Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderea. tot mt (Ptiboti, No. 3152 Zaterda^ 18 Mei 1895. Binnenland. 35 Jaargan^. ABONNEMENT- Per dne maanden biuuen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Groot,ere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van SOU regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze couraiit belvoort een bijvoegsel. Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. Openbare Vergadering op Mmilulng *0 Mei 1895, des namiddags 8 uur. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. folitieli Overzicht. Eergisteren is in den Duitschen Rijksdag eene levendige discussie gevoerd over de interpelbitie van den liberalen afgevaardigde Rickert, betreftende hetgeen door de regeering moet wordeD gedaan tot verzekering van de geheimhouding bij ver- kl<Al'lf]!artijen, behalve de conservatieven, verklaar- den zich voor het behoud van de geheime stemming. Daar de conservatieve afgevaardigden in grooten getale de vergaderzaal verlieten, waardoor geen voldoend aantal leden aanwezig was, kon geen stemming worden geliouden. De nitslag der behandeling van de Umsturz- Vbrlage in den Rijksdag moge voor de Duitsche regeering onaangenaam zijn, de debatten schijnen den Keizer zeer voldaan te hebben. De Stani weet mede te deelen, dat de heer Von Roller Zaterdag uitriep,/Het ontwerp is dood, leve het ontwerp 1" Dat zou niet meer of minder zeggen willen dan ontbinding van den Rijksdag, nieuwe ver- kiezingen en daarna weder indiening van het ontwerp. Docb de meening is gewettigd, dat ook een nieuwe Rijksdag niet veel smaak in het ontwerp 8 De Europeesche gedelegeerden van de Armenische enquete-commissie hebben het tooneel der gruwelen bezocht en zich persoonlijk overtuigd, dat de ver- halen van de Armenische getuigen met overdreven waren Overal werden de sporen gevonden van de aangerichte verwoestingen en de afgrijselijke moorden. De gedelegeerden vertrokken den 5 Mei mt Mush en zagen al sooedig de verkoolde puinhoopen van de dorpen Shenik en Gemal, gelegen te midden van verwoeste velden. Ten slotte bereikten zij Ghelic Guzan, waar 120 huizen totaal verbrand waren en de weinig overgeblevenen der bevolking in ellendige hutten wonen. Het hoofddoel van den tocht was de waarheid te controleeren van de verhalen over de twee kuilen, waarin de vermoorde inwoners bij massa's FBUILLBTON. TWEEDE DEEL. 28) In stilte, zonder dat het door oningewijden ook maar in 't minst vermoed werd, had hij een speel- bank opgericbt, en daar kreeg hij met de eene hand weer wat hij met de andere soms uit- deelde. Onder de bekenden, welke Rosalie lner aantrol, bevond zich ook de familie van een schatrijken Hamburger koopman, uit echtgenoote, zoon en dochter bestaande. Dietrich en Elma Dremser hadden zich bij Rosalie en liaar gevolg aangesloten, en de jonge man had zijne bewondering voor Feodora niet verlieeld, tot de moeder hem in't oor fluisterde, dat dit lieve meisje een vondeling was, een kind zonder naam, de pleegdochter van heel ordinaire burgerluidjes, met wie zijne familie zich tot geen prijs kon verbinden. Zij, de moeder, verwonderde zich, dat Rosalie dit meisje onder hare vleugelen genomen en het gewaagd had haar mee te nemen naar de badplaats en in te voeren in de fatsoenlijke kringen, wat haar beetje schoonheid toch niet kon rechtvaardigen. Doch wat kon men van die geemancipeerde dame anders verwachten? Onverklaarbaar was het van den jongen Hegedorff, dat hij, die vroeger het hof maakte aan Elma en zijne liefde had beantwoord gezien, thans die naamlooze vondeling naliep en de arme Elma liet zuchtendat was ongehoord, meende de diep gekrenkte moeder. zouden geworpen zijn. Die kuilen werden werkelijk gevonden, met verschillende overblijfselen van menschelijke