f Algemeen Mienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaandere SCHUTTERIJ. Ml No. 3148. Donderdag 9 Mei 1895. 35e Jaargan^. r !®fl iif (J)8?i®$Ti« aanbesteden Binnenland. A.BONN BMENTr Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave advertentien Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Burgcmeester en Wethouders van TER NEUZEN heriimeren belanghebbenden, dat zij zich ter inschrij- ving voor de SCHUTTERIJ moeten vervoegen op de gemeente-secretarie tusschen 14 dezer en 1 Jnni a. 8. en dat zij, die in gebreke blijven dit te doen, ambtshalve ingeschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot geldboete moeten ver- wezen worden. Ter Neuzen, 6 Mei 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEC ZEN zullen op Maandag, 20 Mei a. s., des voormiddags 10 uren, in het gemeentehuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, in twee perceelen het onderhouden van- en het doen van herstellingen en verfwerken aan de gebouwen en andere ge- meente-eigendommeD, gedurende 1895. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie en is aldaar in afdruk verkrijgbaar, tegen betaling van 75 cents. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zaterdag, 11 dezer, 's middags een ure, te beginnen bij het gemeentehuis. Ter Neuzen, 7 Mei 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. jfolitieU Overzicht. Kan men het Journal de St. Petersbourg gelooven, dan is alle gevaar voor een conflict ten aanzien van de Oost-Aziatische kwestie geweken. De Japansche regeering lieeft, volgens genoemd blad, na de „vriendschappelijke adviezen" van Rusland, Frankrijk en Duitschland, zich verbonden, geen aanspraak te rnaken op het definitief bezit van FEUILLETON. TWEEDE DEEL. ,/Dus stierven uwe ouders reeds kort na uwe wegvoering?" vroeg Wilhelm met een diepen zucht. „Ja, vreeselijke gedachten heb ik over beider dood sprak Katdra somber. ,/Ontzettende loop van zaken „En dat alles was zijn werkHet is goed dat ik deze geesten uit de graven heb opgeroepen, om weer een man te zijn en het werk der wraak onverbiddelijk te volbrengen, in plaats van als een lafaard tot de dieren des wouds te vluchten en de herinnering te verbannen Hoed u, verrader de Nemesis zal u grijpen en hare geeselslagen zonder genade of barmhartigheid op u doen neer- komen en u met striemen overdekkenMaar eene gedachte vervult mij met leven de ge- dachte aan haar, die mij zoo dierbaar was en dan het kind, dat eenige maanden na mijne gevangen- neming geboren werd." ,/Barmhartige God Uw kind wMijn kindklonk het dof van de lippen des ongelukkigen mans. ,/Waar zal, waar kan ik het vinden Het heeft nog geleefd, toen Dumler en Regina bij nacht en nevel verdwenen, dat heeft die man mij verteld. Een klein meisje, mijn kind, hij noemde mij haren naam en ik, ellende- ling, liet het onverdedigd in handen van den moordenaar en begroef mij in de wildernis het schiereiland Liautung, gelijk men weet't groote struikelblok, Port-Arthur inbegrepen. Een telegram van dezelfde strekking komt uit Parijs, naar aan- leiding van een onderhoud, dat de Fransche Minister van buitenlandsche zaken met den Japan- schen gazant had. Amerikaansche bladen houden echter vol, dat Japan aan geen toegeven denkt. Men handelt dus verstandig nadere tijdingen af te wachten, doch de kans op eene schikking wordt blijkbaar steeds grooter. Op Formosa blijft de toestand zeer gespannen. De gouverneur verklaart, dat de afstand van het eiland aan Japan een oproer zou doen ontstaan hij heeft de macht over zijne soldaten verloren en de vreemdelingen moeten voor hun eigen veiligheid zorgen. Overal zijn plakkaten aangeplakt, waarin het