Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen No. 3196 Zaterdag 31 Augustus 1895. 35 Jaargang. BKK EN DM A K 8 NG. BEK EN DM A KING. EE IT HIBIOBII I. De Burgemeester der gemeente Ter i\euzen Binnenland s— abonnement Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonueeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij tleze courant behoort een bijvoegsel. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 3 September 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 30 Augustus 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. te TER NEUZEN, op de gewone wijze, van Maandag 16 tot Zaterdag 21 September 1895. Ter Neuzen, 30 Augustus 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. folitiefa. Overziebt. De schoolwet, door den heer Schollaert ingediend en door de Belgische Kamer aangenomen, is nog bij den Seuaat in onderzoek. Daar is een voorstel van den senator Bara, om de behandeling te ver- dagen, met groote meerderheid verworpen. En sedert slepen de langdradige discussien zich voort, zonder belangrijke of nieuwe gezichtspunten te openende aanneming van de wet door de meerder heid is verzekerd. De Kamer heeft haar laatste zittingen gewijd aan de behandeling van het gemeente-kiesrecht, waarin een artikel was voorgesteld om de herstem- ming af te schaffen, en bij gevallen waarin de volstrekte meerderheid niet verkregen is, de daar- door niet aangevulde vacaturen te verdeelen volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook liierover ziju breedvoerige debatten gevoerd en ten slotte heeft de Kamer met 69 tegen 53 stemmen het stelsel van den heer Schollaert aangenomen. En tusschen de langdurige, vaak verbitterende debatten door, heeft de Kamer tijd gevonden om even de begrooting af te doen. Meer dan een afdoening is het niet geweest, zooals het in meer parlementen gaatook in het FEUILLETON. Door HELLMUTH M1ELKE. 1) Oedenberg is een klein, in de Noord-Duitsche laagvlakte gelegen landbouwstadje. Ongeveer een kwartier van daar, tusschen weide- en korenvelden, verlieffen zich eenige rookende fabrieksschoorsteenen. Een groot industrieel heeft bier eene fabriek op- gericht en van elders arbeiders betrokken, die on- middelijk daarnaast in kleine, lage huizen wonen, een ingetogen leven leiden en het stadje alleen hezoeken, om hunue behoeften in te koopen. Hier bij deze fabriek bevindt zich ook het station van het lokaalspoor, dat het stadje met het groote verkeersleven in verbinding stelt. Het is een eenzaam, verlaten station, waar weinig beweging heerscht. Reizigers komen zelden te Oedenberg, en de burgers van het stadje blijven meesttehuis. De stationsbeambte, die tegelijkertijd plaatskaar- tenverkooper en portier is, heeft den ganschen dag zoo goed als niets te doen. Alleen de goederen- treinen versehaffen hem eenig werk, en dan praat bij wat met de laders en lossers der wagens. Deze waardige beambte, die overigens de een- tonigheid der dagen lijdelijk draagt, scheen op zekeren avond onrustig geworden door bet feit, dat de laatste trein van zeven uur in zijne eenige afdeeling eerste klas eenen vreemden reiziger hac gebracht. Alleen de eigenaar der fabriek placht van deze afdeeling gebruik te maken, en deze kwatn sedert lang niet meer in Oedenberg, daar hij ziju vast verblijf in de provinciale hoofdstad gekozen had Engelsche. De wijze waarop daar door het Lagerhuis het budget wordt behandeld, heeft in groote mate de ontevredenheid gewekt van de Daily Graphic. „Het wordt tijd," zegt dit blad, „dat er stappen gedaan worden om de behandeling der begrooting wat minder tot een schijnvertooning te maken, dan thans het geval is. De controle van het Lagerhuis over de nationale geldmiddelen is op deze wijze onbestaanbaar. Voor een paar dagen ontdekte