AlgemeeD Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Teekencursus. No. 3200. Dinsdag 10 September 1895. 35' Jaargang. III HBBBOBBVB. Binnenland ABONNEMBNT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■Bit Toelating tot de avondscholen A, B en 0 in de kom der gemeente en 1) op Sluiskil, zoomede tot de her- halingsklasse aan school A. Zij, die met 1 October aanstaande wenschen te ■worden toegelaten tot bovengenoemde inrichtingen, moeten zich daartoe voor 29 dezer aanmelden ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. In het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 9 Sept. 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot bovenge- noemden cursus wenschen te worden toegelaten, moeten zich daartoe voor 29 dezer aanmelden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alleen toegankelijk voor jongelieden, die het gewoon school onderwijs genoten hebben en 14 jaar zijn of dien ouderdom voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 9 Sept. 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. f-'olitiefet Overzicht De Kamers van Frankrijk, die den 22 October weder bijeen komen, zullen, voordat de beraad- slaging over de begrooting wordt geopend, met de Madagascar-expeditie zich moeten bezig houden. De regeering zal weder geld moeten vragen, want de toegestane 65 millioen frs. zijn nu reeds uitge- geven. Generaal Duchesne zal dan de hoofdstad van het eiland hebben genomen en het parlement zal moeten beslissen, op welke wijze Madagascar zal worden geregeerd en hoevele troepen het moeten bezet houden. Natuurlijk zal ook ter sprake komen, wie verantwoordelijk is voor de misslagen, die bij de organisatie zijn begaan. De afgevaardigden schijnen nauwkeurig te willen weten, welke schuld het tegenwoordige kabinet treft en welke den vorigen Minister van oorlog, generaal Mercier, die geheel alleen de expeditie heeft voorbereid. De socialistische afgevaardigde van Parijs, Gerauld- Richard, heeft den Minister van oorlog, generaal Zurlinden, reeds kennis gegeven van zijn voornemen, hem over de karren, door Lefebre geleverd, te interpelleeren. Hij heeft zijn sclirijven aan den Minister in de Petite Republique bekend gemaakt en daarin alle reeds uitgebrachte beschuldigingen herhaald, dat ambtenaren zich door den leverancier hebben laten omkoopen, dat de karren onbruikbaar F" E UT L Tu STO Nf Door HELLMUTH MIELKE. 6) Amser maakte eene pauze, gedurende welke Johan hem met wantrouwende blikken gadesloeg. //Dat moet bard zijn", zeide dejongemanaarzelend, z/maar is miju geval hetzelfde?" z/Het is hetzelfde, vriend Ook gij wilt de liefde voor altijd afschudden, die men voor u koestert, zonder te bedenken, welke gevolgen uwe daad na zich zal slepen voor hen, die u lief en dierbaar zijn. Ook uwe Anna bemint u, evenals bare moeder eens een ander lief had. Zij is trotscher en daar- om zal zij juist des te zwaarder lijden." z/En uw vriend, nw bekende vroeg Johan, eensklaps aangegrepen door eene zekerheid, die tot nu toe slechts een vermoeden was geweest, wie is dat?" Amser bleef staan en legde de band op zijnen schouderterwijl hij hem diep in de oogen keek, zeide hij bijna plechtig //Een man, die u op den- zijn, enz. In ieder geval, zegt Gerauld-Ricliard, zijn er schuhiigen, die gestraft moeten worden. z/De Madagascar-expeditie kost aan ons land veel bloed en vele millioenenmisdadige nalatigheid moet het cijfer er van niet verhoogen." De Minister van justitie, Trarieux, wordt door sommigen, evenwel zonder aanvoering van bewijzen, beschuldigd, de vlucht te hebben begunstigd van den senator Magnier, die betrokken is in het schandaal van de Zuider-Spoorwegmaatschappij. Ook