Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen aaibbestbdim g. No. 3185. Dinsdag 6 Augustus 1895. 35 Jaargang. A "3 Si 3 B 3: abonnement- aanbesteclen: Binnenland Per dne maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushoaders. ADVEIITENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. WoeMsdas- en -trde^eve, P.^T 4 1 1 B A Hf P IS te Ter Meu.en Burgemeester en Wethouders van AXEL zullen "op Zaterdag, den 10en Augustus 1895, des middags te 12 ure, ten Raadhuize, bij enkele inschrijving het begrinden van liet nog onbegrinde gedeelte van den Graafjansdijk, van af den Rijks-Keiweg AxelAxelsclie Sas- sing tot op Schapenbont, ter lengte van 910 meter. Raining 1400,—. Aanwijzing op den dag der besteding's morgens te 9* ure, aanvangende op Schapenbout. Bestek verkrijgbaar ter Secretarie tegen betaling of toezending van f 0,50. Axel, 1 Augustus 1895. D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Politiek Overzicht In de Belgische Kamerzitting van eergisteren is van Regeeringswege een voorstel bestreden strekkende om eenige belangrijke amendementen op de schoolwet, door de leden der rechterzijde Hoyois en Helleputte voorgesteld, te verzenden naar de afdeelingen. De Regeering stelde deswege de kabinets-quaestie. Hierop trok de heer Helleputte zijne amende menten in, maar de heer Hoyois handhaatde de zijne. De Kamer weigerde ze naar de afdeelingen te verzenden. Artikel 1 der nieuwe schoolwet is vervolgens goedgekeurd met de stemmen der rechterzijde tegen al die der linkerzijde. De Porte beraadslaagt voortdurend over her- vormingen in Armenie, waaruit evenwel niet volgt, dat zij er op uit is, werkelijk praktische plannen te bedenken. Zij zou liefst in het geheel geene hervoriningen invoeren, in Macedonia evenmin als in Armenie, want iedere hervorming is eene be- snoeiing van Turksche privilegien en Turksche willekeur. De vernieuwde beraadslagiugen over Armenie zijn niet anlers dan een weerslag van gebeurtenissen buiten Turkije. Toen het Ministerie Rosebery plaats maakte voor een conservatief kabinet, meenden de heeren aan den Bosporus, dat lord Salisbury ten opzichte van de gruwelen in Armenie, dezelfde politiek zou volgen, als indertijd ten opzichte van de Bulgaarsche gruwelen maar zij zagen zich spoedig bedrogen. at de 1 urken van hem denken is lord Salisbury vrij onver- schillig, maar er is hem veel aan gelegen, dat de libera]en geen wapen kunnen smeden uit de Armenische beweging om hem te treffen door het verwijt, dat hij doof is voor het noodgeschei der Turksche christenen. Wanneer morgen Gladstone wederom zijn stem verheft tegen de Turken zal hij niet tevens de conservatieve regeering kunnen aanvallen, want deze treedt, volgens berichten uit Konstantinopel, nog forscher op dan lord Rosebery. Of zij grooter succes zal hebben, is daarom nog lang niet zeker. Door verschillende organen laat Rusland bekenu maken, dat de berichten over den overgang van vorst Ferdinand tot de orthodoxe kerk even onge- grond zijn, als die over de mogelijkheid, dat het zoonlje van wijlen graaf van Ilartenau (Alexander van Battenberg) tot vorst van Bulgarije zou worden uitgeroepeu. Rusland zal, getrouw aan het traktaat van Berlijn zich nooit in betrekking stellen met eene zoogenaamde Bulgaarsche regeering. Zoolang het officieele Bulgarije onderworpen is aan eene onwettige, door eene usurpateur opgedrongen regeering, bestaat het voor Rusland niet. Rusland verlangt als altijd de verkiezing van een vorst door een wettige Sobranje, de goedkeuring dier verkiezing door den Sultan en diens voorstel aau de mogendheden, den nieuwen vorst te erkennen. