A1 g e m e e c Mienws- en Advertentieblad voor Zeeowsch- Via an der© a bkki:ni)Maki\g. Teekencursus. PUBLICATI E. 3206. Dinsdag 24 September 1895, 35e Jaargang. abonnement De Rurgemeester tier (jemcente Ter Aeuzen DE ZEVEfJDE TEED Binnenland. Voor Per drie maanden binneu Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij .alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en rueer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 26 September 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 23 September 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Toelating tot de arondscholen A, B en C in de kom der gemeente en D op Sluiskil, zoomede tot de her- lialingsklasse aan school A. Zij, die met 1 October aanstaande wenschen te worden toegelaten tot bovengenoemde iurichtingen, moeten zich daartoe voor 29 dezer aanmelden ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. In het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 9 Sept. 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot bovenge- noemden cursus wenschen te worden toegelaten, moeten zich daartoe voor 29 dezer aanmelden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alleen toegankelijk voor jongelieden, die het gewoon schoolonderwijs genoten hebben en 14 jaar zijn of dien ouderdom voor het einde des jaars berejken. Ter Neuzen, 9 Sept. 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG maken bekend, dat door hen, in hunne vergadering van heden, is bepaald dat de verkiezing voor een ]id van den gemeenteraad, ter vervanging van F K UTIh, IKTQ N Uit het dagboek van eenen geneesheer. Vertaald uit het Engelsch door M. R. v. T. 6) Nu begreep ik hare waarschuwingerwasgeen zevende trede. Door deze list, zou ik zonder hare tusschenkomst, zijn omgekomen. Ik ging weer liggen, want mijn geheele lichaam trilde. Geen woorden zijn in staat mijnen toestand te beschrijven. Elk oogenblik kon de professor terugkomen en mij van boven af in't water gooien. In mijnen tegenwoordigen toestand, viel aan geen verdedigen te denken. Ik beklom de trap en be- reikte de deur van het laboratorium, betastte hare barde oppervlakte maar alles te vergeefs, bier viel aan geen ontkomen te denken. Ten einde raad, ging ik op de bovenste trede zitten en wachtte met ongeduld den verderen afloop. Nog bad ik het vertrouwen in mej. Sorensen niet verloren, maar zou het haar gelukken mete redden? Doodsche stilte en eene ondoordringbare duistemis omringde mij. Zou ik het daglicht ooit weder aanschouwen De wijze waarop mevrouw Sorensen afscheid van me had genomen, de wanhoop van mej. Sorensen, alles schoot me te binnen. Ik was onbedachtzaam geweest en had geheimen ontdekt, die mij niet aangingen. Voor de onoverwinnelijken en on- barmhartigen, was mijn dood gewenschtnatuurlijk moest ik sterven. Langzamerhand raakte ik aan de stilte en de duisternis gewend en hoorde nu wijlen den heer C. DE BOKX, die in 1897 moest aftreden, zal plaats hebben op Dinsdag den 15 October e. k., en de herstemmiug, zoo noodig, op Dinsdag den 29 dier maand. Zaamslag, 20 September 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. RIEMENS, L° Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. lr*oliiieli Overzicht. Zooals te verwachten was, heeft in Belgie de Gentsche arbeids- en nijverheidsraad bepaald, dat de werklieden der machinefabriek Van den Kerk- hove den arbeid moeten hervatten, daar zij ongelijk hebben. Men herrinnert zich, dat zij het werk gestaakt hadden, omdat zij meenden, dat niet- Gentenaren 22l/2 cent per uur verdienden, terwijl zij slecht 20 cent ontvingen. Uit de boeken bleek het, dat zij zich vergisten. De eigenaars van glasblazerijen in het