Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 3165. 35h Jaar^anp: Donderda^ 20 Juni 1895. fOjf mT UjTO&S:?! Binneiiland. abonnement Voor Per drie maanden binuen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regeis en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Politiek Overzicht. Te Brussel is overleden baron Van der Smissen, de bekende Belgische generaal, die deel nam aan de Belgische expeditie in Mexiko tijdens het kortstondige bewind van Keizer Maximilaan en vervolgens een hoogen rang in het Belgische leger bekleedde. Het plotselinge overlijden van dezen generaal, die den leeftijd van 73 jaren bereikte, geeft te Brussel aanleiding tot allerlei geruchten, vooral naar aanleiding van het proces-Joniaux, waarbij de generaal als getuige inoest optreden. Voorloopig bestaat nog geen reden voor de gegrond- heid dezer geruchten. Volgens de verklaring der geneesheeren overleed de bejaarde generaal aan een longontsteking. Het nieuwe Belgische schoolwets-ontwerp strekt om terug te keeren tot het stelsel van 1842, in zooverre daarbij godsdienst en zedeleer onder de verplichte leervakken worden opgenomen, behoudens vrijstelling voor de kinderen, wier ouders en voogden liaar uitdrukkelijk verlangen het onderwijs wordt door bedienaren van den godsdienst of door anderen onder hun toezich gegeven. (De tegenwoordige wet (van 1884) laat de gemeenten vrij, om neutrale scholen te hebben onder verplichting van confes- sioneele te openen, zoo die door een zeker aantal huisvaders worden gevraagd.) De onderwijzers worden voorts verschillende waarborgen voor de duurzaamheid hunner positie verschaft, het mini- mum-tractement wordt verhoogd en de opklimming geregeld, enz. De jonge souvereinen in Europa hebben een eenigzins theatrale opvatting van politieken wellicht te recht, zegt de Parijsche corresp. van de Times. Want het tegenwoordig geslacht is sceptisch en geneigd te ontkennen, dat er een merkbaar verschil bestaat tusschen gekroonde hoofden en gewone stervelingen. Daardoor worden hunne handelingen beoordeeld als die van anderen, gemeten met de gewone maat. Om hieraan te ontkomen hebben enkele jonge monarchen iets spontaans, iets ongewoons aangenomen, dat de aan- dacht trekt en bewondering afdwingt. Wilhelin II is een meester in deze kunstde jonge czaar van Rusland schijnt hem hierin te willen navolgen. De Eransche schepen zijn naar Kiel vertrokken, om de opening van het kanaal bij te wonen en de vloot van Rusland te ontmoeten in de Eransche Kamer zijn redevoeringen gehouden, waarin op het gewicht dezer ontmoeting werd gewezen, en waarin van de vriendschapsbetrekking tot Rusland als van een Alliance werd gesproken. En als ware het een weerklank op die woorden, komt het be- FEUILLKTQJm. TWEEDE DEEL. 41) Eeii uur later trad Wilhelin Tauffer naar buiten in den door de maan verlichten nacht. Zijn hart was overvol, zijne ziel als door een drooin bevangen. Een feestelijke stemming scheen, waarheen zijn oog zich wendde, hem te omgeven het was de afspiege- ling van zijn gemoeddat der natuur barer stempel indrukte. Een gelukkig laclije speelde om zijn lippenals dronken van geluk hief hij den blik tot het in liclit badend firmament omlioog, en zijne ziel zwom in zalige vreugde. Hij zag zich teruggeplaatst naar het, niet ver van Elensburg gelegen, heerlijke Gliicksburg met het slot der vroegere hertogen, van waar de tegenwoordige koning van Denemarken afstamt. De tijdgeest had die prachtige, aan de Oostzee gelegen plek tot een badplaats omgeschapen. llier was het, dat Wilhelm zijne toover-prinses weerzag, waar hij zijn hart voor hare voeten nederlegde En Eeodora Zij schrikte voor hem terug en wees hem af met de opmerkingen, dat hij zoo- wel met zijn eigen eer als met de eer en het geluk van hare vriendin een trouweloos, verraderlijk spel dreef, en zij liever met den dood dan met hem vereenigd wilde worden. Toen inoest hij natuurlijk verlialen, hoe alles