Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen Aanwijs. No. 3167. Dinsdag 25 Juni 1895. 35* Jaargan^. ?0)TF [fii? UJ!PftS:TE« Binnenland. ABONNEMENT- Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave FEUILLETON. 43) TER IEIZEISCHE OOIIRAIT Per drie uiaanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika ^"1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 rebels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■•it III ml verscliijnt tlaaiHlaa-, Woenailai;- en Vrijtlngnvoml bij «1en uitgever 1". J. IAS It K 8 A IS It E te Ter Semen. Voor de werken tot het vervangen der klinker- bestrating in het dorp, door eene mac-adam-be- dekking, zal de aanwijs op het terrein niet op Vrijdag 28 dezer, maar op Maamlag, 1 Juli e. k., voormiddag 9 uren, plaats hebben. Zaamslag, 24 Juni 1895. HET GEMEENTEBESTUUR. t^oIitieU Overzicht. De commissie uit de Belgische Kamer, belast met het onderzoek der wetsontwerpen, door de regeering ingediend tot ondersteuning van den Congo-staat, heeft met 10 tegen 5 stemmen het voorstel aan- genomen, waarbij de Belgische staat wordt gemacli- tigd, den Congo-staat een voorsehot te verleenen van 6,850,000 francs. Vervolgens werd een voorstel aangenomen, waarbij de regeering wordt verzoclit eene technische com missie te zenden naar den Congo-staat, met de op- draclit een rapport uit te brengen over den Congo- spoorweg. Ten slotte werd nog een voorstel aange nomen, waarbij het maximum van het voorsehot, hetwelk ten behoeve van de voltooiing van den Congo-spoorweg kan worden verleend, wordt bepaald op 5,000,000 francs. De groote gebeurtenis van den dag blijft de rede, door Keizer Wilhelm te Hamburg gehouden. Zij wordt in de gansche Europeesche pers besproken. Van alle kanten brengt men liulde aan de nobele gevoelens, door den Keizer uitgedrukt, en aan de schoone taal, waarin hij die kleedde. De algemeene indruk is die van bewondering schrijft de Ind. Men vindt de vergelijking van „zeeen, die de volkeren niet scheiden, maar vereenen", nieuw en treffendmen juicht het denkbeeld toe otn de machtige oorlogsmarine van alle Europeesche mogendheden, te Kiel verzameld, te noemen ,/het symbool van de vreedzame sainenwerking van alle beschaafde staten." A1 is het waar, dat deze vrede ongelukkig wordt overschaduwd door de wolken van buskruit en ontsierd door bajonetten, tocli twijfelt niemand aan de volkomen oprechtheid, waarmee keizer Wilhelm II heeft gesproken. In Frankrijk is de Temps bijna het eenige blad, dat met eenige sympathie de vredelievende woorden van den Duitschen keizer heeft besproken. De meeste andere bladen zwijgen. De Debats, de Gaulois, de Eclair, de Matin, de Journal, verinelden de rede met geen enkel woord. De Soleil betoogt in een lang artikel, dat het Keizer Wilhelms- kanaal een werk voor den oorlog is, en de socia- listische Petite Republique weet niet, of zij geloof kan slaan aan de vredelievende verzekeringen des Keizers. Te Kiel heeft het Fransche eskader een vreemden TWEEDE DEED. Veertien dagen waren vervlogen. Graaf Chlumeeky had zijn koffer gepakt en zou den volgenden morgen naar St. Petersburg afreizen, cm aan het liof van den czaar genade te vragen. Wilhelm zou hem vergezellen. Maar Stieglitz, de altijd voortvarende man van het gerecht en de wet was hem voor ge- weest Ademloos kwam hij bij graaf Chlumeeky en reikte den verbaasden edelman zwijgend een docu ment over. Het was een door den czaar eigenhandig geteekend stuk, waarin aan graaf Stauislas Chlumeeky den vrijen terugkeer in zijn vaderland toegestaan en de directe teruggave van zijne verbeurd verklaarde goederen verzekerd werd. De Pool stond verstomd, maar uit zijne oogen straalde de innigste