Algemeen Hieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt iiW No. 3168. Donderdag 27 Juni 1895. 35" Jaargang. BEKENDMAK1NG. Ksrmis of Jaarmarkt 53 13 51 a De liurgeineesler der yeinecnte Ter Aeuzen aan besteden: Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elkenregel meer/0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Vrijdag den 28 Juni 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 25 Juni 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksche alhier zal worden gehouden op Dinsd.ag den 2den Juli 1895, aanvangende des voormiddags te 9- en eindigende des uamiddags te 3 uren. Vanwege de gemeente worden uitgeloofd elf premien, naar welke geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die daarvoor in het vorige jaar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee wegens welke alhier reeds vroeger eene premie is toegekend en voor paarden en vee, nail uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden tijdens de markt toegelaten. 2°. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 2den Juli e. k. tot en met Doiulenlag den 4den dier in a and en, dat geene nadagen zullen worden toegelaten. Zaamslag, 7 Juni 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. WORTM AN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG zullen op Vrijdag den 5dfn Juli 1895, des voor middags te 9 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, Ilet vervangen der kliukerbestrating in het dorp, door eene mac-adam- bedekking. Het bestek ligt ter lezing ter Secretarie der FEUILLETON Naar het Duitsch van A. GEIGER. 1) Een muren boven. graven kerkhof lag midden tusschen hooge, oude l)of en zwaar hing de grijze luclit daar- Eenige kraaien vlogen krassend over de zij waren opgeschrikt door straatjongens, die nu met de handen ill hun zakken en lachende geziehten stonden te kijken. Een windvlaag streek over de schoorsteenen en dreef de rook uitelkaar, maar hij voerde ook de geur mede der bloemen, die voor de vensters der oude woningen prijkten. Er was iemand begraven, een kind. De geestelijke sprak zijn gebed uit en de vnenden, welke de droeve baar gevolgd hadden, verlieten het kleine kerkhof. Een jonge bleeke man bleef stom op het pas gedolven graf staren, een vriend sloeg hem eenigen tijd stil gade. //Kom Molner," sprak hij eindelijk en nam hem zacht bij den arm, ,/koin, het is niet goed daar langer te blijven staan, ga met irij mede." Molner bewoog zich niet. Eindelijk klonk het zacht„laat mij hier alleen, )k nioetVerder kwam hij niet." //Nu, sprak de auder vriendelijk, /;als het gemeente en bij den beer J. C. Eijke, werkbaas aan den Eendragtpolder, bij wie nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. De inschrijvingsbiljetten, die gezegeld moeten zijn, kunnen tot het uur der besteding ten Raad- huize worden ingeleverd. Aanwijs op het terrein op Maandag, 1 Juli e. k., voormiddag 9 uren. Zaamslag, 18 Juni 1895. C. DE BOKX, Burgemeester. E. H. WORTM AN, Secretaris. Voliti*»li Overzicht. De plechtigheden, eergistereu in het Phanteon en de Madeleine gevierd, bij gelegenheid van den jaardag van den dood van den betreurden President Carnot, zijn zeer treffend gewees. De President der Republiek, de Presidenten van Kamer en Senaat, de Ministers, de gezanten, behalve Von Munster, die niet in Parijs aanwezig was, maar zich had doen vertegenwoordigen, de senatoren, de afgevaar- digden, een groot aantal ambtenaren enz. woonaen de plechtigheid bij. Toen de stoet in het Pantheon kwam, wcrd de marsch ter eere van Carnot gespeeld, die het eerst gehoord was bij zijn begrafenis. De drie zonen van Carnot outvingen den President, die met een diepe buiging voor de lijkkist, een krans neerlegde met deze woorden „In naam der republiek leg ik op dezen dag, die den rouw des vaderlands vernieuwt, dezen krans op het graf van President Carnot." Kapitein Carnot dankte, zeer bewogen, den President voor zijn bewijs van hulde. Vervolgens begaf men zich naar de Madeleine. De priester bood het wijwater den President aan, die het teeken des kruises maakte. Mevrouw Faure en een groot aantal dames waren tegenwoordig. Na afloop der plechtigheid bereikte mevrouw Carnot haar rijtuig langs een gereserveerde trapzij had verzocht van alle be- groetingen verschoond te blijven. President Faure drukte den zonen van Carnot de hand, waarna hij door twee gelederen politieagenten het kerkge- bouw verliet. De menigte ontblootte het hoofd, toen de zonen van Carnot voorbijreden. Men schat het aantal bezoekers van het graf op 15 a 20000. Ook Casimir-Perier