een ongewoon zorgzaam lid een fout in de berekening van een der posten van de begrooting. Er werd geen verklaring gegeven van de misvatting, en het bedrag werd goedgekeurd. „IIet is een feit, dat onder het tegenwoordig stelsel van behandeling de begrooting alleen strekt om enkele persoonlijke opmerkingen ter sprake te brengen. En daarin is geen verbetering te brengeu dan door het invoeren van het onderzoek door een groote commissie, dat op wetgevend gebied zoo uitnemend voldoet. Op die wijze doen al onze gemeenteraden en wij mogen gerust zeggen, dat die raden nauwkeuriger de aauvrage om een souvereign nagaan, dan het Lagerhuis een die voor een crediet van een millioen pond sterling." Uit Spanje komt bericht van een poging tot hereeniging der beide elkaar steeds nog vijandige takken van het koninklijk huis. Na zijn buwelijk met Berthe de Rohan heeft Don Carlos zijn rechten overgedragen aan zijn broeder Don Jaime. Men spreekt thans van een buwelijk van dezen pretendent met een der zusters van den jongen koning Al- phonso XIII. De Spaansche Bourbons zullen daar- door doeu wat de Eransche Bourbons deden tijdens bet leven van den graaf van Chambord. De ver- zoening in Spanje zal echter, als zij tot stand komt, meer practische gevolgen hebben dan het bezoek van den graaf van Parijs aan Erohsdorf. Zij zal niet alleen een einde maken aan de ver- deeldheid onder de Spaansche monarchisten, maar tevens den troon bevestigen van den jongen koning, die door het verstandig optreden der Regentes en de zwakheid der repnblikeinsche partij in Spanje, in de laatste jaren toch reeds zeer in aanzieti heeft gewonnen De vrienden van Spanje zullen daarom het denk- beeld der verzoening toejuichen; ook omdat daardoor een einde zou komen aan de woelingen der Carlisten, die reeds zoolang de rust op het schiereiland in gevaar brachten. Geprest om een besluit te nemen ten aanzien der Armenische bervormingen, begint de Porte thans den beleedigde te spelen en tracht, door bij de eene mogendheid over de andere in beklag De vreemdeling was een bejaard man met ver- grijsd haarhij zag er ernstig en waardig uit en had zeer veel van het hoofd van een handelshuis. Maar in zijn gezicht zoowel als in den snit zijner kleeding was nog iets zonder] ings, wat van bet Noord-Duitsche afweek en den stationsbeambte, afschoon hij nooit te voren met eenen Engelschman in aanraking gekomen was, toch het vermoeden opdrong, dat dit er een kon zijn. Aan het station bevond zich natuurlijk noch een pakjesdrager, noch een huurrijtuig. De vreem deling, die een klein koffertje bij zich had, nam het in de band en legde er een grijzen samen- gevouwen reismantel over. Zoo wilde hij zich van het station verwijderen, toen hij den beambte bemerkte, die hem met over elkaar geslagen armen had gadegeslagen. ,/Bestaat de „Prins van Pruisen" nog vroeg hij en daar het Engelsche voorkomen van den vreemdeling de attentie van den beambte getrokken had, was hij nu des te meer verwonderd over de zuivere uitspraak der Duitsche taal. Ja, de Prins van Pruisen" bestond nog en was nog altijd het voornaamste hotel, dat wil zeggen het beste van de twee logementen, die in de kleine stad vreemdelingen herbergden. Of hij den heer misschien van dienst kon zijn Maar de heer dankte en ging, zijn koffertje dragend, den breeden, stoffigen weg op, die naar het stadje voerde. Weideland, door gele en witte bloemen bedekt, strekte zich rechts en links uit, en in het gras hoorde men de krekels tjilpeu. Met pein- zendeu blik overzag de vreemdeling het eenvoudige landschap. Het was nog hetzelfde als voor dertig of honderd, misschien zelf voor twee honderd jaren. te komen, verdeeldheid onder haar te zaaien. Wat haar evenwel tot nu toe slecht gelukt. Ziehier wat gebeurde. Op