Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Via an der en No. 3178. Zaterdag 20 Juli 1895. 35e Jaargang. aan besteden: Binneriland. ABONNEMENT- Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort eeu bijvoegsel. de levering van PETROLEUM voor de straatverlicbting gedurende 1895/96 (ongeveer 6000 liters). TER NETZENSCHE COIIRANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieveu- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zieb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit bln<l verscliijnt IHaandai;-, Woensdasr- en Wrijdagavond bij den ni«geter 1». J. V A M 1» K S A X li E te Ter Xeanen. Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN zullen op Maandag, 29 Juli a.s., 's morgens 10 uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente secretarie, alwaar ook een verzegelde bus tot het ontvangen der inschrijvingsbiljetten is geplaatst. Ter Neuzen, 15 Juli 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. >verzicht De Bulgaarsche oud-Minister Stambouloff is gisteren, na eene langdurigen doodstrijd, overleden aan de gevolgen van de gruwelijke verwondingen hem door het drietal moordenaars toegebracht. Dien laatsten dag heeft hij geen woord meer kunnen uitbrengen. Te voren waren hem nog beide handen geam- puteerd. Na het gedwongen aftreden van wijlen den edelen Alexander Von Battenberg, is dit zeker wel het treffendst en meest roerend bericlit, ooit uit Bulgarije ontvangen, en met dezen tweeden sympathieken Bulgaar zal de lijst nn vooreerst wel gesloten wezen. Overal maakte het bericht van den aanslag eenen hoogst pijnlijken indruk, een indruk van diepe verontwaardiging hoe veel meer zal dit dan met de doodstijding het geval wezen Dat aigemeen de tegenwoordige Regeering, wegens de houding, door baar tegenover Stambouloff aaugenomen, zedelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor deze gebeurtenis, blijkt wel uit het feit, dat geen enkel vertegenwoordiger der mogendheden te Sofia verscheen op de jongste receptie aan het Ministerie van buitenlandsche zaken. De Weener bladen zijn uiterst verbolgen en beschuldigen het Kabinet Stoilofl' vau medeplich- tigheid aan den aanslag. De Neue Freie Presse ziet een geheel tijdperk van moeielijkheden voor Bulgarije in 't verscliiet, mogelijk eindigende met de tusschenkomst der mogendheden. Nadere bijzonderheden omtrent de laaghartige daad doen zien, dat op bet gedrag der politie van Sofia na den moordaanslag op Stambouloff inder- daad gegronde aanmerkingen zijn te maken en dus ook gemaakt worden. Men verwijt haar, dat zij geen spoed maakte met het vervolgen van de moordenaars en Stainbouloff's bedieude gevangen nam, terwijl hij met een revolver in de hand de aanvallers nazette, die toen ontsnapten. Het Ka- merlid Krajefl', een tegenstander van Stambouloff, en een achtenswaardige dame verklaren, te liebben gezien hoe de bediende de moordenaars achtervolgde en dat hij door de politie tegengehouden en bij verzet tegen zijn gevangenneming verwond werd. Stambouloff moet, door het gerecht ondervraagd, als zijn aanvallers genoemd liebben zekeren Tutek- chieff en een Albanees Haly. Hij wist al sinds geruimen tijd, dat die mannen belioorden tot de hoofden eener samenzwering, welke ten doel had den dood van Majoor Panitza en de veroor- deelden wegens den moord van Beltclieff te wreken. Ook de koetsier van bet huurrijtuig, waarin Stambouloff' zat, is vermoedelijk een der medeplichtigen. Vorst Ferdinand zond uit Karlsbad hij vertoeft op de badplaats, werwaarts men Stam bouloff niet wilde vergunnen te vertrekken een brief aan Mevrovw Stambouloff waarin liij haar zijn leedwezen en verontwaardiging over den moordaanslag betuigde. Den Hofmaarscbalk, die op last van den Vorst inlichtingen kwam vragen omtrent den toestand van den gewonde, werd aan 't huis echter de toegang geweigerd En op den eigen dag van Stainbouloff's dood werd op Peterliof naar uit St. Petersburg gemeld