Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderea No. 3197. Dinsdag 3 September 1895. 35e Jaargang. Ill I11I0BEI1. abonnement Binnenland, Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Pranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEKTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regeis en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. folitieli Overzicht. De Belgische senaat heeft thans ook de school- wet aangenomen. Het scheen wel of er geen einde zou komen aan de breed opgezette en languitge- sponneu redevoeringeu, waarin de senatoren hunne meening over het ontwerp-Schollaert uiteenzetten. Onder deze redevoeringeu treft die van den oud- Minister van justitie Le Jeune door een zekere kortheid en door de magistrale wijze waarop de bestrijding is aangevat. De Minister beroept zich daarbij op de beginselen, waarvan de opstellers der wet uitgingen. De heer Le Jeune zegt groote waarde te hechten aan den invloed van den godsdienst op het onderwijs maar juist daarom wil hij het vrijstellen. Van de vrijheid verwacht hij veel; niets van de wettelijke regeling. Dit heeft de heer Le Jeune uiteengezet op eene wijze, die beslissend zou zijn geweest voor het lot van het ontwerp indien niet de regeering van de aanneming een kabinets- kwestie had gemaakt. De Ind. Beige wijst er op, dat onder de voorstemmers in den Senaat menigeen was die het zeker zijn stem niet zou gegeven hebben, indien niet de onvermijdelijke ministerieele crisis als een dreigend spookbeeld achter de verwerping verschenen ware. Nu werd de wet met 56 tegen 31 stemmen aangenomen. Het schijut dat de Belgische troepenbeweging in de kampen hier en daar aanleiding geeft tot vechtpartijen, die juist niet in het programma staan. Zoo verhaalt men, dat er in het kamp van Beverloo een gevecht had plaats gehad, waaraan verscheidene honderden soldaten hadden deelgenomen. 't Zijn de oneenigheden tusschen de linie-soldaten en de karabiniers, die aanleiding gegeven hebben tot de botsing. De patrouille is herhaalde malen moeten tusschenkomen en eenige vechters werden gekwetst. Zulke gevechten hebben bijna alle jaren plaats. Hit Overpelt schrijft men In een gevecht, dat hier op 't ge- hucht Lindel, tusschen soldaten en burgers heeft plaats gehad, is een schot gelost, waardoor de soldaat Van den Plassche een kogel in de zij kreeg. De gewonde is 's anderendaags naar het hospitaal te Leopoldsburg gebracht en verkeert in gevaarlijken toestand. Het wordt bevestigd, dat de poging der Porte om verdeeldheid te zaaien tusschen de drie mogend- heden, die zich het lot van Armenie aantrekken die poging wasover Engeland te gaan klagen bij Prankrijk en Itusland door de drie mogend- heden is beantwoord met eene geineenschappelijke, FEUILLETON. Door HELLMUTH M1ELKE. 2) De vreemdeling had de beide ringen in de hand genomen en bekeek ze. Zij hadden inderdaad weinig waarde, verbogen en versleten als zij waren. Vluchtig ging zijn oog over den binnenkant, de eene was een trouwring en ook de andere scheen dit te zijn. Er was althans een datum in ge- graveerd 13 Maart 1864. In het volgende oogenblik viel de ring op den grond, en terwijl alien zich bukten om hem op te nemen, ontwaarde niemand, dat de Engelschman want de menigte hield hem voor een zoon van Groot- Brittanie bleek geworden was. //Ik koop den ring," zeide hij haastig tot den afslager, ,/vijftig Mark. Het was eene som, die algemeene verwondering verwekte. Men mompelde, dat de Engelschen altemaal een weinig gek waren. Met schelle stem lierhaalde de afslager snel driemaal het bod en liet daarop den liamer vallen. De verkooping was afgeloopen, en de menigte verspreidde zich, om hare voorwerpen naar liuis te brengen en onderweg nog over den vreemdeling te babbelen. Een zoo fabelaclitig bod was alleen bij een lord mogelijk. Ook had men vernomen, dat hij in den //Prins van Pruisen" logeerde, en