Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. MNKSTilllM," No. 3151. Donderdag 16 IVlei 1895. 35" Jaar^an^. BEKENDMAKING. De Burgemeester der yemeente Ter Neuzen aanbesteden f0)f ill Binnenland. iBONNEMENI: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. het onderhouden van- en het doen van herstellingen en verfwerken aan de gebouwen en andere ge- meente-eigendommen, gedurende 1895. FEUILLETON. tek \ei msmi routm. Per dne maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■Sit blail verscliijut naamlag-, H'oenadae- en Vrijdajjavoiicl bij 'I en uitgever P. J. V A M II K I A W D E te Ter Meuzen. i B—BEwa—■bmm—n^MmBa maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 1(5 Mei 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 13 Mei 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag, 20 Mei a. s., des voormiddags 10 uren, in het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, in twee perceelen Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie en is aldaar in afdruk verkrijgbaar, tegen betaling van 75 cents. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester. Ter Neuzen, 7 Mei 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. De Ind. Beige berekent de kansen van bet pro- tectionistisch wetsvoorstel, dat thans bij de Belgische Kamer aanbangig is en dat tot zeer breedvoerige debatten aanleiding geeft. Het blad meent, dat er in de Kamer 78 tegenstanders van het ontwerp kunnen gevonden worden, en welde liberalen, de vertegenwoorders van Brussel en Antwerpen en de vrienden van den heer Beernaert. In dat geval zou de verwerping van het voorstel verzekerd zijnde meerderheid tegen de beschermde recbten kan 4 stemmen bedragen, als ieder op zijn post is en zijn plicht doet. TWEEDE DEEL. ,/Neen Tot geenen prijs, al hadden ook zeven dokters tegen haar samengezworen Daar heb ik het gelukkig mee getroffen, mijne vrouw gaat het huishouden niet uit, voor geen ding ter wereld 1" "Gelukkig man Zie maar eens met een enkel blikje naar de toiletten der dames hierGeen wonder, dat het badseizoen voor menigen echtgenoot de ruine is I" »Hm Dan zult gij het trouwen wel hebben afgezworen Ik geloof," vervolgde hij, na een oogenblik in de verte gestaard te hebben, „dat juffrouw Erstein met haar gevolg juist op de trappen verschijnt. Die dame is forsch en ferm, alleen reeds een weinig in 'tzaad geschoten, wat mij met al haar geluk zeer vreemd schijnt Hegedorff rimpelde het voorhoofd en sprak //Een weinig meer respect, vriend juffrouw Erstein lieeft al menig eminent huwelijk kunnen doen, doch niet gewild. Zij bemint de vrijheid te zeer en aclit zichzelve te hoog om op de eene of andere wijze als handelsartikel te gelden." vWat een vreemd begripGelukkig dat de rijken zich niet behoeven te laten bespotten, anders zou zij worden uitgelachen Spot hebben alleen de nietrijken te dragen. Dat wordt met den dag nog erger. Ik heb vier jongens en maar een meisje, en ik dank den goeden God daarvoor want er zijn arme, ongehuwde meisjes en ongelukkige Over de politieke gevolgen van die verwerping maakt het Belgische blad zich niet ongerust. Hoogsteus zal het ministerie genoodzaakt worden af te treden, doch dat is geen verliesen blijft het aan 't bewind, dan is het geen verrassiug. Dit laatste zou geheel in den geest zijn van het kabinet, en het toont zijn plannen, door zorgvuldig te vermijden de kabinetskwestie te stellen. Het blad hoopt, dat de Kamer de voorstellen zal verwerpen. Het belang, de bloei en de voor- spoed van het land vorderen het. Dat lieeft de heer Beernaert, de oud-ministerpresident, duidelijk uiteengezet. Juist de woorden van zulk een onver- dacht getuige moeten op de Kamer diepen indruk maken. 