heeft daar in persoon een krans neergelegd. Eenige minuten vertoefde hij blootshoofds voor de kist, boog zich diep en verliet daarop het Pantheon. Welke ge- dachten zullen wel het brein van den gewezen president doorkruist hebben Alle publieke gebouwen te Parijs en in de meeste steden en dorpen des lands hadden de vlag halfstoks uitgestoken, evenals de Fransche en vreemde schepen in de verschillende havens. De Times heeft verzekerd, dat lord Salisbury had op zich genomen, een nieuw ministerie voor beter isStraks kom ik bij ie, lioud je goed Hij ging. Nog eenmaal zag hij naar den vriend om. Deze was op een kleine hoogte neergevallen en bleef met de handen het hoofd steunend voor zich uitstaren. Zijn leed was het leed dat velen treft, maar dat telkens weer met diep medelijden en weemoed vervult. Voor een half jaar was zijn vrouw gestorven, zijn mooi, klein vrouwtje. Zijn vrouw, die met hem medewerkte en zich in alles met hem ver- heugde. Een longontsteking en zijn geluk was ten einde. Toen had hij zijn tweejarig, blondlokkig doch- tertje aangezien en hij voelde bijna geen moed met haar het leven opnieuw te beginnen. Op den dag die den sterfdag van zijn vrouw volgde, had hij naar de ledige plaats gekeken en een hevige, hartstochtelijke smart greep hem aan. Het liefst was hij met zijn Lize gestorven. Daar echter voelde hij iets zachts en warms tegen zijn wang. Zijn kind, zijn Elze was uit haar bedje gekropen en drukte haar goudlokkig kopje tegen hem aan. Haar warme, ronde kinderarmpjes vleiden zich om zijn hals. ,/Lieveling fluisterde hij en een zachte aan- Engeland te vorrnen uit de beide vleugels der uni- onistische partij en het parlement te ontbinden, zoodra het de noodige credieten had toegestaan. Den hertog van Devonshire en den heer Chamber lain waren gewichtige portefeuilles toegedacht en ook voor lord Lansdowne, sir Henry James en Courtney, zouden plaatsen in het kabinet worden gevonden. Lord Salisbury zou behalve eerste mi nister, evenals vroeger minister van buitenlandsche zaken en Goschen waarschijnlijk kanselier der schat- kist worden. Gisteren evenwel ontving men het volgende tele gram van ReuterIn weerwil van de stellige verzekering, dat lord Salisbury het mandaat tot vorming van een nieuw ministerie heeft aanvaard, zeggen de bladen, dat het onderhoud van Salisbury met de Koningin geen definitief resultaat heeft opgeleverd. Salisbury stelde als voorwaarde, dat de liberalen zich verbonden de behandeling der begrooting te bespoedigen en de ontbinding niet te vertragen. Maar de liberalen weigeren en er is nog niets vastgesteld. De lang gesmeuld hebbende opstand is eindelijk in Macedonia uitgebroken. Reeds Zaterdag meldde een Bulgaarsch blad, dat op drie plaatsen de bevolking in verzet was gekomen tegen de Turksche autoriteiten en dat een gevecht met Turksche troepen had plaats gehad. De streek, die in opstand is gekomen, omvat de districten Egri-Palanka en Kotschan en een groot deel van het district Sschtip, dat meest door slaven wordt bewoond, van welken velen tot de Serviers worden gerekend. Het dorp Istibanja, iii Kotschan, zou in brand zijn gestoken een gedeelte behoorde aan Christenen. De ver- liezen der opstandelingen worden als acht, die der Turksche troepen als 23 opgegeven. Als hoofd van den opstand wordt een zekere Nikola Geroiki genoemd. Het Macedonische comite te Sofia zegt, dat het geene berichten heeft ontvangen en openlijk ver zet steeds heeft ontraden, omdat het nog op de tusschenkomst der mogendheden hoopt. Een officieel telegram uit Sofia meldtMen zegt, dat de Turksche commissaris, Nebilbey, een telegram heeft ontvangen, waarin wordt gesproken van een gevecht tusschen Turksche troepen en roovers. In Turksche officieele taal wordt nooit van opstandelingen maar altijd van roovers gesproken. Dat uit Bulgarije benden naar Macedonia zijn getrokken, schijnt zeker, maar het is toch nog mogelijk, dat de opstand wordt beperkt, wanneer de Bulgaarsche regeering ernstig den vrede op het Balkan schiereiland wil. Doch men betwijfelt, of zij daartoe sterk genoeg is, want zij heeft het verzoek van Nebilbey, het Macedonische comite te ontbinden, afgewezen op grond, dat zij daartoe geene bevoegdheid bezat. Dit is eene uitvlucht, die Stamboeloff nooit zou hebben gebruikt. Het schijut, dat de Franschen op Madagascar doening mengde zich tusschen zijn heftige droef- heid. ,/Als ik u maar behouden magen snikkend drukte hij het kind aan zijn hart. Thans had hij zijn laatste schat begraven Hij legde de hand op zijn oogen als wilde hij alle licht