Algemeen Mienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3150. Dinsdag 14 Mei 1895. 35- daargang. SCH UTTE RIJ. tfOjf Binnenland. ABONNEM1NT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voot elken regel meer f 0,10Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN herinneren belangliebbenden, dat zij zich terinschrij- ving voor de SCHUTTERIJ moeten vervoegen op de gemeente-secretarie tusschen 14 (lezer en 1 Juui a. s. en dat zij, die in gebreke blijven dit te doen, ambtshalve ingeschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot geldboete moeten ver- wezen worden. Ter Neuzen, 6 Mei 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Politiek Overzicht. Een oogenblik pauzeJapan en China zijn 't in alien deele eens geworden, de politieke horizon in 't verre Oosten is geheel wolkenloos in Oosten- rijk en Hongarije blijft men wel dreigen aan dezen kant en eischen aan genen, doch voor een onmiddel- lijk conflict van* hoogst ernstigen aard, is men minder beducht dan voor een paar etmalen en dus een oogenblik uitgeblazen en nieuwe krachten verzameld voor nieuwe gebeurtenissen van belang in Duitschland, in Italic en in Servie. In Duitsclilands Rijksdag is het tot verschillende votums gekomen, welke stuk voor stuk een regeering met een minder harde huid tot terugtreding zouden hebben kunnen nopen, doch tegenover een Pruisisch ministerie, te zamen en in vereeniging weinig of niets vermogen. Vroeger dan men had durven hopen, is 't gekomen tot een hoogst belangwekkende stemming, nadat eerst een woordgevecht was ge- leverd tusschen verschillende afgevaardigden en twee der Ministers. Grober, een van de Centrum- leiders, oefende critiek op de redevoeringen, Donder- dag door de Ministers Von Roller en Schonsted gehouden. Volgens dezen afgevaardigde wilde de heer Von Roller (de Minister van binnenlandsche zaken) den Rijksdag verlagen tot een werktuig, uitsluitend besteind om de wetsontwerpeu, welke de regeering voorstelt, aan te neinen. De Minister van justitie, Schonstedt, beantwoordde de rede van den heer Grober en stelde op den voorgrond, dat tusschen hem (den Minister) en den rijkskanselier, betreffende deze quaestie geen verschil van meening bestaat. //Gij kunt afwachten zeide de Minister of de rijkskanselier mij zal verloochenen. De loop, dien de beraadslagingen tet dusver hebben genomen, geeft der regeering aanleiding tot de FEUILLETON. TWEEDE DEEL. #Nu, het doet ook niets," troostte juffrouw Wegener „wij blijven toch de oude vriendinnen drink maar fiks toe, ik maak meer van die soort Wat ik zeggen wildejuist, onze Eeodora is toch een ware engel, niet waar ,/Ja, dat is zij," knikte juffrouw Bauiner. Zij was reeds als kind een engel, maar nu, men weet er zoo geen woorden voor, zal er ook spoedig eeuen vinden, he ,/Eenen Twaalf aan iederen vinger Maar gij weet, wie de keus heeft, heeft de kwelling Nu, wij rnaken ons daar nog niet druk mee, zij is nog te jongwe willen haar ook volstrekt niet dwingen. Franz heeft groote verwachtingen van den jongen Hegedorff." ,/De zoon van den rijken scheepsmakelaar ,/Dezelfde 't Is een hupsch jongmensch dat moet men zeggen, vlug en flink, eenige zoon, erft alles en is reeds compagnon van den ouden." „Een goede partij „Ja, werkelijk een goede partij, en Leopold Hegedorff is dol op onze Eeodora, juffrouw Maar al zou Wegener het ook duizendmaal wenschen en er niets tegen hebben, zij mag hem toch niet /Eeodora mag hem niet Neen ik heb haar gevraagd wat helpt al dat lange er om heen draaien P voor zij met uffrouw Erstein naar Helgoland trok, nu, die vrees, dat de Rijksdag niet genegen is haar de wapenen toe te staan, welke zij verlangt, maar haar daarentegen een ander wapen in de hand wil geven, waarvan zij geen gebruik kan noch wil maken." En toen kwam 't tot