't Kan heel wel zijn de rust, welke aan den storm pleegt vooraf te gaan, doch een feit is het, dat 't in Duitschland op politiek gebied op 't oogen blik wonder kalm is, den velen incidenten der laatste dagen en de slot-apotheose (de verwerping van de Umsturzvorlage) ten spijt. Wel wordt gemeld de samenkomst van het Ministerie van staat, wel spreekt de een van de mogelijke terugtre- ding van VonBotticher, geheel buiten de verwerping der Umsturzvorlage om, wel gewaagt de ander van door Koller gekoesterde aftredingsplannen, doch al deze nieuwtjes zijn niets anders dan producten der fantasie voor een deel (een vrij onschuldig vermaak en behoeve van de krantenlezende mensch- heid) en terreinverkenningen voor een ander. Teekenend voor de toestanden in Germanie is wel de omstandigheid, dat de ontbinding van den Rijksdag (in elk ander land de eenige uitweg als 't kabinet na een dergelijk fiasco gehandhaafd wordt) slechts door een heel enkel blad besproken wordt en dan nog in waarschuwenden zin „de Keizer moet zich wel goed bezinnen eer hij een dergelijk besluit neemt, dat onder de tegenwoordige omstandigheden een heel gevaarlijke sprong in 't duister is Verklarende dus alle wijzigingen in de samen- stelling van het kabinet, zooal niet beslist onmo- gelijk, dan toch heel onwaarschijnlijk, bespreekt men de sluiting van den Rijksdag tegen Zondag a. s. reeds, na de spoedige afdoening van een paar dringende wetsvoorstellen, welker verzending aan de commissie niet wordt verwacht. Zondag hebben in Spanje de verkiezingen plaats gehad voor de gemeenteraden. In de meeste plaatsen schijnen de ministerieelen de overwinning behaald te hebben. Te Madrid is dit ook het geval geweest, maar daar was de opkomst heel slecht; van de 122000 kiezers hebben slechts 40000 hun huisvrouwen genoeg, zooals mijne moeder altijd beweerde wie met een zilveren lepel in den mond geboren wordt, heeft eigenlijk alleen het recht om te leven 1" //Dat heeft Heine ook gezegd en er toch niets mee veranderd. Het geld zwemt als het vet altijd boven, mijn waardeZeg eens, ge kent immers den heer Wegener?" z/Dat zou ik meenen Hij is mijn peet, onze ouders waren altijd boezemvrienden." z/Juffrouw Feodora is een aangenomen kind, niet waar ,/Ja zeker; kent ge de geschiedenis dan niet?" z/Niet genoegmen hoort er nooit over praten doch stil, ik boor de stemmen der dames, ge vertelt het mij later wel eens.... Die vervloekte kerel Hij drong zich al weer op ,/Ah Ge bedoelt den Engelschman De koekoek mag weten, waar ik dien vent eer heb gezien maar bekend komt hij mij voor. Hij zwetst met de juffrouw van gezelschap Hegedorff bleef staan om de dames, die snel de breede trappen afkwamen, te begroeten. Juffrouw Rosalie Erstein was weinig veranderd. De levendig stralende oogen, het verstaudige gelaat, met dat onbezorgd lachje, schenen met den voort- renneuden tijd te spotten en de frischheid der bloeiende jeugd te behouden, terwijl de slanke, elastische gestalte aan hare zijde de geurige lente des levens, den heerlijken glans der jeugd ver- tegenwoordigde. Feodora was inderdaad tot eene schoonheid van den eersten rang opgebloeid, en hare geestelijke vermogens en hare met zorg geleide opvoeding waren daarmede geheel in de schoonste overeen- plicht vervuld. Er waren 27 raadsleden te kiezen gekozen zijn 11 ministerieele candidaten, 4 liberale, 4 dissentieerende conservatieven en den republikein Intusschen is er overal slecht gestemd, maar ook schijnt er een geweldige pressie door de regeering uitgeoefend te zijn, vooral te Madrid. Te Cadix zijn de republikeinen in de zaal