Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Via an der No. 3177. Donderdag 18 Juli 1895. 35e Jaargang. EEN ONGELUKKIGE. Binnenland. abonnement Xnzending van advertentien voor 3 men op den dag der uitgave. FEUILLETON. op 8,35. Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederlund 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Groot.ere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■Sit blatl versel»ij nt Tliiiinil!!«-, Woeasiag- en Vrijdasavimil lnj^ilen^ uilsi'vrr_l' J. V A IV OK S A IV O E te Xer Weuasen. Politiek Overzicht. Voor de Eransche Senaat uiteen ging heeft liij ook nog geweigerd het door de Kamer genomen besluit te bekrachtigen, waarbij, tegen den wen sell der begrootings-commissie, een inillioen francs was bewilligd voor de slaclitoffers der jongste stormen. De gemeenteraad van Parijs bewilligde 20 milli- oen francs subsidie voor de tentoonstelling van 1900, te betalen in vijf jaar-termijnen van 4 mil- lioen, mits de stad dan ook voor de helft deele in de baten der onderneming. Een nieuwe grief is zicli komen voegen bij die, welke Duitschland reeds tegen Marokko heeft en weswege het schepen naar Tanger zond. Een Duitsch handelsvaartuig, op de Noord-Afrikaansche kust gestrand, trachtte, door een deel der lading aan wal te brengen, weer vlot te gerakeu, wat dan ook gelukte. Maar toen weigerden de Mooren de inmiddels gekaapte goederen terug te geven. Een der Duitsche schepen van het eskader is uu terstond naar Alghera vertrokken, waar het Duitsche vaartuig zich bevindt. Volgens een telegram aan het Berliner Tageblatt echter uit Marokko (aan het Alg. Hbl. overgeseind), heeft de Regeering van den Sultan reeds aan den dragoman der Duitsche ambassade volkomen vol- doening toegezegd in de zaak van den vermoorden Duitscher Rockstroh, de oudste grief. Tevens zou de zaak van het afloopen der Hollandsche brik Anna zijn geregeld. Gelijk men weet, is de Duitsche gezant aldaar, Graaf Von Tattenbach, tevens door onze Regeering met de behartiging der Nederlandsche belangen belast. De Belgische Moniteur maakt het koninklijk besluit openbaar, waarbij het nieuwe toltarief wordt goedgekeurd om op 24 Juli a. s. in kracht te treden. Alleen voor hout voor bouwwerken, latten en menbelmakershout wordt een later tijdstip bepaald, namelijk 1 Januari 1896. Te Brussel is Maandagavond door de liberalen eene groote manifestatie gehouden tegen het nieuwe ontwerp-schoolwet. Na afloop vereenigde men zich in den Vlaamschen Schouwburg, waar bij acclamatie eene motie werd goedgekeurd ter veroordeeling van het ontwerp, onder verklaring, dat het behoort te worden ingetrokken en dat het ministerie zijn ontslag moet indienen. Vooral bij deze laatste zinsnede verhief zich een hevig gejuicn. Nog wordt in die motie aangedrongen op eene schoolwet met verplicht kosteloos onderwijs en 6,15 1} Het ging hem bitter slecht in de wereld dubbel slecht omdat hij er altijd zoo vroolijk bij uitzag. Niemand wilde, niemand kon aan zijn ongeluk gelooven. In zijn hart zuchtte hij „Wat ben ik toch een stakkert en op zijn ge- zieht las men„Schep vreugde in 't leven Een flauw, maar hardnekkig lachje speelde steeds om zijn mond. Mogelijk zag de stumper er, als hij alleen was, even droevig uit als andere bedroefde inenschenkinderen maar zoodra hij onder de men- schen kwam werd hij verlegen en onrustig, en dat scheen op zijn gelaatsspieren te werken. Dan lachte hij omdat hij niet anders kon, omdat het zijn noodlot was, omdat het ongeluk het zoo wilde. Nu is lachen en lachen zeker twee. De staatsman lacht anders dan de soubrette of de pias. Maar bij hen geeft het lachen tenminste wat. Ze leven er van. Bij vriend Eelix echter was het tegendeel het geval. Want tot overmaat van ongeluk heette hij ook nog Eelix, dat is de gelukkige. Het toeval had zich de wreede scherts veroorloofd dien voornaam 1e geven aan een ongeluksvogel, wien alles misluk- te wat hij ondernam, en die daarom van zijn //van' best