dankbaarheid jegens den brenger der blijde tijding. //Dat heb ik aan u te danken, vriend //Eene uieuwe illustratie van uwen menschen- haat, heer graaflachte Stieglitz in stille be- rol srespeeld. Met vertooning van een gevoel, van afgeranseldheid, mokkend en wrevelig heeft het gevolg gegeven aan eene uitnoodiging, die het niet kon weigeren, maar voldoening vindend in de hoop den gastheer te ergeren door met de vriendschap van Rusland te demonstreeren. De vriendschap tusschen Duitschland en Rus land, die door het gezamenlijk dwingen van Japan moest worden herboren, is maar zeer zwak. In hooge Petersburger kringen, zoo verneemt het Berl. Tageblatt, is in de laatste dagen eenige verbittering op de Duitsche diplomatic merkbaar. In hoe verre zij gegrond is, valt moeielijk te zeggen, maar zij staat in verband met de Chineesche leening. Te Petersburg wil men weten, dat de Duitsche diplo matic te Peking haar heeft tegengewerkt en het Tsoeng Li-Jam en heeft onder het oog gebracht, dat China tot Rusland in de verhouding van vazel zou komen, wanneer het onder Russischen waarborg een leening sloot. Het nieuwe ministerie van Oostenrijk heeft zich in het Huis der afgevaardigden voorgesteld. De voorzitter, graaf Kielmannsegg, las eene korte, onbeduidende verklaring voor, waarin zijn ministerie als een overgangs-ministerie wordt voorgesteld, uit ambtenaren bestaande, die tot de vorining van een definitief kabinet de loopeiule zaken zullen afdoen, de begrooting in de eerste plaats. Het ultramontaansche Vaterland schrijft„Dat graaf Kielmannsegg de eerste protestantsche minister van binnenlandsche zaken in Oostenrijk is, heeft in onze conservatieve kringen een onaangenamen indruk gemaakt. Maar zoolang hij het ainbt van stedehouder heeft bekleed is er, in weerwil van velerlei aanleiding op het gebied van de kerk en de school, voor ons geen reden geweest, over hem te klagen." De crisis in Engeland is spoediger gekomen dan iemand had verwacht. Een votum van berisping van den minister van oorlog, omdat hij niet zou hebben gezorgd voor een voldoenden voorraad materiaal in de magazijnen werd uitgebracht, ver- rassend ook voor de oppositie. De minister van oorlog, Campbell Bannerman heeft daarop, zoo melden de bladen, aan lord Rosebery zijn ontslag aangeboden. Pogingen worden gedaan, om hein te bewegen zijne portefeuille te behouden. De Daily News zegt, dat als de minister van oor log aftreedt, het geheele kabinet zijn voorbeeld zal volgen. Omtrent het verblijf der Koninginnen te Igls kan het volgende worden medegedeeld Op verzoek der Koninginnen is den 16 dezer een Tyroler-concert van de Zillertaler in het hotel gegeven. Den volgenden dag zijn HH. MM. des 's morgens vrediging. //Als ik u nu een goeden raad mag geven, dan zou het deze zijnu zoo spoedig inogelijk voor te stellen aan het hof te St. Pe tersburg. z/Niet zonder mijne vrouw," sprak de graaf. z/Nu, dan maar voortgemaakt met het huwelijk elke dag uitstel is verlies van den tijd des geluks kommandeerde Stieglitz. z/Dat is ook mijn gevoelen." z/En waar blijf ik dan vroeg Wilhelm. z/Hetzelfde uur zal ook uwe echtverbintenis aanschouwen, Katara is dood, Chlumeeky leeft wij hebben lang genoeg geliaat, wij willen eindelijk beminnen, mijn zoon Wilhelm Een storm van vreugde wekte de vertooning van het document in den familiekring. De dub- bele bruiloft werd zoo spoedig mogelijk gevierd, en aan den feestdisch zaten de gelukkigen samen met hunne gasten, met vader en grootvader Erstein, Feodora's gelukkige pleegouders, den sluwen, braven Stieglitz, Leopold Hegedorff en zijn bruid, en den hoedenmaker van Altona en zijne vrouw. Dan vlogen de jonggehuwden heen op de huwelijksreis Wilhelm met