Gemengde berichten. deze gaten lagen jongens, zwart gemaakt met lange grauwe baarden in een pij gekleed als aardmannetjes. Die sloegen met houweelen in den steenkolen- wand. Mijnwerkers in de gewone kleeding lagen geknield in boeken bij het licht van mijnlampjes en arbeidden. Auderen reden wagentjes op rails, beladen met kolen, de holte uit. Het was even eigenaardig als interessant en de Koninginnen met het gevolg stonden er langen tijd belangstellend naar te zien. Baron Peltzer Beerensberg, directeur der mijnen te Kerkrade, verklaarde de verschillende verrichtingen. Ten slotte had in dit museum een eenvoudige ceremonie plaats, die in haar indrukwekkende plechtigheid een diepen indruk maakte en niet licht, door wie er bij waren, zal worden vergeten. Tegen een hoogen wand hing een groot vierkant kleed. Dr. Fouquet verzocht H.H. M.M. toestem- ming dit weg te nemen en toen dit geschied was, zagen we tegen den witten muur een groot prachtig, door den heer W. van der Vliet geteekend portret vau II. M. Koningin Wilhelmina in lijst, met Haren naam in wapperend lint er boven. De burgemeester bood H. M. de Koningin nu een stnk rood krijt aan, gewikkeld in oranjezijden lint, dat door H. M> voorvaderen gebruikt is, en verzocht Ilaar, de goedheid te willen hebben Haren naam onder het portret te willen schrijven. H. M. beklom de kleine trap, die onder het portret gezet was en voldeed aan het gedane verzoek, met groote duidelijke letters schreef zij //Wilhelmina". De Koningin stapte de trap af en zij stond juist op den bodem toen een aardmannetje uit de rij der omstanders te voorschijn trad en Haar in dichterlijke woorden hulde bracht. Terwijl hij dit deed, kwamen twee aardmannetjes aan de voeten van H.H. M.M. op een draagbaar het geschenk neerleggeneen met zilrer gemonteerd kristallen kastje, op het deksel waarvan gegrift zijn deze woorden Aan Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. De vrienden van wetenschappen, letteren en kunsten, aangeboden in den St. Pietersberg 21 Mei 1895. Naast dit geschenk werden nog aan H.H. M.M. aangeboden twee exemplaren van het gedicht //De Pietersberg" door M. Beversluis, predikant te Barendracht, met een eigenhandige opdracht van den schrijver aan H.H. M.M. Minzaam werden deze geschenken aanvaard. Beide Koninginnen zeiden bij het verlaten van het museum der commissie dank voor de onver- getelijke oogenblikken, Haar in deze gangen bezorgd. Vervolgens eingen Zij, tusschen verlichting van gedeeltelijk ballons en gedeeltelijk vetpotjes de gangen verder door, tot voor de zoogenaamde druipsteengrot. Dit is een plaats waaruit den hooge, door een opening in een versteenden boom, druppels water neervallen in een steenen kom beneden. Het water is zeer helder en kan gedronken worden. Yoor de bron, waar de fanfare van St. Pieter, in een zijgang opgesteld, het volkslied speelde, namen H.H. M.M. even plaats op fauteuils en daar werd H. M. de Koningin, namens de gemeente St. Pieter door den burgemeester een huldeblijk aangeboden, een zilveren beker, verguld van binnen, met het opschrift //Aan Hare Majesteit Koningin Milhelmina der Nederlanden, aangeboden door de ingezetenen van St. Pieter, bij gelegenheid van Hoogst der- zelver bezoek in den St. Pieterberg op 21 Mei 1895." Ook dit geschenk werd door Il.H. M.M. aanvaard. De Koningin dronk uit den beker een teug van het water. Om vier uur verlieten H.H. M.M. den berg en keerden te vijf uur naar Maastricht terug. Het heeft velen in den lande getroffen dat Roermond, Limburgs tweede plaats, niet de eer van een Koninklijk bezoek waardig gekeurd is. De wendde de bankier zich tot zijn beide gasten. 