Wanbof als de dames ons deze studenten uitdrukking veroorlooven had kunnen heeten. Eelix Wanbof zij dan ook in dit verliaal de naam van mijn vriend. In de wieg ging het hem zeer goed. De ouders waren trotsch van belang op het aardige jongske, en iedereen had schik in het wonderkind, dat zelden volkomen onafhankelijkheid der onderwijzers op staatkundig en wijsgeerig gebied. Reeds nu kan men nagenoeg zeker zeggen, dat de saamgesmolten conservatieven en liberale unionisten eene groote meerderheid in het nieuwe parleinent van Engeland zullen hebben. Onder de niet herkozene liberalen zijn reeds eenige leden van het afgetreden ministerie. De gewezen kanse- lier der schatkist en leider van het lagerhuis, Sir William Harcourt, die bij de vorige verkiezing met 7507 tegen 5546 stemmen was gekozen, ver- kreeg thans 6785 stemmen, terwijl op zijn conservatieven mededinger 7907 stemmen werden uitgebracht. Geen wonder is het, dat de liberalen ontmoedigd zijn. Het is waar, dat Harcourt door zijn drankwetsontwerp zich te Derby impopulair had gemaakt, maar dit kan toch den afval van zoovele liberale kiezers niet geheel verklaren. Verscheidene liberalen bleven in de minderheid, omdat de onafhankelijke werkliedenpartij eigen candidaten had gesteld, waardoor de conservatieven het hoogste aantal stemmen verkregen. Te Petersburg wenscht men het ontruimen van het Chineesch grondgebied door de troepen van Japan te bespoedigen, ofschoon van de oorlogsver- goeding nog uiets is betaald. De Russische waar- borg van de Chineesche leening, die slechts een gedeelte van het bedrag der vergoeding bedraagt, is zeker voor Japan niet voldoende om al zijne veroveringen op te geven. Rusland en China zijn volleerd in diplomatieke listen en genieten bij de Japansche regeering weinig vertrouwen. Rusland weet, dat het in Japan een vijand heeft, die niet gering is te achten, daarom verlangt de Petersburger regeering, dat de ontruiming van het Chineesche vaste land zoo spoedig mogelijk geschiedt en dat daarinede niet in de provincie Shantoeng (Wei-Hai-Wei), maar op het schiereiland Liaotong wordt aangevangen. Waarschijnlijk zal Japan geen gevolg geven aan dien aandrang zelfs wanneer, zooals uit Petersburg wordt gemeld, de Russische vloot in de Japansch-Chineesche wateren met vier pantserschepen der eerste klasse wordt versterkt. Aan de Herald wordt uit Tokio. gemeld, dat Russische kuiperijen de invoering van hervoriningen in Corea belemmeren. Voorts verneemt hetzelfde blad, dat de Japanners zich verheugen over de ministerie-verandering in Engeland zij meenen, dat het nieuwe kabinet de Engelsche belangen in het verre Oosten krachtiger zal beschermen. schreide, bijna altijd lachte en zoo welgemoed en nieuwsgierig de wereld inkeek als zag het den hemel open. Maar reeds op school kreeg hij last van die vroolijke gelaatsuitdrukking. Als hij een pak verdiend had en onder de strafoefening, ondanks zijn pijn, naar het uiterlijk zijn vroolijkheid bewaarde, kreeg hij nog eens zoo hard, omdat de meester dacht, dat hij hem uitlachte. Dat rampzalige lachen haalde hem wat slaag op den lials en hij kreeg er den naam door van een onverbeterlijken onverschillige. Van jou komt nooit iets terecht met je eeuwig lachen predikte de schoolmonarch. 't Is uitgekomen. Felix Wanbof wilde iets worden, maar wat P Zijn vroolijk gezicht kon hij niet wegtooveren, en kon hij daarmee ooit advocaat worden, of domine of doctor De rechters zouden immers zijn pleidooien nooit als ernstig gemeend beschou- wen een gemeente zou hij alleen door zijn gelaat ontsticht hebben, en zijne patienten zouden zelfs op bun sterfbed denken, dat hij hen uitlachte Bij geen enkele faculteit paste zijn gelaatHij probeerde het dus, daar hij goed onderwezen was, als gouverneur bij eene aanzienlijke familie. Daar tobde hij zich dag in dag uit af om aan vijf kwade en koppige bengels, drie jongens en twee meisjes, diverse eerste beginselen in te pompen. De paarden