liGhamen, maar het was duidelijk te zien dat de kuilen waren geopend en de lijken weggehaald. De Fransche, Russische en Engelsche gezanten te Konstantinopel hebben den sultan een voorstel overhandigd tot hervorming van het bestuur in Armenie. Dit ontwerp omvat algemeene amnestie voor de politieke veroordeeldende benoeming van een Europeeschen commissaris, belast met het toezicht op het tot stand komen der hervormingen verkiezing van een derde van het aantal gouver- neurs in Armenie door de Christenenrecht van veto der mogendheden tegen de benoeming van de door de Porte aangewezen gouverneurs, die verdacht worden van vijandige gezindheid tegen de Christenen. Eindelijk zouden de Armenische vilayets bestuurd worden door een gemengde commissie van Mohammedaansche en Christelijke onderdanen van den sultan, zou de gendarmerie voor de helft uit Christenen en voor de helft uit Mohammedanen moeten samengesteld zijn en zouden de Koerden ontwapend moeten worden. Het gisteren verschenen nummer van la Yie contemporaine bevat een lezenswaardig artikel van Marcel Dubois, den bekenden hoogleeraar in de koloniale geographie aan de Sorbonne te Parijs, over Europa en Oost-Azie. De schrijver keurt de houding van Frankrijk goed, doch alleen uit vriendschap voor Rusland. Want voor den Euro peesche handel ziet hij in de gebeurtenissen, die in Oost-Azie zijn afgespeeld, weinig voordeel. De hoop, dat China of Japan een grooter handelsgebied zullen opleveren en den vreemden koopman harte- lijker zullen ontvangen dan tot nog toe, is vrij wel denkbeeldig Japan is rijk aan industrieelen het bevat groote rijkdommen aan grondstoffen de handelsgeest is zeer ontwikkeld en de Japansche arbeidskrachten zijn talrijk en goedkoop. Japan zal den vreemden handel geheel buiten- sluiten en Europa kan met hoop op eenigen uit- slag geen handelsstrijd aanbinden in het verre Oosten. Het zal niet zoo lang duren, of Japan en China zullen niet alleen volkomen in staat zijn zelf in al hunne behoeften te voorzien, doch zelfs groote concurrenten worden voor den Europeeschen handel. Frankrijk, dat de minste belangen heeft bij den Oost-Aziatischen handel, zal daarvan het minst te lijden hebben, als het zich maar geen illussien schept. Doch voor Engeland, de Vereenigde Staten en Duitschland zal de voortgaande ontwikkeling van Japan een groot materieel verlies zijn. m- 1 Zoo ontliep de zoon de schoone Loreley, en kwam met de goudstukken zijns vaders terecht in de armen van den goedaardigen, vroolijken Gwinn, die den besten troost voor hem bezat in spel en bekerklank. Mylord, zooals zijne jonge vrienden hem noemden, wist alien tegen Feodora op te zetten. //We zullen haar naar de herberg terug zenden z/Daar zal zij ons bedienen //Niet te haastig, mijne heeren meende Mylord. z/Maar weg moet ze, want ze past niet in deze kringen, doch altijd gentlemanlike blijvenwij blazen haar weg zoo Mylord blies met voile kaken den blauwen damp zijner echte Regalia in de lucht en stelde daarna zijn plan vast, dat reeds den volgenden dag moest worden uitgevoerd door Albions jongeling- schap. z/Hebt ge soms ook een blauwtje geloopen, My lord vroeg Dietrich Dremser met zware tong. z/We hebben ons alien verwonderd over uwe betrek- kingen tot de madame Mylord dronk behoedzaam een glas water. z/Waarom verwonderd Ik eer den ouder- doin yes! Oorzaak? Spleen hebben de britten altijd De jonge Engelschen lachten dat ze schaterden om die grap. z/Alles heeft een oorzaak!" riep Dietrich met lieete keel. //Spleen, ja, hebben alle Engelschen Maar, wat deert u het Duitsche meisje, Mylord en gentlemen Ik werp mijn handschoen toe aan ieder, die haar te na komt Hij was te zwaar van hoofd geworden door den wijn, wist niet meer wat hij zeide of deed, gierde Men meldt uit Nijmegen van Dinsdag