wordt door den Czaar de Bulgaarsche deputatie, met den bekenden Russophillen Metro- politaau Clement aan 't hoofd, ten geboore ont vangen In Macedonia wordt langzamerhand de rust hersteld, nu de elementen, die van buiten af de onrust wilden komen vermeerderen, verhiuderd werden derwaarts te gaan. Turksche troepen werden gezonden naar Stroumitza en Saloniki. De stand der verkiezingen in Engeland is op het oogenblik behoudens nadere telegraphische op- gave deze, dat gekozen zijn 270 conservatieven en unionisten, 65 liberalen, 6 parnellisten, 29 anti-parnellisten en 2 leden van de werklieden- partij. De conservatieven winnen 54, de liberalen ze blijven maar steeds op dat cijfer staan, terwijl dat der tegenpartij voortdurend stijgt 10 zetels. Onder de gekozenen komen de volgende bekende namen voor Dilke, Rothschild, Trevelyan, Gerald Balfour, John Redmond, Herbert Gladstone, de vice-Minister van Buitenlandsche zaken Curzon en de oud-Minister Buxton. Sir William Harcourt wordt nu candidaat ge steld in West-Monmouthshire, waar de radicale candidaat, de heer Warmington, plaats voor hem maakte. Dinsdag is te Meppen een standbeeld onthuld van wijlen den Duitschen Rijksdagafgevaardigde Windthorst. De voornaamste leden der Centrums- partij woonden de plechtigheid bij. Het beeld (het werk van den Berlijnschen beeld- honwer Pohlmann) stelt Windthorst voor, zooals hij gewoonlijk in den Rijksdag stond te spreken, op de trap der tribune, met den rechterarm steunend op de leaning en den linkerarm waarschuwend of kalmeerend opgeheven. Treffend valt die standbeeld-onthulling samen met het overlijden van August Reichensperger, met zijn reeds vroeger overleden broeder Peter een der hoofdleiders der Centrums-partij. De Staats-Ct. no. 167 bevat het Kon. Besl. waarbij is bepaald, dat de wet, houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen, in werking koint op den 1 Aug. a. s. Bij de aan het departement van marine gehouden onderhandscbe aanbesteding voor de levering van werktuigen en stoomketels voor Hr. Ms. korvet //Sommelsdijk" werd bet laagst ingeschreven door de Kon. maatschappij //De Schelde" te Vlissingen, voor f 86,000. De Post verneemt, dat de regeering besloten heeft eene Staatscommissie te benoemen, ten einde het pensioenvraagstuk voor oude werklieden te onderzoeken, dus uitvoering te geven aan de onlangs door de Tweede Kamer %angenomen motie-Heldt. Uitgenoodigd om van die commissie deel uit te maken zijn o. a. de Kamerleden De Beaufort (Amsterdam), Hintzen, Heldt, Yeegens, Schaepman, Harte, Van Alphen, De Savornin Lohman, en voorts prof, d' Aulnis, prof. Van Pesch en de heeren Stork en Pollet (Tilburg.) Van regeeringswege is (naar uit Batavia geseind werd) medegedeeld, dat een bende van Atjehers de Chineesche wijk van Telok Semaweh overviel en alle huizen verbrandde. De vijand werd door een hevig vuur onzerzijds verdreven. De Chineezen hebben de wijk genomen naar Penang. De Rus Maliugan, die ons zooveel kwaad op Lombok deed, wordt zoo goed gedaan krachtig gevoed en goed gekleed dat bij wel uit louter dankbaarheid zijn geheiinen moest opbiechten. Dit schijnt echter na de menigvuldige verliooren, die hij onderging, nog niet het geval te zijn geweest. Men hoopt nu wat verder met hem te komen en van hem te vernemen, waar de Radja van Lombok zijn schatten verborgen heeft., en eenige bijzonderheden over den heimeiijken aanvoer van geweren en ammunitie op genoemd eiland. De vergadering van de Ilollandsche maat schappij van landbouw verklaarde zich met 174 tegen 77 stemmen tegen invoer van bescbermende rechten, terwijl 186 er zich schriftelijk tegen en 24 zich er voor verklaard hadden. Men besloot met 114 tegen 96 stemmen een adres aan de Regentes te zenden, om de grond- belasting ten behoeve van den landbouw tijdelijk af te schaffen of die althans te vermindereu. De gegronde lioop bestaat dat Marokko zonder tegenstand zal toegeven aan Duitscliland's eischen