Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen No. 3212. Dinsdag 8 October 1895. SS3 ©a Q©2»W!3S3a 35e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT Per drie maanden binuen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10Grootere letters worden naar plaatsruiinte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. F*olitieli Overzicht. De toestand te Konstantinopel is nog allesbe- balve bevredigend. Naar aanleiding van de ongeregeldheden, die daar voorvielen bij de betooging, welke de Armeniers hie! den, hebben de gezanten der Europeesche mogendheden eene bijeenkomst gehouden. De uit- slag was, dat de gezanten tot den Sultan bet verzoek richtten, om de maatregelen te nemen, die noodig zijn om te voorkomen, dat ook Europeanen nadeel kunnen lijden door de standjes tusschen de Armeniers en de Turken. Het Weener Eremdenblatt verzekert, dat deze protest-nota niet door alle mogendheden is ingediend. Te oordeelen naar deze verklaring van bet officieuze orgaan der Oostenrijksche regeering, beeft derhalve Oostenrijk, evenmin als Duitschland, medegedaan. Waarschijnlijk is derhalve deze stap alleen gedaan door de gezanten van Engeland, Erankrijk en Rusland, die nu eenmaal de leiding in deze zaak hebben aanvaard. De beer Terrell, de gezant der Vereenigde Staten, sloot zich ook niet aan bij dit protest der Europeesche gezanten, maar eischte op eigen hand namens zijne regeering bescherming voor de Amerikanen, die te Konstantinopel verblijf houden. Dit protest van de vertegenwoordigers der mogend heden oefende terstond een goeden invoed, want onmiddellijk, nadat het ter kennis der Porte was gebracht, werden maatregelen genomen, ten einde verdere rustverstoringen te voorkomen. Niettemin is het op verschillende plaatsen der stad nog tot vechtpartijen gekomen tusschen Turken en Armeniers. Naar men beweert, hebben de Armeniers, toen zij hun betooging hielden, de Engelsche vlag ontplooid en trokken zij door de stad, roepende*Leve het onafhankelijke Armenie Voor zoover bekend, werd het eerste schot gelost door de Armeniers, maar eerst, nadat de officier der gendarmes, die hen moest tegenhouden, had geroepen Gij zijt Giaurs Deze officier werd terstond doodgeschoten. Toen deden de Turksche gendarmes en politie-agenten een charge met den blanken sabel, maar zij maakten geen gebruik van hun vuurwapenen, om de gegronde reden, dat zij geen patronen hadden. De Sultan uit vrees voor ernstiger moeilijkheden, had namelijk verboden, dat hun scherpe patronen zouden worden gegeven. De Eransche bladen kunnen maar niet rustig afwachten tot Antananarivo aan de troepen van generaal Duchesne in handen valt en rekenen en rekenen maar steeds wanneer nu wel al in FEUILLKTON Naar het Hoogduitsch van Jenny Hirsch. 6) De familie was nog pas weinige dagen op den Godeberg of Von Melnik deed zijn vrouw reeds heftige verwijten, omdat zij er op gestaan had bier den zomer door te brengen en niet op reis te gaan, zooals bij gewenscht had. Verschrikt antwoordde Melitta, dat zij gedacht had, hij zou, even als vroeger, alleen op reis gaanmaar dit antwoord had een verkeerde uitwerking. z/Hoe kom je op de gedachte, dat ik je alleen zou laten riep hij verontwaardigd. //Zoo lang je moeder leefde, meende ik aan haar verplicht te zijn, haar gelegenheid te geven om eenigen tijd ongestoord met jou en de kinderen samen te leven. Dat is nu veranderd, wij scheiden niet meer voor zoo langen tijd, maar reizen voortaan samen." z/Ja, maar wat zal er dan van de villa worden vroeg Melitta, aangedaan door de teeder- heid van haar echtgenoot, maar tevens verschrikt door het vooruitzicht op vermoeiende reizen. z/Het zou voorzeker het beste zijn, dat wij de buitenplaats verkochten, die voor ons geen waarde heeft," antwoordde Melnik luchtig. Gertrude, die het gesprek zwijgend had