Societsit „ds Thsstuin" P. J. T. Bruggeman, BURGERLIJKE STAND" liandelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Donderdag a. s. (Hemelvaartsdag) fotograaf Van Overbeeke W. F. Hainan Zonen. In deze bijeenkomst werden de menschen ge- tracteerd op chocolade, krentebrood en koek, werden bijbels, boekjes, scheurkalenders, traktaatjes aan hen uitgedeeld, terwijl door ds. Bahler, pred. bij de Herv. kerk te Groningen, ds. Domela Nieuwen- hnis en den heer J. Horn, stad-zendeling, toespraken werden gehouden, afgewisseld door het zingeu van liederen. De orde was uitnemender heerschte bij de aanwezigen eene opgewekte stemming men was dankbaar voor de guile ontvangst en de liefde hun bewezen. Een der kermisgasten betuigde namens de opgekomenen dan ook zijnen dank voor de vele goede woorden hen toegesproken en de geschenken, die hun waren aangeboden. De gemeenten van Naarden, Bussum, Laren, Blaricum en Huizen zijn evenals de Eemnesterpolder door het zeewater overstroomd. Dit berokkent aan de veehouders in het Gooi ontzettend groote schade. Twee duizend stuks vee moet op andere wijze verzorgd worden. De een heeft zijn vee gestald en voedt het met afgemaaide rogge, de ander brengt het met veel kosten naar elders. Door meentmeesters is in overleg met het bestuur der vergadering van stad en lande van Gooiland besloten, het vee o. a. Maandag op de Hilversumsche Meent te brengen, doch het staat niettemin te vreezen, dat de melkerij weinig of geen voordeel zal opleveren, terwijl ook het uitzicht op slecht hooi in den winter groot is. Alleen een spoedig terugtrekken van het zeewater, gevolgd door een tamelijk overvloedigen regen, kan hierin verandering ten gunste brengen. Een inwoner van 's Gravenhage vermiste in de laatste dagen der vorige week een bedrag van pi. m. 6000. Niet wetende, waar het geld kon zijn, deed hij aangifte aan het centraal-commissariaat van politie. Den rechercheur v. S. werd opgedragen een onderzoek in te stellen ten huiee van bedoelden inwoner en de politie-beambte slaagde er in, tus- schen eenige boeken het geld terug te vinden. Het geld was te goed weggeborgen. Blijde het bedrag terug te hebben, beloonde de eigenaar den rechercheur met de aanzieulijke gift van duizend gulden. In de drukkerij van de firma Enschede, waar Laurens Coster uithangt, kan een ieder zich als poorter van Oud-Holland in het poorterboek laten inschrijven. Als bewijs daarvan krijgt hij een perkamenten cedul mede naar huis. Zijn naam wordt voorts vermeld in de krant (Nieuwtijdinghe) van Oud-Holland, die dagelijks uitkomt en waarop men zich kan abonneeren. Na afloop van de tentoonstelling wordt het poorterboek van Oud- Holland aan het Archief van Amsterdam ten ge- schenke gegeven ter eeuwiger memorie. De firma Enschede stelt dus een iegelijk in de gelegenheid zich te vereeuwigen. Alles kost een dubbeltje Uit Groningen meldt men Groote consternatie heerschte hier eergisteren onder de cafe-houders. De Zondagswet is hier plotseling in toepassing gebracht. De ramen en deuren moesteu dicht, alles moest gesloten word en. Een algemeen protest was hiervan het gevolg. Eergisternacht ruim 4 uur brak te Rotterdam een hevige brand uit in de lijnkoekenfabriek der firma Schepp Zn. aan de Eijenoordstraat te Rotterdam, welke de geheele fabriek met kantoor in de asch legde. De machinist was reeds voor 4 uur aanwezig en had, daar aan den ketel een reparatie moest geschieden, een brandend petroleum- lampje in den kelder onder den ketel laten zakken. Daarop had hij zich een oogenblik verwijderd om gereedschap te lialentoen hij een kleine 10 minuten later terugkwam, stond alles in