in den stal hadden een beter leven dan hij. Maar daar hij bescheiden was en geen eischen stelde, klaagde hij nooit, maar deed met vlijt en opgewektheid zijn plicht. Zoo ging het een paar weken, toen op een inooien morgen de heer des huizes hem bij zich liet komen. De Minister van Binnenl. zakeu heeft aan de Eerste Kamer bericht, dat het voorloopig ver- slag der commissie van rapporteurs over het voor- stel-Lohman tot wijziging der onderwijswet hem geen aanleiding heeft gegeven tot eenige schrifte- lijke mededeeling. Rechtstreeksch bestuur op Lombok Naar aanleiding van het eindverslag der com missie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot verhooging der begrooting van uitgaven van Nederl.-Indie over 1895 ten be- hoeve van het rechtstreeksch bestuur op het eiland Lombok, heeft de minister van kolonien aan de Eerste Kamer doen toekomen eene nota, waarin hij o. a. mededeelt, dat zijn plannen omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten een geheel voor loopig karakter hebben. Het meest gewensclit achtte hij de belastingen, waaraan de bevolking onder het Vorstenbestuur gewoon was, voorloopig te bestendigen. Zoo er mogelijkheid toe bestaat, zullen de noo- dige maatregelen worden genomen om het opium geheel buiten Lombok te houdenmaar wanneer dit van den aanvang af onmogelijk blijkt, dan verdient eene regeling, waardoor zij, die aan opium behoefte hebben, zich daarvan onder behoorlijk toezicht kunnen voorzien, zeer zeker de voorkeur boren een niet te handhaven verbod. Zaterdagmiddag werd in het gebouw der Am- sterdamsche tentoonstelling de Belgische afdeeling officieel geopend. Voor de ontvangst der genoodi gden tot deze plechtigheid was de Belgische afdeeling, die voor het publiek tegen een uur gesloten was, waartoe militairen de toegangen bezet hadden, smaakvol versierd. Onder de aanwezigen bij de plechtigheid merkte men o. a. op den Minister van binnenlandsche zaken, den heer Van Houtenden Commissaris der Koningin in Noord-Holland, Jhr. Schorer den burgemeester van Amsterdam, Mr. S. A. Vening Meinesz den heer A. C. Wertheim, eerelid van het comite der tentoonstelling; graaf Legrel, Belgisch gezant te 's Gravenhage. Den heer Verkruijsen vertegenwoordigde het Belgische gouvernement. Onze kolossale toren, aldus schrijft men aan de G. Ct. uit Kloetinge, verleden jaar door den heer Erederiks in de Middelb. Courant nog geprezen om zijn onveranderd 154e eeuw statig voorkomen, wordt nu van een aanliangsel voorzien, dat hem zeker niet mooier zal maken. Aan den „Het spijt mij wel," zeide hij, //maar ik had het dadelijk al wel gedacht toen ik u aanstelde ik moet u ontslaan En toen Eelix in de hoogste verbazing naar de redenen van dit plotseling besluit vroeg, riep de aanzienlijke heer, als eenig antwoord, de vijf kinderen binnen. ,/Kijk me dat nu eens aan riep hij toornig. ,/Dat is uw werk Felix snapte er niets van. Hij had toch zijn best gedaan, zei hij, en voor bun leeftijd wisten zijn leerlingen aardig wat. z/Dat ontken ik ook niet!" hernam de vader z/maar dat verwenschte lachen Ziet ge dan niet, dat ze alien uw lach hebben overgenomen Van den grootste tot den kleinste zien ze er even onnoozel uit als Pardon maar u zult begrijpen Nu, zooveel begreep Eelix er tenminste van, dat hij zonder brood was. Gelukkig. echter wist een kennis hem nog al spoedig een postje aan een Bank te bezorgen, en ook daar toonde Felix dat hij een flink werker was, die voor weinig geld veel doen wilde. Maar toen hij er een poosje was, meende hij toch in alle bescheidenheid eene kleine verhooging te mogen aanvragen. De chef, die nog al op het uiterlijke lette, had hem eigenlijk nog nooit goed gezien. Met de kleine luidjes bemoeide hij zich zoo niet. Hij zag dus een volkomen nieuw gezicht toen Eelix schuchter en vroolijk als altijd bij hem op 't bureau kwam. z/Ge zijt toch niet hier op het kantoor riep de chef uit. //Om u te dienen dat wil zeggen De rest wat Eelix in zijne