van zich afwenden. Alle dagen van geluk en vreugde trokken zijn peinzende ziel voorbij. De eerste tijd van zijn jonge liefde toen hij met zijn bruid door de straten van het vriendelijk dorp wandelde en zachte stemmen hoorde fluisteren, dat het zoo'n knap paar was. Een droevig lachen plooide zijn mond. Dan de overgelukkige dagen toen hij haar had gevoerd naar de eenvoudige woning en zij bijna bun groot geluk niet dragen konden. Weer ziet hij haar in later dagen spelend met hun blonde Reveling En thans Voorbij klinkt het in het ruischen der bladeren, voorbij in het suizen van den wind. Zijn doffe smart voud geen tranen, zijn borst zwoegde onder den drukkenden last en zijn oogen brandden. Daar wordt zijn oor getroffen door ioneens- stemmen. Onwillekeurig zag hij achter zich waar de jongens speelden. Zij stonden aan den kant van het water en bij hen een klein, armoedig uit- erg van het klimaat hebben te lijden en dat hun marsch in het binnenland daardoor vertraging onder- vindt. De Temps verneemt, dat het in Mei onop- houdelijk heeft geregend en de moeraskoorts vele offers eischt, terwijl vele soldaten tot herstel van gezondheid naar het eiland Rennion of naar Frankrijk moeten worden gezonden. Daarbij komt, volgens het Journal des Debats dat de hygienische voor- zorgen worden verwaarloosd en de kisten met artsenijmiddelen tien dagen zoek zijn geweest. De hoop is thans gevestigd op de bergen, doch dan zal de verpleging groote moeielijkheden op- leveren. Intusschen laten de Hovas de verdediging van het laud geheel over aan het klimaat. Het wetsontwerp tot regeling van de kiesbe- voegdheid, dat bij de Tweede Kamer is ingediend, bevat evenals de bestaande kieswet de regeling van de vereischten en van de uitoefening vereenigd in een wet van 158 artikelen. Het kiesrecht voor de gemeenteraden is daarin ook geregeld. De leeftijd wordt gesteld op 25 jaar. Voor het kiesrecht ter verkiezing van leden der Tweede Kamer stelt het ontwerp de volgende kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand A. elken aanslag over het laatstverloopen dienst- jaar in een of meer der rijks directe belastingen (bij de grondbelasting echter voor ten minste 1), en mits die aanslag voor 1 Tefiruari is betaald (behalve wat de grondbelasting betreft, tenzij daaruit uitsluitend het kiesrecht zou voortvloeien) B. voor hen die niet onder A vallen maar voldoen aan de volgende voorwaarden 1°. indien zij, als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen, op den 1 Febr. sedert den 1 Aug. te voren bewonen krachtens huur een zelfde huis of gedeelte van een zelfde huis, waarvan met of zonder bijbehoorenden grond of lokalen en bijgebouwen niet tot woning bestemd, de werkelijke huurprijs, per week berekend, ten minste heeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar het huis gelegen is, vermeld in de bij de wet geVoegde tabel. (Deze tabel komt nagenoeg overeen met die van de laagste huur die tot aanslag leidt voor de personeele belasting, doch beide regelingen werken onai hankelijk van elkander, zoodat een wijziging in het personeel geen invloed heeft op het getal kiezers). Verdere bepalingen van het ontwerp maken de verkrijging van kiesrecht op dezen grondslag gemakkelijk. Eigendom, vruchtgenot of huur van een zelfde vaartuig van ten minste 30 ton, geeft mede kiesrecht. ziend meisje, dat de handen afwerend uitstrekte. ^'j joegen het kind schrik aan, alsof zij het in het water wilden werpen. „Lompenlize lompenlize klonk het spottend. Molner werd opmerkzaam. De kring om het arme kind werd hoe langer hoe dichter en het meisje begon luid te schreien. In een oogenblik was Molner buiten het hek van het kerkhof en stond hij midden tusschen de plagende troep. vKunt gij geen beter spel bedenken klonk het verwijtend. Beschaamd stoven de jongens uit elkaar, een der brutaalsten wierp hem nog een paar scheld- woorden toe. Toen stond hij alleen met het kind. Het was een bleek, mager kind, een paar don- kerbruine oogen staarden hem droevig aan, de wind speelde met het donkere haar. //Ik kan het niet helpen, ik kan het niet helpen," snikte zij hartstochtelijk, „de jongens plagen mij altijd. Ik heet niet Lompenlize, moeder noernde mij alleen Liesje," en nog klonken eenige door snikken afgebroken woorden, die Molner slechts half verstond. Hij bleef nog zwijgend naar haar kijken. (Wordt vervolgd.) ('01RA If it bind verseliijnt Jlaamlag-, IVoeusdaj;- en Vrijitn^avonal bij den uitgever l». J, 1 l V n E A W II E te Ter t'euzen. 1/7 L

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1