volk wordt aangemaand zich tegen de Japanners te verzettenals de Chineesche regeering het eiland wil afstaan, dan nog liever aan Engeland. De aanvoerder der Zwartvlaggen heeft zijn man- schappen opgeroepen om een landing der Japanners te beletten. Plunderende benden loopen het land af. Door Engelsche oorlogsschepen zijn troepen aan land gezet tot bescherming der vreemdelingen. Onsreveer 800 Oost-Friezen, daaronder vele dames, zijn Zondagmiddag per extra-trein te Friedrichsruhe aangekomen. Bismarck verscheen op het terras en werd met gejubel begroet. In zijn antwoord op de toespraak verzekerde de oud-rijkskanselier, dat het hem verheugde, nog den tijd te beleven, dat de verbinding tusschen Noord- en Oostzee tot stand gekomen is. Indertijd had hij zelf moeite gedaan, om dat werk tot stand te brengen, maar verschillende bezwaren hadden zich opgedaan. Van den milliardenzegen van de Fransche oorlogs- schatting was een deel gereserveerd voor het graven van het kanaal en alle moeielijkheden waren ver dwenen. Hij betreurde, het kanaal nooit gezien te hebben en het waarschijnlijk nooit te zullen zien. Hij gevoelde zich niet sterk genoeg, om de feesten bij te wonen. De keizer heeft bevolen, dat aan de Deensche schepen de beste plaats zal gegeven worden, terwijl er sprake van is, dat de Russische en Fransche schepen, misschien vergezeld van de Spaansche, de Italiaansche en de Oostenrijksche, Christiaan IX zullen gaan begroeten. Een nieuw conflict in Servie En dat nog wel nadat de verkiezingen zulk een tamme Kamer hadden gezonden naar Nisch. Oppositie ontbrak geheel en alde regeering beschikte over een volgzame en gedweeen meerderheid, meende zij. Hij bedekte zijn gelaat, om de tranen van berouw en wanhoop niet te laten zien. ,/Gij moogt u daarover geen verwijtingen doen," troostte Wilhelm„want ge waart een balling, een vluchteling, die zijn kind geen thuis, geen vaderland kon bieden Nu, nu mag ons beiden, door God in zijne ondoorgrondelijke voorzienigheid zoo wonderbaar te zamen gevoerd, om het werk der vergelding te volbrengen, nu mag ons slechts een gevoel, eene hoop leiden dien verrader te vinden Dit ernstig doel mag zich met de blijde verwachting verbinden, dat zoowel voor u als voor mij daar ginds in het vaderland misschien nog eene bloem van aardsche vreugde zal bloeien, voor u de dochter, voor mij de vrienden en het ouderhuis, die ik met verzoend hart zal begroeten IllusionDroomengrijnslachte Katdra. „ln hoe lang hebt gij het vaderland niet gezien ,/Het zullen spoedig zeventien jaren zijn „Bah Zoolang in Amerika, en nog illusien Wat wilt ge in de vaderstad Aan de gravin bidden Wees geen dwaas, mijn lieve Tauffer Wraakgeesten en vredesengelen zijn tegenvoeters Neen, den Judas moeten we hebben, dat is alles en genoeg ik smaak reeds eene duivelsche vreugde bij de gedachte, dat ik hem begroeten zal met den strik om den hals De schurk heeft goud gehad en daarmee zijn kerker geopend „Ik vrees dat de trouwelooze roodhuid ons belogen heeft i, Wees niet bezorgd Dat soort ken ik Maar ik vrees, dat de vaderstad voor u geen vredepoort zal zijn Wilhelm zweeg. Yoor zijn geestesoog rezen de En daarom had zij een aantal wetsontwerpen inge- diend, die zonder moeite zouden aangenomen worden. Maar zelfs de regeeringsmeerderheid in Servie heeft haar meemngen. En die bleken in strijd te zijn met die van Koning Alexander. De Koning was zeer gesteld op de aanueming eener financieele regeling, welke grooten tegenstand vond in de commissie van rapporteurs. De progressisten, die den telegraphischen last van Garaschanine ontvingen, niet mede te gaan met de regeeringsplannen, wisten de commissie te