doorge- drongen, waar gestemd werd en hebben ze de tafels en de stembussen omgesmeten. In de noordelijke provincien en in die van het midden hebben de Carlisten hun zetels weten te be houden, in de groote steden, de republikeinen. Eene keizerlijke Japansche proclamatie verzekert opnieuw, dat Japan slechts oorlog heeft gevoerd in het belang van den vrede in het Oostenmet het oog op deze zelfde belangen volgt het nu z/den raad van de drie Europeesche mogendheden," om het schiereiland Liautong te ontruimen. De correspondent der Frankf. Ztg. te St. Peters burg heeft echter //een gezaghebbend Russisch staatsman" hooren beweren, dat Japan slechts heeft toegegeven om zich intusschen op alle gebeurlijk- heden voor te bereiden. Over enkele maanden kan Japan sterk genoeg zijn, dacht de Rus, om Europa te trotseeren Voor het oogenblik boezemen dergelijke bespiege- lingen niet veel belang meer in. De Oost-Aziatische quaestie is achter den rug, en men kan Japan thans het niet zeer benijdbaar baantje overlaten om Formosa onder den duim te krijgen, wat nog niet zoo gemakkelijk zal gaan. Spanje schijnt niet hijzonder in zijn schik met den nieuwen kolonialen buurman, doch protesten van die zijde zouden thans natuurlijk tot niets meer leiden. Een der Engelsche ochtendbladen deelt nog eenige bijzonderheden mede over het bezoek der Koninginnen aan Londen. Op de 'jonge Koningin maakte Koningin Victoria een diepen indruk. De geschiedenis van hare troonsbestijging op jeugdigen leeftijd bezat voor Koningin Wilhelmina groote aantrekkelijkheid. Tusschen beide Vorstinnen wordt reeds sinds twee jaren briefwisseling gevoerd. De jonge Koningin was verrukt over het staatsiekleed van Koningin Victoria. Zij werd ook spoedig goede vrienden met de Prinses van Wales, die steeds zeer groote aantrekkingskracht op de jeugd oefent. Koningin Wilhelmina ziet er nauwelijks zoo oud uit als ze is, waartoe bijdraagt de wijze waarop zij het haar draagt en hare korte jurken. De stemming. De diepblauwe oogen, door de zwarte wimpers beschaduwd, namen soms zulk eene donkere kleur aan, dat zij als twee zwarte sterren, glansden, waarmede het gouden haar, dat haar den naam van de Loreley der badgasten had be- zorgd, in vreemd contrast was. Het heldere, met een tintje van teeder incarnaat overkleurd gelaat, geleek de witte roos en was van eene bevallige regelmatigheid, terwijl de fiere houding der lenige gestalte, en de gratie der be vallige persoonlijkheid de betoovering harer ver- schijning voltooide. Rosalie Erstein had het altijd in stilte betreurd, dat Feodora bij zulke plebeesche pleegouders was gekomen. Zij had het meisje op de meest voor- zichtige wijze onder hare vleugels genomen en voor hare opvoeding helpen zorgen. Het had haar heel wat overleg en moeite gekost, om juffrouw Wegener tot toestemming voor de reis naar Helgoland te bewegen en de vierkante vrouw zelve thuis te houden, //die 't om 't geld niet behoefde te laten," de uitspraak des huisdokters, dat de badreis niet goed voor haar was wegens hare volbloedigheid had de zege eindelijk behaald. Een zeebad, niet gezond voor zijne vrouw, hoe lachte de goede Wegener in zijn vuistje, die zulke dwaze kluchten op haren ouden dag niet kon uitstaan Dat Feodora als eene gravin moest uitgaan en uitgerust worden, was den eerlijken Wegener ook niet recht duidelijk. z/Zie toch eens, ffoe dwaas ge zijt, oude I" meende hij pruttelend. //Als kind mocht zij de deftige lieden haast niet aankijken; ge wildet niet hebben, dat ze er mee omging, opdat ze niet geestdriftige toejuichingen, waarmede zij bij haar vertrek werd begroet, schenen haar eerst te ver- bazen doch zij hersteide