleeren, daar zij overtuigd zijn dat de weegbruggen het juiste gewicht aangeven en dat bedoelde praatjes worden rondgestrooid door personen, die uit eigenbelang eens anders zaak afkeuren, omdat van de hunne rujmer gebruik zou worden gemaakt en hierdoor toonen, dat zij het spreekwoord //Leven en laten leven" niet kunnen of willen begrijpen. TE TER NEUZEN. De ondergeteekende is bij genoegzame deel- neming voornemens een SNIJ-CURSUS te openen voor ILH. Kleermakers a 1,00 per les. Nieuwste Lngelsche, Pransche en meer andere coupe's. Praktisch en theoretisch onderricht in maatnemen en snijden. Lesuren later te bepalen. Aanmeldingen voor den 21sten dezer, bij S. LAURENS. Gediplomeerd Coupeur en Tailleur, Lange Kerkstraat 188, (J Ondergeteekende besteed de hoogste prijzen voor plaatsvervangers en nummerverwisse- laars. Voordeelige conditionis bereid tot het scbrijven van verzoeken en requesten van welken aard ook. Te spreken, Zaterdags en Zondags bij de Wed. P. DE KRAKER, Naaikussen, overige dagen te Kloosterzande. H. HAMELINK. OP Dankbaar voor de op 1 Oct. aan Wr^r mij verleende attentie, beveel ik bij de herstemming, op 15 Oct., den heer bij mijne medekiezers aan. JAN DE PEIJTER Jz, Ter Neuzen, 9 Oct. 1895. Wil men niet in den doofpot geraken dan ook in dezelfde richting geen verdeeldheid, rnaar eenparig onze stem uitgebracht op VELE KIEZERS. De keuze valt nu niet moeilijk op a. s. Dinsdag Landbouwer, wordt u ten zeerste aaubevolen. Ter Neuzen, 8 Oct. 1895. Door voortdurende uitbreiding der gemeente, wordt jaarlijks meer en meer voor openbare werken gevorderd. Hoogst gewenscht is het dan ook dat ditmaal een lid van den Raad wordt gekozen die met deze werken uitstekend op de hoogte is, voor- namelijk als men weet, dat sedert het ontslag nemen van den beer Nelemans, de commissie van fabricage onvoltallig moest blijven, om die reden alleen, vragen wij onze medekiezers met ons, hunne stem uit te brengen op den heer Eenige onpartijdige Kiezers. Nu de beer JAN DE PEIJTER tot onzen spijt niet in herstemming kwam en hij ons ver- zoekt te stemmen op den heer VAN DEN HOEK, is het dunkt ons plicht aan dat verzoek te voldoen. Laat ons daarom thans eensgezind zijn, alle haarkloverijen op zij zetten en stemmen op den heer Eenige kiezers die bij de eerste stemming den heer I)E FEIJTER kozen. Bij de herstemming op Dinsdag a. s. bevelen wij ten dringenste den heer op nieuw aan, en in de eerste plaats wekken wij daartoe vooral onze landbouwende medekiezers op. Ter Neuzen, den 11 October 1895. VELE LANDBOUWERS. Voor de aanstaande verkiezing bevelen wij aan let oud-lid EENIGE KIEZERS. De heer J. DE PEIJTER bedankt alien die hem kozen en beveelt zijn mede-candidaat der eerste stemming aan. Daarvoor verdient hij den dank van alien die de vooruitstrevende richting zijn toegedaan. De a. s. verkiezing is voor Ter Neuzen van groot, zeer groot belang. Wil men stilstand, men stemme niet of den candidaat die de minste stemmen had. W il men de kermis met geniepige knepen zien dooddrukken, men kieze onzen tegenstander. Wil men publieke vermakelijkheden door zware belasting onmogelijk maken, men kieze denzelfden candidaat. Wilt ge evenwel iemand die dit zal helpen verhoeden P V ilt ge iemand die overigens een onbevangen oordeel over de groote belangen van Ter Neuzen, handel en scheepvaart, kan uitspreken Zoo ja, kiest dan den heer Kiezers, aan de tweedracht is bet te wijten dat onze partij soms nog verliest. Weest thans eens eendrachtig en de uitslag zal verrassend en bemoedigend voor de toekomst zijn. V ekt de tragen op, laat niemand tehuis blijven. Eenige kiezers die vooruitgang willen en geen stilstand of acliteruitgang. Bij de aanstaande verkiezing op Dinsdag wordt met de meeste aandrang aanbevolen Komt eendrachtig op en stemt iemand die, onaf- hankelijk zijnde, de belangen van Ter Neuzen kan en zal behartigen en die niet te jong is om zulk eene betrekking te bekleeden. Komt trouw op en stemt den heer VELE KIEZERS. Van groot belang is de herstemming op a. s. Dinsdag. Een enkele stem kan beslissend zijn. Mogen dit de vrijzinnige kiezers bedenken. Alleen door trouw op te komen is de verkiezing van den beer verzekerd. EENIGE KIEZERS. Wanneer wij den naam noemen van als candidaat voor het lidmaatschap van den Raad achten wij verdere aanbeveling onnoodig. EENIGE KIEZERS. Omdat ik niet weet waarom de heer DE KLERK bij de vorige stemming moest vallen, kies ik thans weder de heer EEN KIEZER. TER \El7iE\SCHE <01 HOT. 18

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1