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika bieden al geen verkwikkelijker beeld dan de landen der Oude Wereld. Werkstakingen en rassenhaat vormen een heerlijk pendant voor de fanatieke opruierij en de gruweldaden van de Europeesche landen. In New-York en Brooklyn hebben 16000 kleer- makers, die den terugkeer tot liet sweating-system vreesden, het werk gestaaktin West-Virginia 3000 mijnwerkers. Deze laatsten willen twee dollars per dag verdienen, wanneer zij onder den grond, 172 dollar, wanneer zij boven den grond werken. Geen te hooge loonen voor Amerika In Alabama is het tot een gevecht gekomen tusschen negers en blanken, waarin van weerszijden persouen gedood werden. De officieele berichten over de expeditien naar Madagascar, die thans door de I ransche regeering zijn medegedeeld, geven den indruk dat generaal Duchesne, ondanks de gebrekkige wijze waarop de expeditie is voorbereid en waarop voor het onder- houd der troepen is gezorgd, den moed niet opgeeft De marsch van Suberbieville naar Antananariva is begonnen; de generaal hoopt over een maand in de hoofdstad aangekomen te zijn. Volgens een mededeeling aan het Journal des Debats is de stemming onder de inlandsche bevolking zeer vrede- ievend. In de hoofdstad roept elkeen, zooals de gevangenen zeggen, om vrede. De soldaten weigeren naar de kust op te rukken, en ondanks het groote aantal doodvonnissen aan deserteurs voltrokken, is het meerendeel der inlandsche troepen, die den marsch der Fransche colonnes moesten tegenhouden, gevlucht naar Betsileo en naar de Autsihimabas. Uit Frankrijk zijn nieuwe troepen vertrokken, om de invalide soldaten te vervangen. Generaal Duchesne tracht krachtig alle uit- spattingen tegen te gaan. Vier inlandsche soldaten, die wreedheden gepleegd hadden tegen Malgassische vrouwen, zijn te Suberbieville gefusilleerd, in tegenwoordigheid der troepen. Herhaaldelijk komen in den laatsten tijd be richten uit China, waarin gesproken wordt over mishandeling van Christenen en aanvallen op zendingsposten. De heer Robert, het hoofd van den Franschen zendingsarbeid te Shanghai, deelt enkele bijzonderheden mede over den aanval op den post te Szu-Chuan. Daaruit blijkt dat de vervolgingen der Christenen zorgvuldig overlegd en naar een vastgesteld plan uitgevoerd zijn. De Chineesche regeering belooft telkens opnieuw voor de veiligheid en het herstel der orde te zullen zorgdragen, en de heer Robert gelooft ook wel, dat zij dit ernstig meent en dat te Peking groote bezorgdheid heerscht over het lot der zendelingen. Maar de regeering is niet bij inachte haar gezag te doen gelen. En tegen de pogingen om het verblijf der zendelingen te Szu-Chuan onmogelijk te maken, zal niet veel te doen zijn. Thans komt uit Kucheng het bericht, dat ook daar een groote aanval op de Christenen gedaan is, en dat velen, waaronder vijf vrouwen van vreemdelingen, gedood zijn. Het zal voor de Chineesche regeering tijd worden tegen die uitbarstingen van rassen- en godsdienst- haat krachtige maatregelen te nemen. FBD1LLKTON. Verhaal van E. M. 6) Toen kwam mevrouw Destree met de kleine de knaap snelde verrast op zijn moeder toe en omhelsde haar onder de teederste woorden. Het was merkwaardig, welk een uitwerking zijn ver- schijning op de jonge vrouw had. Zij richtte zich vastberaden op, droogde haar tranen en dankte haar vriendin voor den dienst, dien zij haar be- wezen had, met een veelzeggenden blik. Met een soort van berustende vertwijfeling, met oogen- schijnlijke onverschilligheid liet zij zich nu de gezonden toiletten aanpassen en in orde brengen, en toen de modisten zich wilden verwijderen, liet zij den heer Dussault zeggen, dat zij den volgende dag te zijner beschikking zou staan. Den volgenden dag wilde de medelijdende goed- hartige echtgenoote van den dokter haar gast naar Parijs vergezellen. Pauline echter wees dat aanbod dankbaar en dapper af, terwijl zij meende ,/Dat zou een dubbel scheiden zijnvan deze heerlijke plaats, die mij zoo blijde heeft gezien, en dan nog van u. Neen, neen, ik wil in eenen keer al mijn geluk hier achterlaten". En toen zij, naast den dokter en