A1 g emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen No. 3204. Donderdag 19 September 1895. 35e Jaargang. abonnement Binnenland Per drie inaanden biuneu Ter Neuzen 1,franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- buskouders. ADVEKTENTIEN Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer o ,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderdeu prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Folitiek Overzicht. De Belgische Moniteur maakt het koninklijk besluit openbaar, waarbij het nieuwe ontweip- schoolwet, dat den 20sten Augustus 11. door de Kamers werd goedgekeurd, tot wet wordt verheven. Er hadden al geruchten geloopen, dat de Koning zijne onderteekening aan het ontwerp had geweigerd of zou weigeren. De Belgische officier, die in den Congo-staat bevel gaf tot het doen ophangen van den Engel- schen koopman Stokes, zekere kapitein Lothaire, is door Koning Leopold, tot het geven van een nauwkeurig verslag, naar Brussel ontboden. Thans is weer te Brussel bericht ontvangen, dat luitenant Peltzer den 5den Juli 11. te Laluaburg door zijn eigen soldaten is vermoord. Uit'Belgrado komt bericht, dat Voutsko Soiano- vitch tot Minister van koophandel is benoemd. De nieuwe Minister is progressist, en met zijne benoeming is het Kabinet compleet. De aanstaande zitting der Kamer van f rankrijk zal wel weder zeer ontstuimig beginnen. Het proces van den zuider spoorweg is met de vrijspraak van alle aangeklaagden geeindigd, maar daarmede is de zaak nog niet afgedaan, want die vrijgesprokenen worden niet voor de eigenlijke schuldigen gehouden. Dezen worden aangewezen in parlementaire kringen en reeds zijn interpellaties aangekondigd, die misschien onaangename dingen zullen aan het licht brengen. Eene andere interpellate over het ontslag van den directeur der spoorweg-afdeeling aan het ministerie van openbare werken, Colson kan ook gevaarlijk worden voor het ministere. De Minister van dat departement, Dupuj-Dutemps, wordt door de socialisten en radikalen als een afvallige be- schouwd en bitter gehaat en naar den toon der gematigde bladen te oordeelen, is het twijfelachtig, of hij op eene meerderheid kan rekenen. Maar het gevaarlijkst voor het kabinet is de expedite op Madagascar. De beriehten vandaar worden hoe langer hoe treuriger. In een verhaal uit de Eclair overgenomen, worden de tekortkomingen van verschillende autoriteiten met donkere kleuren geschilderd. Te Toulon is een transportschip met 80 zieken aangekomen40 waren onderweg gestorven. De patienten vertelden, dat de ge zondheidstoestand van het expeditiekorps ellendig wasde helft der soldaten was dood of ziek. De Hamburgur Correspondenz maakt een brief openbaar van den Keizer aan graaf Von Waldersee, in welken brief de Keizer zijn bijzondere tevre- denheid uitspreekt over de groote geoefendheid en de houding van het 9e legerkorps. De Keizer be- FEUILLKTON. Uit het daghoek van eenen geneesheer. Vertaald uit het Engelsch door M. R. v. T. 4) Een blik van Mej. Sorensen, deed mij besluiten de uitnoodiging aan te nemen. ,/Ik zal met genoegen komen," zeide ik tot den professor. Bij deze woorden slaakte Mej. Sorensen eenen zucht van verlichting en sloeg de oogen neder. Professor Sorensen verwijderde zich toen even, zuster Hagar ging naar de kajuit, om wat te halen en ik bleef alleen met de jonge dame. ,/Kom naast mij zitten en buk even, om naar me te luisteren, ik heb u wat te zeggen." Verbaasd, voldeed ik aan haar verzoek. //Gij zijt meer dan goed voor mij geweest," sprak zij. //Ik acht u hoog en betuig u mijnen hartelijken dank. Wees zoo goed nog eene laatste bede voor mij in te willigen." //Wat verlangt ge van me vroeg ik. //Vertel het geheim nog niet aan Curwen, wacht totdat ge bij mijnen oom hebt gedineerdbeloof 't me. Ik heb gegronde redenen voor die vraag." z/De gelegenheid zal mij ontbreken hem voor den avond te spreken," gaf ik ten antwoord. //Mijn plan is dadelijk aan wal te gaan, om de plaats te bezichtigen." Daar