bekken van Charleroi hebben met eenparige stemmen besloten, beurtelings eenigen tijd de fabriek te sluiten, bij gebrek aan bestel- lingen voor het volgend kwartaal. De verbroederingsvertooningen, die bij de groote rnilitaire manoeuvres in Frankrijk hebben plaats gehad, hebben in Duitschland even weinig sensatie gemaakt als indertijd de vriendschapsdemonstratien van Kronstadt en Toulon. Minder kalm nemen sommige Engelscbe bladen liaar op, die vermoeden, dat tusschen Rusland en Frankrijk afspraken op militair gebied zijn gemaakt. In Engeland is men veelal overtuigd, dat de Russisch-Fransche vriend- schap, bij welke Rusland het leidende, Frankrijk het volgende element is, ook tegen Engelands Dezittingen in Azie is gericht. De opstand in Macedonia is nog niet geheel onderdrukt. Wanneer de rondzwervende benden Turksche troepen ontmoeten, behouden de laatsten de bovenhand, maar dit ontinoedigt de in Bulgarije werkzaam zijnde Macedonische comites niet. Zij kennen zeer goed het onderscheid tusschen de officieele verklaringen der regeering van Sofia en de niet officieele dulding hunner intriges. De verhouding tusschen den vertegenwoordiger der Porte in Sofia en de Bulgaarsche regeering is dan ook zeer gespannen. Dezer dagen heeft in Frankrijk Benedetti de gezant van Frankrijk bij het Pruisische hof in 1870, getracht toe te lichten, wie de verantwoor- delijkheid draagt van den oorlog van 1870. Volgens hem zijn het de hertog van Grammont, de Fransche Minister van buitenlandsche zaken en Bismarck. De 90jarige republikein Barthelemy Saint Hilaire heeft daarop het volgende geantwoordWat duidelijk het verwijderd geluid van stroomend water en de golven der Neva, die tegen mijn donker graf sloegen. Plotseling vernam ik stemmen beneden mij, de zachte beschaafde stem van den professor. Ont- zetting greep mij aan, ik klemde de tanden op elkander, om eenen angstkreet te onderdrukken, mijne handen sloten zich krainpacbtig, nu was 't vreeslijke einde zeker nabijzou ik mijn leven kunnen verdedigen z/Zouden wij niet even gaan zien, of alles is afgeloopen zeide de professor. ^Natuurlijk is hij in 't water gevallen, maar het zou niet kwaad zijn ons er van te overtuigen." Neen, neen oom Oscar, dat is niet noodig," hoorde ik mej. Sorensen zeggen. „Hebt ge dat verschrikkelijke geluid dan niet gehoord, toen zijii lichaam in 't water viel „Ja," antwoordde hij, //ik meen het ook gehoord te hebben." //Nu dan, waarom zouden wij terug- gaan Het is zoo verschrikkelijklaat ons zoo spoedig mogelijk naar de gezelschapskamers terug- keeren," sprak mej. Sorensen gejaagd. //Wat zijt ge toch zenuwachtig lieve, gij beeft, wat mankeert u vroeg de professor. „Och niets, ik beef van vreugde, dat mijn vijand ouschadelijk is gemaakt," z/maar," hervatte ze, //laat ons nu gaan." Hunne stemmen stierven weg en hunne voetstappen verwijderden zich meer en meer. Hoe lang, zou ik hier nog moeten blijven, bestond er kans, om te ontsnappen, zou mej. Sorensen mij trouw blijven Zij was natuurlijk eene nihiliste en zij had immers zelf gezegd, dat zij geen genade vroegen noch schonken. Mijne slapen klopten, vreemde wanhopige ge- praat men van vervalschte telegrammen Was de vorm van het voorstel, dat Benedetti den Koning (ieed, niet voldoende, om dezen tegen ons in het harnas te jagen Was het rechtvaardig, was het verstandig, van Pruisen te eischen, dat het voor altijd van alle aanspraken op Spanje afzag, en zich dus voor een toekomst bond, waarvoor het niet kon instaan Was dat niet een eisch, die duidelijk toonde, dat men den oorlog wilde, dat men den oorlog wilde, dat men hem zocht Pruisen had ons wel met rust gelaten, maar de Keizer en de Keizerin waren