overreden haar goedkeuring aan de regeling te onthouden, daar deze er toe leiden zou de financieele crisis te verhaasten en het staatsbankroet onvermijdelijk te maken. Met dit rapport kwam de minister van financien Petrowitch bij Koning Alexander. Vooraf had de Koning een samenkomst gehad met den progressis- tischeu leider Rachavitch, die Z. M. op het ge- vaarlijke van de regeling wees. De Koning deelde den Minister van financien mede, dat hij zijn ontslag moest nemen, omdat de financieele regeling ,/een donkeren achtergrond" had. Yoorloopig is Dravkowitch, de Minister van openbare werken, met het departement van financien belast. Doch men vreest, dat het geheele kabinet zal aftreden, nu het den steun der Kamer en het vertrouwen des Konings verloren heeft. Waarschijnlijk zal Garaschanine thans met de vorming van een kabinet worden belast. Voorloopig is de zitting der Skoepschtina gesloten en de Koning van Nisch naar Belgrado vertrokken. Het laatste besluit door de Kamer genomen is, aan Milan een jaargeld van 480,000 francs toe te staan. Nu de vader des Konings weer speelgeld heeft, is de toestand in Servie voorloopig buiten gevaar. De leden der commissie van onderzoek naar de gruwelen, in Armenie indertijd gepleegd (wier rapport zich nog altijd laat wachtenhebben uit Konstantinopel de aanschrijving gekregen, zich onverwijld te begeven naar Ghellyego Ozon, een dorp in het district Sassoen, waar een groote kuil moet zijn met de overblijfselen van de slachtoffers der gruwelen. Ook is der commissie opgedragen, een onderzoek in te stellen naar de geruchten van pogingen tot het omkoopen en intimideeren van Armenische getuigen. Het door de mogendheden opgestelde schema van hervormingen in Armenie is nog niet aan de Porte voorgelegd, omdat daarover nog van gedachten wordt gewisseld tusschen de betrokken kabinetten. De Ind. Beige verneemt, dat de Turksche regeering de Westersche mogendheden zou willen voorkomen door een zelfstandig ontwerp. torens der oude Hanzestad omhoog, de haven met haar mastenwoud, het gewoel dbr handelswereld, de Binnen-Alster met hare paleizen en aan geene zijde de Uilenhorst, van villa's omgeven. Ddar het oude vaderhuis en hier de villa Hij zuchtte zwaar en liep in den geest het kerkhof te gemoet, waar zijn moeder rustte, de moeder, wier aan- denken de vader had ontwijd Of de oude man gelukkig was geworden Onmogelijk Zulke on- natuurlijkheid draagt de onverbiddelijke straf met zich. Hoe zou de jonge vrouw met het ijdel, goudgierig hart iemand gelukkig hebben kunnen maken God is mij genadig geweest, mijmerde hij, ik moest mijnen vader nog dankbaar zijn in plaats van te toornen Zoo kruisten zijne gedachten dooreen, terwijl het schip pijlsnel de baren doorsneed en altijd altijd meer het oude Europa naderde. Katara sloeg den jonkman in stilte gade. Hij had den reismakker met de diepe blauwe oogen en het brave trouwe hart liefgekregen als een broeder, en wilde hem gaarne voor bittere ont- goochelingen bewaren. En tocli droeg ook hij, de sombere menschen- vijand, nog een bewuste illusie in het hart- de gedachte aan zijn kind, welke in al die lange jaren van troostelooze eenzaamheid hem nooit had verlaten en de geheime band was gebleven tusschen hem en de menschheid. IV. Yeertien jaren waren verdwenen, sedert het ontzettend voorval met die doode vrouw in het huurrijtuig plaats greep en het echtpaar in #De Een buitenplaats voor de Koningin De Haagsche kroniekschrijver van de N. Gr. Ct. deelt mede, dat er eene bespreking is gehouden, die ten doel heeft een comite te vormen, om Koninging Wilhelmina bij haar troonsbeklimming een nationaal geschenk aan te bieden, geen nieuw