't Is een plezierige overtocht en ge kunt dan met- een het medaillon zien „Welk medaillon?" vroeg Stieglitz snel. //U kent het wel, dat zoo precies op Feodora gelijkt //Zoo, zoo Hoe kan u dat belang inboeze- menj vergeef mij, uw naam is mij onbekend /Katara sprak de Pool ernstig. ,/Ah! een Griekschen naam, niet waar?" „De naam is dikwijls met het karakter van den mensch onafscheidelijk verbondeu," sprak Katara zwaarmoedig//er rust een vloek op mij en ik vrees eene misdaad te hebben begaan, toen ik de wildernis verliet om de wrekende Nemesis te spelen." ,/Mogelijk, senor," sprak Stieglitz droog //de mensch is gewoonlijk zelf de schuld van de meeste ongelukken, die hem treffen, omdat hij het leven als een drama en zichzelf als de hoofdacteur bescliouwt. Gooi alle fantasie over boord en deel mij van avond bij een goed glas Duitsch bier uwe geschiedenis mede; gij zult een opmerkzaam toe- hoorder in mij vinden, die de Nemesis practisch weet te handhaven. Waarom moet iemand als gij zich in de wildernis levend begraven in plaats van het leven te genieten en mede te werken aan het heil der maatschappij z/Ik geloof niet, dat dit de moeite loont; de wereld is ondankbaar en wreed. Wat men onder mensch- heid" verstaat, is een bont door 'elkander geworpen gezelschap, welks hoofdbestanddeelen zijnzelf- zucht, leugen, valschheid, huichelarij enijdelheid, een gezelschap, dat ik niet zou willen inruilen tegen de dieren der wildernis archief-quaestie van het vorige jaar schijnt hieraan niet vreemd te zijnin Roermond ziet men dan ook in het passeeren dier plaats een straf. Toch draagt men in Itoermond deze straf waardig, hoe zeer men ook gegriefd is. Door het bedanken van den heer Huvers voor Goes, zegt men dat van anti-revolutionaure zijde zal worden gecandideerd de heer Joh. Oele te Kapelle. Uit 's Gravenhage meldt men Blijkens een gister aan het departement van kolonien van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie ont- vangen telegram, is de gewezen Radjah van Lombok, tengevolge van een hartverlamming, overleden. De ontvangst van generaal Vetter te Am sterdam zal den 6 Juni ongeveer op de volgende wijze plaats hebben Aan het station zullen zich vereenigen de leden der commissie van ontvangst, de autoriteiten en alle hier in het land vertoevende oud-strijders van Lombok, voor zooveel deze gehoor zullen geven aan de uitnoodiging der commissie, die de reiskosten voor hare rekening neemt. Na de ontvangst begeeft men zich naar het stadhuis, waar de burgemeester den generaal zal toespreken. Van daar gaat het naar het Paleis voor Volksvlijt, waar een concert wordt gegeven en de oud-strijders, onderofficieren en minderen aan een gastmaal zullen worden genoodigd. Des avonds zal dan nog een schitterend vuurwerk op den Amstel worden ontstoken. De oorspronkelijke commissie van voorbereiding, de heeren v. d. Berg, v. Leeuwen en Schmitz, heeft zich nog enkele heeren geassumeerd, onder wie de heeren J. Boissevain, Martin Wolff en Van Lennep. De Tel. ontving het volgende telegram uit Nederlandsch Indie Het dagblad De Locomotief verschijnende te Samarang, gaat voort met het publiceeren der voor- stellen, die door den heer J. Mullemeister, lid van den Raad van Indie, zijn gedaan als uitvloeisel van de bekende, hem opgedragen zending. De reorganisatie van het departement van het binnenlandsch bestuur, zooals die door den heer Mullemeister wordt voorgedragen, komt in hoofd- zaak hierop neer De vijf residences: Krawang, Pekalongan, Japa- ra, Bagelen en Probolinggo zullen worden opge- heven. Sommige afdeelingen en districten zullen vereenigd worden. De financieele positie der assistent-residenten, die na deze hervorming overblijven, zal nader geregeld en verbeterd worden. De waardigheid van Patih zal worden afgeschaft, terwijl de wedono's voortaan door Europeesche kler- ken zullen worden bijgestaan. Een aanvaring van het Nederl. stoomschip z/Conrad" van Batavia naar Amsterdam, met het Eng. stoomschip Sully, van Swansea naar Marseille, vond plaats in den nacht van Vrijdag op Zaterdag 1.1. des nachts te 2 uur, op 54 mijlen van Carthagena. Negentien