aangehoord, stond nu echter op en zeide met flikkerende oogen ;/Lothar, je vergeet, dat de Godeberg niet aan Melitta alleen toebehoort." z/Dat vergeet ik volstrekt niet, lieve Gertrude, Madagascar's hoofstad de Eransche vlag kan wapperen. De laatste berekening is, dat het al 1 October is geweest. Maar gesteld al dat dit zoo is, dan kan toch eerst op zijn vroegst Dinsdag of Woensdag a. s. bevestiging daarvan M'orden ontvangen. De Parijsche gemeenteraad heeft den Boulevard Vaurigard vlak bij het Pasteur-gesticht verdoopt tot Boulevard Pasteur. Zaterdag had de begrafenis plaats. In de Academie sprak Vrijdag de voorzitter, de Ilertog van Aumale, een kort woord van hulde aan de nagedachtenis //van dezen goeden en grooten, eerlijken man, die nog na eeuwen als een weldoener der menschheid zal worden vereerd", waarna ten teeken van rouw de zitting werd opgeheven. Men heeft verleden week in Beieren met eene godsdienstoefening den 47sten verjaardag van Koning Otto gevierd. De arme krankzinnige Koning is sinds zijn troonsbeklimming niet buiten de hooge muren van zijn kasteel Eiirstenried geweest. Geen der boeren in den omtrek heeft hem nog ooit gezien. Hij wandelt in het park van het kasteel, onder goed geleide. Een enkel officieel persoon, de voorzitter van den Ministerraad, tevens Minister van het Hof, komt ieder jaar, bij het openen van de Kamerzitting, den Koning bezoeken. Volgens zijn laatste rapport was de arme Vorst lichamelijk volkomen gezond, maar geestelijk in een beklagenswaardigen toestand. Uit St. Petersburg wordt nu bevestigd, dat Keizer Wilhelm met een brief aan den Czaar eene schilderij gezonden heeft, dat de gemeenschappe- lijke belangen der Europeesche beschaving tegenover het gele ras allegorisch voorstelt. De Chineesche regeering heeft aan Duitschland, behalve schadevergoeding, bestraffing beloofd van de personen die het Duitsche zendingsstation hebben overvallen. Troepen zijn uitgezonden om deze belofte te vervullen. De Standard verneemt uit Shanghai De Kei- zerin-weduwe heeft Li-Hung-Chang naar Peking ontboden, om met hem te spreken over ingrijpende hervormingsplannen, die beiden hebbeno. a. zou de zetel der regeering van Peking veiligheidshalve het binnenland in verplaatst worden. maar ik hoop, dat je reden zult verstaan," antwoordde Melnik op den toon van wijs overleg, dien hij zoo gaarne tegenover zijn jonge schoonzuster aansloeg. z/Ik geef de villa nooit over in geheel vreemde handen verklaarde zij vastbesloten. z/Zeg dat niet met zooveel zekerheid. Als je eenmaal getrouwd bent, kon je man er anders over denken," vermaande Melnik op spottenden toon. Daardoor geprikkeld, antwoordde Gertrude z/Yolstrekt nietde villa en alles wat er bij behoort is hem even dierbaar als mij, omdat Plotseling hield zij op zij kwam tot zich zelf door de verschrikte uitdrukking op het gelaat van haar zuster, door de toornige trekken van haar zwager. ,/Wat moet dat beduiden vroeg Melnik. z/Dat klinkt alsof je reeds een bepaald persoon op het oog hebt. Mogen je zuster en je zwager soms ook weten, aan wien je de hand hebt gesehonken of denkt te schenken Zwijgend hield Gertrude haar oogen eenige minuten op den grond gevestigd, terwijl zij beur- telings verbleekte en kleurde. Eiudelijk keek zij op, streek met de hand langs haar vooi'hoofd, vestigde het oog met kalmen ernst op haar zwager en zeide toen zacht, maar op vasten toon Ja, jelui zult het vernemen, dit oogenblik geeft den doorslag. Zoo lang wij hier zijn, heeft de gedachte mij reeds gekweld, dat het thans, nu ik je huis- genoote ben, niet aangaat, je te verzwijgen, dat ik met George Eltester verloofd ben." //Gertrude, hoe kon je dat doen riep Melitta. z/De onbeschaamde knaap, heeft hij het gewaagd P Gedurende den korten tijd, dat wij hier zijn?" vroeg Melnik buiten adem. Naar het Hbl. verneemt, is er bij de regeering een wetsvoorstel in voorbereiding tot invoering van den midden-Europeeschen tijd. Naar //de Tel." vernam, berusthet regeerings- ontwerp tot instelling van kamers van arbeid in hoofdzaak op de volgende beginselen 1°. Waar de behoefte daaraan gebleken is, kan bij kon. besluit voor een of meer gemeenten een kamer van arbeid worden opgericht. 