zich en hoog vriendelijk tegen de menigte. Koningin Wilhelmina toont veel zelfbedwang en onthield nauwkeurig de namen van het groot aantal vorstelijke personen en autoriteiten, waar mede zij tijdens haar verblijf kennis maakte. De Regentes draagt zorg dat hare dochter niet te spoedig de kinderschoenen uittrekt en na een dag waarop zij veel gezien had, ging de Koningin vroegtijdig naar bed. Het Britsche Museum be- viel haar het best, maar (en dat verwondert ons niet, schrijft het Engelsche blad) het Lagerhuis maakte weinig indruk op haar. In de Westminster Abdy stelde zij echter veel belang. Beide Vorstinnen waren zeer ingenomen met het bezoek aan Clare- mont, waarvau de hertogin van Albany haar veel verteld had. Uit Nijmegen wordt bericht dat H.H. M.M. de Koninginnen a. s. Zondag de godsdienstoefening in de Groote Kerk aldaar hoogstwaarschijnlijk toch zullen bijwonen. Als voorganger zal niet optreden Ds. Ter Haar en ook niet Ds. Smits, doch de hofprediker, Dr. G. J. van der Flier, uit den Haag. Door het bestuur der Wereldtentoonstelling van het Hotel en Reiswezen te Amsterdam is uit- gegeven. Oud-Holland, wegwijzer met printver- beeldingen. Uit de mooie illustraties en de be- schrijving zal het elkeen wel duidelijk zijn, die dit aardige boekje in handen krijgt, dat een bezoek aan //Oud-Holland" wel de moeite loonen zal. Op de veemarkt te Leeuwarden waren Vrijdag niet minder dan 5362 stuks vee aangevoerd. Deze groote aanvoer is een gevolg van de omstandigheid, dat de boeren algemeen in Friesland den 12 Mei, hun halfjaarlijksche pacht moeten betalen, en vele veehouders, om aan geld te komen, tegen dien tijd een deel van hun vee ter markt brengen. Het fregat ,/Atjeh" is te Nieuwediep bezig steenkolen in te nemen en wordt verder met spoed voor eene nog geheime bestemming in gereedheid gebracht. Men spreekt er reeds van, zegt het Nieuws, dat het schip naar Marokko zal worden gezonden in verband met het afloopen van den Nederlandschen schoener //Anna". Uit Malaga ontvangt de N. R. Ct. van den heer G. van Dulken het volgende schrijven, dd. 9 Mei. De omstandigheden, onder welke de aanval op het Hollandsche schip Anna plaats had, zijn in zou bedorven worden, en nu is zij toch eene prinses geworden, die volstrekt niet meer bij ons past. Het zou mij niemendal verwonderen, als zij zich ten langen leste nog schaamde zulke gemeene pleegouders te hebben I" z/Ge praat naar ge verstand hebt man Zijn wij gemeene lieden Gij zijt rentenier en hebt eene //Fille," als een koopman, en wat mij betreft, ik weet opperbest, hoe men zich als deftige dame heeft te houden. Waar het geld eene rol speelt, daar houdt de gemeenheid van zelf op, en Feodora is te goed opgevoed om ondankbaar te zijn. Nu, als een graaf het in zijn hoofd mocht krijgen, haar tot gravin te willen maken, zooals vroeger geschiedde met de jonge weduwe van den ouden heer Tauffer. z/Nu, ge moet zoo maar praten Een Zweedsche graaf, die zijne jonge vrouw in zijn land lietver- drinken, ik dank er voor Ik vind het beter, dat zij een braven Hamburger burger neemt, dien we van kindsbeen af gekend hebben. Neen, oude, ik houd het met onzen Leopold Hegedorff." z/Als Feodora wil, mij goed, man Maar daar zit de knoop Daarmee was het laatste woord gesproken en onze Franz Wegener tot zwijgen over dat punt veroordeeld, daar de ega ook na het rentenieren een hnisschepter voor zich gereserveerd had gehouden. Leopold Hegedorff moest ook geen zoon van een rijken Hamburger zijn, om zich zoo gemakkelijk te laten afwijzen. Hij had zoovele veroveringen gemaakt, kende zoo menig hart dat voor hem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1