Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen No. 3198. Donderdag 5 September 1895. S5e Jaargang. Ill III BO 111 I. Binnenland ABONNEMENT Voor Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer _/"0,10. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Overaicht. De feesten met groot militair vertoon in Duitsch- land ter herdenking van de groote gebeurtenissen uit den oorlog met Frankrijkhet Armenische vraagstukhet Macedonische vraagstukj de opstand op Cuba de geweldplegingen in sommige gedeelten van Chinade toestand op Sicilie dat is met wat in Bulgarije geschiedt ofniet geschiedt, zoo ongeveer het programma van elken dag, inte- ressant we], doch op den duur toch wat eentonig. En de volksvertegenwoordigers haasten zich niet met de hervattingen van den wetgevenden arbeid Frankrijks regeering heeft nu in haar hooge wijsheid besloten dat 22 October eerst de Kamers weer zullen samenkomen een besluit, dat aan- leiding geeft tot de veronderstelling, dat de heeren bewindvoerders in de Groote Republiek erg hard- leersch zijn of we] zich niet aan anderen spiegelen. Aangenomen dat de Kamers onmiddelijk aan den arbeid konden gaan naar de rentree in't laatst van October, zouden er nauwelijks twee maanden overblijven voor de behandeling der begrooting, door welken beperkten tijd maandbudgetten onver- mijdelijk zijn. Doch dan vergeet men hoe praat- ziek er eerzuchtig de meerderheid der volksver tegenwoordigers zijn na een vacantie van eenigen duur stroomt 't interpellatien er is nu reeds een half dozijn compleetNiet de zorg voor de gezondheid of het goede humeur der afgevaardigden en senatoren, heeft de regeering doen besluiten de rusttijd zoozeer te rekken zij hoopt, dat de door sommige incidenten gewekte agitatie dan wat zal verminderd zijn (de interpellatien kunnen soms heel lastig zijn) en bovendien zou zij gaame voor de heeren verschijnen, sterk en krachtig. Dat zou kunnen als generaal Duchesne er in slaagt Tananarive op Madagascar te bemachtigen, terwijl het kabinet een heel moeielijke campagne tegemoetgaat, als zij niet kan wijzen op eenig resultaat van de met zooveel rampen en tegen- spoeden gepaard gaande expeditie. In devoorbe- reiding tot de expeditie zijn vele fouten begaan en men kan de regeering aansprakelijk stellen voor en ter verantwoording roepen wegens de negatie van verschillende met land en volk vertrouw- den, het gebrek aan geneesmiddelen, de conflicten tusschen oorlog en marine een geheel, bijzonder geschikt. om Ribot c. s. in 't zand te doen bijten Duitschlands Keizer is niet in gebreke gebleven den Sedan-dag te gebruiken om zijn persoonlijke antipathieen te luchten en heeft zijn takt getoond door aan vorst Bismarck een telegram te zenden, zooals dat voor eenigen tijd is geschied aan generaal FBUILLETON. Door HELLMUTB MIELKE. 3) Bijna den geheelen namiddag had de vreemdeling doorgebracht in het bosch, dat zich aan gene zijde van het kerkhof uitstrekte. De avond brak aan, de zou hulde de beukentakken in purperen gloed en begon hierna onder te gaan. Op de boomen was het lied der vogelen verstomd. Het was stil in het bosch. Hij was na eenige pijnlijke uren tot een besluit gekomen. Onherkend wilde hij weer vertrekken, geene andere herinnering achterlaten dan die van eenen zonderlingen vreemdeling en beproeven van eene andere plaats uit hen wcl te doen, die hij zoo zwaar onder zijn schuld had doen lijden. Wat baatte het ook, hier den doodsluier weg te nemen, onder welken het aandenken van Ferdinand Amser rustte Deze was vergeten, verdwenen en dood, en de eenige, die zijn aandenken nog bewaarde acli, hoe bitter zou hij misschien de ongeluk- kige door eene openliartige bekentenis grieven en zij had zoo zwaar reeds moeten lijden. Neen, hij wilde haar zegenen en van hier gaan, hij wilde het lot harer aardsche dagen verbeteren, zoo veel hij kon zijne schuld daarmede vereffenen, maar de doode Ferdinand zou niet meer herleven, Dat zou te verschrikkelijk zijn voor haar, voor hem, voor alien. Een