Adriaan in het rijtuig zitteiul, de laatste groeten had beantwoord, die haar uit de poort van de villa toegewenkt werden, greep zij de handjes van den knaap, en ze krampachtig vast- houdeud, leunde zij uitgeput in het rijtuig achter- over, terwijl zij mompelde oor u, mijn kind, voor u In Parijs bracht mevrouw van Eijcken in de eerste plaats den knaap in een kosthuis, dat de dokter haar had aanbevolen en waarin hij zelf dokter was. Zij gaf het weenende kind nog een korte teedere vermaning, vlijtig te zijn en zijn moeder te blijven liefhebben, sneed een lok van zijn zijdezacht lichtblond haar af, die zij in haar medaillon sloot, en nam met een zwijgenden handdruk afscheid van haar vriend. Toen stapte zij in een rijtuig en liet zich naar het huis van ouden heer Dussault rijden. Deze verwachtte haar reeds, maar bracht haar niet in haar vroegere kamer, maar in een klein net ingericht vertrek, waar vrouw Hinrik haar meesteres geheel in strijd met haar overigens kalme wijze van doen stormachtig begroette. vlk hoop, dat het u hier zal bevallen, mevrouw", zeide de heer Dussault vriendelijk, toen Hinrik zich weer gerustgesteld had. //Morgen om twee uur zal mijn schoondochter komen, om uw toilet in orde te maken; om vier uur zal ik u dan naar het Cafe des milles colonnes vergezellen." Daarna gaf hij haar nauwkeurige aanwijzingen, hoe zij voor het buffetboek moest zorgen, en tevens de noodige wenken, hoe zij zich togenover de stamgasten en de koffiehuisbezoekers in t alge meen te gedragen had. Eindelijk besloot hij met die ware deelneming, welke speculatie nocli reclame in zijn oud hart hadden kunnen uitdelgen z/Ik wil, als het weder niet al te slecht is, iederen dag naar het kosthuis gaan en naar den toestand van den kleine iuformeeren. De beweging zal mij zeer goed doen, en gij zult u kalmer gevoelen, De Staatscourant (n°. 180) bevat een koninklijk besluit tot instelling eener Staatscommissie ten einde te onderzoeken of naast de instelling van eene Rijkslijfrentenbank en naast de regeling der ver- zekering tegen ongelukken, maatregelen bij de wet behooren te worden genomen, om te bevorderen dat als ik u dagelijks bericht breng. Vaarwel dus voor heden Morgen blijf ik aan uw zijde, om over uw debuut in de nieuwe positie te waken. ffJa, mijn debuutdaclit Pauline bitter, nadat de oude heer zich verwijderd had. ,/0 zeker, ik zal voortaan op het tooneel staan, aan de blikken van iederen gaper blootgesteld, een comediante, aan wie slechts talent en roem ontbreken zullen Precies te twee uur den volgenden namiddag trad de schoondochter van den heer Dussault bij haar nieuwe buffetdame binnenzij bracht een kapper mede, op wiens //kunstwerk" zij zelve een wakend oog zou houden. Deze legde de prachtige zwarte liaren van Pauline in een kunstigen op een toren gelijkenden vorm, die op geenerlei wijze met de fijne voorname trekken der schoone vrouw in overeenstemming was, en hoezeer deze zich ook voorgenomen had, zich aan alles zonder tegenspraak te onderwerpen, voelde zij toch bij deze toebereidselen de vrouw in zich ontwaken en waagde eenige opmerkingen. Mevr. Dussault sneed haar echter den pas kortweg af met de verklaring, dat dit haar zaak was, waarvan zij beter verstand had. Daartegen kon niets inge- bracht worden, en Pauline ouderwierp zich gedul- dig aan alle procedures, waaraan men haar op bevel harer nieuwe gebiedster onderwierp. Nadat de kapper zijn moeilijk werk gedaan had, trok men haar een karmozijnrood fluweelen japon aan, die de schoone vormen harer arinen en schouders vrij liet. Vervolgens opende mevr. Flora Dussault een kleinodienkastje, dat zij meegebracht had, en nam er een kostbaren, maar plompe diamanten halssnoer uit, die zij Pauline om legde, terwijl zij tegelijkertijd om de fijne polsen reusachtige arm- de werklieden en met dezen gelijk te stellen personen, die door ouderdom of door invaliditeit