Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 3171. Donderdag 4 Juli 1895. 35p Jaargan^. BLiv KNDMAK INgT DE WEES DER GEVANGF.NEN. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie inaanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,824. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeJs f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wetliouders van TER NEUZEN maken bekend dat, tegen betaling van 75 cents per exemplaar, ter gemeente-secretarie in afdruk verkrijgbaar is het beredeneerd verslag van den toestand der gemeente, over 1«94. Ter Neuzen, 29 Juni 1895. Burgemeester en Wetliouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van 1IOEK, maken bekend dat de inlevering van stembriefjes ter verkiezing van twee leden van den gemeenteraad voor de ver- vulling der plaatsen van de heeren H. WOLEERT en JAC. DIELEMAN, die met September a. s. aan de beurt van aftreding zijn, zal plaats hebben op Dinsdag 16 dezer, van 's morgens 9 tot 's namid- dags 5 uren, op het gemeentehuis. Hoek, 3 Juli 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. WOLEERT, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. folitiefa; Overzicht. Zaterdag duelleerde te Parijs een socialist en een Minister. De daartoe opzettelijk afgetreden (maar na het tweegeveclit terstond weder opge- treden) Minister van landbouw Gadaud, vocht met den welbekenden oud-leeraar, thans jager te voet, Mirman. Vroeger was, zooals men zeide het belachelijke doodelijk in Frankrijk, thans schijnt de dueldwaasheid tegen de grootste dwaasheid bestand. De aanleiding er toe was, dat de heer Gadaud, den 22 Juni 11. te Reims bij eene prijsuitdeeling tegenwoordig, in antwoord op een verzoek om den heer Mirman van zijn dienstplicht te helpen bevrijden, had opgemerkt, dat in zijn tijd de republikeinsche partij het eene eer placht te rekenen als soldaat het vaderland te mogen dienen. //Het. spijt mij," ging bij voort, „aan het einde mijuer loopbaan te zien, dat een republikein znlks niet meer verlangt." Mirman schreef den Minister een brief, dien deze beleedigend achtte, zoodat hij den soldaat-afgevaardigde eene uitdaging zoud. FEUILLETON. 2) Toen de orde in Erankrijk weer hersteld was, begon de familie Loebomirski terstond nadere berichten te verzamelen over het lot der vorstin, wier dood op het schavot slechts als gerucht tot het verre oosten was doorgedrongen, en over het verblijf harer dochter en eenige erfgeuame. Het proces der eerste en haar treurig uiteinde waren gemakkelijk genoeg te constateeren, maar alle navorschingen naar de jonge prinses waren ver- geefsch. Dank zij het goud, waarover de agenten der familie rijkelijk konden beschikken, en dank zij de uitgestrekte relaties, die de laatste in diploma- tieke kringen bezat, gelukte het haar eindelijk te weten te komen, dat Gregor, de oude bediende der overledeue, op den dag harer terechtstelling met Rosalie het Paleis verlaten had, een klerk vond vervolgens ook in de registers eene aanwij- zmg, dat ook een van de bedienden der vorstin m haar proces betrokken was geweest, maar de erfgename van een der grootste vermogens van Pol en was van den aardbodem verdwenen. Ten slotte werd de erfenis der vorstin door het Poolsclie gerecht aan de naaste bloedverwanten toegekeml. In het jaar 1806 de betrekkingen tusschen Napoleon en het rijk van den czaar waren nog vriendschappelijk werd het Russische gezant- sehap te Parijs met een nieuw lid vermeerderd, D-l. met graaf Eedor Rzewonski. Het Russische Mirman verscheen in uniform in het krijt, maar werd terstond aan den pols gekwetst, zoodat de aanwezige geneesheeren eene voortzetting van den kamp verboden. Mirman heeft, met op eigen hand de uitdaging aan te nemen, zich volgens de z/Debats" ernstig aan de krijgstucht vergrepen. Dat hij daartoe door een' (zij het ook voor den vorm afgetreden) Minister genoopt werd, wordt terecht van verschillende kanten