last des Sultans is eene depeche gezouden aan de Turksche gezauten te Parijs en te St. Petersburg, waarin bitterlijk geklaagd wordt over de houding van Engeland in zake de hervormingen in Armenie. Die houding wordt zelfs „ongepast" genoemd en afbreuk doende aan het gezag des Sultans, die nu een beroep doet op de goede diensten van Erankrijk en Rusland, om Engeland te bewegen van houding te veranderen. Het antwoord van Erankrijk en Rusland is evenwel vol strekt niet gunstig geweest en niet geschikt om Turkije in deze aan te moedigen. Intusschen is het den 31en Augustus, de jubi- leumsdag, waarop de Sultan, naar 't heet, de aan zijne onderdanen toegedachte hervormingen den volke zal verkondigen. De verjaardag van H. M. de Koningin zal dit jaar op het paleis het Loo hoofdzakelijk in den hofkring worden gevierd. Aan het diner zullen deelnemen het geheele civiele en militaire Huis van H. M. en de leden van den Raad van Yoogdij, met uitzondering van den Min. van Buitenl. zaken Jhr. Roell, die wegens ambtsbezig- heden de residentie niet kan verlaten. De verjaardag van H. M. de Koningin zal te Yalkenburg (L.) gevierd worden door het houden van een fakkeloptocht in de beroemde grot met muziek, het geven van een avondconcert op het rotspark, dat alsdan electrisch verlicht en geillumi- neerd zal worden, de verlichting van de mine en een groot vuurwerk. De Tweede Kamer zal bij hare weder bijeen- komst op 10 September de afdeelingen trekken. Den volgenden dag is het onderzoek van de kieswet. Naar men aan het Yaderland verzekert heeft een wetsontwerp tot instelling van Kamers van arbeid den Raad van State reeds verlaten. Naar men verneemt heeft de heer C. Y. Gerritsen, lid van de Tweede Kamer, een wets- voorstel ingediend tot afschaffing van den eeds-dwang bij de aanvaarding van het lidmaatschap der Pro vinciale Staten en van den gemeenteraad. De heer M. de Ras, lid der Tweede Kamer, schrijft in den Limb. Koerier Zooals bekend is, hebben zij, die liandelend optraden namens het syndicaat, dat zich gevormd De waard van den /Prins van Pruisen" was nog meer verwonderd dan de stationsbeambte, eenen gast krijgen, in wien men op twintig pas den buitenlander herkende. De vreemdeling verlangde eene kamer en trok zich daarin onmiddelijk terug, nadat hij beneden een souper besteld had. Na een kwartier keerde hij naar de gelagkamer terug en vond daar den waard in een druk gesprek met eenen jongen man, die, tot nu toe de eenige gast van het locaal, een glas bier voor zich had staan en heftige uitdrukkingen bezigde. //Zijn dat toestanden schandelijke toestanden herhaalde hij opgewonden. z/Maar jonge vriend," poogde de waard hem te sussen, en toen hij den vreemdeling bemerkte, was hij blijkbaar blij, dat hij nu van den jongen man af kon komen. Hij ging naar de keuken, vanwaar het dienstmeisje weldra het souper voor den vreem deling bracht. De jonge man legde het geld voor zijne vertering op de tafel en verwijderde zich toornig. Nauwelijks was hij weg, of de waard keerde terug, en nadat hij den vreemdeling hoffelijk ,/eet smakelijk" toegewenscht had, ging hij bescheiden bij eene andere tafel ziteen, om zijne courant te lezen. z/Als ik vragen mag," begon de vreemdeling na eene pauze, //wat was er met dat jongmensch ,/Och, weet u, die is altijd wat oploopend, het is een bediende uit de fabriek mijnlieer zal de fabriek bij het station zeker wel gezien hebben." z/Ik zou gaarne willen weten, kastelein, waarom de jonge man zoo opgewonden was, zoo het geen staatsgeheim is," herhaalde de gast. i/O, pardon volstrekt geen staatsgeheim. Ik weet niet, of mijnlieer de streek hier kent? Een lad tot oprichting eener nationale wapenfabriek, let aan deli Minister van Oorlog gedane aanbod tot levering der nieuwe geweren