verlegenheid had willen antwoorden, lachte hij slechts. zuid-oosthoek is op den bovensten omgang het ijzeren hek weggeBroken en wordt een soort van houten huisje gemaakt, dat, naar wij vernemen, zal moeten dienen tot het meetkunstig opnemen der omstreken. Dit schijnt van rijkswege en ook elders, o. a. te Waarde en te Ilulst, te zullen geschieden. Als een staaltje van de moeilijkheden, waarin de landbouwers aan de grenzen tegenwoordig ver- keeren ten gevolge der sluiting van Belgie voor ons vee, wordt aan de Midd. Ct. het volgende gemeld In een weide onder St. Kruis waren o. m. ter vaste beweiding opgesloten twee eeiijarige vaarzen, toebehoorende aan den landbouwer P. Maandag den 8 Juli braken deze dieren uit de weide en liepen al grazende voort tot op het grondgebied der gemeente St. Marguerite, waar zij door de douane aangehouden en opgestald werden en aan een geneeskundig onderzoek werden onderworpen. Daar de landbouwer sinds eenigen tijd ongesteld was, werd de afwezigheid eerst Woensdag 11. op- gemerkt, toen reeds het gerucht van de aanhouding de rondte deed. Het liet zich aanzien, dat het niet gemakkelijk zoude gaan om de vluchtelingen terug te krijgen. Twee kennissen van den landbouwer, door mede- lijden bewogen, begaven zich naar den controleur der in- en uitgaande rechten te St. Laureins, door wien zij zeer welwillend werden ontvangen, en die huu beloofde met het slachten der dieren, waartoe hij reeds last had ontvangen, nog een dag te wachten, mits in dien tusschentijd het bewijs werd geleverd, dat de aangehouden dieren werkelijk die waren van P. Meer beleefdheid en inschik- kelijkheid kon men van dien ambtenaar, die reeds van het feit kennis had gegeven aan de directie te Gent, zeker niet verwachten. De burgemeester van St. Kruis gaf daarop, op getuigenis van drie personen, die de vaarzen goed kenden en die ook wisten dat zij in bedoelde weide hadden geloopen, eene verklaring af, waaruit bleek dat de opgestalde runderen behoorden aan P. Hij gaf tegelijkertijd kennis van het voorval aan den Commissaris der Koningin te Middelburg met verzoek de dieren weder te mogen invoeren, wat niet werd toegestaan voor de Minister van binnen landsche zaken was gehoord en onder voorwaarden dat de beesten bij weder-invoer moesten worden gekeurd. Intusschen was ook van Belgische zijde last gegeven om de dieren los te laten, mits 2 frs. i_~i— z/Hoe is uw naam z/Felix Wanbof om u te dienen wGe hebt uw ontslag De arme Eelix schrikte hevig en kon nauwelijks de vraag over de lippen brengenwaarom hij dan eigenlijk werd weggejaagd. z/Waarom?" riep de bankier. //Daar behoeft iemand je maar voor aan te kijken Met zoo'n gezicht en zoo'n lichtzinnigen lachJuist een lach voor een valschen wissel. Ge zijt ontslagen Ook ditmaal begreep Eelix niet wat ter wereld hij toch had misdreven. Maar schuld had hij en weg moest hij, dat was duidelijk. Beschroomd sloop hij dus weg; maar juist voor de deur liep hij iemand tegen 't lijf, met wien de Bank zaken deed, een rijk man, die hem zoo wat kende. z/Bij al de goden riep de rijkaard, //je ziet er vandaag uit of je de honderdduizend hadt ge- wonnen z/Ach neen," antwoordde Felix, //ik ben daar juist buiten betrekking geraakt." En nu vertelde hij hem de geschiedenis van zijn ontslag en dat een zeker lachen daarvan de oorzaak scheen te wezen. z/Koin dan met mij mee," zei de rijke man. z/Ik ben zelf vroolijk en zie graag vroolijke gezichten om mij been. Ge wordt mijn secretaris!" Dat was een leventjeEelix was de rechterhand van zijn patroon en moest allerlei diugen voor hem doendoorgaans echter niemendal. Want de patroon was een van die leden, die van hun nietsdoeu altijd een massa beweging maken. Het was ove- rigens een beste, brave man, deze Croesus hij had maar een gebrek, namelijk dat hij zicli voor een dichter liield. Nu, misschien was hij er wel een ook. Zijne poezie was echter altijd van hoogst i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1