zag ik zuster Hagar aaukomen, belast en beladen met allerlei snuisterijen en pakjes, waar- onder een met koper beslagen kistje, dat tamelijk zwaar scheen te zijn. Toen zij ons naderde, tuigt verder zoowel den officieren al den mindere zijn hooge ingenomenheid en is overtuigd, dat het 9e. legerkorps den hoogen graad van geoefendheid, welken het heeft bereikt, zal weten te behoudtn. De Keizer gaat dan voort met graaf Von Waldersee in het bijzonder geluk te wenschen met de groote hoedanigheden, door hem zoowel in zijn tegen- woordig als in zijn vroegere ambten betoond, en dankt ten slotte den graaf, dien hij heeft benoemd tot kolonel-generaal, een rang gelijkstaande met dien van veldmaarschalk. In de Koln. Ztg. schreef iemand, die uit de werkmanskringen is voortgekomen, dat in het belang van de arbeiders zelven alle werkgevers de sociaal democrateu uit hunne werkplaatsen moeten ver- wijderen. Hij meent, dat bijna overal de sociaal democraten eene kleine minderheid vormen, (of althans aanvankelijk vormden) die op hunne mede- werklieden een ongehoorden dwang uitoefenen, waarvan dezen dankbaar zullen zijn verlost te worden. Zij voeren, zegt hij, geen eerlijken strijd en daarom moeten zij met harde middelen gekeerd worden. Of het met de samenwerking tusschen de drie mogendheden, die de leiding in de Armenische kwestie hebben aanvaard, wel zoo goed gaat als de Engelsche bladen willen doen gelooven, wordt meer en meer betwijfeld. Uit St. Petersburg is gemeld, dat Rusland en f rankrijk wel geneigd zijn de eischen van Engeland moreel te steunen, doch niet, eenigen dwang op de Porte te oefenen. In verband hiermede zegt de Times z/Het is ook niet noodig dat geheel Europa de uitvoering der aangegeven hervormingen op zich neemthet kan zijn nut hebben, dat frankrijk en Rusland daarbij een lijdelijke houding aannemen. Want het is vaak beter, dat een mogendheid handelt en dat de anderen haar daarbij moreel steunen. Dit optreden zal den Sultan niet aan- moedigen in zijn verzet; doch hem er toe te brengen in te zien dat hij het best doet als hij zijn tegenstand spoedig opgeeft. De algemeene gezindheid der Europeesche mogend heden is meer dan voldoende om het optreden van een enkele mogendheid het gezag te verleenen, dat noodig is om er gevolg van te verwachten. Het moet een geslepen heerscher als den Sultan voldoende zijn te weten, dat Engeland het ernstig meent, en als het tot handelend optreden genood- zaakt is, werkelijk de uitvoerder is van den wil van Europa." Een Central-News-bericht uit Weenen meldt, dat de mogendheden de laatste voorstellen van de struikelde zij bij ongeluk en zou gevallen zijn, als ik haar niet te hulp was gekomen. Ter zelfder tijd, viel het kistje op den grond; ten gevolge van de schok sprong zeker eene geheime veerhet deksel vloog open en verscheidene pakjes en papieren verspreidden zich over het dek. Ik bukte me, om ze op te rapen, maar zuster Hagar ontrukte ze me met zooveel kracht, dat ik niet kon nalaten, haar verwonderd aan te kijken. Toen ik een pakje opraapte, dat op verderen afstand lag, las ik ou- willekeurig de naam //Olga Krestofski," die met zwarte letters er op gegrift wasdaaronder stond nog iets, dat veel had van een symboolmaar ik was genoeg op de hoogte der Russische taal, om te begrijpen dat het dezelfde naam beteekende in die taalhet nummer 7 stond er onder. De wraakzuchtige blik, die de verpleegster me toewierp, toen ik haar het pakje overhandigde, herinnerde ik me later maar al te zeer. Mej. Soren sen uitte eene zwakke kreet en werd doodsbleek, de professor kwam haastig naar haar toe en trachtte haar tot bedaren te brengen. De plotselinge ontmoeting met hem, had hare zwakke zenuwen te zeer aangegrepen, meende hij. Spoedig daarop verliet het gezelschap de //Ariadne." Het was al donker, toen ik het prachtige paleis van den professor in de //Nevski Prospect" bereikte. Ik werd met het noodige ceremonieel ontvangen door verscheidene bedienden in livrei en geleid naar eene