de stemming over paragraaf 111, waarbij wordt bedreigd een boete van ten hoogste 600 M. of een jaar gevangenisstraf tegen elkeen, die in 't openbaar of door aanplakking of tentoonstelling van geschriften, aanzet tot een strafbare handeling. Dat artikel, zooals de com- missie 't heeft gewijzigd, is alweder geamendeerd en met de amendementen werd het verworpen, gesteund slechts door de meerderheid der Centrum- leden. Het artikel in de lezing der regeering, werd eveneens verworpen, doch de teraardebestelling was eenigszins plechtiger, het aantal rouwdragenden was iets grooter het waren de conservatieven, de vrij-conservatieven en twee nationaal-liberalen, die voor stemden. Deze geheele zitting was rumoerig en druk, enkele sprekers konden niet eens verstaan worden en gedurende de stemming heerschte groote vroolijk- heid, die zich bij de publicatie van het resultaat telkens uitte in hartelijk gelach. Toen 't zoover kwam, had de rijkskanselier de zittingzaal reeds verlaten en Von Roller nam 't heel kalm op, evenals de aantijgingen van den Centrumafge- vaardigde Groeber, waartegen hij zich niet verdedigde. Ileden komen in stemming de verdere bepalingen der Umsturzvorlage een formaliteit, een comedie eigenlijk, na de votums van eergisteren over den kern der wet De Duitsche rijksregeering trekt zich het lot harer onderdanen in Marokko krachtig aan. Zoo heeft thans de Duitsche gezant graaf Tattenbach naar aanleiding van den moord van den Duitscher Rockstroh van den gouverueur te Safli geeischt, dat de moordenaars zouden worden gevangen ge nomen en gestraft. De gouverneur antwoordde, dat hij geen macht had over den stam, waartoe zij behooruen en het hoofd van den stam weigerde hen uit te leveren. Daarop verklaarde de gezant, dat hij zelf dan die uitleveriug zou gaan eischen. Duitsche matrozen werden daarop geland en bezetten Saffi. Jubel heerscht in de hoofdstad van Servie over den terugkeer van ex-koningin Nathalie, waar- schijnlijk ook omdat daarmede het vertrek sainenvalt van Milan, die, nu hij weer een jaargeld van de slaafsche volksvertegenwoordiging heeft afge- troggeld, blijmoedig zijn vaderland den rug keert. Intusschen zit de regeering in bittere geldver- beiden zijn als zusters, een zeer deftige vriendin Juffrouw Baumer kuikte eerbiedig, de bankier Erstein was schatrijk en een hoogst aan- zienlijk man. //We zijn als familie onder elkander," voer juffrouw Wegener voort//de goede Rosalie is bij ons als thuisnu, wat ik eigenlijk zeggen wilde, juist, madame Villiers is natuurlijk ook mee naar Helgoland. Anders gaat dat niet, zei de bankier tegen mijzij moet een wakend oog houden over de kinderen, waarachtig, dat zei hij z/Maar juffrouw Erstein is toch geen kind meer z/Neen, mijn beste menschge praat echter komiek, geen kind meer j maar toch een jong, zij het ook geen piepjong meisje, en zoo fijn en voornaam opgevoed Alleen te reizen staat niet deftig. Ik had wel kunnen mee gaanmaar de dokter heeft het mij wegeus mijue volbloedigheid verboden." J uffrouw Baumer begreep er weinig vanmaar hield zich alsof zij er nu alles van wist. Zij benijdde madame Villiers, omdat zij doordeflinke erfenis van den goeden notaris onafhankelijk was geworden. Een handwerksman is nooit onafhanke lijk de bodem is hoi en wankelend, de toekomst onzeker, nevelachtighem ontbreekt de vaste basis van een bepaald inkomen. Zij wist het hunne zaak, die vroeger zeer solide was geweest, was thans ondermijnd gewordenhet kapitaal had zich ook van die zaak meester gemaakt en den baas gedegradeerd tot knecht. De concur- reutie had den vlijtigen man er onder gebracht, legenheid. Na den laatsten coup d'etat meende men zonder vertegenwoordiging te kunnen voort gaan, maar er was geld noodig en alleen op het woord van deze regeering wilde niemand geld