wordt hem verweten, dat bij indertijd voor een Pruisischen spion heeft gepleit. Dit is in 1871 geschied, maar de zoogenaamde spion werd in twee iustanties vrijgesproken, zoodat de Minister dns voor een onschuldige heeft gepleit. Doch voor sommige Franschen doet dit er niet toe. Keizer Wilhelm is met de Keizerin naar Stettin vertrokken, om de manoeuvres bij te wonen. Namens de provincie werd aan bet vorstelijk paar, bij deze gelegenheid, een feestmaal aangeboden, waaraan de Keizer, in antwoord op een, op hem uitgebracht Hoch, een toespraak hield. Daarin herinnerde bij er aan, hoe nu voor bet eerst door hem het Poinmersche legercorps werd opgeroepen, om te toonen wat het op oorlogsgebied vermocht. Een lange, bittere strijd is dus herinnerde de Keizer indertijd om de provincie gevoerd, tot het eindelijk gelukken mocht, dit heerlijke land met de Mark Brandenburg te ver- eenigen. De Keizer besloot met eene uitnoodiging tot de aanwezigen, om zich aan te sluiten, ten einde de herinnering aan den persoon van Keizer Wilhelm I te beschermen en te handhaven. z/Ter herinnering aan den grooten, dezer dagen herdachten tijd" dus besloot de Keizer z/willen wij elkander wederkeerig beloven, voort te gaan op den weg en voort te bouwen aan het werk, dat Keizer Wilhelm heeft geschapen Alsnu volgde een Hochop de provincie Pommeren. Sensatie maakt in Duitschland een door de socialistische Vorwarts openbaar gemaakte brief van den anti-semitischen leider en oud-Hofprediker Stocker aan een der conservatieve leiders en waarin 't moet kort na de troonsbestijging van den tegenwoordigen Keizer geweest zijn de middelen worden aangegeven waardoor het best het vertrouwen des Keizers in zijnen Rijkskanselier (Von Bismarck) zou kunnen worden ondermijnd. Die middelen zijn zoo onchristelijk mogelijk, en deze brief zal den Jodenhater ongetwijfeld voor goed onmogelijk maken. Ten opzichte van Armenie is nu spoedig eene beslissing te verwachten. Dat de Sultan er in heeft toegestemd, de eischen in te willigen, welke door Engeland, Frankrijk en Rusland zijn gesteld, is reeds bekend. Nu is ook het rapport gereed, dat de internationale commissie, welke een onderzoek heeft ingesteld naar hetgeen in Armenie is voorgevallen, uitbracht. Een afschrift van dit rapport is verzonden aan de drie regee- ringen, welke ten behoeve van de Christenen in Armenie zijn opgetreden. zelfden weg zag, dien hij zelf eens betrad, en die nog nooit zoo diep getroffen werd als op het oogen- blik, waarop hij ontwaarde, dat gij zijne misdaad wildet herhalen. Ook uwe daad viel op mijne schouders, en ik ben oud, Johan, laat mij in vrede sterven." De jonge man was diep getroffen, de tranen ston- den hem in de oogen //Wees mijn vader, raad, help mij. //Wat moet ik doen En hartstochtelijk omvatten zijne handen die van den grijsaard. //Reehtschapen strijden als het zijn moet standvastig berusten. Zeer lang nog doolden zij in het woud rond. Amser besprak met den jongen Johan een plan voor de toekomst. Hij zou met hem naar de nieuwe wereld gaan en in zijne zaak eene plaats krijgen, als de blinde wednwe en Anna mede wilden gaan zoo niet, dan wilde Amser hem de middelen ver- strekkeu, om zich eene zelfstandige positie in Eu- ropa te verschaffen. z/En moet ik uwen waren naam noemen vroeg Johan. Amser schudde ontkennend het hoofd. //Te veel ]igt tusschen nu en toen," antwoordde hij, en ik Waarschijnlijk zal nu weldra een besluit worden genomen over hetgeen de Europeesche mogendheden ten opzichte van Armenie zullen doen. Minder gunstig luiden de berichten, welke uit Washington worden gemeld over den staat van zaken in Zuid-Oost-China. Te Washington wordt namelijk beweerd, dat