geritsel der takken schrikte hem uit zijne overpeinzingen op. Ilij zag iemand niet ver van den weg naar een beuk gaan, met den rug naar Yon Caprivi. Door Bismarck te vergeten of eigen- lijk opzettelijk te passeeren, zou Wilhelm II een groot deel van zijn volk hebben ontstemd, terwijl het door hem aan Bismarck toegezonden draad- bericht, heel leuk en in algemeene termen vervat, hem tot niets bindt, hem niet heeft gedwongen tot een kamp met zijn persoonlijke gevoelens. z/Op dezen dag" aldus seinde de Keizer //nu geheel Duitschland op feestelijke wijze den dag herdenkt, waarop de capitulatie van het Fransche leger bij Sedan plaats had, een merkwaardig feit in de wereldgeschiedenis, is het mij eene behoefte, u mijn dank te betuigen voor de onvergetelijke diensten, door u in dien tijd aan mijn grootvader, het vaderland en het Duitsche rijk bewezen." Bismarck's antwoord was even correct//Ik betuig Uwe Majesteit mijn eerbiedigen dank voor uw telegram en de waardeering van het aandeel, dat ik heb gehad bij de totstandbrenging van het nationale werk, door Keizer Wilhelm ondernomen." 't Lijkt wel of de Keizer zijn overkropt gemoed geheel heeft uitgestort op de sociaal democraten, hen heeft gebruikt als zondebok voor alles wat hem ontstemt en irriteert. Nadat hij in zijn heildronk aan het na afloop der parade gehouden feestmaal, den oorlog van 1870/71 nog eens in herinnering had gebracht en in 't bijzonder de verdiensten van zijn grootvader, Wilhelm I, had gereleveerd, heette hij 't taak der jeugd te behouden wat toen is tot stand gebracht. //Evenwel aldus ging de keizer voort //bij de algemeene feestvreugde wordt een wanklank gehoord, die daarbij werkelijk niet past. Een troep menschen (eine Rotte, zeide de Keizer), die niet waard zijn den imam van Duitschers te voeren, vermeet zich den Duitschen naain te schande te maken en den geheiligden persoon des Keizers te verguizen." //Moge het Duitsche volk" aldus ging de Keizer voort //de kracht vinden, om deze ougehoorde aanvallen af te slaan Mocht dat niet het geval wezen, dan roep ik u op, deze hoogverraadplegende benden af te weren en den strijd te voeren, die ons van dergelijke elementen zal bevrijden." 't Is niet de eerste maal dat de autocratische neigingen van Wilhelm II hem verlokken tot een uitval tegen de sociaal democraten, doch zoo heftig als ditmaal bij het Sedan-feest, waaraan door Bebels en Liebknecht's volgelingen uit principe niet wordt deelgenomen, is hij niinmer geweest te hunnen aanzien. Dat was wel de militair, die geen persoonlijke vrijheid duldt, die voor een eigen overtuiging geen eerbied heeft, als zij niet in alles strookt met de zijne hem toegekeerd. Misschien was het een houthakker of een dief. Hij bleef staan en keek opmerkzaam uit. De man daar had intusschen een beuk gekozenhij beves- tigde een touw aan een taak daarvan en maakte eenen strik. Op dat oogenblik werd er een hand op zijnen schouder gelegd. Jonge man, nu reeds het leven moede zeide eene stem, en zich omkeerend zag de zelfmoord- kandidaat in de treurige oogen van den zoogenaam- den Engelschman, die, zonder dat hij het gemerkt had, genaderd was. z/Laat mij los, mijnheer riep de ander op hee- schen stoon. z/Ik ken u; gij zijt Johan Weilen de bruidegom van Anna Markoff! Ontken niet." z/Ik ontken niet," antwoordde de ander. //Maar laat mij doen, wat nooodzakelijk is. Mijn leven is tot niets meer nut. Ik ben hij stokte. //Wat zijt gij //Welnu, luister en zeg het dan voortik ben een dief, mijnheer, een eerlooze, een mensch die niet meer het recht heeft te leven." Over het gezicht van den vreemdeling gleed een weemoedige glimlach. //Geen recht te leven Al- tijd wordt alleen gesproken van rechten, nooit van plichten. En rust op u niet de plicht, te leven z/Neen. Zij heeft mij van zich gestooten, omdat ik mijn eer, mijnen goeden naam voor haar op- offerde. Ja, mijnheer, met deze hand, die nu op het punt staat een einde aan mijn leven te maken, heb ik een greep gedaan en een bankbiljet