Van alle officieele gebouwen, van bijna alle woningen en ook langs den weg, dien H.H. M.M. naar het hotel afleggen, wapperen vlaggen. Bij het station maakt de bloemenversiering, een reuzen-bouquet der //Verfraaiings-vereeniging", een keurig effect, zoomede aan het begin der Spoorstraat de geplaatste eerepoort, bestaande, uit twee hooge, rood met goud geschilderde obelisken, eindigende in een ouden vestingtoren, gedekt door de Keizerskroon, terwijl bovenaan wimpels van oranje, en van rood, wit en blauw wapperen. De Koninginnen en gevolg arriveerden hier op tijd. Duizenden hadden zich voor het station, langs den Spoorstraat, den Nassausingel en op het Keizer Karelplein opgesteld om H.H. M.M. te begroeten. H.H. M.M. werden ontvangen door den burge- meester van Nijmegen in ambtscostuum en den garnizoens-commandant. De burgemeester onderhield zich nog al lang met de Koninginneneerst sprak hij lang met Koningin Wilhelmina, daarna met de Koningin- Regentes. Hierna begroette de commandant van het garnizoen te Nijmegen, majoor Van Vlierden, de vorstelijke personen. Thans begaven de Koninginnen met gevolg, door de keurig versierde en afgesloten vestibule, zich naar de gereedstaande rijtuigen. Overal waar de koninklijke stoet passeerde, en ook bij aankomst van H.H M.M. aan het //Keizer Karel Hotel" klonk het luide //Lang leven de Koninginnen I" Eenige oogenblikken later na herhaalde vreugde- betuigingen van de menigte, vertoonden beide Vorstinuen zich op het balcon en knikte de menigte vriendelijk toe. Nog langen tijd bewoog zich eene dichte menigte in de buurt van het Keizer-Karel Hotel. Woensdagmorgen te half elf reden H.H. M.M. 's Hertogenbosch binnen, dat schitterend getooid was om haar een waardige ontvangst te bereiden. Aan het station werden haar verschillende bouquet- ten aangeboden en verschillende autoriteiten voor- gesteld. De Koningin was gekleed in een elegant kleedje van gedamaseerde zijde, met een geschulpte kraag van Brusselsche kanten, en een ronden hoed van geel stroo met witte veerde Regentes droeg een satijnen japon, rijk met passementen en gitten gedecoreerd. Vervolgens ging het in optocht, waarbij de het nog eenige oogenblikken uit, sarde den Engelsch- man, zonk dan plotseling met het hoofd op de tafel en was ingeslapen. ,/Laten we hem zijn brutaliteit betaald zetten werd er geroepen. z/Neen riep Gwinn gebiedend, //hij wist niet wat hij zeide." z/Een dronken mensch openbaart zijne gedachten hij zal er van hebben z/Tot geen prijs Het werd een woelig tooneel in Mr. Gwinn's salon maar deze bleef den lluitscher beschermen, die den //slaap des rechtvaardigen" sliep, ten laatste zelfs met de revolver in de hand. z/Wie mijn weerloozen gast mishandelen wil, dien schiet ik neder als een hondriep hij uit. z/Onzin //Wat, onzin P Pure ernstik wil niet met de politie in conffict komen ik wensch u alien een goeden nacht En Mylord praatte de opgewondenen de deur uit, terwijl Dietrich voortsliep. z/Dat voorspelt storm, dat is de kleine witte wolk aan den horizont," mompelde Mylord, toen hij somber op den slapenden Duitscher blikte. z/Zal ik hem wekken en naar huis sturen Hij schreed eenige malen op en neder en begaf zich daarna in zijne slaapkamer, waar hij eene fraaien reiskoffer opende en eene groote brieven- tasch te voorschijn haalde, welker inhoud hij zorg- vuldig nakeek. z/Nog altijd niet toereikend," mompelde hij on- tevreden. //Vier weken waren genoeg, ik had dezen domkop er niet tusschen moeten nemen, 't zal schandaal geven en de politie wakker maken eerewacht der burgerij een goed figuur maakte, door verschillende straten, onder een dreigende onweerslucht, langs het stadhuis, naar het gouver- nements-hotel, waar de Vorstinnen verwelkomd werden door de echtgenoote van den Commissaris