slaapkamer op de eerste verdieping, die zeer groot en hoog van verdieping was. Niettegen- staande het zoele weder, werd zij kunstmatig ver- warmd door pijpen, die langs de muren liepen. Het behangsel en de verdere iurichting van het vertrek was zeer kostbaar en deed mij veronderstellen, Porte hebben aangenomen. Doch dit bericht dient zeker wel nader bevestigd te warden. Met de gebruikelijke praal begaf zich gisteren H. M. de Koningin-Regentes van het paleis naar de vergaderplaats der Tweede Kamer ten einde die te openen, waar zij door eene commissie werd ont vangen en waar de leden der Staten-Generaal, de Ministers, de Kanselier der orden en leden van den Raad van State zich reeds hadden vereenigd. H. M. werd door de commissie, voorafgegaaan door den ceremoniemeester, de kamerheeren, de groot-officieren en den opper-ceremoniemeester ge leid naar de vergaderzaal. De Koningin-Regentes plaatste zich voor den Troon en sprak het volgende z/Mijne Heeren Ik waardeer het voorrecht de Staten-Generaal opnieuw rond mij vereenigd te zien, gereed om hunnen belangrijken arbeid te hervatten. De algemeene toestand van land en volk geeft reden tot tevredenheid. De betrekkingen tot alle buitenlandsche mogend heden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht kwijten zich bij voortduring op loffelijke wijze van haren plicht. In Oo'st-Indie waren zij bij vernieuwing in de gelegenheid schitte- rende blijken van moed en volharding te geven. De gezondheidstoestand is gunstig. Met erkentelijkheid mag gewezen worden op den in vele opzichten goeden oogst der veldgewassen. Het mond- en klauwzeer, dat tot het sluiten van naburige landen voor den invoer van ons vee aanleiding gaf, is nagenoeg geweken. De toestand van handel en nijverheid is, den invloed der in andere rijken gevolgde handels- staatkunde in aanmerking nemende, niet onbe- vredigend. Gedurende dit zittingsjaar wachtten u opnieuw vele en gewichtige werkzaamheden. Yoor de verdere behandeling der wetsvoordrachten tot herziening van de personeele belasting en tot regeliug van het kiesrecht roep ik in de eerste plaats uwe medewerking in. Voorstellen tot nadere regeling van de gemeente- financien zullen u bereiken, terwijl ook andere wetsontwerpen, ten deele reeds aangeboden, zullen worden ingediend. De toestand onzer bezittingen in Oost-en West- Indie geeft, in het algemeen, reden tot voldoening. Met vertrouwen, mijne heeren, doe ik wederom dat de betrekking van hofarts te St. Petersburg eene zeer winstgevende was. Toen ik mijn toilet had gemaakt en op het punt stond de kamer te verlaten, om mij naar de ontvaugkamers op de beneden verdieping te begeven, werd tot mijne groote verbazing, de massieve eiken houten deur haastig en onhoorbaar geopeud en trad Mej. Sorensen prachtig gekleed binnen. In haar donker haar en om haren prachtig gevormden, blanken hals schitterden diamanten. Zij zeide niets en bracht den vinger naar de lippen, om me te beduiden, dat ik zwijgen moest. Vervolgens sloot zij de deur, naderde mij, over handigde mij een briefje en maakte zich toen ge reed het vertrek te verlaten. „Wat beteekent dit weer vroeg ik, toen ik mijne verbazing te boven was. //Het briefje zal u alles ophelderen. Ik ben volmaakt wel, dat verzeker ik uik vertelde aan mijnen oom van mijne wederwaardigheden aan boord. Maar houd mij in Gods naam niet langer op. Als men mij hier zag, zou alles te vergeefs zijn geweest." Al sprekende bereikte zij de deur, opende haar vlug zonder het minste gedruisch en verdween. Ik weet niet waarom, maar toen ik weder alleen was overviel me eene huivering, ik ging naar de deur en deed haar op slot, vervolgens opende ik het briefje en las bij het electrische licht, dat in de prachtige slaapkamer brandde met ontzetting t volgende //Ons wordt nooit genade geschonken en wij verleenen haar aan niemand. Uw lot was bijna beslist, toen gij mijn bedrog aan boord ont- dektet en onherroepelijk vastgesteld toen ge heden morgen mijnen waren naam laast op het pak