Algemeen Mienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen ii a e van IJsselsteijn D. J. Dees Gz. i P. VAN WIJCK Pz. Eendracht maakt macht. hum n Ter Ira JAC. DE FEIJTER II. m l)i HOIK, JACOB LIJBAART, No. 3175. Zaterdag 13 Juli 1895. 35e Jaargang. BEKKNDMAK1NG. Jacobus de M. van den Hoek Jacob Lijbaart Jac. ds Foijter, H. C. E. van IJssolsteijn, M. van dsn Hoek Jacob Lijbaart. I. 0. I. van IJsselsteijn, M. van den Hoek en J. Lijbaart. P. Moes, J. A. Tazelaar, f). J. Dees JAC. DE FEIJTER. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN. M. VAN DEN HOEK JACOB LIJBAART. Advertentien. Kiezers Kiezers van Ter Neuzen. Jacobus de Feijler C. E. van IJsselsteijn Jacob Lijbaart M. van den lloek Kiezers van Ter Neuzen. Kiezers van Ter Neuzen. Kiezers van Ter Neuzen. Kiezers Jac. de Feijter, H. C. E. van IJsselsteijn, M. van den Hoek, J. Lijhaart. I.II. 1UAll hTOLLuiuj abonnement- Telegrafische berichten. Jac. de Feijter, H C. E. van IJsselsteijn, M. van den Hoek Jacob Lijbaart. J. P. van SJerp. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer _/"0,10. Groot,ere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort eeu bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van IIOEK, maken bekend dat de inlevering van stembriefjes ter verkiezing van twee leden van den gemeenteraad voor de ver- vulling der plaatsen van de heeren H. WOLFERT en JAC. DIELEMAN, die met September a. s. aan de beurt van aftreding zijn, zal plaats hebben op Dinsdag 1(> (lezer, van's morgens 9 tot's namid- dags 5 uren, op het gemeentehuis. Hoek, 3 Juli 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. WOLFERT, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Bij Kon. besluit is aan J. A. Balnikker te Ter Neuzen een jaarlijks pensioen toegekend van 487. Middelburg, 12 Juli. In de heden gehouden zitting der Prov. Staten is aangenomen de pensio- neering der wegarbeiders aan de Prov. wegen, en de verbetering der los- en laadplaats in den Huissens- polder. Verworpen is het verzoek tot renteloos voor- schot aan den Margarethapolder. Op nader voorstel van Ged. St. werd met 36 tegen 1 stem die van den heer Heijse, besloten de proefvaart van den stoombootdienst op Hoofd- plaat nog een jaar te bestendigen. Heden inorgen werden aan het gebouw van het Gewest. Bestuur te Middelhurg de volgende werken aanbesteed le Het maken en inhangen van houten boven- deuren voor de Westsluis te Sas van Gent, (Raming f 4700), waarvoor het laagst was inge- schreven door den heer Voordendag, te Dordrecht, voor J 4440. 2C De voorziening der boorden van het kanaal van Ter Neuzen. Laagste inschrijver was de heer C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor 870 meter beschoeiing, voor f 10500. Getrouwd J. VAN BOVEN, le Luitenant der Artillerie, EN P. H. G. G. RIJ N B E N D E. Ter Neuzen, 11 Juli 1895. De Heer en Mevrouw VAN BOVEN Rijnbende, betuigen ook namens weder- zijdsche betrekkingen, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden *x* Heden overleed onze geliefde moeder en behuwdmoeder C A T H A It I N A LOURENSE, wed. D. Scheele Hz., in den ouderdom van ruim negen en zeventig jaren. J. SCHEELE Dz. E. G. SCHEELEVan der Bent. JAC. SCHEELE J. C. SCHEELE euzen 11 Juli 1895. Ter_N Domburg De ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij zijne benoeming tot lid der Gedeputeerde Staten ondervonden. J. A. VAN ROMPU. Ter Neuzen, 11 Juli 1895. De ondergeteekende wenscht bij de a. s. verkiezing voor lid van den raad Diet in aanmerking te kornen. D. VAN DEN BERG. Sas van Gent, 11 Juli 1895, Zou het geen overweging verdienen nm a. s. Dinsdag als een man trouw ter stembus te komen en onze stem alsdan uit te brengen op de heeren aftredende leden, Sluiskil. Welke reden er zouden bestaan om de twee andere aftredende leden niet aan te bevelen van onze zijde, zal u wel begrijpen, voornamelijk als men de buitengewone stilte nagaat, als men het laatste nummer dezer courant leest. EEN LIBERAAL KIEZER. Voor lid van den gemeenteraad te Ter Neuzen op 16 Juli a. s. wordt aanbevolen Bij de a. s. verkiezing wordt u ten zeerste aan bevolen de heeren en Onnoodig achten wij het de twee eerstgenoemde, aftredende leden, te bespreken. Ieder weet dat de twee wethouders de belangen der gemeente met hart en ziel voorstaan. De heer VAN DEN HOEK is gevallen door oneenigheid in onze partij, wat zeer te bejammeren is, want zooals de voorzitter bij zijn aftreden zeide hij was een goed lid. Wij beamen dit ten voile. In zijn korte zittingstijd toonde hij dit. Alleen dit wie was het die zich met klem verzette