afgekeurd en de overige Ministers schijnen er alles behalve door gesticht. De /Temps" zegt, dat Mirman een gewoon verlof van 24 uur had. Wat niet gelukt langs natuurlijken weg, wil de regeering van Bulgarije trachten te bereiken langs kunstmatigen weg, docli't is niet zeer waarschijnlijk dat zij in haar toeleg zal slagen de mogendheden zijn op haar qui vive en zullen niet dulden, dat de vrede op het Balkan-scliiereiland, in zoo intieme verhouding staande tot den vrede van Europa, door zoo'n plaag verstoord of zelfs maar in gevaar gebracht wordt. Indien er in Macedonia al iets bestaat, dat bestempeld kan worden met den weid- schen naam //oproerige beweging", is't van Bulgarije uit aangestookt en dan is de regeering van dat vorstendom er indirect ook bij betrokken. Het feit, dat het Macedonische comite te Sofia gelden verzamelt om de agitatie te steunen en dat op de inteekenlijsten voorkomen de namen der lioogge- plaatsten, getuigt al evenzeer tegen de regeering als de vorming van ongeregelde troepen in de grenssteden, ter ondersteuning van de Macedoniers. Natuurlijk wordt de toestand door het een zoowel als door het ander steeds meer gespannen tnssclien Turkije en Bulgarije en 'tis van Turkije goed gezien, dat het de Bulgaarsche grenzen versterkt. Hoewel Macedonia zelf geen aanleiding geeft tot ernstige ongerustheid, is natuurlijk het doen van Bulgarije van hoogst bedenkelijken aard, 't is een spelen met vuur, dat door de mogendheden niet kan worden geduld en waardoor het vorstendom de in den loop der laatste jaren verworven sym- pathie, geheel op 't spel zet. Door de goede betrekkingen van Bulgarije tot Turkije, heeft het Balkan-schiereiland geleidelijk weg iets verloren van zijn ongunstige reputatie van te zijn het buskruit-vat van Europa, en door nu overdreven of geheel gefingeerde verlialen te publiceeren van de gruweleu, door de Turksche soldaten bedreven tegen de Macedoniers, kan men wel de sympathieen verspelen van de hooge oomes, doch dezen zullen er hun houding niet om wijzigen. Wat in Mace donia werkelijk geschiedt, is geheel of gedeeltelijk het werk van Bulgaren, provocatie-arbeid dus. gezantscliap bewoonde destijds nog niet het prach- tige paleis, welks inrichting en welks bewonde- renswaardige kapel vooral thans tot de beziens- waardigheden van de Seinestad behoort, het was in gehuurde vrij nauwe vertrekken gehuisvest graaf Rzewonski moest dus eerst een woning bui- ten het gezantschapsgebouw zoeken en vond een aangenaam verblijf in een der voornaamste hotels van het toenmalige Parijs, in het hotel Grand- Bateliere. Toen de graaf ongeveer veertien dagen nazijne aankomst over den corridor der eerste verdieping ging, ontmoette hij twee vrouwen, die een met waschgoed gevulden korf droegen en bij zijne na- dering bescheiden op zij gingen. Rzewonski stond op het punt, achteloos te passeeren, toen de in t oog vallende schoonheid van de jongste der beide vrouwen hem trof. Het meisje was inderdaad buitengewoon schoon eene groote, slanke gestalte, met fijne teedere trekken, en zulk een blauwzwarten haartooi, dat de dichte vlechtfen aan alle kanten verraderlijk onder het verblindend witte mutsje te voorschijn kwamen. Het schoonst echter waren de groote, donkere oogen van amandelvormige gedaante en met dien matten, eigenaardigen glans, die aan het schitteren van een opaal herinnert. l)e graaf was verrukt. Hij moest bekennen, dat hij dit prachtige oogenpaar reeds eerder gezien moest hebben, maar hij wist zich niet te herinneren, waar en wanneer. Ten slotte groette hij de blo- zende jonge schoone onwillekeurig, een groet, dien de oudste, waarschijnlijk de rnoeder, met een niet zeer vriendelijken wedergroet beantwoordde, en zocht zijne kamer op. Maar de beide donkere Servie schijnt zich er nu ook in te willen gaan mangen uit Belgrado wordt gemeld, dat de re geering van het koninkrijk, op grond van de afkomst der Macedoniers voornemens