lichtelaaie. Vijf stoomspuiten en 8 handspuiten verleenden hulp. Een der stoomspuiten bleef er nog bij. Alles is verzekerd. Zekere Wiegman, een der medeplichtigen van den deze week bij een firma op het Westnieuwland te Rotterdam gepleegden diefstal van dekens, doch na verhoor op vrije voeten gelaten, wierp zich in de Pottebakkerssteeg onder een sleeperswagen, met het doel zich te laten overrijden. Zijn voor- nemen werd verijdeld door eenige burgers, die hem onder den wagen vandaan haalden. Terstond daarop ging de man naar de Boompjes, greep een paard om den hals en trapte het dier met geweld tegen de voorbeenen, om het te nood- zaken op de straat boven op hem te vallen. Nu kwamen een paar politieagenten aanloopen, doch zij vermochten luttel tegen Wiegman uit te richten, want deze had zich allengs zoo opgewonden, dat hij in een staat van volslagen razernij verkeerde. Burgers schoten de agenten te hulp, maar nog kon men den razende niet baas. Yechtende en sleepende ging het de Leuvehaven op en de Wijde Nieuwsteeg in. De politieagenten waren tot een tiental aangegroeid, en nog bleek men onmachtig tegen den woesteling. Drie agenten waren door zijn schoppen en trappen onmachtig iets meer uit te richten. Verschillende agenten ontdeden zich daarop van de lastige regenmantels, en ijverig bijgestaan door tal van burgers kon men den dolleman op een handwagen leggen en hem vastbinden. Op den handwagen werd hij den ganschen Schiedamschedijk over vervoerd, door een sterk politie-escorte omringd en omstuwd door een ontzaglijke volksmenigte, naar het politiebureau in de Pauwensteeg. Daar in de wacht deed Wiegman allerlei pogingen om zich van kant te maken. Hij liep met het hoofd tegen den muur, sloeg zich met al wat in zijn handen kwam, enz., zoodat men wel genoodzaakt was hem te boeien. De politiegeneesheer werd daarop ontboden, en op diens advies is hij ten laatste naar het zieken- huis overgebracht. De agenten Kriekaart en Van der Lugt, in den buik gewond, zijn buiten dienst gesteld en naar hun woningen gebracht. Ten gevolge der grondafschuivingen in het Noord-Oostzeekanaal moet er thans flink gebaggerd worden, omdat weder te herstellen v6dr de opening. Een mooi begin Ook al te kortHet te kort der schatkist der Vereenigde Staten van Noord-Amerika bedraagt voor het loopend dienstjaar tot nu toe 50 millioen dollars en zal voor het geheele jaar waarschijnlijk stijgen tot 55 millioen dollars of 1374 millioen gulden. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. AANBESTEDING. Op Vrijdag 7 Juni 1895, des voormiddags fen 11 ure, aan bet gebouw van het Provincaal Bestuur te Middelburg, van Het maken van een los- en laadsteiger aan de westzijde van den Oosthavendam te Breskens, behoorende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. (Raming f 13,000.) 348ste STAATSLOTER IJ. Hnlst, 20 Mei. ZEET1JDIINGEN. Van 20 tot en met 21 Mei. Van 20 tot en met 21 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 43 binnenvaartuigen op en 33 afgeschut; door de Westsluizen 2 op en 2 afgeschut. DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 23 Mei 0.52 1.9 Vrijdag 24 1.27 1.48 Zaterdag 25 2.2 2.21 Zondag 26 2.41 8.