er verschil van meening is ontstaan tusschen de Engelsche en Amerikaansche consuls, die samen het onderzoek leiden in zake den Christen-moord in Kucheng. President Cleveland is zeer onte- vreden over de geringe activiteit, welke de En gelsche regeering bij deze enquete betoont en heeft daarom besloten, op eigen hand van de Chineesche regeering schadeloosstelling te eischen voor de schade, welke bij deze ongeregeldheden den Ameri- kaanschen zendelingen is toegebracht. Dit wordt gemeld door den correspondent van den //Matin" te Washington, die deze, van andere zijde nog niet bevestigde mededeeling aldus besluit//Dit besluit der Amerikaansche regeering is het eerste echec, dat lord Salisbury, na zijn optreden als hoofd van het Engelsche ministerie, in zake de buitenlandsche politiek lijdt." In China berokkent de opstand der Doenganen, mohamedanen in de westelijke provincien, der re geering nieuwe moeilijkheden. Reeds in 1862 brachten zij den Chineezen zware nederlagen toe en de verdrukking, die zij van de Mandschoe dy- nastie hebben te lijden, heeft hen tot hare verbit- terde vijanden gemaakt. Wanneer zij ditmaal een bekwaam aanvoerder hebben, zouden zij waarschijn lijk het Chineesche juk kunnen afwerpen. In den namiddag van jl. Vrijdag schonk het bezoek onzer Koninginnen aan Assen bij het be- zichtigen van het museum van oudheden gelegen heid om kennis te maken met Drentsche merk- waardigheden, die daar in een klein bestek maar in tamelijk grooten overvloed vereenigd zijn. Voor het meerendeel zijn de voorwerpen die deze verzameling uitmaken opgegraven uit den bodem van Drente. 't Is inderdaad verrassend hoeveel merkwaardigs daarin verscholen moet zijn, te oordeelen naar deze betrekkelijk nog weinige staaltjes van wat er uit te voorschijn is gehaald. O. a. is er een kano aanwezig, uit een boomstam uitgehouwen, die midden uit het hoogveen aan het daglicht is gekomen. Wat spreekt dat voorwerp niet van reusachtige ornkeeringen, die op de Drentsche heide, dat beeld van kalmte en rust, in den loop der eeuwen moeten hebben plaats gegrepen Het beeld van die heide zal de Koningin voor zich zien, zoo dikwijls zij, naar het Loo teruggekeerd, het geschenk aanschouwt, dat haar is aangeboden als huldeblijk van de Drentsche vrouwen. Het is een fraaie schilderij van Hamel, dat een Drentsch heidelandschap bij Anderen voorstelt met een kudde schapen op den voorgrond. Aan de aan- bieding van dit geschenk ging eene receptie vooraf, weet, dat het bij al hare ellende Lina's troost geweest is, braaf en goed te hebben gehandeld. Maar ik leef nog slechts in hare herinnering laten wij haar in de meening, dat ik dood ben. Wat ik voor haar kan doen, om den avond van haar leven op te vroolijken, zal ik doen, en zoo de geneeskunde nog iets vermag, zal zij spoedig het zonlicht weer aanschouwen." Zij scheiden van elkander. Johan haastte zich, Anna en hare moeder op te zoekenhij wist, waar zij een onderdak gevonden hadden. Toen zijn tred op de nauwe trap weerklonk, die naar het kamertje voerde, werd boven de deur ge opend, en Anna snelde hem tegemoet. z/Johan," riep zij. //Ben jij het eindelijk? Ik weet alles men heeft je ontslagen om onzent- wille Vergeef mij, wat ik gezegd heb O, ik was zoo bang voor je." Hij sloot haar in zijne armenhand in hand traden zij bet armoedige kamertje binnen, waar de blinde moeder zat te spinnen. //Zoo is het goed, kinderen," zeide zij met zacht bevende stem. die de Koningin-Regentes verleende aan een vijftigtal dames nit stad en gewest. Aan het diner waren HH. MM. thans de gasten van den gemeenteraad van Assen, het werd weder gehouden in de statenzaal. De burgemeester, de heer Jolles, bracht den