gekomen was, hoe hij in de wanhoop van zijn hart oin Rosalie's hand had gevraagd, wijl deze hem in de meeniug had gelaten, dat zij, Eeodora, richt, dat de czaar aan President Felix Faure de hoogste onderscheiding heeft geschonken, waarover Z. M. te beschikken heeftde St. Andreas-orde. Natuurlijk zien de Eransche en de Fransclige- zinde pers verband tusschen deze beide gebeurte- nissen. Zij wijzen er op, dat de benoeming ge- schiedde, nadat de czaar kennis had gekregen van het telegraphisch verslag der Kamerzitting te Parijs. En zij achten de onderscheiding, president Eaure ten deel gevallen, de officieele erkenning, de bezegeling van de woorden door Minister Hanotaux gesproken. Opmerkelijk is het echter wat de National Zei- tung mededeelt„De redevoering van den beer Hanotaux heeft in Russische regeeringskringen een zeer slechten indruk gemaakt, en op last van prins Lobanoff werd het woord alliance geschrapt uit alle telegraminen die uit Parijs aan Russische bladen waren verzonden." En de Hamburger Nachrichten, het orgaan van prins Bismarck, komt terug op de reeds meermalen gegeven verzekering, dat er geen verbond tusschen Rusland en Frankrijk bestaat om de eenvoudige reden, dat Rusland het niet noodig aclit, zich van de hulp van Frankrijk onder alle omstandigheden te verzekeren. Rusland behoeft slechts voor te gaan met de zekerheid dat Frankrijk zal volgen. En het is volstrekt onnoodig voor de Russische diplomatic zich te binden aan een overeenkomst, die kan leiden tot onaangename gevolgen op den dag dat ze vervalt. Het nieuwe antwoord der Porte is gister aan de gezanten der drie inogendheden medegedecld. Het beginsel der voorgestelde hervormingen wordt daarin aanvaard, maar het antwoord vraagt beraad- slaging over enkele punten. Het bestrijdt bovendien het recht der mogend- heden de waarborgen te eischen die in het voorstel der gezanten voorkoinen, en hoopt dat de souvereine rechten van den sultan niet zulleu worden ver- minderd. Het antwoord geeft den indruk eener weigering. In de zomervergadering der Pro v. Staten van Zeeland, welke Dinsdag 2 Juli a. s. wordt geopend, is o. m. het volgende aan de orde gesteld Benoeming van drie leden van Gedep. Staten, tengevolge van de periodieke aftreding als zoodanig van de heeren Mr. J. C. R. van der Bilt, J. P. I. Buteux en C. J. J. A. van Teijlingen (zittingstijd 1895 tot 1901), en van een lid van dat college voor de buitengewone vacature ontstaande door den jongen Hegedorff beminde en met hem in het huwelijk zou tredeu. „Een moedige pelgrim, die alleen den dorst naar wraak terug dreef naar den geboortegrond, die geen vaderhuis meer bezat, geen hart dat voor hem klopte geen wezen dat hem hoopvol verbeiddeen die het nieuwe verblindende geluk zag wegvloeien als de golven aan zijne voeten o, Eeodoramag uw hart hem vloeken, omdat hij, zinkend, de hand naar den stroolialm der vriendschap uitstrekte, om zich een plaatsje te verzekeren, waar bij het afgestreden hoofd kon neervleien ,/En Rosalie?" vroeg Eeodora sidderend. „Zal haar hart niet breken van het snoode verraad, van het misdadige spel i,0, ik drievoudige dwaas Zij had mij nooit iets meer beloofd dan oprechte vriendschap „Eu zij liet mij in den waan dat ge uw liuis- gezin in Amerika hadt," sprak Eeodora zacht. „Rosalie is eerst later te weten gekomen, dat ik geen ziel op de wereld mijn eigen mag noemen doch om het even, zij is onze vriendin en zal onze ellende niet willen. Zeg mij slechts een woord Eeodora, en ik ga heenzeg mij dat ge mij liefhebt Eeodora antwoordde niets maar Wilhelm moclit in hare oogen het gewenschte woord lezen. Ja, zijn hart popelde van geluk, terwijl hij langzaam verder ging weer naar Rosalie's woning, waar hij reeds in spanning verwacht werd. „Ik moet u spreken, Wilhelm zeide zij zacht. //Onze vriend sluimert, door gelukkige drooinen ingewiegd. Het geheim is onthuld. Eeodora heeft haren vader gevondeti het aftreden van den