eenige Oedenberger mannen lieten, toeu zij van hunne vrouwen de geschiedenis van deze verkooping gehoord hadden, onmiddelijk bun werk in den steek, om naar het logement te gaan en van den waard bij een glas aan duidelijkheid niets te wenschen overlateude verklariug. En daarin wordt met name met den meesten nadruk gehandhaafd de eisch, dat eene internationale commissie van zes leden, waarvan drie door de Porte en de drie andere door de mogendheden zullen benoemd worden, de tenuit- voerlegging der toegezegde hervormingen in Klein- Azie zal controleeren. De mogendheden hebben op deze wijze dus getuigenis afgelegd van hare volkomen eensge- zindheid. De Sultan, die in het instellen dezer commissie een inbreuk ziet op zijne souvereine rechten, blijtt voor en na ongezind dezen eisch in te willigen en zal zekerlijk niets onbeproefd laten om alsnog daaraan te ontkomen. Laatstelijk zou hij besloten hebben zich tot Oostenrijk te wenden met een verzoek om bemiddeling. Maar hoe meer mogend heden de Saltan in deze zaak betrekt, des te meer kans heeft hij, dat de gezamenlijke onder- teekenaars van het Berlijnsch verdrag hem artikel 6 daarvan onder den neus duwen of zich tot een nieuw congres vereenigen. De in Armenie gepleegde gruwelen, daarover is ieder in Europa het eens, schreeuwen zoo niet om wrake, dan toch zeer zeker om krachtige maatregelen tot voorkoming van herhaling. Het roofziek Kurden-volk, dat daar jaar op jaar de Christen-bevolking brandschat, als gold het de rechtmatige inhaling van een gezaaiden oogst, dient onder bedwang te komen, en dat zullen, nu eenmaal A gezegd is, de mogendheden zich niet laten afpraten. In het Britsche huis der gemeenten werd door den Vice-Minister van Buitenlandsche Zaken, den heer Curzon, de meededeeling gedaan, dat de Re geering nu besloten heeft een spoorweg te doen aanleggen van Mombassa naar Uganda, om de hulp- bronnen van laatstgenoemde Oost-Afrikaansche vestiging, den Opper-Nijl en het district van het Victoria-meer, tot grootere ontwikkeling te brengen. De Regeering had eerst overwogen de lijn maar aan te ieggen voor de helft, in welk geval die door Duitschland zou zijn doorgetrokken tot het meer maar bij nader inzien werd tot den geheelen aanleg besloten. In het Huis der Lords verklaarde de premier, de Markies van Salisbury, dat zoowel in China als in Prankrijk de neiging bestaat om de eischen en rechten van Engeland, wat betreft de beide Mekong-oevers (in Siam), te onderschatten. Al onderhandelend evenwel in vriendscliappelijken geest, kan men verwachten, dat tusschen beide Regee- bier nog meer over den merkwaardigen vreemdeling te hooren Deze had zich tot het meisje gewend. Waar is uwe moeder?" vroeg hij. z/Moeder is binnen," antwoordde zij en geleidde hem, terwijl de afslager bij zijne tafel de rekeningen afsloot, in het huisje. Eene ledige, kale kamer werd voor hem geopend daar zag hij op eenen houten stoel de schamel gekleede vrouw zitten weenen. Hij bleef hij de deur staan en wenkte het meisje. z/Hier meisje, stel uwe moeder de beide ringen weer ter hand." i,0 mijnheer, u is wel goed z/Stilviel de vreemdeling liaar bijna heftig in de rede. //Niets daarvan, en ik zou uwe moeder nog wel iets willen vragen." z/Moeder," wendde het meisje zich tot de vrouw, //een heer heeft uwe ringen gekocht en geeft ze u terug. Hier zijn ze." z/Mijne ringen, mijne ringenmurmelde de vrouw, //God zegene den edelen heer Waar is hij, opdat ik hem de hand kan drukken En zij hief het hoofd op. z/Hij is hier in de kamer moeder. Kom nader, mijnheer. Mijne moeder kan u niet zien, zij is blind." //Blind herhaalde de vreemdeling met eenen uitroep van sclirik. Ja, het is de staar. Mijne moeder heeft het gekregen van het vele werken en schreien." z/En hoe heet uwe moeder z/Lina Markoff, mijnheer." z/Maar liaar meisjesnaam //Mijn meisjesnaam mengde de blinde vrouw ringen eene bevredigende schikking zal