is de inmenging van de Bulgaren in de Macedonische aangelegenheden beslist te verhinderen. Daartoe zou de ex-regent Ristitch aan de hoven van Europa gaan voorstellen, dat de Armenische conferentie zich ook gelijktijdig gaat bezighouden met de Macedonische quaestie en dat Ristitch dan voor Servie zou opkomen. In zake Armenie wordt nu gemeld, dat de Porte zich vis-a-vis de gezanteu van Engeland, Erankrijk en Rusland bereid heeft verklaard, het hervormings- plan in de hoofdpunten uittevoereu, alleen ten aanzien van de benoeming van een hoofd-commissaris voor Armenie, zou eenig voorbehoud worden ge- maakt, wat betreft de rechten der mogendheden te dezen aanzien. Deze nadere toeliehting tot verschillende duistere punten in des sultans nota van antwoord, is een gevolg van het dringend verzoek der mogendheden, die de benoeming van Schakir-pacha tot gouverneur-generaal van Armenie, minder wenschelijk heeten. Eigenlijk verkeert Sultan Abdul-Hamid in een heel moeielijk parkethijzelf is een man, die re- kening houdt met de eischen des tijds, doch de machtige reactionaire elementen, de softa's en ule- ma's, verwijten hem zijn toegevendheid tegenover de Christenen aan hen is alles wat een omrne- keer heeft gebracht in de omstandigheden, spoor- loos voorbijgegaan. Zelfs het feit, dat de beheer- scher aller geloovigen alle eischen ten aanzien van Armenie, niet rondweg heeft afgewezen, rekenen zij hem aan als een tekortkoming en zelfs heeft die steeds wassende ontevredenheid het plan doen rijpen tot een aanslag op des Sultans leven, welks tenuitvoerlegging door de fanatieke Mohamedanen, alleen door een toeval is verhinderd. Zoo zou 't dus eigenlijk ook het belang der mogendheden zelven zijn, als zij haar eischen bepaalden tot het hoog-noodige en zoo lioodig Bulgarije wat in toom hielden de omstandigheden in Turkije zijn op 't oogenblik den eisch tot een geweldigen ommekeer niet gunstig De zomervergadering der Prov. Staten van Zeeland werd »Dinsdag avond op de gewone wijze door den voorzitter geopend. Van de leden waren slechts absent de heeren D. J. Dronkers en C. J. Huvers. Allereerst was aan de orde de benoeming van oogen kwamen hem niet uit de gedachten, telkens doken zij weer voor hem op, totdat ten slotte in zijne geschokte ziel de herinnering opkwam aan een ander oogenpaar, dat zoo zonderling op dat van het schoone waschmeisje geleekhij dacht aan zijne ongelukkige nicht, aan de vorstin Fanny Loebomirski, die bier te Parijs zulk een verschrik- kelijken dood had gevonden. Daarmede kreeg de belangstelling in het schoone meisje eene nieuwe gedaante. Hij beval zijnen kamerdienaar, in het hotel inlichtingen omtrent haar in te winnen, en de sluwe knaap kwam weldra terug met het bericht, dat er van niemand anders sprake kon zijn dan van de dochter van de waschvrouw van het hotel, juffrouw Bertot. Graat Fedor liet den eigenaar van het hotel roepen, hij hoorde, dat juffrouw Bertot met zeer veel moeite hare groote huisliouding onderhield, maar dat zij zoowel als de dochter zich in een onberispelijken naam verheugden. De hotelhouder dacht misschien, dat de plannen van zijnen voor- namen gast niet geheel zuiver waren en stond eerst na eenig aarzelen toe, de waschvrouw met hare dochter in het hotel te doen ontbieden. Graaf Rzewonski dacht nog altijd eerder aan alles, dan hieraan, dat hij de lang gezochte dochter zijner nicht terug vinden zou. Hoe kon, hoe durfde hij haar in het kind der arme vrouw uit het volk vermoeden P Hij gehoorzaamde eigenlijk alleen aan eene oogenblikkelijk belangstelling. Hij wilde aan de treurige herinnering aan de te vroeg gestorvene een offer brengen, door het meisje, dat zoo merkwaardig op haar geleek, een uur van geluk te verschaffen. Met een rijk geld- geschenk dacht hij de zaak af te doen. een griffier, wijl Mr. Polman Kruseman door ongesteldheid verhinderd was de zitting bij te wonen. Uit een 3tal ambtenaren ter