zijne jeugdige gade naar het zonnige Zuiden, Chlumeeky en Rosalie naar de czarenstad. De ontvangst van het statige paar aan het Russische hof was zoo, dat de graaf en de gravin 11 uren per rijtuig uit Igls vertrokken en over Lans en Ampas naar Hal gereden, alwaar zij de zoutmijn hebben bezocht. Aaii de zoutgroeve werden zij ontvangen door den inspecteur, hoofd- en onder- ingenieurs van de mijn. De muziek van de mijn- werkers speelde het Nederlandsche Volkslied. De mijn was gedeellelijk gei'llumineerd, en overal in het plaatsje werd druk gevlagd. Bij die mijn is een groote fabriek, welke ook door de Koninginnen bezocht werd. HH. MM. 's morgens 11 uren uitgereden, kwamen 's avonds te kwart voor 10 uren per rijtuig thuis. Zaterdag 29 Juni, 's morgens tusschen en 8 uren, zullen de Koninginnen op het Loo terugkeeren. De kapitein ter zee W. J. P. van Waning, commandant van Hr. Ms. stoomschip Atjeh, dat met de Alkmaar Nederland bij de feesten te Kiel vertegenwoordigt, is door Keizer Wilhelm benoemd tot commandeur in de orde van den Rooden Adelaar. De kapitein-luitenant ter zee R. C. A. L. Jansen van Afferden, de commandant der Alkmaar, is benoemd tot commandeur der Kroonorde. Yolgens het in de Tweede Kamer aangenomen ontwerp tot wijziging der bestaande wet op de Rijkspostspaarbank, kan men in die Staatsinrichting, in plaats van hoogstens f 800 hoogstens f 1 200 rentegevend inleggen. Men kan wel meer dan 1200 inleggen doch ontvangt van het meerdere geen rente. Vereenigingen kunnen hoogstens f 2400 rentegevend beleggen. Met deze laatste geheel nieuwe bepaling zullen de vereenigingen in menig geval gebaat zijn. Zij hebben soms geldeu liggen, welke zij niet dadelijk noodig hebben maar eerst over eenige weken en maandennu kunnen zij in dien tijd er rente van trekken tot een bedrag van 2400. Aan het departement van kolonien is, volgens een Haagsch blad, niets bekend, dat de juistheid van het verspreide alarmeerend Reuter-telegrain over den toestand in Atjeh en noordeiijk Sumatra zou kunnen staven. Yoor de benoeming als lid der commissie voor een pensioenregeling voor onderwijzers hebben bedankt de heeren Sclioo te Groede en De Jager te Middelburg. In hunne plaats zijn thans benoemd de heeren C. Kole te Nieuwvliet en P. Hullu te St. Laurens. In de vorige week zijn de oude archieven, betrekking hebbende op de rechterlijke macht, van Sluis naar Middelburg overgebracht. Volgens geruchten, zou reeds thans aan het Departement van Binnenlandsche Zaken het voor- nemen bestaan, de aanstaande tienjaarlijksche volkstelling in 1899 op uitgebreider grond- slagen te doen plaats vinden dan dit bij vorige tellingen het geval was. aaMMMMmeMQ. I I U a zich bewogen gevoelden voortaan op hunne goederen in Polen te blijven en te zorgen voor het welzijn van hunne arme onderhoorigen, die een langen tijd van verdrukking en lijden hadden doorleefd, maar voor wie in de edele Rosalie de blijde dageraad van een schooner dag oprees. z/Nu," zuchtte de bankier dikwijls, //iiu ben ik geheel van mijne eenige dochter af; ,/maar," werd hij dan lachend getroost door zijne vrienden, z/daarvoor zijt ge nu ook de schoonpapa van een hooggeboren graaf geworden Maar de troost bleef hem ook in prinses Feodora, zooals zij thans met recht door hem genoemd werd, eene nieuwe dochter gevonden te hebben, daar Wilhelm Tauffer de oude firma te Hamburg weer opgericht had. Wilhelm bewoonde met zijne lieftallige gemalin de ouderlijke villa op den Uilenhorst, waar ook madame Villiers, tot hare groote vreugde weder een plaatsje vond. //Nu, luister eens, mijn goede vriendin sprak juffrouw Wegener tot juffrouw Baumer, onder een kopje echte Mocca wat was dat een deftige bruiloft, lie