— Maandag 27 3.21 3.42 Dinsdag 28 4.5 4.29 Woensdag 29 4.54 5.21 G e b o r e n ANNA MARIA ARNOLDA GEERTRU IDA, dochter van G. A. STANDAERT en A. G. LAVECOUR. Ter Neuzen, 22 Mei 1895. Heden overleed in den ouderdom van 78 jaar, 2 maanden en 13 dagen onze geliefde echtgenoote eu moeder JACOMIJNTJE NOUSEN. Ter Neuzen, 22 Mei 1895. JAC. DE FEIJTER Pz. en Kinderen. Algemeene kennisgeving. Heden overleed ons den 29 Maart j. 1. geboren dochtertje. L. J. VAN DER MOER. W. VAN DER MOER—Van Rooijen. Ter Neuzen, 21 Mei 1895. *x* Heden overleed zacht en kalm mijn innig geliefde tante A D R I AN A RAREMAN, Wed. P. van de Wege, in den ouderdom van 76 jaren en 8 maanden. L. BAREMAN Wz. Hoek, 21 Mei 1895. Algemeene kennisgevi ng. Voor de talrijke bewijzen van deel- neming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden echtgenoot en vader, betuigen wij onzen welge- meenden dank. Ter Neuzen, 20 Mei 1895. Wede D. J. GUEQUIERRE—Rijnberg en Kinderen. De zaak zal op denzelfden voet worden voort- gezet door mijn zoon, met behulp van een knecht, die zich het vertrouwen, door zijn vader zoo ruimschoots genoten, door een goede bediening hoopt waardig te maken. De ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewij zen van belangstelling, zoowel van de ingezetenen als van elders ontvangen, bij zijne benoeming als lid van de Provinciale Staten. Cadzand, 21 Mei 1895. J. ERASMUS. De ondergeteekenden maken door deze bekend, dat hunne winkels op zullen gesloten zijn. Ter Neuzen, 17 Mei 1895. G. WIELAND. ARIE H. DONZE. TER NEUZEN. op Zondag 26 Mei 1895, des avonds te 4$ uur, door het muziekgezelschap „A P O L L O" van Ter Neuzen, directeur de heer W. Kaan. Nieuwe leden voor bovengenoemde societeit kunnen zich aanmelden bij den ondergeteekende tot Zaterdag 25 Mei 1895. Tevens wordt den leden in herinnering gebracht, dat hunne zoons slechts vrijen toegang hebben tot hun 18* jaar. Namens het Bestuur, A. G. J. E. SCHAGEN VAN LEEUWEN, Secretaris. A. s. Donderdag (Hemelvaartsdag) en de overige dagen der week poseert te Ter Neuzen van 's morgens 7 tot 's avonds 7 ure. TER NEUZEN, maakt het geachte publiek zoowel binnen als buiten bekend, dat hij met wederzijdsch goedvinden zich van zijn Meubelmakersknecht heeft ontdaan en liefst alles in vrede wil laten blijven. Hij heeft zich thans weder van een ervaren werkman voorzien en zal even als vroeger het werk zeer solied en aan concurreerende prijzen uitvoeren, waartoe hij zich minzaam aanbeveelt, terwijl desverlangd alles wordt afgehaald en weder thuis bezorgd. De ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zij van af heden voor het 4e en 5e district zijn aangesteld als agenten der Stoommeelfabriek voorheen NICOLA KOECH- LIN C0., Geestbrug bij 's Gravenhage. Onder aanbeveling Middelburg, Markt K 6. Telegram-adres Haman Zonen, Middelburg. Zij die indertijd hunne loten ter inwisseling aan ondergeteekende gaven, kunnen de nieuwe vau heden af afhalen tegen betaling van 5 cent voor het zegel. Wenscht men ze per post te ontvangen, dan zendt men voor port en zegel 10 cent. Men haaste zich 1 Juni Trekking. P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen, 22 Mei 1895. Boekhandelaar. Vergadering van Maandag 20 Mei 1895. Voorzitter de heer H. C. E. van IJsselsteijn. Verder aanwezig alle leden met nitzondering van den heer Vande Velde. De nofuleu der vorige vergadering worden gelezen eh goedgekeurd. Daarna geeft de secretaris lezing van het jaarverslag over 1894, zooaU dit luidt na de wljzigingen door de commissie er in aangehracht. Met algemeene stemmen wordt dit aldus vastgesteld en zal er op de gewone wijze mede gehandeld worden. Hiernadoet de Voorzitter mededeeling van verschillende inge- komen stukken, welke voor kennisgeving worden aangenomen. De Voorzitter bespreekt de wenschelijkheid van het zenden van een schryven aan de Prov. Staten dezer provincie, waarin wordt gewezen op de gebrekkige correspondentie van den prov. stoombootdienst tussehen Ter Neueen en Vlissingen. Spreker zon tevens een wenk willen geven hoe verbetering is aan te brengen. Daar de boot Zaterdags naar