vast- gehouden, dat mij niet toebelioorde. Ik ben een arme bediende, ik heb beiden, Anna en hare moeder, In den kabinetsraad van Italie, die eergisteren onder presidium van Crispi te Rome heeft plaats gehad, zou, luidens de officieele mededeelingen, gesproken worden over het handelsverdrag met Tunis, doch de heeren zullen onder elkaar toch ook wel van gedachten hebben gewisseld over den uitslag van enkele kamerverkiezingen. Te Milaan verwierf de sociaal democraat Barbato 2208 van de 2410 uitgebrachte stemmen, te Cesena kreeg hij er van de 968 stemmen 947. Defelice verwierf te Catana 1262 stemmen van de 1288, die er uitgebracht waren en de radicaal Costa werd ge kozen te Budrio. Dat is nu voor Crispi wel geen reden om zich heel ongerust te maken, doch wel een aanmaning om de amnestie niet langer te vertragen de ver- kiezingen met dit stemmenaantal zijn een protest tegen dat uitstel. De beide Koninginnen zijn eergisteren ochtend te 11 uur te Zwolle per trein aangekomen en werden welkom geheeten op Overijselsch grondge- bied door den Commissaris der Koningin, den heer P. Lycklama a Nyeholt. Daarna werden verschil lende autoriteiten aan HH. MM. voorgesteld. De groote volksmenigte, die aan het station verzameld was, juichte de vorstinnen uitbundig toe. Het weder was prachtig, een heldere zonnige Septemberdag. Op haar tocht door verschillende straten der stad naar het Gouvernementsliotel viel aan de vorstinnen een onthaal vol geestdrift van de zijde der bevolking ten deel. Later reed de Regentes geheel alleen uit om een bezoek af te leggen aan het gemeentelijk Sophia-Ziekenhuis. Bij circulaire van 31 Aug. heeft de Commis saris der Koningin in Zeeland aan de burgemeesters van gemeenten in deze provincie waar uit zee binnenkomende schepen kunnen binnenvallen of stranden, inedegedeeld de beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken, houdende intrekking van die van 11 April jl. waarbij Santos wegens gele koorts is besmet verklaard. De minister van oorlog heeft toch op wapen- gebied iets aan de Nederlaudsche industrie gegund, n.l. de levering van 20,000 patroontasschen voor de nieuwe geweren door de firma Van der Horst en de Heus te Hilversuin. Wat deze toewijzing nog van meer gewicht maakt, zien lijden, en toen kwam het ergste de veiling." z/Gij hebt haar zien lijden en toch niet uit haar berusting eene les voor u zelven getrokken. Ach, jongmensch, hoe veel kunnen wij van eene vrouwen- ziel leeren. En zeg mij nu, waarom gij u het leven wilt benemen." z/Ik kan de ellende niet meer aanzien. Daar bij ons, in de fabriek, worden duizenden op een dag verdiend. Hier echter wilde men eene blinde, arme weduwe het laatste afnemen. Waar was de menschelijke, waar de goddelijke gerechtigheid Daags te voren ik ben verschrikkelijk opgewon- den geweest in den laatsten tijd daags voor de verkooping viel mij het geopende couvert van eenen aangeteekenden brief op het kantoor in handen er lag een bankbiljet in, dat de kassier moest hebben vergeten. Ik nam het bankbiljet, ging toen been en dronk bier. Des avonds wilde ik Anna het geld brengen, hare moeder zou het niet weten. Met afschuw echter wendde het meisje zich van mij af, zij begreep mijne daad niet. Zij wilde het geld niet aannemen en niets meer van mij weten. In haat en woede scheidde ik van haar, om wie ik alles gedaan had." z/En toen z/Den volgenden morgen bracht ik den kassier het bankbiljet. Eene minuut later had ik mijn ontslag, en men beroemde zich er nog op, dat men mij genadig behandeld had, omdat ik rijp was voor de gevangenis. Toen greep de gramschap tegen deze smadelijke wereld mij aanals een krankzinnige heb ik rondgeloopen en hier hier wil ik er een einde aan maken, mijnheer, en als ik u ver- zoeken mag, laat mij begaan. Zonder eer, zonder liefde kan ik niet meer leven. is het feit, dat door een buitenlandsche firma voor een lageren prijs was ingeschreven. De Staats-commissie tot behandeling der pensioen-verzekering is Maandag ge'installeerd door den