feestdronk uit op de Koninginnen, waarna de comm. der Koningin hun uit naam der provincie een af- scheidsgroet bracht. Op beide dronken antwoordde de regentes namens hare dochter, nogmaals de gevoelens van erkentelijkheid vertolkende die hen beiden bezielden. En hiermede was dit bezoek ten einde. Om 8,55 verlieten H.H M.M. Assen met een extra- trein, die hen in snelle vaart in Zwolle alleen werd drie minuten gestopt terugbracht naar het Loo. Een heerlijke feestweek is voorbijgegaan, die niets dan aangename herinneringen achterlaat. Het besluit der Prov. Staten van 12 Juli j.l., tot het aanstellen in vasten dienst der Provincie van arbeiders op de Prov. wegen, heeft thans de koninklijke goedkeuring verkregen. Het besluit behelst o. m. ook de pensioensregeling der arbeiders 70jarigen leeftijd en minstens 30 dienstjaren. De jaarlijksche bezoldiging bedraagt 420. In vasten dienst worden aangesteld voor o. a. den weg wederzijds Sluis 1 arbeider; den weg van Breskens naar Nieuwvliet 1 arbeiderden weg van Schoondijke naar IJzendijke 1 arbeider; den weg van Oostburg naar Zuidzande 1 arbeider den weg van Ter Neuzen naar Axel 2 arbeiders den weg van Walzoorden naar Hulst 2 arbeiders. De Haagsche correspondent van de N. Gr. Ct. deelde dezer dagen mede, vernomen te hebben, dat de heer De Ras eene interpellatie zou aan- vragen, om van den Minister ophelderingtevernemen over de geweren-zaak. z/De heer De Ras, die in deze aangelegenheid eene actieve rol heeft vervuld, zou meer licht vorderen, en het kan goed zijn, dat ook dit muisje een tamelijken staart hebben zal. De vraag is alleen, wie de pijn zal gevoelen, als er op wordt getraptschreef genoemde corres pondent. De heer De Ras schrijft naar aanleiding daarvan o. m. in de Limb. Koerier z/Indien ik de overtuiging had, dat aan den Minister van Oorlog was te wijten het mislukken der onderhandelingen met betrekking'tot de levering der kl.-kalibergeweren door de binnen]andsche industrie, ik zou geen oogenblik aarzelen, den Minister in de Kamer opheldering te vragen voor de pijn, die ik bij deze gelegenheid gevoelen zou, en voor hetgeen u dacht, ben ik zoo heel bang niet. Maar 't is mij gebleken, dat niet de Minister oorzaak is van het afbreken der onderhandelingen. Wei heeft de Minister zich aanvankelijk niet toeschietelijk betoond, en veel bezwaren geopperd, de leden van het syndicaat, die Z. E. de aanbieding op 31 Juli jl. deden, en nog andere personen kunnen daarover een woordje meepraten, doch ten slotte heeft de Minister toegegeven. Toegegeven aan het bezwaar van hem of hen, die namens het syndicaat optraden, dat door de binnenlandsche industrie meer dan 100 geweren Den volgenden dag vertrok de vreemdeling, die zooveel opzien in Oedenberg verwekt had, weer. Het eenige, wat het stadje omtrent hem vernam, was de naam de heer Karper en dat hij uit Amerika gekomen was. Vier weken lang brak men zich het hoofd over het zonderlinge bezoek. Johan bleef met zijne bruid en hare moeder in Europa. In eene groote stad begon hij een eigen zaak, waarvoor de Amerikaan hem het geld ver- strekt had. Anna werd zijne vrouw, en de weduwe kreeg door eene welgeslaagde operatie haar ge- zicht terug. Na jaar en dag kwam er een brief uit Amerika. De heer Karper was gestorven en had in zijn testament niet alleen aan Johan de geleende som geschonken, maar ook aan Anna een aanzienlijk kapitaal vermaakt. E I N D E. (01BAVT. lilssil verschijnt -At-. .a-nrer.:.-" rignai maandag-, Woensilas- en Vrijdaffavond bij «len uitgever I". J. V A S' II E 8 A W IB E te Ter Senzen. anMNMncM«ManiBfWiiiMnjia.ii i niiimmiHiiMmi minam i i iHiMUWUk

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1