plotseling inge- trokken. Wat is de aanleiding tot deze spontane handeling geweest Hooge, te hooge eischen van den Minister Of is, bij het vernemen dier eischen hun, die in deze zaak het woord en de pen voerden, de schrik om het hart geslagen Ofis er iets anders geschied, iets dat moeilijk het daglicht verdragen kan Yoorshands zal ik mijn oordeel nog opschorten. Later zal de waarheid wel blijken. Want'tlaat zich voorzien, dat de staart dezer muis een onaf- zienbare zijn zal. Oprecht leed doet het mij voor de talrijke werklieden, die in de op te richten fabriek jaren werk zouden gevonden hebben. Want niet alleen de 52,000 Manl. geweren en karabijnen zijn thans voor de nationale industrie verloren, ook de 4000 geweren der marine, waarvoor de gelden reeds zijn toegestaan, later vermoedelijk gevolgd door 24,000 geweren voor bet Nederlandsch-Indische leger, de reserve-geweren, ongeveer een 25,000tal, en vroeg of laat toch ook door een 50 a 60,000 geweren voor de al dan niet gereorganiseerde schutterij. Och, aan deze laatste uitgave zal de Kamer ook wel ten slotte moeten gelooven Eenmaal het benoodigd kapitaal ruim volteekend, was met eenigen goeden wil, zoowel van de zijde van den Minister van Oorlog, als van die van het syndicaat, de totstandkoming der wapenfabriek verzekerd, en groot is daarom de verantwoordelijk- heid van hem of hen, die deze zaak hebben doen mislukken. Ik zal er voorloopig niets meer van zeggen, omdat, zooals ik zeide, de tijd ook hier ongetwijfeld licht zal ontsteken. Door het dagelijksch bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen zijn eergisteren verpacht de perceelen op de Yerseker oesterbank, voor f 13,560, zijnde ruim 10,000 minder dan de vorige verpacliting. De onlangs te Yerseke opgericbte zeilver- eeniging hield Zaterdag haar eersten zeilwedstrijd van Yersekendam naar het Goesche Sas. Daaraan namen 36 vaartuigen, behoorende tot 7 klassen, deel. Weer en wind waren uitstekend. De be- krooningen bestonden uit een zilveren en bronzen medalje voor de jachten, premien van f 20 tot f 4 voor de hoogaartsen en van 8 tot 2 voor de aken en booten. vroeg de vreemde- arm volk, een zeer arm volk en ruw. Ik had het mij niet zoo voorgesteld, toen ik voor drie jaren de //Prins van Pruisen" kocht. Ik kom namelijk van den Rijn. Maar de jonge man heeft liefdesbetrekkingen aangeknoopt met eene fabrieks- arbeidster, hij wil haar zelfs trouwen, zegt hij. De moeder van dit meisje is eene arme blinde weduwe en onderhoudt zich van spinnen en van hetgeen hare dochter thuis brengt. Er bestaan echter schulden van liaren man zaliger. De. schuld- eischer heeft altijd medelijden gehad en zich met de rente tevreden gesteld. Maar nu is hij gestorven, zijne erfgenamen willen het geld hebben en de gansche huishouding der vrouw wordt morgen verkocht." z/En hoe heet de vrouw?" ling. z/Markoff. Haar man was vroeger boekhouder in de fabriek en is voor ongeveer tien jaar gestorven." z/Markoff herhaalde de vreemdeling, als zocht hij in den naam iets bijzonders, zonder het te vinden. //En de jonge man //Die heet Weilen, mijnlieer. Hij is nu diep ongelukkig en Scheldt op God en alle inenschen. Maar als Hij niet helpen kan, wie kan dan helpen Ieder is zichzelven het naast. Wat, is mijuheer al verzadigd Gaat mijnheer nog nit ging de waard voort, toen hij zag, dat de vreemdeling op- stond en zijn hoofd met eene Schotsche muts bedekte. z/Ja, ik wil een avondwaudeling maken." Nog blonk een roode gloed aan den hemel en wierp zijnen weerschijn op het grijze, stille stadje. Eenige arbeiders trokken zingend den vreemdeling voorbij, die langzaam door de lange hoofdstraat en Vr.J vo.,,1 bij uilKever H. J* V A M P E A K «e Ter »eu»e.. LU

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1