Minister van Waterstaat met eene toespraak, waarin hij verklaarde, dat de regeering het geheele vraagstuk omtrent ouderdom en invaliditeit wenscht te onderzoeken, doch niet dan nadat de commissie de wenschelijkheid van het pensioen-stelsel tot verzekering van oude en invalide werklieden heeft uitgemaakt. Volgens het oordeel der Staats-com missie moet onderzocht worden of algemeen werkende bepalingen mogelijk zijn, zonder bevoorrechting van enkele klassen of achterstelling van anderen en met eerbiediging van ieders rechten. De commissie zal de voor- en nadeelen overwegen. Het gerucht gaat dat Dr. Schaepman eene interpellatie tot de regeering zal richten betreffende de jongste bevorderingen bij het leger, of liever gezegd over de nietbevordering van het kamerlid Seret. Ook met opzicht tot de geweren-zaak (de nietvergunning der leverantie aan een binnenland sche maatschappij) zullen, naar men zegt, den minister van oorlog door het kamerlid De Ras inlichtingen worden gevraagd. In de eerste helft van de maand October e. k. zal een vergelijkend onderzoek worden ge houden van adspiranten voor de betrekking van klerk der posterijen en telegraphie om, naarmate van de behoefte, te worden benoemd. Aan die betrekking is verbonden een jaarwedde van f 400, welke tot f 1200 kan klimmen. Aanmelding voor 16 Sept. a s., bij het hoofd- bestuur der posterijen en telegraphie bij op zegel geschreven verzoek. Men zie verder de Staats-Ct. n°. 206. De gouverneur-generaal heeft voorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden gemachtigd slaven, die uit een der zelfbesturende landschappen in genoemd gewest naar het rechtstreeksch gouver- nementsgebied aldaar zijn ontvlucht en wier uit- levering wordt gevraagd, door het voorschieten uit 's lands kas van een losgeld in de gelegenheid te stellen om zich vrij te koopen, wanneer zij zelf daartoe niet in staat zijn. Ten einde dien maat regel te kunnen bestendigen is tot bestrijding van de daaruit voortvloeiende uitgaven f 1500 op de Indische begrooting voor 1896 gebracht. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het beroep van den heer J. Floor tegen de uit- spraak van den gemeenteraad van Loosdrecht, die Het was een zonderlinge blik, dien de vreem deling op den jongen man richtte. //En hebt gij ook bedacht, hoe het zal zijn, als gij uit dit leven gescheiden zult zijn vroeg hij ernstig. z/Hoe het zal zijn De dwaze wereld zal verder draaien, zooals zij voor dien tijd gedaan heeft. Het zal zonder mij wel gaan." z/Zonder u, Johan, zal het gaan. Maar als gij u doodt, meent gij, dat gij uw bestaan voor goed in het boek des levens uitwischt Ook uw debet staat daarin opgeteekend en vordert op zekeren dag hare vereffening. Onze daden, onze handelingen zijn zaadkorrels, die voortgedijen, neigingen aan- wakkeren en opschieten als de tarwe of het onkruid. Wie zal het zaad oogsten, Johan Weilen, het booze zaad, dat gij zaait Misschien zou eene huivering u bevangen, als na dezen dood de poorten van het graf zich openden, en gij als een herborene weer onder de levenden gingt, om te zien, wat uit het hartstochtelijk besluit van een oogenblik ontkiemd is." z/Ik begrijp u niet," murmelde de jonge man. z/Ga met mij mee, Johan. Ik wil u eene ge- schiedenis vertellen. Zoo lang ik bij u ben," ging hij met nadruk op een afwerend gebaar van den jongen man voort, //zal ik niet dulden, dat gij u eenig leed aandoet. Gij moet mij aanhooren." De ander gaf eindelijk toe. z/Ik kende eens voor jaren een jongen man hij was zoo oud als gij. Jlij was evenals gij be diende en leed evenals gij aan ontevredenheid. Zijne moeder had gezorgd en getobd, om hem iets goeds te laten leeren, want hij was arm als gij. Het salaris, dat hij verdiende, was gering en alleen toereikend voor zijn eigen levensonderhoud. NEUZEISCHE (OlRWT w B9it l»!a<l verscliijut Sfaaodag-, Woensdajj- en Vrijdagavond hij den uitgever 1». J. V A M 1> E 8 A S B E te Ter Memen '-■aan>3"t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1