2°. Deze kamers hebben ten doe! a. Belangen van patroons en werklieden te be- vorderen, door het verzamelen van inlichtingen over arbeidszaken b. Aan rijk, provincie en gemeenten over belangen van den arbeid van ad vies te dienen c. Het voorkomen en beeindigen van geschillen en het bevorderen van uitspraak tusschen partijen, die zij niet heeft kunnen verzoenen. Leden kunnen zijn Nederlanders, mannen en vrouwen, 30 jaar oud en gedurende eenigen tijd werkzaam als patroon of arbeider. Kiezers zijn mannen en vrouwen, Nederlanders, 25 jaar oud, die gedurende zekeren tijd werkzaam waren in het bedrijf, dat zij vertegenwoordigen. De ter beeindiging van geschillen te benoemen Verzoeningsraad bestaat uit een gelijk getal patroons en werklieden. Deze raad deelt aan partijen schriftelijk advies mede. De zittingen worden met gesloten deuren ge houden. De gemeenteraad te Vlissingen heeft besloten tot het voortdurend van kracht verklaren van de verordening lot heffing van plaatselijke belastingen op het gedistilleerd en op het gemaal. Zijn in bijna alle plaatsen van ons land de plaatselijke belastingen op het gemaal afgeschaft, Vlissingen schijnt deze belasting, die pi. m. f 21,500 opbrengt, nog niet te kunnen missen. De belasting op het gedistilleerd bedraagt pi. m. f 31,000. Niettegenstaande deze belastingen wordt op de hoofdsom der personeele belasting voor de gemeente toch nog 55 opcenten geheven. Ook te Bunschoten zijn vele leden der Gereformeerde kerk, die zich tegen de vereeniging met de, vroegere doleerenden verklaarden, uit het kerkverbond getreden en hebben eene Christelijk Gereformeerde gemeente gesticht. In den laatsten tijd zijn weer herhaaldelijk de strenge straffen, die op Neerbosch worden toe- gepast, ter sprake gebracht. z/Heb ik hem dagelijks gesproken," vulde Gertrude vrijmoedig aan, //maar hij is reeds sedert den vorigen zomer met mij verloofd met moeders toestemming." z/Hoe was dat mogelijk vroeg Melitta, terwijl ze verbaasd de handen in elkaar sloeg, met een blik op haar man, wiens gelaat afschuwelijk vertrokken was. Hij haalde de schouders op en mompelde z/Moeder is dood, ze kan niet meer Gertrude liet hem niet uitspreken. //Wat? Waag je het de verdenking uit te spreken, dat ik me op mijn overleden moeder zou beroepen om een onwaarheid te zeggen, die zij niet meer kan weerleggen riep zij uit en opspriugende trad zij dicbt voor hem. Onwillekeurig week hij terug haar bleek gelaat staarde hem zoo dreigend, zoo vernietigend aan. i/O, Lothar, hoe kan je dat zeggen snikte nu ook Melitta. //Gertrude heeft nog nooit onwaar heid gesproken. Maar hoe kon je dat doen Hoe kon moeder dat goedkeuren z/Neem me niet kwalijk, Gertrude," antwoordde Melnik, zonder echter zijn gestrenge houding te laten varen, //met die woorden heb ik u wellicht onrecht aangedaan, maar mijn grenzelooze verrassing of liever mijn opbruisende toorn heeft me die woorden ontlokt. Hoe kon je iets zoo waanzinnigs, iets zoo onwaardigs doen Hoe kon je moeder dat goedkeuren z/En hoe kwam het, dat we er tot heden niets van vernomen hebben vroeg Melitta. z/Bij haar ziekelijken toestand vreesde moeder voor de onaangenaamheden, die zij zou krijgen. Zij oordeelde, dat het beter was er over te zwijgen, omdat jelui en mijn voogd En wat schrijft de heer Van't Lindenhout over die straffen Ziehier een stukje uit zijn jongste kroniek in z/Het Oosten Natuurlijk moeten de weezen, die zich niet aan orde en tucht