heer J. H. C. Heijse als lid van de Prov. Staten (zittingstijd 1895 tot 1898). Benoeming van een lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der Provineiale Wet (buitengewoon lid van Ged. Staten). Brief van de voorzit.ters van particuliere arbeids- raden te Leiden, 's Gravenhage en Amsterdam, houdende verzoek om voor de werken, welke ten behoeve der Provincie worden aanbesteed, bepalingen betreffende minimum-loon en maximum-werktijd in de bestekken op te nemen. Voorstel tot het in dienst stellen, rechtstreeks door de Provincie, van vaste arbeiders op de wegen in onderhoud bij de Provincie. Voorstel naar aanleiding van een verzoek van den raad der gemeente Zaamslag om een subsidie uit de Prov. fondsen voor het aanleggen van een havendain aan de gemeentelijke los- en laadplaats aan den Kleine Huissenspolder, het uitdiepen der ligplaats en het vergrooten der losplaats. In de vorige zitting der Staten werden Gedepu- teerden diligent verklaard ten aanzien van het vorenonischreven adres. Thans stellen dezen voor aan genoemde gemeente, voor het aanleggen van een havendam enz. een subsidie te verleenen tot een vierde der kosten en ten hoogste van f 3700, onder voorwaarde dat een door Gedep. Staten goed- gekeurd plan worde uitgevoerd, en de gemeente zich tot voortdurend belioorlijk onderhoud verbindt. Gedep. Staten achten den financieelen toestand der gemeente niet van dien aard, dat zij de kosten van aanleg geheel voor hare rekening kan nemen. Die kosten kunnen evenmin gevonden worden door ▼erhooging der havenreehten, daar deze dan zoo hoog zouden moeten worden opgevoerd, dat ver- mindering van het gebruik der haven daarvan het gevolg zal zijn. De gemeenteraad heeft zich bereid verklaard de helft der kosten van aanleg, welke op f 14800 worden geraamd, voor rekening te nemen van de gemeente, welke bovendien de verhooging der kosten van onderhoud zal hebben te bestrijden. Gedeputeerde Staten achten de verbetering der haven een zaak van meer dan lokaal belang en een bijdrage uit de Prov. fondsen van een vierde der kosten gereclitvaardigd wanneer de Provincie voorgaat, is de Minister van waterstaat, handel en nijverheid bereid eene rijksbijdrage tot gelijk bedrag te bevorderen. Voorstel van Gedep. Staten naar aanleiding van een nader verzoek van het bestuur van den Marga- rethapolder om een rentelooos voorschot voor wegs verbetering. In de vorige zitting, werd een dergelijk verzoek //Zijn kind Wilhelm sprak deze beide woorden met waren eerbied uit, en onwillekeurig vouwde hij de handen ten gebed. //O, mijne vriendin voer hij verheugd voort, /moeten wij niet de leiding Gods in dit wonder- bare wederzien erkennen? Ja, dat is de Goddelijke Voorzienigheid, die als een roode draad door het labyrinth van oils aardsche lot looptZijn kind, door uwe hand mede opgevoed, geleid en •beschermd, om den vader in de armen te voeren niet alleen, maar den arme, die zoo onbeschrijfelijk heeft geleden, een dubbel geluk te bereiden. Rosalie, kuut gij het den zinneloos ijdelen dwaas vergeven, dat hij zich in zijne zelfverheffing in- beeldde, u met de aalmoes van zijne hand te kunnen winnen, en met uwe en zijn eigen eer een dol spel heeft gedreven, toen hij uwen vader om zijne toestemming verzocht ffDie er zich over verheugde en mij dadelijk zijn gelukwensch zondGij zijt nog altijd de oude dwaze jongen, WilhelmMaar zeg, hebt gij Eeodora gezien z/Gezien en gesproken Ik lieb een klein uit- stapje gemaakt naar Elensburg, waar zij op aanraden van den sluwen Stieglitz de nakuur lioudt z/Nu, dan mag ik u mijn moederlijken zegen niet langer onthouden Wilhelm greep hare hand om zijne lippen daarop te drukken. Dank, dierbare Duizendmaal dank O, koiiingin het leven is toch sclioon z/Ja, God heeft u tot een gelukkig doel geleid," sprak Katara's bruid warm en ernstigmogen de schaduwen van het verleden nu verdwijnen van genoemd polderbestuur behandeld en op grond dat die