man van de Sully werden gered, doch de gezagvoerder en een jongen zijn verdronken. Ten behoeve van het stoomschip Conrad," dat na in aanvaring te zijn geweest met schade aan den boeg en de voorpiek vol water te Carthagena is binnengeloopen werd het gouver- nements droogdok door de Spaansche regeering ter beschikking gesteld, en zal de Conrad nu daarin worden gezet, om nader te worden onderzocht. Het schriftelijk gedeelte van het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid als hoofd- onderwijzer of hoofdonderwijzeres zal dit jaar plaats hebben op 26 Juni e. k., de mondelinge examens zullen aanvangen op 17 Juli d. a. v. De commissien, met het afnemen dezer examens belast, zullen zitting houden te Breda, Arnhem, Haarlem, Utrecht, Zwolle en Groningen. z/Nu, dat laat zich hooren Ik heb er echter in mijn veelbewogen leven reeds velen op dergelijke wijze hooren redeneeren, die het woud wegens de boomen niet zagen en die door de eigen zelfzucht zoodanig verblind waren, dat zij anderer gebreken door het vergrootglas van eigen feilen aanschouwden. Een slecht mensch, geloof ik, heeft nwen levenslust en het geloof in het edele deel der menschheid vernietigd, Katara Moogt gij daarom de maatschappij haten Ik geloof, dat gij, trots uw langdurig verblijf in de wildernis, trots uwen haat, nog altijd te veel idealist zijt gebleven, en dat gij, in plaats van het heden en de toekomst in het oog te houden, altijd maar door blij ft staren op een smartvol verleden. Dat is even dwaas als uwer on waardigIn elk geval, ik ben zeer nieuwsgierig om iets meer van uwen //doodsvijand te hooren, dus tot van avond Hij drukte den in niet geringe mate verbluften Pool de hand, wenkte de beide anderen toe en was in een oogwenk buiten. Wilhelm zag zijnen vriend bezorgd aan, die op eenmaal luidkeels begon te lachen om de straf- predikatie van den politieman. //Stieglitz is een ferm man," sprak de bankier ,/een eerlijk en rechtschapen karakter, aan wien ge u zonder terughouding kunt openbaren." „We zullen zienmompelde Katara. (Wordt vervolgd.) Te Rotterdam heeft zich eene commissie gevormd, ten einde aldaar een afdeeling op te richten van den //Neerbosch-weezenbond". In verschillende opzichten zullen de leden elkander behulpzaam zijn, wanneer zij steun behoeven. Verder zullen de belangen der weesinrichtiug ten zeerste behartigd worden als een uiting van dankbaar- heid voor de opvoeding en behandeling daar genoten. Bij de laatste loting voor de nationale mili- tie had te Middelburg een geval plaats dat voor den betrokkene onaangename gevolgen heeft gehad. Men schrijft daaromtrent het volgende Een loteling, die een dienstplichtig nummer had getrokken, kwam bij den militieraad reclameeren wegens broederdienst. De militieraad verklaarde hem dienstplichtig omdat zijn broeder was ontslagen uit den dienst, wegens gebreken in den dienst ont- staan. De betrokkene beweerde dat zijn broeder was ontslagen wegens gebreken in en door den dienst bekomen. Men deelde hem mede, dat hij binnen 10 dagen in hooger beroep kon komen bij Ged. Staten. Hij heeft daar echter geen gevolg aan gegeven. In Januari, toen de militieraad zitting hield ter keuring van rempla9anten en nummerver- wisselaars, verschijnt ter keuring als remplaijant het jonge mensch in quaestie. Men deelt hem mede, dat hij niet kan aangenomen worden als remplacant daar hij dienstplichtig is. Men vraagt hem waarom zijt ge niet op de tweede zitting verschenen, waarop hij antwoordde, dat de burge meester vau Vlissingen hem gezegd had, dat het niet noodig was daar zijn broeder was gepensioneerd wegens gebreken in en door den dienst ontstaan. Op verzoek van den militieraad begaf hij zich naar Vlissingen om de bewuste stukken ter over- tuiging te gaan halen. Hij voldeed er onmiddellijk aan en de militieraad erkende de juistheid, doch kon er niets aan doen. Hij wendde zich