kunnen getroffen worden. De verjaardag van H. M. onze geliefde Koningin is op vele plaatsen luisterrijk gevierd en overal bleek de grootste opgewektheid, de grootste inge- nomenheid met het feest te bestaan. Het middelpunt van het feest is uit den aard der zaak Apeldoorn, nu H.H. M.M. op het Loo vertoeven. Reeds in den morgenstond werden ten paleize een aantal ruikers van elders ontvangen en van alle kanten komen telegrammen ter gelukwensching, ook van buitenlandsche lioven. In het register ten paleize werd druk geteekend. Van elke woning wappert de driekleur, en het was druk op de straten door de vele vreemdelingen. Het vastgestelde programma werd, begunstigd door schoon weder, ten uitvoer gebracht. De optochten der feestcommissie en van de kinderen maakten een goeden indruk. Aan den wedstrijd van versierde sportkarren en velocipedes namen 20 mededingers deel. De concerten en muziekuitvoeringen gaven veel genoegen, en voor het vuurwerk, dat des avonds het feest zou beslniten, had men de beste ver- wachtingen. Omstreeks 3 uur verschenen H.H. M.M. met gevolg op het feestterrein. De Koninginnen zaten in een a la Daumont bespannen, rijk versierd rijtuig met een voorrijder. De eere-voorzitter richtte eene toespraak tot H.H. M.M., terwijl de voorzitter en de secretaris H.D. ruikers aanhoden. Weldra was het rijtuig met bloemen gevuld. De Yorstinnen reden, voor- gelicht door burgemeester en feestcommissie, lang- zaam over het feestterrein en maakten daarna een rit door het vroolijk versierde dorp. Des namiddags was er een diner ten paleize. Een extra trein bracht de aan het diner ten hove genoodigden van den Haag, Haarlem, Amsterdam en Hilversum naar Het Loo, vanwaar zij gister- avond weder huiswaarts keerden. Ongeveer een 50tal genoodigden namen aan dit diner deel. Te Amsterdam waren de hoofdstraten met vlaggen getooid, en vele winkels wegens het feest gesloten. De Duivelshoek, eene buurt welke ligt tusschen de Reguliersbreestraat en Reguliersdwarsstraat, geheel en al getooid met eerebogen, guirlandes, vlaggen en lampions, de draaiorgels versierd met zich nu in het gesprek. //Ach, mijnheer, als meisje was ik nog gelukkig. Dat waren schoone, heerlijke dagen Nu ben ik eene oude, zwakke vrouw7, mijnheer, en ik ben vele jaren ongelnkkig en mijne dochter is ongelukkig, en wij beiden zullen in ellende sterven. De armen hebben geen geluk op de wereld." z/En hoe luidde uw meisjesnaam Zijt gij niet tweemaal getrouwd geweest //Neen, ik ben niet tweemaal getrouwd geweest. Mijn man was een goede man, maar hij had geen geluk. Wij hadden zooveel schulden. Hij was boekhouder in de fabriek en heeft gewerkt en gezwoegd, om de schulden af te betalen, en toen zij afbetaald waren, kw7amen zieklen en met liaar nieuwe schulden. Toen ging hij liggen en stierf en de nood steeg hooger, en ten slotte werd ik blind, mijnheer. Nu kan ik alleen nog spinnen." z/Arme vrouwzeide de vreemdeling zacht. z/Maar de eene ring, die alleen een datum draagt?" z/Moeder spreekt er niet gaarne over, mijnheer," vermaande het meisje. z/Geloof Anna niet ik heb er nog gisteren over gesproken alle dagen zal ik er tot haar over spreken. Zij moet het gevoelen, wat het. is, iemaed te verliezen, dien men lief heeft. Dien mag men niet verstooten, ook wanneer hij dwaalde, dien moet men vasthouden z/Eerlijk zijn, moeder, is de hoofdzaak," antwoord de het meisje. //Zonder achting geene liefde." z/Achting achting zuchtte de blinde vrouw, z/wie heeft ons in het leven geacht, wie acht ons Maar wien zullen wij liefhebben, zoo zij het niet zijn, die ons wederliefde schenken Anna, Anna, je hebt je Johan van je gestooten kind, kind, vlaggen en muurbloemen, en bovendien eene talrijke menigte, waaronder vele vreemdelingen, zich be- wegende langs de straten, dat is het tooneel, hetwelk het centrum van de stad te twaalf uur aanbood. Ten alien tijde was een feest, aan de kinderen