Hoedekens- kerke vaart is deze zelden op tijd hier terug en wordt de correspondentie te Vlissingen op den trein van I uur gemiat. Dit waa vroeger ook 's Woenadags hat geval tot de boot die via Hoofdplaat komt den dienst naar Hoedekenskerke is gaan verrichten. De dienst op Hoedekenskerke kon volgens spreker 'a Zaterdags beat vervallen, daar bijna geen reizigera vervoerd worden. Wil men ze evenwtl behouden, dat men dan een eipresse boot zendt of wel ook dien dag van Hoofd plaat laat varen. Ook het aanleggen ta Borssele geeft veel oponthoud, daar de boot het tot heden gevolgde vaarwater nemende een omweg van een kwartier maakthierdoor loopt men dee morgene gevaar de eorraspondentie op den trein naar Holland te missen, niettegenstaande men toch zeer vroeg op reis is. De reia naar Borssele zou kunnen verkort worden als gebruik werd gemaakt van het vaarwater van hier naar Ellewoutsdijk. Als aan het Ministerie van Marine om afbakening wordt verzocht geschiedt dit. Ook het vee-vervoer doet dikwijla de correspondentie missen, daar dit veel opont- houd heeft, waarom daarvoor volgen6 spreker een particuliere boot in de vaart moeit worden gesteld, er zjjn nu toch 4 booten. Eenige discuasie wordt hierover gevoerd, waarbij de heer Van Rompu opmerkt dat gebruik maken ran het vaarwater tussehen Ter Neuzen en Ellewoutsdijk weinig vastheid biedt daar dit zich zoo dikwijls verlegt. Besloten wordt nan Ged. Staten een ichrijven te zenden in den zin als door den Voorzitter if gesproken, en een afschrift te zenden aan de leden der Prov. Staten in dit district, terwijl tevens den heer Van Hompu verzocht wordt dit schrijven in de a. s. vergadering der Staten ter sprake te brengen. Niets meer te behandelen zjjnde sluit de Voorzitter de vergadering. filontenisse* Huwelijks-aangiften. 3 Mei. Jacobas Cornelia de Wit, oud 38 j., weduwn. en Euphemia Maria Fassaert, oud 26 jjd. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Mei. Joannes Francies van de Voorde, oud 29 j., jm. en Maria Euphebia van Jole, oud 27 j., jd. Cornelia Francies Fruijiier, oud 30 j., jm. en Maria Louisa van Steene, oud 30 j., jd. Anthony de Maagt, oud 34 j., jm. en Ida Morcus, oud 25 j., jd. Jacobus Broekaert, oud 30 j., jm. en Anna Catharina van Goethem, oud 22 j.. jd. Geboorten. 4 Mei. Aloijsius, e. van Jan Francies Bogaert x. van Regina de Vree. 5 Mei. Victor Alexander, z. van Arthur van Damme en van Maria Dorothea Neve. 9 Mei. Alphons, z. van Andries Asselman en van Rozalia Dan- kaart. Anna Maria, d. van Petrus Baart en van Isa bella Eggermont. Anna Maria, d. van Adriaan van Sikkelerus en van Anna Maria Krijmer*. 12 Mei. Leo Petrus. z. van Jan Baptist Joossen en van Maria Coleta Rosseel. Josephus, z. van Jan Francies de Vijlder en van Apolonia van Kruijssen. 14 Mei. Maria Petronella Char- lotta, d. van Eduardus Augustinus Verbist en van Anna Maria Adriaansens. Overlijden. 2 Mei. Barbarina Sameel, oud 2 d., d. van Petrus en van Petronella Suij. 10 Mei. Johannes Wilhelmus van Sikkelerus, oud 17 j., x. van Petrus en van Rozalia Cornelia Kuijpers. 11 Mei. Joseph Aarsen, oud 69 j., weduwn. van Cornelia Talboom. Trekking van Maandag 20 Mei. 5de klasse. 9de lyst. Prijzen van 100 en daarboven. No. 9388 J 1000. No. 4501 11684 17761 18822 20219 400. No. 42 5305 11467 11552 16374 200. No. 1768 3132 3264 3456 5460 6250 7217 10640 13192 13790 14244 16402 18645 20786 20982 100. Prijzen van J 70. 