willen onderwerpen, of die zich na herhaalde vermaningen en waarschuwingen van hun kwaad niet willen beteren, gestraft worden. De gewone straf is op school het schrijven van regels of het blijven in de schoollokalen na schooltijd. Aan de weezen, die op de industriescholen zijn, wordt, als ze moeten gestraft worden, het weekgeld onthouden en wanneer zij na vele ernstige ver maningen zich niet beteren, dan is een sedert twee jaren nieuw gebouwde woning met vier kamers, zeer ruim van lucht voorzien, en die des winters kan verwarmd worden, de plaats, waarin zij voor straf worden opgesloten. Dit geschiedt echter nooit langer dan voor den tijd van drie dagen bij het zwaarste vergrijp. Wanneer de tijd zoo lang is, wordt hun het gewone middageten ge geven behalve water en roggebrood voor de andere maaltijden. Worden zij slechts 24 uren opgesloten, dan ontvangen ze alien water en roggebrood. Orde en tucht moet gehandhaafd worden. Dit is in een gewoon huisgezin het geval en indien dit op Neerbosch ophield, zou de weesinrichting in plaats van een zegen een vloek worden voor ons land. Tengevolge van de maatregelen, welke ge nomen zijn om het peil op de Zoom te verhoogen, en van de Vrijdag overvloedig gevallen regen, hebben de suikerfabrieken te Bergen op Zoom het werk weder kunnen hervatten. In September jl. failleerden hier te lande 58 personen en sedert 1 Januari 666, tegen 684 in die maanden van '94. Blijkens de opgaaf der firma Van der Graaf Co., te Rotterdam, waaraan die cijfers zijn ontleend, gingen er in beide jaren geen branders en likeur- stokers en geen kaarsenfabrikanten over den kop, terwijl alle andere beroepen er wel opleverden, 't Grootste contingent leverden de fabrikanten van mineraalwater, handelaars in wijnen en gedistilleerd, bierbrouwers en bottelaars, nl. 75. Tot 30 September was, volgens de opgaven van het comite de tentoonstelling te Amsterdam bezocht door 885,800 betalende bezoekers, van wie er 711,000 tevens een kijkje namen in Oud-Holland en 274,000 de mailboot betraden. Men berekent, dat de gemeentekas, aan directe z/Aha, dat is prachtig verzonnen," viel Melnik in z/En daar het nog eenige jaren zal duren, eer George een aanstelling heeft, die z/Hij heeft reeds een aanstelling," viel Melnik op snijdenden toon in, //boschknecht of zoo iets is de knaap." Gertrude keek hem aan met een blik vol ijskoude verachting. //Als je zoo ver bent ingelicht, zal je ook wel weten, dat George Eltester gestudeerd heeft voor de hoogere rangen bij het boschwezen. Als bijzondere gunst was hem toegestaan bij zijn vader den practischen dienst te leeren, en na het plotseling overlijden van den braven man heeft hij de betrekking waargenomen tot een opvolger benoemd was." z/En bij dien man vervult hij nu de betrekking van gewoon boschwachter, terwijl zijn moeder bij den nieuwen nog ongetrouwden houtvester als huishoudster in dienst is getreden." z/Omdat zij moeilijk kon scheiden van het huis, waar zij zoovele gelukkige jaren heeft gesleten z/Zijn zusters zijn in betrekking gegaan als kinderjuffrouwen," vervolgde Melnik. //Ziedaar de familie, waarin jonkvrouw Von Kauffel wil trouwen, en die zij ons tot bloedverwanteu wil geven." z/IIet zijn achtenswaardigs menschen. Jelui behoeft ze niet als verwanten te erkennen, als ze voor jelui niet goed genoeg zijn." z/Neen, ze zijn voor ons niet goed genoeg, en wij zullen je van zulk een waanzinnigeu stap wel •neten terug te houden. Die zoogenaamde ver- loving bestaat niet langer." //Mijn moeder heeft ze goedgekeurd." z/In haar grenzelooze zwakheid voor je heeft ze dat gedaanwij zouden haar geleerd hebben de TER SEIIZEMSCHE (OIRWT. I9it lilad verscliijnl maandag-, lVoensdas- en Vrijdagavond bij ile«i nil^ever I". J. 1 A M? IB I*. S A E te Ter \enzeu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1