jacht, maar een zomerverblijf aan het Scheveningsche strand. Zaterdag a. s. te 2 uur wordt de tentoon- stelling te Amsterdam officieel geopend door den Koninklijken vertegenwoordiger, Mr. M. W. baron Du Tour van Bellinchave, opper-ceremoniemeester aan het hof. Daarbij worden o. a. ook de meeste leden van het Ministerie verwacht. De officieele redevoeringen zullen alsdan in de Nederlandsche taal worden gehoudenaan het diner, 's middags in het Paleis voor Volksvlijt om 6 uur te geven, zal het Fransch de officieele taal zijn. Zoowel 's middags als's avonds worden concerten gegeven op verschillende plaatsen, n. 1. in het Vondelpark, op het Weesperplein en op het Haarlemmerplein. 's Avonds wordt een vuurwerk op den Amstel ontstoken, waarheen de dischge- nooten per stoomboot zullen worden vervoerd. Ten behoeve van de statistiek betreffende de geldmiddelen over 1894 worden op last van den Minister van financien verschillende gegevens verzameld, die een beeld zullen kunnen geven van de werking der wet op de bedrijfsbelasting gedurende haar eerste levensjaar. In de eerste plaats het aantal aanslagen en het geldelijk beloop daarvan; dan het aantal belasting- schuldigen, onderscheiden zooals art. 1 der wet dit aangeeft, gerangschikt naar de hoegrootheid van het inkomenhet aantal aanslagen opgelegd overeenkomstig de gedane aangifte, met afwijking daarvan of wel ambtshalve, een en ander afzonderlijk voor de colleges van zetters en de commission van aanslag, terwijl ook, voor zoover dit thans reeds mogelijk is, opgaven worden verzameld betrekkelijk het aantal en het bedrag der ontheffingen, zoo wegens staking van bedrijf als krachtens besluiten van colleges van aanslag en raden van beroep. Yerder zal uit die bescheiden kunnen blijken hoe veel der aangeslagenen in de bedrijfsbelasting vallen in de vermogensbelasting, weder onderver- deeld naar de drie tarieven, en hoeveel de ver- hooging van de aanslagen heeft beloopen van diegenen, welke ten onrechte in beroep zijn gekomen bij den raad van beroep. gouden Druif" zich over de arme verlaten wees ontfermd had. Yeertien jaren had de brave juffrouw Wegener reeds de moederplaats bij het vreemde kind, dat zich „Feodora" genoemd had, bekleed. Veertien jarenEen lange tijdruimte, waarin het zwakke kindeke tot een flink meisje was ont- wikkeld, dat als de rechtmatige dochter van den rentenier Franz Wegener gold, die voor vier jaren zijn zaak verkocht en nu stil en tevreden van zijne rente leefde. De voormalige bediende Hein was zijn opvolger geworden, die nog altijd voor madame en juffrouw Feodora, door het vuur ging. ylloor eens, Heinhad juffrouw Wegener later tot hem gezegd ,/de wereld behoeft het niet te weten, dat wij ons kind om zoo te spreken van de straat hebben opgeraapt. Feodora zal voor onze eigen dochter gelden, omdat er zooveel slechte menschen zijn, die haar anders zouden verachten. Begrepen, Hein yJa, zeker, madame had Hein gezegd. //Als de naam Feodora maar niet zoo vreemd klonk, onze overledene z/Stil, Hein Men moet de doode laten rusten Ik kan de kleine Feodora toch niet omdoopen Hein had dan peinzend voor zich heen gestaard, en eindelijk gemeend, dat de madame gelijk had. Zoo was Feodora Wegener, van liefde omgeven, opgewassen, en, zooals de eerste indrukken der kindsheid spoedig verdwijnen voor nieuwe, het beeld der overleden moeder en de herinnering aan hare nagedachtenis waren geheel verloren gegaan, zoodat zij zich geheel als de rechtmatige dochter des huizes gevoelde. V A M CRURA It it blad verscliijnt Haamiag-, WoenMlag. en Arijilayavontl bi|^den_ J. D E I A W II G te Ter Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1