en de zaak van bet afloopen der Holland- sche brik //Anna". Het loopend gerucht dat-alles dienaangaande zou geregeld zijn wordt als onjuist verklaard. TER NEUZEN, 19 Juli 1895. Zooals we in ons nummer van j.l. Maandag meldden, herdacht gisteren (18 Juli) de heer J. C. Harte zijn 25jarig jubile als raadslid dezer ge meente. Vele ingezetenen en schippers gaven door het uitsteken van vlaggen van hunne ingenomenheid met deze gebeurtenis blijk. Ten 11 ure vergaderden de raadsleden op het stadhuis. De raadzaal was fraai versierd met groen, bloemen en vlaggen op een met groen om- haugen piedestal prijkte een buste van H. M. Ko- ningin Wilhelmina, terwijl ook de beeltenissen onzer beide vorstinnen aan den wand prijkten. De burgemeester, de vergadering openende deelde mede dat benevens de wethouders de Feijter, om bekende redeuen afwezig, door de heeren Van IJsselsteijn en Van der Moer bericht was gezonden dat zij uithoofde van hunne bezigheden niet tegen- woordig konden zijn. Verder stelde hij voor om over te gaan tot het complimenteeren van den heer Harte, en noodigde den secretaris en de heeren Donze en Grenu uit den jubilaris af te halen. Nadat de heer Harte was binnengeleid en bad plaats genomen, werd hij door den Voorzitter toe- gesproken, in ongeveer de volgende bewoordingen Mijnheer Harte Deze dag is voor U, als Raadslid van de ge meente, eene belangrijke mijlpaal langs den weg, waarop U thans, als zoodanig, den afstand van 25 voile jaren, zonder verpozing, heeft afgelegd. Dat kenteeken stemt tot ernstig nadenken en om een terugblik te vestigen op het verledene. De tijd moge al als met arendsvleugelen ijlings voort- vliegen en bovendien moge het nog toeschijnen alsof de tijd te spoediger henen snelt naarmate men ouder wordt, voor ons menschen, die hun bestaan niet bij eeuwen, maar slechts bij jaren en onderdeelen daarvan tellen, is 25 jaren toch een heele tijd. En wanneer U dan nu het oog slaat op Uw 25jarig ambtelijk leven zal het U zeker somber stemmen, dat van de personen, die bij Uw optreden in 1870 den Raad uitmaakten, thans zoo weinigen maar aanwezig zijn en zoovelen reeds sedert korteren of langeren tijd de eeuwige rust zijn ingegaan. Het is U zeker een draug van bet hart thans voor alles een vriendschapsgroet aan hunne nagedachtenis te wijden. Verblijdend is het overigens op te merken den zegen, dien de gemeente in dat tijdsverloop heeft- genoten. Terwijl op menige plaats elders menigwerf aigemeen gebrek aan werk bestond, vonden velen, ook van elders, hier werk en brood, en kwamen er hier zelfs tot aanzien, welvaart en vermogen. Het levensbeeld der gemeente wees beduidende voor- uitgang aan en met ijver en toewijding hebt gij medegewerkt om aan de eischen, die daardoor aan bet bestuur en inzonderheid aan de gemeentekas werden gesteld, te voldoen. Meermalen zijt gij ook in speciale betrekkingen zeer nuttig voor de gemeente werkzaam geweest. Gij hebt alzoo goede diensten aan de gemeente bewezen. Ontvang daarvoor bij deze haren dank. Aan eerbewijs en huldebetoon zal het U heden en wellicht nog later niet ontbreken. Iedereen, wien zulks ten deel valt, behoort daarvoor er- kentelijk te zijn en U zal deswege stellig wel niet in gebreke blijven dit te toonen. Een man van Uwen stempel en levenservaring, een man, die zoo vele wijdingen heeft verkregen en wiens dagen reeds veel meer in het verleden dan in de toekomst liggen, behoeft evenwel om voldaan te kunnen zijn iets beters, iets edelers en hoogers, wetende dat eerbewijs en huldebetoon niet altijd den waardigste en meermalen zelfs den minder waardige wordt bewezen, ja dat niet zelden de man, die hoog staat door karakter en in zedelijkheid en in stilte en eenvoud zijne plichten vervult, wordt miskend en belasterd. Ik zeg dit niet om Uwe feestvreugde te verminderen, maar veeleer om die te verhoogen, overtuigd als ik ben dat U door handel en wandel met gerust geweten als vrij man van goeden naam het