er te zeer op gesteld, om dezen dynastieken oorlog te voeren. Had niet Napoleon, toen hij nog prins Bonaparte was, ver- klaard, dat zijn eenig levensdoel was, zich op Duitschland en Engeland te wreken voor de neder- lagen van Waterloo Trafagar De eenige oorzaak van den oorlog is de Keizer. Van Grammont wil ik u slechts zeggen, dat de zorglooze licht- vaardigheid zijner houding mijn verontwaardiging opwekte, toen liij van de tribune meedeelde, dat deze vreeslijke oorlog verklaard was. Hij stond met de handen in den zak en men had kunnen denken, dat hij ons voor den volgenden dag tot een jachtpartij uitnoodigde. De mannen van het keizerrijk speelden met het leven en het geluk van Frankrijk met ongeloofelijke lichtvaardigheid en onbeschaamdheid." De drie beschuldigden inzake de Zuider-spoor- wegmaatschappij zijn vrijgesproken de zaak was zoo slecht mogelijk voorbereid en uitgevoerd. De deskundige bad fouten gemaakt, waarvan de ver- dedigers natuurlijk partij trokken. Op Madagascar gaat het thans beter, nu het leger op de hoogvlakte gekomen is. Men verwacht, dat den 30sten dezer Tananarive bereikt wordt. Intusschen zal het vervoer der zieken naar Algerie en Frankrijk door de sniklieete Roode zee een interpellate tengevolge hebben, die ge- vaarlijk kan worden voor het ministerie. Er wordt beweerd, dat tengevolge van een verschil van meening tusschen de Ministers van kolonien en oorlog de zieke soldaten niet naar Reunion getrans- porteerd worden. Op den langen weg naar het vaderland bezwijken tal van zieken. De sultan van Turkije schijnt in de Armenische kwestie toegegeven te hebben. Alle administratieve ambtenaren, uitgezonderd de gouverneurs-generaal en de gouverueurs zullen naar verhouding der bevolking Mohammedanen of Christenen zijn. Bij de gendarmerie zullen Christelijke ofllcieren aange- steld kunnen worden. Een commissie van toezicht, uit Mohammedanen bestaande, wordt gevormd die tot de dragomans der drie gezantschappen onmiddel- dachten vervulden mijne ziel, geesten doemden voor mijnen verwarden geest op ik vreesde krank- zinnig te zullen worden. Plotseling raakte eene hand de mijne aan en eene heldere, duidelijke stem sprak mij toe. //Gode zij gedanktGij zijt ongedeerd, volg mij spoedig, vraag niets wees stilkom ga met mij mede." Ik stond op en hare gloeiende hand omklemde de mijne. Spreken kon zij niet, zij trok me maar met zich voort. Nog eenmaal daalden wij de trappen afop de zesde trede gekomen zeide ze bewogen Dezen kant uit." Zij betastte de muur, een paneel opende zich en wij bevonden ons in eene nauwe gang, die zwak verliclit was. Mej. Sorensen trok me steeds met zich voortwij liepen om een half rond ge- bouw en bereikten eindelijk eene geheime deur, die in de muur was aangebracht. Zij opende haar eene handbreedte, duwde mij naar buiten en zeide z/VaarwelIk heb uw leven gered, nogmaals vaarwel moedige Eugelscliman." Zij wilde de deur sluiten, maar ik stootte haar open en zeide //Ik ga niet heen, voordat ge me gezegd hebt, wat dit alles beteekent." ,/Het is zeer onvoorzichtig van u langer te dralen," hernam zij. ,/Maar ik zal u iD 't kort 'teen en ander mededeelen. Professor Sorensen en zijne echtgenoote behooren niet tot mijne familiebetrekkingen. Ik ben //Olga Krestofski" en word verdacbt door de politie, gewichtige geheimen te bezitten en aan 't hoofd te staan van eene niliilistische vertakking. Ik wendde ziekte voor en reisde onder eenen aange- nomen naam, om gewichtige papieren, betrekking lijk (dus niet door bet Ministerie van buitenlandsche zaken) in betrekking staat. Dat zijn de voor- naamste concessies, die nog niet eens geven, wat de staatsregeling toch plechtig aan