Prov. griffie werd de heer Mr. D. J. J. Laan met algemeene stemmen door de vergadering tot waar- nemend griffier benoemd. De benoemde, in de vergadering tegenwoordig, nam daarop den zetel van de heer Kruseman in, waarna aan de orde was het onderzoek der geloofsbrieven van de benoemde en herbenoemde leden in de verschillende districten. De voorzitter droeg dit onderzoek op aan 2 commissien (de eene voor wat betreft de leden gekozen in de districten Zierikzee, Sluis en Goes, de tweede voor wat betreft de gekozenen in de districten Middelburg, Tholen en Hulst.) Bij monde van de heeren V. d. Have en Snijders werd door de commissien tot toelating der benoemden en herbenoemden geadviseerd, die daarop, door den griffier binnengeleid, beeedigd werden en zitting namen. De voorzitter sprak daarna eenige hartelijke woorden gewijd aan de nagedachtenis van het overleden lid, Mr. Thomaes, en naar aanleiding van het feit dat een 4tal leden, waaronder 3 leden van Gedep. Staten, oud-leden geworden waren, zijnde de heeren Mr. Y. d. Bilt, Buteux en \an Teijlingen, die hunne beste krachten gewijd hebben aan de belangen der provincie. Met applaus werd dit waardeerend woord des voorzitters door de leden begroet. Vervolgens werden voor kennisgeving aange- nomen verschillende ingekomen stnkken, waaronder een brief van het oud-lid, den heer Van Uije Pieterse, inhoudende dankbetuiging voor de wel- willendheid door de Staten hem 18 jaar lang als medelid betoond, en van ambtenaren van den prov. waterstaat, die dank betuigen voor de ingestelde pensioensregeling. Een ingekomen adres van de voorzitters van arbeidsraden te Leiden, 's Gravenhage en Amsterdam om in de bestekken der verschillende aan te be- steden prov. werken bepalingen van minimum- loon en maximum-werktijd op te nemen, werd als ongezegeld ter zijde gelegd. De verschillende voorstellen van Gedep. Staten werden gerenvoyeerd naar de afdeelingen. Met gesloten deuren werd kort voor de sluiting der vergadering beraadslaagd over een voorstel van Ged. Staten, naar aanleiding der hun gedane op- dracht omtrent overdraeht exploitatie van den stoombootdienst op de Wester-Schelde aan parti- culieren. Juffrouw Bertot verscheen met hare dochter ter plaatse. Zij had bedongen, dat de graaf haar alleen in tegenwoordigheid van den eigenaar van het hotel zou mogen spreken, zij had wereldkennis genoeg, om te weten, dat zij zich alleen daardoor van kwaadsprekerij kon onttrekken. Toen graaf Eedor evenwel voor de tweede maal tegenover het jonge meisje stond, klopte zijn hart zoo hevig, dat hij te vergeefs naar woorden zocht. Nu eerst zag hij ten voile, hoezeer zij op zijne nicht geleek, ja waarlijk, dat waren niet alleen hare oogen, ook dezelfde in het eenvoudige kleed fiere gestalte, de trekken van het lieve gezicht, de fijn gebogen neus, de kleine, rozige inond, trek voor trek, lijn voor lijn was dit meisje het even- beeld der vorstin. Met alle kracht vermande hij zich, sprak met het eenigszins bevangen, maar juist in hare be- hoorlijke bescheidenheid dubbel lieftallig meisje eenige vrieudelijke woorden, en ging toen bevende van nieuwsgierigheidmet de rnoeder en den hotelier in de aangrenzende kamer. z/Dat kind, dat meisje is uwe dochter?" sta in elde hij. //Rosalie is mij lief, evenals al mijne kinderen," antwoordde de waschvrouw ontwijkend. //Rosalieriep hij. „0 mijn God, kan ook deze overeenstemming een spel van het toeval zijn? Bij mijn ziel, juffrouw, bezweer ik u, mij eerlijk en openhartig te zeggen, of Rosalie werkelijk uw eigen kind is Juffrouw Bertot zag verbaasd tot hem op. Maar zij moest tocli vermoeden, dat er iets groots op het spel stond. ,/Naar het hart mijn eigen kind," zeide zij na eenige aarzeling. //Naar geboorte niet." IEVZE l>it lilad verscliijnt Maanda^-, Woensdag- en Vrijdn^nvond bij den uitgever I*. J. V A M D G S A 1¥ H E te Ter Xemrn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1