verleden in het aangezicht kunt zien, en dat mitsdien het heden U tevredenbeid schenkT*eh de toekomst hoop voor U wekt. Dat deze dag dan ook een vreugdedag bij uitnemendbeid voor U zij. Goed zal het U zijn te weten dat spreker en Uwe medeleden in die vreugde deelen. Ge waart steeds een zeer gewaardeerd raadslid en terwijl er in de maatschappij zooveel verdeeldheid wordt ge- zaaid, soms uit eigen inwendige onrust, zijt ge overal steeds werkzaam geweest om vrede en een- dracht te doen heerschen, waardoor gij U in de Raad zeer verdienstelijk hebt gemaakt. Spreker en Uwe medeleden wenschen U mitsdien alien hartelijk geluk en in zonderheid dankt spreker U persoonlijk voor de oprechte ondersteuning en medewerking, die hij ten alien tijde van U heeft ondervonden. Moge U het voorrecbt worden gescbonken nog tal van jaren in gezondheid en vergenoeging dezen dag te gedenken. Wij bevelen ons bij voortduring in Uwe vriendschap aan en ter herinnering aan dit oogenblik bieden spreker en Uwe medeleden U dit kleine geschenk aan (een zilveren bokaal), met toepasselijke inscriptie. Moge het U welge- vallig zijn. De beer Harte, zichtbaar aangedaan, betuigde het geschenk in dank te aanvaarden. Het was liem niet mogelijk op dit oogenblik veel woorden te spreken. 't Is zooals de Voorzitter zeide er komen herinneringen op in het leven, en als hij dan rond ziet, is van de leden van 'tjaar 70, alleen zijn vriend Joz. de Feijter aanwezig. Alles is voorbij- gegaan, velen van hen die hem in den Raad brachten, zijne vrienden De Jonge, Donze en Leunis, zij zijn niet meer. Ten slotte dankte de heer Harte den Voorzitter, secretaris en zijne medeleden voor de steeds ondervonden medewerking en steun, verzocht den Voorzitter deze dankbetuiging ook te willen overbrengen aan de afwezige wethouders en eindigde ook met dank te betuigen aan de dames en belangstellenden, wat met applans werd begroet. Thans werd de vergadering, die door vele belang stellenden, waaronder enkele dames, werd bijge- woond, gesloten. Des avonds bracht het fanfarencorps //De Vereenigde Werklieden" en daarna het muziek- gezelschap //Apollo" den jubilaris op het raadhuis eene serenade. Den 18den Juli 1870 werd de heer Harte tot lid van den Raad benoemd in plaats van den heer J. C. Steenkamp (overleden). Dat gedurende dien tijd zijn mandaat telkens werd vernieuwd, pleit wel voor de wijze waarop hij zijn plicht volbracht. Van 27 Juni 1879 tot 1 Augustus 1888 was bij lid en voorzitter van het Burg. Armbestuur, was eenige jaren lid der Comm. van Fabricage en laatstelijk lid der plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs. Onze beste wenschen vergezellen hem op zijn verderen levensweg. Heden werd door den Eerstaanwezend Ingenieur der genie te Bergen op Zoom in bet //Hotel der Nederlanden" alhier aanbesteed Het maken van afrasteringen, het vernieuwen van een brugdek en eene gedeeltelijke buitenverviug te Ter Neuzen. (Raming 800.) Hiervoor hadden ingeschreven de heeren P. A. Mielen voor f 865 J. Scheele Dz. voor f 794 en G. J. Balkenstein voor f 772 alien te Ter Neuzen woneude. Gisteren morgen was schipper G. Verheijke, alhier, bezig met zand te laden aan den kanaaldijk. Dit zand moet onder den dijk worden uitgegraven en men had den dijk reeds zoover ondermijnd, dat bet overhangende gedeelte neerstorte en V. er onder bedolven geraakte. Zijn knecht wist hem met behulp van eenige andere personen spoedig te bevrijden en aan boord te brengen, waarna het vaartuigje naar den Oostelijken kanaalarm werd gebracht en V. verder per brancard naar huis vervoerd. De inmiddels ontboden geneesheer con- stateerde dat de toestand van V. niet van ernstigen aard was. Naar we vernemen is een zijner lichaamsdeelen gebroken, doch is de patient naar omstandigheden redelijk wel. Axel. Bij de Gereformeerde kerk B alhier is beroepen de heer D. Bakker, predikant te Broek op Langendijk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1