tegen de liatelijke belasting op liiuziekuitvoeringeu, concerten, soiree's etc. 1 Dat was de heer VAN DEN HOEK en toen hij voor overwicht moest wijken, wist hij het drukkende daarvan te verlichten, terwijl de heeren TAZELAAR en MOES die uitspanning haast onmogelijk wenschten te maken. Neringdoenden en gij alien die houdt van gepaste ontspanning vergeet dit niet. Wat de heer LIJBAART betreft, hij verdient als inwoner van Sluiskil een zetel in den Raad. Sluiskil in naam een gehucht maar inderdaad een dorp moet uit het oogpunt van billijkheid ver- tegenwoordigd worden. Kiezers, weest nu eens eendrachtig, laat alle haarkloverijen en persoonlijkheden verre van u en de zege is zeker ons. VELE KIEZERS. ^-omt trouw ter stembus Dinsdag a- s en brengt dan uw stem uit gelijk wij, op de heeren Ter Neuzen. VELE KIEZERS. Geen draaiers in onzen raad maar mannen die de waarheid durven en kunuen zeggen. Stemt daarom de heeren en Voor lid van den gemeenteraad te Ter Neuzen wordt dringend aanbevolen Molenaar. Kiezers, komt alien trouw ter stembus en stemt op de heeren Vele Kiezers, die belang liebben in den liandel en de scheepvaart van Ter Neuzen. Bij de a. s. verkiezing voor leden van den gemeenteraad worden aanbevolen de heeren aftredende leden, en en Vele kiezers van Ter Neuzen en Sluiskil. Weg met den man der kruislijnen, die heeft trouwens genoeg te doen als lid der Prov. Staten en bestuurslid van zooveel andere vereenigingen. Alle macht in een hand is in onzen tijd (centralisatie) onzinnig. Laat daarom de heer MOES onze pt ovinciale belangen behartigen, maar die van de gemeente aan anderen overlaten. De man heeft het bepaald te druk. Daarom kiestde heeren EN Ter Neuzen, 12 Juli 1895. Het is thans 6 jaren geleden dat het ons ge- lukte de meerderheid van den Raad in vrijzinnige richting te brengen. Hoewel sedert meermalen is beproefd de Raad om te krijgen, is dit toch niet gelukt en hebben zelfs de laatste raadsver- kiezingen onbetwistbaar getoond dat de meerderheid der kiezers beslist ten gunste der vrijzinnige richting gestemd is. Waar we nu wederom ter stembus worden ge- roepen, is het onze taak niet alleen om die richting te behouden, maar ook om haar te versterken, daar het nu nog voorkomt dat de tegenpartij bij onverlioopte gevallen haar wil doordrijft. Dit doel kiezers, zult ge bereiken door met ons te stemmen op Wanneer we zeggen vrijzinnige regeenng, dan bedoelen we daarmede een bestuur, dat rekening houdt met ieders begrippen en gevoelens, en dat niet zooals de antir. partijmannen steeds getoond hebben te willen doen, een ander wil dwingen zich naar liunne inzichten te gedragen. Telkens blijkt dit vooral op 't punt ontspanning, daar zij dat niet begrijpen zooals een groot gedeelte, zoo niet de meerderheid der burgerij, dit verstaat. Niet alleen dat velen daardoor een ontspanning missen die zij gaarne zouden genieten, maar wat vooral van beteekenis is de tieringdoenden lijden daardoor groote sckade. Zie slechts het aftr. lid de heer TAZELAAR Werd hier 's Zondags meer vrijheid gegeven voor muziekuitvoeringen, voorzeker zou't vreemde- lingen bezoek niet ontbreken, tot voordeel van neringdoenden en ontspanning der burgerij, want dat die er mede instemt blijkt ten voile uit de groote belangstelling die wordt betoond als er eens wat te genieten valt, en waarvan niemand ge- dwongen wordt te profiteeren. Maar ook dat weinigje was genoemd lid nog een doom in het oog, en hij beproefde het te beletten. Ook danken we hem de inkrimping der kermis Ze dadelijk geheel afschaffen Neen, dat zou te veel verbittering wekken. Daarom moest er be proefd worden haar met spelde prikken langzaam te dooden. Eerst werden dus, op voorstel van den heer Tazelaar, de nadagen afgeschaft, en ook l»j was het later die voorstelde de 2 eerste dagen te laten vervallen. Dat alles geschiedt niet omdat hij en zijne geestverwanten gedwongen worden daarvan gebruik te maken, maar nogmaals wel willen zij anderen dwingen. Is dit recht en billijk P Wij meenen van niet! Daarom kiezers stemt mannen, die goed voor de belangen der gemeente zullen zorgen en bestureu met eerbiediging van een ieders gevoelen, tracht te behouden wat ge hebt en beproeft te versterken. Dit kunt ge alleen doen door Dinsdag a. s. trouw ter stembus te komen en te stemmen op en ii aftredende leden, oud-lid, en molenaar te Sluiskil. VELE KIEZERS. TER \EIZEVS< HE <01 RUT Hit blad verscliijnt jMaauda^'i lVoensdatf- en Vrijdagavoiul IiiJ <len uitgever J* A IV It, S A !V D E te Xe* Aeuzeu. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1