bereid, een der hoofdnummers van het feestprogram. De vereeniging tot veredeling van volksvermaken, zorgde daarvoor steeds op uitstekeude wijze, maar daar nu de museum-terreinen, waar het feest in den regel plaats had, door de tentoonstelling was in beslag genomen, besloot men de kinderen de wrereldmis zelf te laten zien, en daartoe waren uitgenoodigd 5000 kinderen der openbare en bijzondere scholen. De residentie had reeds vroeg haar gewoon feestelijk aanzien door de vele vlaggen en de fees- telijk gestemde volksmassa in de straten, steeds aangroeiende met van buiten de stad komende feestgangers. Zeer velen togen met Oranje-insignes, de feestelijk getooide straten door, waar ook vele kinderoptochten tot eene vroolijke stemming mede- werkten. Het weder was fraai. Even als altijd hadden vele winkeliers toepasselijke versieringen voor hun ramen aangebracht. Te 12 ure werd in de Maliebaan groote parade gehoudenin het Voorhout had men de miniatuur-kermisvoorts waren er op verschillende plaatsen muziekuitvoe ringen dan ook nog volksspelen, terwijl men in den avond illuminatie en groot vuurwerk te aan- schouwen kreeg, genoegzaam verscheidenheid dus voor de lieden buiten Den Haag om een dag in de residentie te komen doorbrengen. In de synagogen der beide Israelitische ge meenten werd voor Koningin's verjaardag een buitengewone dienst gehouden. De groote markt te Vlissingen gaf Zaterdag- middag een eigenaardigen optocht te zien ruim 100 sportkarren, aardig versierd, begonnen van daaruit een tocht door de stad. De jury had bij het toe- kennen der prijzen een moeilijke taak. Ook te Utrecht hielden parade, muziekuitvoe ringen en vuurwerk de feestelijke stemming gaande. De volksspelen aldaar mislukten. Bij het turf- rapen o. a. begon een waar bombardement met die turven eerst van de jongens op elkaar, daarna op het publiek dat evenwel deze //Ltfmbok-voorstelling" nog al van de gunstigste zijde wilde opnemen. Aangezien in het algemeen de gevraagde koopprijs voor de benoodigde perceelen voor eene uilbreiding der fabriek der Koninklijke maatschappij z/De Schelde" te Vlissingen veel te hoog is, heeft de directie besloten, voorloopig althans, van die kom tot inkeer. Het leven is zoo kort en eindigt met eenzaamheid en ellende." De vreemdeling begreep, dat er tusschen moeder en dochter een verschil van meening bestond, ook begreep hij, dat het den bruidegom van het jonge meisje gold, den opgewonden jongen man, dien hij des avonds te voren in de gelagkamer gezien had. Maar dat alles interesseerde hem voor loopig niet. z/Wilt gij mij zeggen, goede vrouw", vroeg hij met eene stem, die onmerkbaar beefde, vvan wien gij dezen ring hebt, hoe gij er aan gekomen zijt?" z/Dat is lang geleden, mijnheer, vele, vele jaren is het geleden. Eer ik mijnen man trouwde, be- minde ik een ander. En daar we beiden jong waren, werden wij verloofd, en hij gaf mij den ring." z/En toen vroeg de vreemdeling en de woorden schenen als een zucht door de kamer te gaan. //Toen is hij in slecht gezelschap geraakt, men heeft hem dronken gemaakt en tot het spel ver- leid. Hij heeft alles verspeeld, wat hij bezat, ook het geld dat hem niet toebehoorde, het waren duizend thaler, mijnheer, veel, zeer veel geld, en van vert wij feling is hij in het water gesprongen en verdronken z/Verdronken, werkelijk verdronken?" z/Hij heeft het zijne moeder en mij geschreven, in eenen afscheidsbrief, dat hij het wilde doen, en hij heeft het gedaan. De menschen in de groote stad hebben gezien, hoe hij in het water gesprongen is zij hebben hem willen redden, maar het was te laat. Hij was een goed, braaf mensch, mijnheer. Maar zij hebben hem verleid. Doch ik lie'b niet gerust, tot alles betaald was." NEIIZENSCflE (OIKtVr B»lt blad verscliijnt m Woensdas- eo Vrijdftgavond bij .ten ..itgever 1». J. V A M I> K S A IF K te Ter

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1