ieder onderdaan verzekert, namelijk gelijke rechten, zonder onder scheid van geloof. Een streng toezicht, uitgeoefend zoowel door de regeeringen als door particulieren zal dus noodig zijn, om verder de gruwelijkste onrechtvaardiglieden in Armenie te beletten. Bij de Staatsbegrooting voor 1896 zijn aan- gevraagd de gelden om bij den Raad van State het aantal referendarissen met een te vermeerderen. De onderhandelingen met versclieidene mogend- heden omtrent uitleveringstractaten, doen verwach ten, dat ze spoedig zullen slagen. Een aantal mogendheden, ter conferentie voor intern, privaatrecht te 's Gravenhage vertegen- woordigd, hebben zich bereid verklaard omtrent een vijftal punten van civiele procedure eene overeenkomst te sluiten. Het handelstractaat met den Oranje-Vrij staat zal niet bij de Staten-Generaal ingediend worden wegens verwerping in den Yolksraad van den Oranje- Vrij staat. De onderhandelingen over een nieuw handels tractaat met Japan worden voortgezet. Het handelstractaat met Portugal wacht de goedkeuring der Cortes. Binnenkort zullen ter goedkeuring worden ingediend een overeenkomst met Relgie, be- treffende den bouw van een nieuwe sluis te Ter Neuzen en de verbetering van het kanaal GentTer Neuzen en twee overeenkomsten omtrent het intern, goederenvervoer op spoor- wegen. In Amerika worden geen additioneele rechten op Nederlandsche suikers meer geheven en het laat zich aanzien, dat dit in het vervolg ook niet meer zal plaats hebben. De Regeering is steeds strevende naar verkrij- ging van vrijen vee-invoer in het buitenland en zij heeft door bemiddeling van de consulaire amb tenaren trachten mee te werken tot het vinden van nieuwe debouches, door in ruimen kring de voortreffelijke eigenschappen van ons vee te ver- breiden. Herhaaldelijk blijkt die bemoeiingen niet zonder uitwerking te zijn gebleven, daar reeds aan- koopen van Nederlandsch vee voor buiten-Euro- peesche rekening moeten zijn geschied. Ook wordt gestreefd overeenkomsten te treffen tot verzekering van vrij veeverkeer in tijden van besmettelijke liebbende op onze zaak naar St. Petersburg over te brengen. Professor Sorensen, de hofarts heeft nog geen wantrouwen opgewekt en toch is hij een der leiders van onze partij. De gasten, die ge hebt ontmoet, zijn ons alien toegedaan. Het was besloten, dat ge zoudt stervenik besliste anders. Er was geen zevende trede, ik waarschuwde u en ge hadt de tegenwoordigheid van geest niet verder te dalen." ,/Maar er viel toch iemand in de Neva," vroeg ik. //Neen," antwoordde zij, ,/het was een zak met zand, dien ik op den rand van de zesde trede lei kort na mijne komst heden morgen en in 't water gooide, voordat ik den professor in 't geheime paneel volgdehet was noodig, om hem te inisleiden. Hij dacht dat het uw lichaam was, anders was hij zeker teruggekeerd, om zijn moordend werk te voltooien. En nu vaarwel, vergeef me als ge kunt y Waarom bracht ge me hier vroeg ik. //Omdat gij anders reddeloos verloren zoudt zijn geweest. Mevrouw Sorensen besloot, dat ge zoudt sterven men zou u overal vervolgd hebben; nu zijt ge veiligzij en de professor waneu u dood," ant woordde zij. ,/En gij, wat zal er van u worden als het ontdekt wordt vroeg ik aangedaan. „Ik hecht niet aan het leven," sprak zij. Nogmaals vaarwelVerlaat St. Petersburg zoo spoedig mogelijk." De maan schoot door de wolken en gunde me eenen laatsten blik op het doodsbleeke gelaat van Mej'. Sorensen. De deur sloot zich en ik stond alleen. EINDE. SEIIZENSCHE (0 K4\T Uif hlad verscliijut iiiaandai;-, Woeusdas- en Vrij<l«jravnn«l 1»U rten nilgever 1". A. V A O K S A 1 D G te Ter Aenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1