der Koningin. Ongeveer te half twaalf verlieten H.H. M.M. het gouvernementshotel en begaven zich naar het Groot-Ziekenhuis, op haar tocht steeds toegejuicht door de menigte. Op haar gewone lieftallige wijze maakten H.H. M.M. kennis met de zieken in deze inrichting. De Regentes gaf aan eenige herstellende kinderen een lief bou- quetje, uit een mandjevol. Ook het militair hospitaal werd bezocht, waar de Regentes een jongen man, die hevig leed, vroeg wat hem scheelde. Een der doctoren noemde zijn kwaalverlamming. z/Ik hoop dat je weer gouw zult kunnen opstaan", zoo sprak H. M. hem daarop deelnemend toe, en de militair was daarover zoo getroffen, dat hij in snikken uitbarstte. Te half een dejeuneerden H.H. M.M. in het gouvernements-hotel met verschillende aanzieulijke personen. Van twee tot vier uur werd audientie verleend, die zeer druk bezocht werd en waar ook de geestelijkheid, met den bisschop aan het hoofd, hare opwachting maakte. Daarna werd nog een bezoek gebracht aan de gerestauteerde St. Janskerk, en van daar was de tocht naar de Illustrc Lieve Vrouwen Broederschap, eene instelling van ouden datum, nl. van 1318. De uitvoering van eene kindercantate had op den terugweg plaats, maar leed door den regen. Toch bleven H.H. M.M. be- langstellend. luisteren naar het blijde kindergezang. Om half zeven begon het diner in de Staten- zaal van het gouvernements-hotel, H.H. M.M. door de Staten van Noord-Brabant aangeboden. Er waren ongeveer honderd twintig couverts. De Commissaris der Koningin sprak hier de Hooge gasten toe, sprak van het hooge voorrecht, dat der provincie door het bezoek ten deel viel en hoe de geheele bevolking dat op prijs stelde, en gaf haar de verzekering dat alle Noordbrabanders zullen medewerken om de moeilijke taak, die der Koningin wacht, door liefde en steun te verlichten. H. M. de Koningin-Regentes dankte den spreker voor deze woorden en uitte de beste wenschen voor het welzijn der provincie. Het diner liep te kwart voor achten af. Te tien minuten voor negenen reden de Koninginnen weder uit, om de verlichting te beschouwen, die algemeen en fraai was. Te kwart voor tienen vertrokken zij weer naar Nijmegen. In den Bosch zette men echter het feest voort, zoo opgewekt en jolig, als dat alleen daar kan gevierd worden. Geen noodMijn pas is in orde en wij staan hier niet onder Duitsche controle Hij sloot de kostbare brieventasch weder en keerde tot Dietrich Dremser terug, die nog altijd sliep en snurkte als een beer. In diep nadenken verzonken bleef mr. Gwinn langen tijd voor hem staan, tot hij hem eindelijk de hand op den schouder legde en tamelijk onzacht uit zijn diepen slaap wekte. z/Wat is het droomde de jonge man verwilderd, z/wat wilt ge, mama z/Wordt eens goed wakker! Wie kan in de tegenwoordigheid van een gentleman slapen Dietrich stond snel op, staarde om zich heen en sloeg zich misnoegd voor het voorhoofd. //Ingeslapen mompelde hij beschaamd. z/Daar is de champagne de schuld van, dat goedje was te slecht, pardon, Mylord, ben ik alleen achter gebleven z/Geheel alleen,- mijnheer Dremser O yes, de gentlemen waren woedend op u z/Op mij In den slaap beleedigt men toch niemand i/O yes dat deedt ge zwetsen, sarren, ik moet u boksen, yes ,/Hm, daar weet ik niets vanhad wat te veel gedronken, kan het mij niet herinneren heb ik de Engelschen beleedigd i,0 yesIk zou in uwe plaats morgen wegstoomen, ik wil niets gehoord hebben." (Wordt vervolgd.) AEllZEISCHE COURAIT ■lit til nil verscli ijnt Maandag-, Woensdag- en Vrijilagaviiml bij «lei» uitgever 1*. J. V A S I) E S A ST IS E te Ter Weuzen. -- I I I, IHIIILWIL *i Helgoland was n.l. in dien tijd nog Engelsch grond- gebied. Het eiland behoort echter thans tot Duitschland.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1