voorschieten en het crediet van de door de regeering bijeeen gebrachte Skoepschtina blijkt ook niet voldoende. De eerste Minister en Minister van finantien van New South Wales heeft bij de indiening zijner begrooting verklaard dat' het gouvernement tot de politiek van vrijen handel wilde terugkeeren. Deze politiek had de kolonie altijd gevolgd, totdat het vorige gouvernement overeenkomstig den uitslag der verkiezingen de tegenovergestelde richting insloeg. De proefneming is tegengevallen. Dinsdag a. s. hervatten Frankrijks Ramers de den 13 April onderbroken werkzaamheden en natuur lijk begint die arbeid in de Ramer met inter pellation aan 't adres van den minister van binnenlandsche zakeu (drie), aan dat van den minister-president (eveneens drie) en dan aan de titularissen van oorlog en onderwijs. Ook de minister van buitenlandsche zaken zal moeten ant woorden en wel op de interpellatie van den afgevaardigde Rouanet in de Ramer en van De 1' Angle-Beaumaoir in de Senaat, over de buiten landsche politiek der regeering of meer in 'tbijzonder over de deelneming van de Republiek aan de feesten te Riel en over Frankrijks houding vis-a-vis Japan's eischen tegenover China. Dat kan worden een heel belangwekkende beraad- slaging, welke zal worden gevolgd door de gedachten- wisselingen over de wet op de drauken, over het successierecht en over de octrooien. Waarschijnlijk zullen ook wel ter sprake komen de door verschillende algemeene raden gestelde eischen tot decentralisatie van bestuur. Men wil den departementen meer zelfstandigheiu geven. Dat daarbij dikwijlsparticu- liere belangen voorzitten, valt te begrijpen. Zoo wil Marseille als eerste havenstad een universiteit hebben, doch de inwilliging van dien eisch zou zijn een geduchte slag voor Montpellier en Aix, elk die een beroemde hoogeschool bezitten. Hare Majesteiten onze Roninginnen zijn Vrijdag weder van haar uitstapje naar Engeland in het vaderland teruggekeerd. Die reis heeft een ander doel gehad dan het bezoek, dat Roningin Emma, kort na haar huwe- lijk, met Roning Willem III aan het Engelsche zoodat hij thans voor de groothandelaars moest arbeiden, op zijne jaren Het was hard, doch de menschen bekommeren er zich tegenwoordig weinig meer om, of hunne medemenschen te gronde gaan. Meester Baumer, de solide flinke arbeider, kon tegen het almachtige kapitaal niet concurreeren hij kon met den besten wil en alien vlijt zoo goedkoop niet werken en moest dus naar den afgrond, moest ondergaan in den strijd des levens. Zijn zoon Friedrich had de zaak wijzer aange- pakt, de zaak de zaak gelaten, zich weinig om Koeden en petten bekommerd, maar eene rijke weduwe gezocht en tot vrouw genomen en met haar geld een prachtigen confectie-winkel opgericht. Friedrich Baumer begreep zijn tijd en benutte hem tot zijn voordeel, zooals alle kinderen dezer wereld. Dat de rijke juffrouw Wegener ondanks dat alles hare oude vriendschap met de familie Baumer trouw aanhield en voortzette, strekte haar hart tot eere. z/Ja, als Feodora den jongen makelaar Hege dorff niet lijden mag sprak juffrouw Baumer, half binnenmonds. z/Dan zal zij hem natuurlijk ook niet nemen z/Heeft zij soms iemand anders op het oog z/Dan zou ik het 't allereerst wetenIk sprak tot haar bij de afreis met juffrouw Ernstein Feodora, zei ik, de jonge Hegedorff heeft u oprecht liefde wederzijdsche vaders zouden het huwelijk gaarne zien de partij is brillantnu, zeg, is hij de rechte Toen zag zij met hare trouwe oogen mij geheel verschrikt aan en riep uit//Neen, mama, ik denk nog niet aan die zaken, en Hegedorff hof heeft gebracht, toen beiden met Roninklijke praal werden ontvangen. Ditmaal gold het bezoek niet het Britsche hof, maar de Britsche hoofdstad en hare omstreken, waarmede //de gravinnen VanBuren" wilden kennis