daarop met een adres tot de Koningin-Regentes, waarop gunstig werd geadviseerd door den commissaris der Koningin, door den militieraad en door den burgemeester van Vlissingen. Niets mocht eveuwel batende jongeling, die remplft9ant had willen worden, om met het geld daarvan een hypotheekje op het huisje van zijn moeder af te lossen, werd ingelijfd en is thans dienende. De oorzaak van het gebeurde is te wijt.en aan een schrijffout aan het ministerie van marine met het woordje niet begaan en aan den burgemeester van Vlissingen, die den betrokkene adviseerde niet naar de tweede zitting van den militieraad te gaan, als zijnde onnoodig. De Koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen, thans afgezien tot aankoop van eenige gebouwen op den Peperdijk, heeft alsnu besloten een steenen gebouw van 60 meters leugte op te richten, naast "het gebouw voor de electrische ver lichting tot op eenige meters afstand van de tegen- woordige kopergieterij, die onvoldoende is gebleken. Het steenen bijgebouw naast de kopergieterij, dat vddr omstreeks 3 jaren gebouwd werd, wordt thans afgebroken, omdat er ruimte noodig is voor het bouwen van het stoomschip Koningin Wilhelmina. Zeer waarschijnlijk wordt later de bestaande kopergieterij, als het nieuwe gebouw gereed is, afgebroken, ten einde ook dddr meer ruimte te krijgen voor het bouwen van groote schepen. TER NEUZEN, 22 Mei 1895. Als gewoonlijk alleen des voormiddags op Hemelvaartsdag bij de Ned. Herv. alhier gods- dienstoefening gehouden wordende, heeft men nu besloten ook des namiddags op dien dag godsdienst te houden, evenals in zoo vele andere gemeenten in ons vaderland. Blijkens de daarvan in ons vorig nummer voor- komende annonce hebben dan ook de broodbakkers alhier gezamenlijk besloten, op dien dag hunne bakkerijen te sluiten. Bij de herveiling op gisteren alhier van de hofstede enz. in de polders Eendragt en Groote Huissens, gemeente Zaamslag, is weder geen genoeg- zaam bod daarvoor gedaan en heeft alzoo den verkoop geen voortgang gehad. Te Kruiningen werd in de vorige week eene hofstede publiek verkocht, ter grootte van ruim 37 hectaren voor den gemiddelden prijs van f 1625 per hectare. De heer Becker te Brussel werd daarvan kooper, en is daarmede het groot aantal hofsteden op Zuid-Beveland, die aan buitenlanders behooreu, weder met een vermeerderd. Naar wij vernemen zal ter gelegenheid van de inhuldiging van zijn vaandel, door het fanfaren- gezelschap //Vlijt en Volharding" te Hulst, op Zondag den 23 Juni a. s. een muziekfeest worden gegeven voor harmonie- en fanfarengezelschappen en zijn,tot deelneming daaraan,bereids verschillende vereenigingen uitgenoodigd. Men schrijft ons uit Axel dd. 21 Mei. In eeue heden gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden van den polder Beoostenblij benoorden werd het voorstel om de wegen in dien polder door bekeiing te verharden, met 11 tegen 16 stemmen verworpen. Heden overleed alhier C. van de Veeke, de oudste ingezetene onzer gemeente. Hij werd alhier geboren den 25 Mei 1809. Verdacht van diefstal met inbraak ten nadeele van Pa D„ werd eergisteravond gevankelijk binnen- gebracht A. v. C., werkman alhier. Heden morgen werd hij naar Middelburg getrans- porteerd. Zaamslag, 22 Mei. Heden voormiddag ongeveer half 8 uur is een nagenoeg 6jarig kind van Jac. Verhelst op weg naar school zijnde, overreden door een met hout beladen wagen. Een der achterwielen reed dwars over het hoofdtengevolge van de belangrijke kwetsuren overleed bet kind oogen- blikkelijk. De voerman kan aan dit droevig feit geenerlei schuld hebben. Sas van Gent. Ook in de naburige Belgische gemeente Wijnkel hebben zich gevallen van mond- en klauwzeer voorgedaan, waarom de vergunningen verleend aan veehouders in deze en andere ge meenten tot weiding in de Belgische gemeenten Wachtebeke, Selzaete en Assenede voorloopig zijn