wegsverbetering geacht werd van locaal belang te zijn en slechts ten behoeve van een dee] der gronden in den polder te strekken door de Staten afgewezen. Thans wordt het verzoek, eenigszins gewijzigd, herhaald. Die wijziging komt echter niet tegemoet aan het bezwaar, dat de ontworpen wegsverbetering uitsluitend van locaal belang moet geacht worden. Alleen de omvang der aanvraag is verminderd. Zoowel in het eerste verzoekschrift als in het thans ingediende wordt slechts voor een deel der te begrinden wegen renteloos voorschot gevraagd, daar de begrinding van de overige door den polder geheel uit eigen middelen zal bekostigd worden. Thans wenscht men slechts renteloos voorschot voor de begrinding van een lengte van 1548 M., zijnde het onbegrinde gedeelte van den Paardendijk (n° 10 van den ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Zaamslag), terwijl het vroegere verzoek voor eene lengte van 3158 M. was. Nu betreft het een bedrag van f 3380, toen van 5030. Gedep. staten stellen daarom voor andermaal het verzoek af te wijzen. Voorstel tot staking van de door den stoomboot- dienst op de Wester-Schelde beproefde vaart op Hoofdplaat. Ter toelichting van dit voorstel leggen Gedep. Staten eene opgave over van het aantal vervoerde personen, van de opbrengst van het personen- en goederenvervoer, alsmede van de kosten der exploi- tatie gedurende een tijdvak van 10 maanden (Aug. '94 tot Mei '95). Blijkens deze opgave is het vervoer onbeduidend eu zijn de kosten voor de Provincie niet onaau- zienlijk zonder dat naar het oordeel van Gedep. Staten de uitgaaf door het belang der zaak ge- wettigd wordt. Gedep. Staten vinden derhalve geene vrijheid om de vergadering in overweging te geven den dienst op de gemeente Hoofdplaat te bestendigeii maar stellen mitsdien voor genoemden dienst met 1 Augustus a. s. op te heffen. Volgens de overgelegde opgave werden van en naar Hoofdplaat in het geheel vervoerd, le kajuit 184 personen (samen 138,80); 2e kajuit 628 personen (samen 333,20)totaal 812 personen (samen f 472,wegens vervoerde goederen werd ontvangen f 33,95. Totaal ontvangen f 505,95. De uitgaven voor den dienst op Hoofdplaat bedroegen in hetzelfde tijdvak aan steenkolen, smeermiddelen, kostgeld voor de equipage der boot enz. Samen 1115,75. voor den helderen zonneschijii van het heden XV. Het was een wonderschoone dag, toen de stoom- boot met een aantal badgasten over de blauwe, fonkelende zee gleed en het klippeneiland Helgo land spoedig achter zich had aan den deinenden gezichteinder. Op het dek der vlugge boot stond Rosalie met //haar gevolg," gelijk Wilhelm tot madame Villiers stille ergernis opmerkte, den vochtigen blik op het verder eu verder wegzinkende eiland gericlit. Daar op die eenzame klip was zooveel gebeurd daar had ook hare toekomst zich met een slag omgekeerddaar had zij, de fiere jonkvrouw, haar leven en lot verbonden aan dat van een vreemden mail, dien haar oog voor het eerst zag, onherroepelijk en voor altijd verbonden. Zij hief de hand ten afscheid groeteud omlioog, en reikte ze dan den dierbaren man, die ze met eer- biedige liefde aan zijne lippen drukte. Ook hij had daar ginds bet hoogste geluk ge vonden, de verzoenende liefde ingeruild tegen den menschenhaat, die neergezonken was in den afgrond der zee met den demon van zijn leven. Zoo keerden zij naar Hamburg terug en traden hand in hand voor Rosalie's vader, die hen met groote verbaasde oogen aanstaarde. //Vader sprak Rosalie zonder omwegen, //liier breng ik u eenen schoonzoon is hij u welkom De bankier week eene schrede achteruit en vestigde dan den om hulp vleienden blik-itft Wilhelm, die zich lachend op den achtergrond Wield. z/Wat moet deze komedie?" vroeg hij verward, daar hem zijne dochter zoo wondervreemd voork warn. TER NEIZENSCHE <01111VI Hit lilart verscli ijut Maan.lan-, Wofcnsdag- en Vrijilasavomi J. TAW D E 8 A S D E te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1