blijvend ongeschikt zijn om in hun onderhoud te voorzien, recht erlangen op geldelijke uitkeeringen en bij bevestigende beantwoording dier vraag een of meerdere daartoe strekkende wetsvoorstellen met memorie en toelichting en raming der geldelijke gevolgen te ontwerpen en in te dienen. De leden bezitten de bevoegdheid om van hun van dat der meerderheid afwijkend gevoelen door nota's te doen blijken. De commissie, na voor de eerste maal door den Minister van waterstaat, hand el en nijverheid te zijn bijeengeroepen, zal hare vergadering houden te's Gravenhage of na bekomen machtiging ook elders. Uit Den Haag wordt omtrent een wapen- fabriek medegedeeld, dat de Minister van oorlog op 31 Juli jl. een aanbieding heeft ontvangen om de nieuwe geweren voor het leger in Nederland te vervaardigen. Aan het hoofd van het consortium, dat men daarmede zou willen belasten, staat een bekwaam hoofdofficier, terwijl het benoodigde kapitaal, zijnde een millioen gulden, door Amsterdamsche bankiers- huizen is gegarandeerd. Men zal zich herinneren, dat bij de debatten over de gewereu-wet in de Tweede Kamer door den Minister de toezegging is gedaan, dat hij aan de Nederlandsche nijverheid de voorkeur zou schenken, indien deze voor 1 Augustus eene ernstige aanbieding deed. Men hoopt nu, dat het maken der nieuwe ge weren, waarmede millioenen gemoeid zijn, der vaderlandsche nijverheid zal worden opgedragen. In den //Electrotechnischen Anzeiger" lezen we het volgende De firma Th. Goldschmidt te Essen bediende zich sedert langen tijd voor een groot deel harer verzendingen van de maatschappij //Zeeland," te Vlissingen. Eenige beambten dier maatschappij, die het handelsverkeer van de firma in Engeland door het transportverkeer hadden leeren kennen, gebruikten hunne ervaring om te Vlissingen eene concurreerende onderneming te vestigen. Een der oprichters trad met eenige beambten van de firma in verbinding, onderhield met hen een voortdurend persoonlijk en schriftelijk verkeer en nam daarna een aantal van hen in dienst. De wet kan tegen zulk een misbruik van ver- trouwen van den kant van den expediteur niets doen, ofschoon de genoemde manier van handelen bepaald oneerlijke concurrence is. Het is echter banden deed. En een paar schreden terug tredende, riep zij met een tevreden blik op het geheele toilet//Prachtig ziet ge er zoo uit, mijn waarde Pauline wierp een blik in den spiegel en voelde zich verward, gedeemoedigd door haar onhandigen en grotesken opschik. De gedachte aan haar kind echter verdreef spoedig weer deze pijnlijke. gewaarwording, die echter opnieuw en nog sterker in haar opkwam, toen zij bij het heengaan een omslagdoek van haar dienstbode verlangde en mevrouw Flora met haar diepe stem er tusschen riep //Een doek Waarvoor z/Maar ik kan toch in dit toilet niet over de straat gaan z/En waarom niet? Ik ben vijftien jaar lang zoo in de zaak geweestantwoordde mevrouw Dussault scherp. En Pauline schikte zich er zwijgend in. Het buffet stond midden in de groote zaal van het koffiehuishet was een soort van vergulde tafel, waarachter zich als bezienswaardigheid van den eersten rang de troon van Napoleon bevond met zijn blauw fluweelen overtreksel en zijn dik vergulde, door een adelaar gekroonde leuning. Voor de nette in zijden kruisbandschoenen stekende voetjes der buffetjuffrouw was een witzijden voet- bankje geplaatst. Toen Pauline binnentrad, sloeg zij verward en angstig de oogen neer voor de on- telbare reflexbeelden harer gestalte, welke haar uit de reuzenspiegels in het rond tegenstraalden, en was blij, toen zij zich op haar plaats kon neer- laten. Doch hier begon een nieuwe kwelling voor haar. Geen mogelijkheid, zich aan de tallooze blikken te onttrekken, die haar van alle zijden aanstaarden want de zaal was stampvol, en aehter TEK NEIIZENSCIE OIRAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1