11 84 185 272 324 392 457 765 947 1005 2498 4214 2500 4362 2652 4372 2700 4402 2723 4460 2774 4595 2817 4624 2869 4711 2906 4732 3008 4791 6810 6973 7025 7104 7180 7319 7566 7594 7595 7606 8809 10672 13594 8832 11101 13692 8896 11160 13721 8957 11227 13743 8964 11312 13849 9057 11431 14056 921" 11483 14166 9406 11577 14205 9410 11745 14211 9478 12063 14231 16557 17007 17100 17221 17263 17286 17342 17449 17571 17607 18585 18729 18782 19219 19292 19456 19478 19553 19562 19569 1015 3028 4880 7611 9481 12070 14352 17611 19853 1121 3149 4943 7835 9484 12196 14455 17638 19885 1219 3301 4986 7836 9676 12201 14483 17811 19897 1399 3427 5138 7841 9773 12303 14521 17874 19913 1523 3459 5212 7974 9918 12316 14616 17971 20031 1684 3574 5215 8066 9967 12344 14793 18001 20205 1777 3621 5404 8091 10038 12443 14802 18048 20284 1828 3796 5406 8092 10056 12519 15364 18098 20297 1862 8811 5641 8153 10092 12590 15723 18190 20454 1907 4008 5777 8211 10128 12658 15869 18341 20521 1933 40)2 5941 8221 10253 12951 15876 18348 20539 2084 4013 6091 8355 10276 13045 15921 18395 20605 2149 4063 6235 8389 10420 13171 16086 18518 20643 2229 4120 6380 8406 10594 13298 16126 18524 20927 2322 4136 6557 8527 10621 13406 16275 20980 2410 4162 6761 8589 10656 13444 16336 Trekking van Binsdag 21 Mei. 5de klasse. lOde lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 15531 15000. No. 3090 6043 7085 f 1000. No. 210 6630 7815 15704 16304 400. No. 7004 9800 12451 19407 200. No. 4296 5661 6960 7124 10419 12333 16210 100. Prijzen tan 70. 26 2462 82 2464 315 2489 373 2724 508 2754 537 2811 575 2879 636 3015 756 3107 793 3206 815 3276 849 3369 895 3410 984 3417 1082 3481 1067 3731 1286 3732 1495 3877 1498 3882 1706 8925 1863 3933 2018 4000 2094 4187 2112 4193 2283 4195 2329 4345 4424 4564 4573 4901 4962 5049 5130 5316 5461 5692 5712 5793 5970 6183 6386 6652 6671 6758 6913 7064 7082 7239 7306 7405 7467 7533 7673 7780 7981 81S3 8364 8379 8535 8555 8574 8582 8612 8625 8724 8737 8835 9059 9122 9289 9524 9532 9637 9657 9673 9888 9927 10043 10050 10138 10156 10336 10386 10852 11133 11194 11204 11244 11303 11311 11450 11518 11642 11670 11716 11779 11827 12235 12390 12655 12721 12813 12882 12966 12969 13049 13107 13375 13417 13502 13533 1S538 13540 13561 13674 13712 14022 14299 14375 14575 14576 14608 14671 14677 14735 14847 14946 14952 14968 14996 15097 15833 15446 15943 15998 16088 16226 16239 16337 16357 16386 16886 17121 17173 17216 17227 17292 17343 17397 17398 17524 17534 17548 17557 17568 17573 17609 17676 17791 17833 17985 18123 18226 18248 18286 18290 18376 18393 18694 18734 18876 18893 18871 19070 19112 19199 19433 19441 19442 19516 19552 19611 19724 19732 19766 19785 19807 19827 19902 19912 20058 20144 20174 20422 20446 20506 20560 20578 20744 20867 20868 20970 lliddenprijs per 100 kilo: Tarwa f 6,75 a f Rogge 5,00 a Wintergerat 6,00 a Zomergerst /4,50 a Haver /5,75 a Erwten 7,50 a f Paardenboonen f 7,00 a f Duivenboonen f a f Witteboonen f a fBrnineboonen fa fj Boekweit f Lijnzaad a Aardappels f Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,80 a f Eieren per 26 atuks f 0,75 k f Er waren ter markt te koop gestald 11 stuks hoornvee en 59 varkens. Verkocht 6 stuks hoornvee en 21 varkens. S 5 Q VLAG. NAAM. M». Van en naar. Lading. Voor Ter leuzen 20 Eng. 8.8. Ann Webster 2241 Londen stukg. idem Avocet 3260 Liverpool idem idem Ethelbert 1386 Grangemouth kolen Tan Ter leucen 20 Eng. 8.s. Turquoise 1375 Duinkerken ledig idem Ethelbert 1386 New-Castle idem Voor Gent t 21 Eng. s.s. Altona 1909 Goole stukg. idem Ibis 3024 Liverpool idem Noor. bark Jean Bart 902 Drammen hout Van Genf i 20 Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen stukg. idem Frankfort 3268 Goole ledig 21 Deens. s.s. J. M. Madvig 4991 Blyth idem Eng. s.s. Ouse 1929 Goola stukg.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 3