De graaf, die nu om zoo te zeggen familie van ons is geworden, plaatste mij aan zijne rechterhand op het dubbele feest, terwijl mijn Franz naast onze Feodora kwam te zitten Want waarom Omdat wij het kind niet naar Dat zal dan, met andere woorden, willen zeggen, dat men het invullen dier biljetten heelemaal on- mogelijk wil maken De Alkmaar zal I Juli a. s. na terugkeer van Kiel buiten dienst worden gesteld tot het ondergaan van eenige herstellingen. De Staatscourant no. 145 bevat de koninklijk goedgekeurde acte van oprichting der naamlooze vennootschap de stoombootonderneming //Koop- handel" te Zierikzee. Zij heeft ten doel het exploiteeren van een stoombootdienst op Rotterdam en Amsterdam vice versa en tusschen gelegen plaatsen. Haar kapitaal bedraagt f 12,000, in aandeelen van f 1000, die alle geplaatst zijn. De heeren P. P. de Crane en W. Ribbens brengen in deze vennootschap den eigendom van het stoom schip //Koophandel," vroeger genaamd //Paul" met inventaris en toebehooren. Laatstgenoemde is directeur. De Donderdag te Zierikzee te houden tentoon- stelling van paarden, rundvee, enz. enz., belooft belangrijk te zullen zijn. De inzending van paarden belooft grooter te zullen zijn dan bij vorige tentoonstellingenhet aangegeven getal bedraagt ruim 100. Het rubriek landbouwwerktuigen en kunstmest- stoffen is goed gevuld eene rijke verzameling zal worden tentoongesteld. De veeteelt zal ook ruimschoots vertegenwoordigd zijn, zoodat men verwacht dat aan deze tentoon- stelling een druk bezoek zal worden gebracht. De stafmuziek van het 3de regement infanterie te Bergen op Zoom zal zich, o. a. 's namid- dags 1 ure op het tentoonstellings-terreiii, doen hooren. De heer Commissaris der Koningin in dit gewest heeft zijn voornemen te kennen gegeven de Land- bouw-tentoonstelling op 27 Juni te bezoeken. In Extra-Tijding, het blad van het Helder- sche Kamerlid Staalman, wordt aan de marine- autoriteiten ten laste gelegd, dat men dezer dagen, nu de Heldersche kermis in aantocht is, den ge- heelen dag aan boord hoort roepen en schreeuwen, of er nog manschappen zijn, die lust hebben om bij te teekenen, wat, zooals men weet, geld op hand geeft. Natuurlijk werkt dat, vooral voor de zwakke breeders, lioogst verleidelijk want dagen voor den aanvang van de kermis, wordt bun al het hoofd op hoi gebracht door allerlei slecht vrouwvolk de begeerte, om eris //met een bom centen op zak" royaal kermis te vieren, wordt voor velen te machtig, en dan teekenen ze bij. Hebben ze zich dan eenmaal laten verleiden, dan komt de ellende van zelfs. In de meeste gevallen dwalen ze den bak in, of ze moeten in het hospitaal worden opgenomen. het weeshuis zonden, maar als ons eigen aannamen. Weldoen draagt renten En wat onzen schoonzoon, Wilhelm Tauffer, betreft, onze Feodora had als gravendochter wel een prins kunnen krijgen, want waarom maar goed is hij, dat verzeker ik u, en gelukkig is onze Feodora, neen meer nog want waarom hij draagt haar op de handen, onze mannen kouden daaraan een voorbeeld nemen Een schril gelach deed de spreekster verstommen haar Franz stond in de dear. z/U op de handen dragen Ge waart me te zwaar, moedertje z/Och, man, ge verstaat het te woordelijk, ge zult van uw leven niet beschaafd worden ik bedoel het figuurlijk z/Figuurlijk Goddank, moeder, dat gij besclia- ving voor ons beiden liebt z/Nu, anders zou het er ook erg met de opvoe- ding van onze Feodora hebben uitgezien, niet waar, lieve vriendin „0, zeker, zekerknikte deze eerbiedig en dronk het zooveelste kopje ledig. En juffrouw Wegener blikte met stillen triomf op liaren //onbeschaafden" echtvriend. E 1 N I) E.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1