geschorst. Hulst. Eergister middag omstreeks 4 uren had W. Serrarens van Kloosterzande aan't station alhier 't ongeluk tusschen de buffers van twee groepen wagens te raken. Bij spoedig ingeroepen hulp van den geneesheer verklaarde deze, dat 't leven van Serrarens in gevaar was. Daar 't verboden is de wagens zonder verlof van den chef en zonder toezicht van beambten te verplaatsen, wordt 't, geval aan onvoorzichtigheid toegeschreven. De ongelukkige is vader van 7 kinderen. RECHTSZAKEN. Arrondissemeuts-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 21 Mei de volgende vonnissen uitgesproken A. A. G., oud 18 j., werkman te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. A. d. K., oud 18 j., dienstknecht te Clinge, is wegens mishandeling van een dier veroord. tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. 1°. P. A. v. d. B., oud 21 j., arbeider, 2°. C. L. v. H., oud 17 j., voerman, beiden te Clinge, 3". C. L S., oud 28 j., klompenmaker te St. Jansteen, 4°. A. L. v. D., oud 22 j., arbeider te Clinge, 5°. R. V., oud 21 j., 6°. C. V., oud 24 j., klompenmakers, 7°. S. v. D., oud 25 j., landbouwer, alien te St. Jansteen, 8°. P. F., boomsnoeier te Kemseke-Tromp (Belgie), 9®. G. B., 10®. P. D. P. T., oud 81 j., klompen makers te Clinge, zijn wegens huisvredebreuk veroord. ieder tot f 8 boete of 8 dagen hecht. P. v. d. B., oud 22 j., werkman te Axel, is wegens mishandeling veroord. tot f 8 boete of 8 dagen hecht. Men schrijft uit Amsterdam De operatie is volkomen gelukt. Bovendien is de patient niet bezweken, hetgeen anders (volgens doctoren) bij //gelukte" operaties wel het geval kan zijn. Trouwens, de physieke constitutie van den patient is blijkbaar door de goede zorgen van den bouwmeester, den heer Jean Vogler, zoo solide, dat hij niet alleen een groote open wond kan verdragen in elk van zijn beenen, waar het zeker voortdurend in en uit zal stroomen van be- zoekers, maar dat hij bovendien een ingewand van trappen, salons met champagne en wat daar bij behoort, een Rumeensche kapel, enz. enz. kan verdragen en nog drie verdiepingen met een champagneflesch op zijn rug kan torsen. Alles zonder boos te worden of zelfs maar even zijn slurf te bewegen, al is hem voor zijwaartsche schommelingen bij stormweer een amplitude van 50 cM. toegestaan. Ook de aanhoudende regen bracht hem niet uit zijn humeur en evenmin had de regen eenigen ontmoedigendeu invloed op de gasten (onder wie de Fransche consul-generaal, de heer Jacquot) voornamelijk omdat zij er binnen in den grooten olifantbuik geen last van hadden. De administrateur de heer G. Koch (eigenaar is de heer W. Besken) die als komak met den olifant al heel wat plaatsen heeft bezocht, verzocht zijn gasten eerst een glas op onze Koningin te ledigen en toen klommen de meesten naar harte of beter naar beenenlust rond in het gevaarte van 74000 K.G. ijzer (benevens het noodige hout) dat tot de kurk van den Heidsieck 45 meter hoog is. On noodig te zeggen dus dat men van elk der vier verdiepingen een ,/klimmend" genot heeft door het mooie uitzicht niet alleen over de tentoonstelling maar ook op de stad en haar omstreken. De olifant zal zeker wel een van de aantrek- kingspunten der tentoonstelling worden. Extra entree (10 cent) betaalt men alleen voor de bovenste verdiepingen, die den toren vormen. Zondag-middag werd in het Onthouders- gebouw te Groningen een bijeenkomst gehouden, zooals tot nog toe zeker zeiden in ons land heeft plaats gehad. Door eenige Christelijke vrienden waren nl. het dieustpersoneel van tenten, spellen en kramen, alle orgeldraaiers, muzikanten, kunsten- makers, zoowel vrouwen als rnannen, alsmede hunne kinderen, die te Groningen gedurende de kermis verblijf houden, uitgenoodigd tot een gezellig samenzijn. Niet minder dan pi. m. 500 personen hadden aan deze uitnoodiging voldaan.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 2