brieven, dat uit het kistje viel. De ontdekking een beroep op uwen ijver ter vervulling van uwe veel omvattende taak. Moge uw arbeid onder Gods zegen, strekken tot verhooging van den voorspoed van ons dierbaar vaderland. In naam der Koningin verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend." Gisteren was 't de dag, waarop altijd volgens het //Handelsblad van Antwerpen" de verloving van onze 15jarige Koningin plotseling zou worden bekend gemaakt. Het feit dat de Troonrede er niet van spreekt doet voor zooveel noodig nader verinoeden, dat het //Hbl. van Antw." niet heel precies was ingelicht. Naar men verneemt, zou voor lid van Ged. Staten van Zeeland in de vacature Heijse zeer in aanmerking komen Jhr. Mr. E. A. O. de Casembroot te Middelburg, zitting hebbende voor het district Tholen. Men schrijft uit Walcheren Het badseizoen loopt zoo zachtjes aan op het einde. Mocht het prachtige weder der laatste dagen overslaan, dan zal in weinig dagen tijds aan het Noordzeestrand die kalmte en rust zijn terug- gekeerd, waarop de schilder zit te wachten, om een naderend schip of een prachtig zeegezicht op het doek te brengen. En als die tijd gekomen is, zullen de eigenaars van hotels, winkeliers enz. wel kunnen bemerken, dat deze zomer voor de Zeeuwsche badplaatsen Vlissingen en Domburg nog zoo slecht niet is geweest, integendeel, dat dit jaar als een zeer goed te beschouwen is. Immers, op beide badplaatsen heeft in dit seizoen een aange- name levendigheid geheerscht, zooals zelden het geval is geweest. Reeds in het begin van den zomer waren te Vlissingen alle op de dumen gebouwde villa's verhuurd, en op dit oogenblik zijn zij het nog en wat meer zegtzelfs tegen het volgende jaar zijn reeds enkele verhuurd. Wat Domburg betreft, dit heeft bij zijn idyllisch natuurschoon veel te danken aan het verblijf van Dr. Joh. G. Metzger. Vele personen komen daar alleen om door hem behandeld te worden, zooals de vorstelijke familie Von Wied, eenige Italiaansche prinsessen en prinsen en vele aristocratische buiten landsche families. Doch waarvoor zij komen doet niets ter zake zij zijn er, en dat is het voornaamste, en voor Domburg zoowel als voor Middelburg is t te hopen, dat ze nog lang door Dr. Metzger bezocht zullen worden. Domburg heeft er direct, Middelburg belangrijk indirect voordeel van. van mijn geheim, beteekent verderf. Het is vast gesteld door hen die nimmer weifelen noch ver- anderen, dat ge dit paleis niet levend zult ver laten. Eene poging om te ontsnappen, zou u niets baten, want alle uitgangen worden zorgvuldig be- waakt en al gelukte het u de straat te bereiken, onze handlangers zouden u onschadelijk maken. Gij weet te veel van onze geheimen en moet sterven. Ik houd veel van u en beklaag u, gij hebt mijn hart bewogen. Als ik kan, zal ik u redden, ik waag er mijn eigen leven voor, maar dat be teekent niets het leven heeft voor mij geen waarde, wij stellen ons steeds bloot en zijn altijd bereid te sterven. Misschien zal het mij gelukken, u te redden, ik zal het ten minste beproeven. Hoe ge om het leven zult worden gebracht, weet ik nog niet zeker, maar vermoed het uwe eenige kans, om te ontsnappen, denk er aan, is u onwetend te houden niet te toonen, dat gij argwaan koestert, al uw krachten te verzamelen om professor Sorensen en de overige gasteu te boeien en te behagen. Ver- wonder u over niets en doe geene onbescheidene vragen. Ik heb uw karakter goed bestudeerd en geloof, dat gij flink zijt en genoeg geestkracht bezit, om te doen, wat ik u verzoek. Behandel mij met de meest mogelijke onderscheiding, maak gerust werk van me als ge kunt; het heeft niets te beteekenen, want wij zullen elkander nooit meer ontmoeten. Na het middagmaal zal de professor u vragen, of ge zijn laboratorium wilt zienslechts aan u zal hij dit vragen. Weiger niet, ga met hem mede, ik zal u ook vergezellen, volg ons blindelings. Toon geene verwondering, \i:iZE\S<HE (01 RATI'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1