maken, vooral de jongste der gravinnen, Roningin Wilhelmina. Dit doel is vol komen bereikt door eenzij 't ook doorzichtig incognito, waaronder H.H. M.M. zich in Engeland bevonden, dat allengs een half ;/onbekend" werd en bij het afscheid ge heel werd opgeheven. Wat de jeugdige gravin Van Buren in Enge land zeker niet 't minst zal hebben getroffen, is de vereering welke het Britsche volk koestert voor zijn Roningin. Sedert 1837, dus welhaast 60 jaren, regeert Victoria in Groot-Brittannie en Ierland en de wijd verspreide Britsche kolonien. Haar bestuur is voor dat wereldrijk een ongeevenaard lang- durig tijdperk van ontwikkeling en bloei geweest. De kennismaking met zulk een vorstin moet op de jonge gravin Van Buren, Roningin Wilhelmina, een diepen indruk hebben gemaakt vooral omdat zij zelve over weinige jaren geroepen zal worden, op even jongen leeftijd als Roningin Victoria (die in 1819 geboren werd), zelve de regeering te aanvaarden over Nederland en Indie. De herin- nering aan de ontmoeting met de bejaarde Britsche Roningin zal bij Roningin Wilhelmina zeker steeds levendig blijven. Bij haar terugkeer in het vaderland kan haar geen betere welkomsgroet worden gebracht dan de wensch dat hare regeering zoo langdurig en voor- spoedig moge zijn als die van de zoo algemeen geeerde Britsche Roningin, H.M. Victoria. Het Londensche blad The Times bevat een hoofdartikel over het bezoek der Roninginnen van Nederland aan de hoofdstad van het Engelsche rijk. Het blad zegt, dat de warmte, waarmede H.H. M.M. begroet werden, aantoont, dat de be- volking gedurende haar bezoek slechts heeft afgezien van openlijke demonstraties, omdat H.H. M.M. den wensch geuit hadden incognito te blijven. Het Engelsche volk koestert groote belangen voor de jonge Roningin als verwante van. Roningin Victoria en als Hoofd van het Doorluchtig Huis van Oranje, waarvan de roemrijke historie onver- brekelijk met die van Engeland verbonden is. Engeland dankt aan Willem van Oranje grooten- deels het behoud, in donkere dagen, van alles wat Engeland heeft groot gemaakt. En daarom kon Roningin Wilhelmina niet anders dan herinneringen opwekken, waarop Engeland en Nederland trotsch zou ik niet mogen lijden, al bezat hij alle schatten der wereld Wilt gij mij dan zoo gaarne missen?" Toen kwamen mij de tranen in de oogen en het huwelijksliedje was voorgoed uitgezongen. Hege dorff echter weet te wachten, en waar denkt gij dat hij nu naar toe is z/Haar na z/Juistnaar HelgolandIk zou Feodora's oogen wel eens willen zien, als op eenmaal Leopold daar staat ,/Zij zal bewogen worden en z/Och watGe kent mijn Feodora nietIk heb juffrouw Erstein ook zoo het een en ander verteld, zoo terloops, weet gemaar die was van meening, dat ik het meisje met zulke domme dingen van de ooren moest blijven. Goed zoo dacht ik. Het kind is onze trots en onze vreugde en eene dankbare dochter. Wij danken God nog alle dagen, dat Hij ons het kind heeft gezonden. Zij bemint ons als hare ware ouders." z/Weet zij dan werkelijk niet, dat zij een aange- nomen kind is z/Nu nog niet, maar eenmaal zal zij het moeten weten hoe zij echter tot ons is gekomen, dat zal zij nimmer ervaren." ,/Of haar vader nog leeft Deze eenvoudige viaag bracht de voormalige waardin in groote opgewondenheid. Zij sprong van haren stoel op en staarde hare vriendin bleek en ontsteld aan, zoodat ook deze oprees en haar kalmeerend de hand drukte. z/Lieve vriendin z/Zulk eene vraag te doen Feodora's vader." z/Ach ja, en de vergiftigde vrouw z/Zwijg Ik wil die taal niet hooren Het arme TER \KLIZE\SC HL <0111 111 l»it Itlail versrliijill Vlmiii.linr-, Woensilac- en Vrijdagavontl bij «lei» nitgever 1*. J. V A 1» K Si A X l> K te Ter ie«»en. 1 1 - - 1 1 11,11- -.—-an, 26)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1